$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

スペックを上げてクラウドで殴るCI / pixiv TECH SALON #pixivTECHSALON

スペックを上げてクラウドで殴るCI / pixiv TECH SALON #pixivTECHSALON

pixiv TECH SALON ( https://techsalon.pixiv.co.jp/ )の発表資料です。

sue445
PRO

March 05, 2019
Tweet

More Decks by sue445

Other Decks in Technology

Transcript

 1. εϖοΫΛ্͛ͯ
  Ϋϥ΢υͰԥΔCI

  pixiv.inc
  sue445

  View Slide

 2. • HN: sue445
  • ށ੶ωʔϜ: Go Sueyoshi
  • 2018೥7݄ɹϐΫγϒೖࣾ
  ‣ ࠓճͷొஃऀͷதͰ͸ൺֱత৽ࢀऀ
  • Πϯϑϥ෦
  • ϑϧελοΫΩϡΞΤϯδχΞ
  ‣ ϓϦΩϡΞͷΧόϨοδ100%ܧଓத
  go versionʢࣗݾ঺հʣ

  View Slide

 3. • SUE ≒ SRE
  • SREʹࣅͯΔ࢓ࣄΛ΍ͬͯΔ
  go versionʢࣗݾ঺հʣ

  View Slide

 4. https://rubykaigi.org/2019/speakers
  ʲએ఻ʳRubyKaigi 2019ొஃ༧ఆ

  View Slide

 5. ๻ͷϐΫγϒͰͷϛογϣϯ

  View Slide

 6. ʮશͯͷख࡞ۀΛࣗಈԽ͢Δʯ
  ๻ͷϐΫγϒͰͷϛογϣϯ

  View Slide

 7. • ػցʹ೚ͤΒΕΔ͜ͱ͸ػցʹશ෦೚ͤͯɺਓ͔ؒ͠Ͱ͖ͳ͍͜ͱΛਓ͕ؒ
  ΍Δ΂͖
  • ݱঢ়͸·ͩ΄Ͳԕ͍ͷͰ·ͣ͸CIͰձࣾΛϋοΫ͍ͯ͠Δ
  • ʮಇ͔ͳ͍ͨΊʹશྗͰಇ͍͍ͯΔʯʢʁʣ
  ʮશͯͷख࡞ۀΛࣗಈԽ͢Δʯ

  View Slide

 8. • ϐΫγϒͷCIࣄ৘ͱݱঢ়ͷCIͷ໰୊఺
  • Ͳ͏΍ͬͯվળ͔ͨ͠
  • ϐΫγϒͳΒͰ͸ͷ޻෉఺΍ۤ࿑఺
  ࠓ೔࿩͢͜ͱ

  View Slide

 9. • CI͸ϨϕϧʢεϖοΫʣΛ্͛ͯ෺ཧʢΫϥ΢υʣͰԥΔͷ͕େਖ਼ٛ
  • SaaS΋͍͍͚ͲࣗલͰ΍Δͷ΋ӡ༻ܦݧ஋͕ஷ·ΔͷͰ͓͢͢Ί
  ‣ ͨͩ͠ສਓʹ͓͢͢Ί͸͠ͳ͍
  ࠷ॳʹ·ͱΊ

  View Slide

 10. • େલఏ
  ‣ ྺ࢙తܦҢʹΑΓGitHub.comͱGitLabʢΦϯϓϨʣ͕྆ํ࢖ΘΕ͍ͯΔ
  ϐΫγϒͷCIࣄ৘

  View Slide

 11. • GitHub.com
  ‣ Railsܥ͸GitHubΛ࢖͍ͬͯΔ܏޲
  ‣ ྫʣBOOTH, pixivFACTORY, pixiv PAY, pixivίϛοΫ
  ‣ CI: ͍͍ͩͨશ෦CircleCIΛ࢖ͬͯΔ
  ϐΫγϒͷCIࣄ৘

  View Slide

 12. • GitLabʢΦϯϓϨʣ
  ‣ pixivຊମʢ͍ΘΏΔΈΜͳ͕Α͘஌ͬͯΔpixivʣɺpixivຊମͱີ݁߹͍ͯ͠Δपลαʔ
  ϏεɺVRoid Studio
  ‣ CI: GitLab CI, Jenkins
  ‣ ࠓ೔͸GitLab CIͷ࿩͕ϝΠϯͰ͢
  ϐΫγϒͷCIࣄ৘

  View Slide

 13. • ͦͷଞʢϦϙδτϦඇґଘʣ
  ‣ iOS/AndroidΞϓϦͷCIʹBitriseΛར༻
  ‣ ৄ͍͜͠ͱɿϞόΠϧΞϓϦͷCIΛBitriseʹͯ͠1೥͕ܦͪ·ͨ͠ - pixiv inside
  - https://inside.pixiv.blog/kwzr/6190ɹ
  ϐΫγϒͷCIࣄ৘

  View Slide

 14. • VRoid StudioʢUnityʣͰϏϧυͷ͕͔͔͍࣌ؒͬͯͨ
  ‣ Ϗϧυ1ճ100෼ʢʂʣ
  ‣ ϋΠεϖοΫͳGitLab Runner͕΄͍͠ͱ͍͏ཁ๬
  ‣ ͔ͤͬ͘ͳͷͰVRoid Studioઐ༻Ͱͳ͘ɺࣾ಺GitLabͷશମͰ࢖͑ΔRunnerʹͨ͠
  ‣ CIͷվળ݁ՌɺΈΜͳͷੜ࢈ੑ͸όΫ্͕Γʹͳͬͯ޾ͤʹͳͬͯ·͢
  CIͷ໰୊఺

  View Slide

 15. • Before
  ‣ MacMini
  ‣ ௚ྻͰ100෼
  ܶతϏϑΥʔΞϑλʔ

  View Slide

 16. • Before
  ‣ MacMini
  ‣ ௚ྻͰ100෼
  • After
  ‣ EC2 c5.2xlargeΠϯελϯεʢvCPU 8, ϝϞϦ16GiBʣ
  ‣ 3ฒྻͰ25෼
  ܶతϏϑΥʔΞϑλʔ

  View Slide

 17. • લ൒Ͱ5෼ɺޙ൒Ͱ֤20෼લޙ
  • 100෼ -> 25෼ͳͷͰ4ഒͷੜ࢈ੑ
  ܶతϏϑΥʔΞϑλʔ

  View Slide

 18. Ͱ΋͓ߴ͍ΜͰ͠ΐ͏ʁ

  View Slide

 19. AWSඅ༻͸݄300υϧ͘Β͍
  Ͱ΋͓ߴ͍ΜͰ͠ΐ͏ʁ

  View Slide

 20. ࢀߟɿ1݄෼ͷඅ༻

  View Slide

 21. ࢀߟɿ1݄෼ͷඅ༻

  View Slide

 22. • https://docs.gitlab.com/runner/configuration/runner_autoscale_aws/
  ‣ AWSͷεϙοτΠϯελϯεͱdocker machineΛར༻ͨ͠ΦʔτεέʔϧRunnerΛߏங͢
  ΔͨΊͷެࣜυΩϡϝϯτ
  • https://www.m3tech.blog/entry/advent-calendar-2018-2
  ‣ M3͞ΜͷςοΫϒϩάɻ೔ຊޠͷઆ໌͕ΉͬͪΌৄ͍͠
  ‣ ʮGitLab Runner AWS spot instanceʯͰάάΕ͹͍͘ΒͰ΋ࢿྉ͸ग़ͯ͘Δ
  ৄ͍͜͠ͱ

  View Slide

 23. • άάΕ͹෼͔Δ͜ͱʹ͍ͭͯ࿩ͯ͠΋͠ΐ͏͕ͳ͍ͷͰɺϐΫγϒͳΒͰ͸
  ͷ޻෉఺ɺۤ࿑఺ɺӡ༻஌ݟͳͲΛόόʔϯͱ঺հ͠·͢ʂ
  ϐΫγϒGitLabͱAWS Runner

  View Slide

 24. • ͜Εݟͯ΋෼͔Βͳ͍ͱࢥ͏ͷͰ͔͍ͭ·ΜͰઆ໌
  AWSͷGitLab Runnerͷશମ૾

  View Slide

 25. • εϙοτΠϯελϯε
  • Docker Machine
  • Ansible
  • Terraform
  • Packer
  • Serverless Framework
  ओͳొ৔ਓ෺

  View Slide

 26. • ҆͘࢖͑ΔEC2ͷ༨৒Πϯελϯε
  ‣ ੑೳ͸ΦϯσϚϯυΠϯελϯεʢεϙοτΠϯελϯε͡Όͳ͍ී௨ͷ΍ͭʣͱશ͘
  ಉ͡ͰɺՁ֨͸࠷େ9ׂҾ
  ‣ ྫʣc5.2xlargeͩͱΦϯσϚϯυ͕0.428USD/࣌ؒɺεϙοτ͕0.0779USD/࣌ؒલޙ
  • εϙοτΠϯελϯεͷՁ֨͸มಈ͢ΔͷͰɺࣄલʹઃఆͨ͠ೖࡳՁ֨Λ௒
  ͑Δͱ࡞Εͳ͍
  ‣ ଟগՁ্͕͕֨ͬͯ΋ೖࡳΤϥʔʹͳΒͳ͍Α͏ͳֹۚͰೖࡳ͢Δͷ͕͓͢͢Ί
  εϙοτΠϯελϯε

  View Slide

 27. • ΞΧ΢ϯτ͝ͱʹ࡞੒Ͱ͖ΔεϙοτΠϯελϯεͷ্ݶ͕ܾ·ͬͯΔʢσϑΥϧ
  τ20ʣ
  • εϙοτΠϯελϯεΛ࡟আͨ͠Β·ͨ࡞੒Ͱ͖Δ͸ͣͳͷ͕ͩɺͨ·ʹ࡟আࡁͷ
  Πϯελϯε͕࡞੒্ݶΛѹഭ͢Δ͜ͱ͕͋Δ
  ‣ ๻͸Α͘ʮεϙοτΠϯελϯεͷΰϛʯͱݴͬͯΔ
  • ϝΠϯͰ࢖͏ΠϯελϯελΠϓ͸Ұ౓ʹཱͯΔΠϯελϯε਺ΑΓ΋ଟΊʹ্ݶ
  ؇࿨ਃ੥Λͨ͠ํ͕͍͍ɻʢϐΫγϒͩͱ10ฒྻʹରͯ͠100ݸͰ্ݶ؇࿨ʣ
  εϙοτΠϯελϯεʢ஫ҙ఺ʣ

  View Slide

 28. • ϦϞʔταʔό্ʹdockerίϯςφΛߏங͢Δ࢓૊Έ
  • DockerίϚϯυͷ࣮ߦݩͱίϯςφͷ࡞੒ઌ͕ผ
  • http://docs.docker.jp/machine/overview.html
  Docker Machine

  View Slide

 29. • ௨ৗDockerͱ͍͏ͱͬͪ͜Λࢦ͢৔߹͕ଟ͍ʢDockerίϚϯυͷ࣮ߦݩͱί
  ϯςφͷ࡞੒ઌ͕ಉ͡ʣ
  ‣ http://docs.docker.jp/machine/overview.html
  ൺֱ༻ɿDocker Engine

  View Slide

 30. GitLab Runner + Docker Machine
  GitLab
  Runner
  Docker
  Machine
  ΦϯϓϨ؀ڥ
  ec2
  ec2
  ec2

  View Slide

 31. • ͜ͷߏ੒ͷϝϦοτ
  ‣ Docker EngineʢαʔόͷϩʔΧϧʹίϯςφΛཱͯΔʣͱҧͬͯɺॏ͍δϣϒ͕1ͭ͋ͬ
  ͨ࣌ʹଞͷδϣϒʹӨڹ͕ແ͍
  ‣ ϋΠεϖοΫͳϚγϯΛδϣϒ1ͭͰઐ༗Ͱ͖Δ
  ‣ Runner͕Α͠ͳʹΦʔτεέʔϧͯ͘͠ΕΔͷͰɺδϣϒ͕ੵ·Εͳ͚Ε͹EC2͸উखʹ
  ফ͍͑ͯ͘
  GitLab Runner + Docker Machine

  View Slide

 32. • αʔόͷϓϩϏδϣχϯάπʔϧ
  • طଘͷRunnerʢDocker Engineར༻ʣͷplaybook͕͋ͬͨͷͰɺ৽͘͠Φʔτ
  εέʔϧRunner༻ͷઃఆΛ࡞ͬͨ
  Ansible

  View Slide

 33. • AWSͳͲͷΫϥ΢υͷߏ੒؅ཧπʔϧ
  • VPC, S3, IAMͳͲͷϓϩϏδϣχϯάͰར༻
  • GitLabͷMergeRequestͰterraform planʢdry runʣΛ͠ɺmasterʹϚʔδ͞Ε
  ͨΒapplyʢຊ࣮ߦʣ͢Δͱ͍͏ΠϯϑϥCIͰར༻͍ͯ͠Δ
  Terraform

  View Slide

 34. • αʔόͷΠϝʔδʢAWSͳΒAMIʣΛ࡞ΔͨΊͷπʔϧ
  • ༧ΊϐΫγϒGitLab༻ͷઃఆΛೖΕͯAMIΛ࡞੒͠ʢޙड़ʣɺͦΕΛRunner
  Ͱ࢖͍ͬͯΔ
  Packer

  View Slide

 35. • ϩʔΧϧ։ൃ༻ʹVagrantಋೖ
  • Vagrant΍Packer಺ͰͷϓϩϏδϣχϯάʹ͸
  mitamaeΛ࢖͍ɺϓϩϏδϣχϯάͨ͠಺༰Λ
  ServerspecͰςετΛ͍ͯ͠Δ
  • ΋ͪΖΜGitLab CIͰCI/CD͍ͯ͠Δ
  • ৄ͍͜͠ͱ͸શ෦ https://sue445.booth.pm/items/
  1033989 ʹॻ͍ͯΔʢεςϚʣ
  ‣ CircleCIΛGitLab CIʹม͑ͨҎ֎͸αϯϓϧϦϙδτϦ
  Λ΄΅ؙύΫϦͰ͖ͯΉͬͪΌศརͩͬͨ
  Packer + Vagrant + mitamae + Serverspec

  View Slide

 36. • ʢAWS͚ͩʹݶͬͯݴ͑͹ʣLambdaͱͦͷपลϦιʔεΛ͍͍ײ͡ʹ؅ཧ
  ͯ͠σϓϩΠ͢ΔͨΊͷπʔϧ
  • TerraformͰLambdaΛ؅ཧ͢Δͷ͸৭ʑͱେมͳͷͰɺͦ͜Λϥοϓͯ͘͠
  Ε͍ͯΔͷ͕خ͍͠
  • ࠓճɺAWSͷϞχλϦϯάΛLambda + RubyͰ࡞ͬͯɺServerless Framework
  Ͱ؅ཧͯ͠Δ
  Serverless Framework

  View Slide

 37. • ىಈͯ͠ΔΠϯελϯε਺ͱGitLab
  CIͷδϣϒ਺ΛLambdaͰूܭͯ͠
  CloudWatchͰ͍͍ײ͡ʹՄࢹԽͯ͠
  ͍Δ
  • ͦͷ͏ͪιʔεΛެ։͍͕ͨ͠
  RubyKaigiͷ४උ͕͕͕͕͕
  Lambda + Ruby + Serverless FrameworkͰ࡞ͬͨ؂ࢹπʔϧ

  View Slide

 38. • AWS͔ΒGitLabʹ௚઀ΞΫηεͰ͖ΔΑ͏ʹͨ͠
  • CIͷδϣϒؒͰେ༰ྔϑΝΠϧΛड͚౉ͤΔΑ͏ʹͨ͠
  • Runnerͷىಈ࣌ؒνϡʔχϯά
  • εϙοτΠϯελϯεރׇରࡦ
  ϐΫγϒͳΒͰ͸ͷ޻෉఺ͳͲ

  View Slide

 39. • લఏ
  ‣ ϐΫγϒGitLab͸ssh༻ͷURL͸ࣾ಺DNSͰ͔͠ղܾͰ͖ͳ͍ͷͰɺAWS͔ΒͩͱΞΫηε
  Ͱ͖ͳ͍
  - Ծʹ໊લղܾͰ͖ͯ΋ࣾ֎͔ΒͷΞΫηεΛड͚ΔGatewayαʔόʹผͷೝূ͕ڬ·ͬͯΔͷͰ
  ΞΫηεͰ͖ͳ͍
  ‣ httpͷURL΋ࣾ֎͔ΒͩͱGoogleͷOAuthೝূ͕ڬ·ΔͷͰAWS͔ΒGitLabͷAPI͕ୟ͚ͳ
  ͍
  AWS͔ΒGitLabʹ௚઀઀ଓͰ͖ΔΑ͏ʹͨ͠

  View Slide

 40. • RunnerͰ࢖͏AMIʹ༧Ί /etc/hosts Λম͍͓͖ͯɺࣾ಺DNSͷ໊લղܾ͕Ͱ
  ͖ΔΑ͏ʹͨ͠
  • ͜͜ͰPackerΛར༻
  ղܾࡦ1: ໊લղܾࡁͷ /etc/hostsΛম͘

  View Slide

 41. • GatewayαʔόͷiptablesͰAWS͔Βͷ௨৴ΛڐՄ͢ΔΑ͏ʹͨ͠
  • ͦͷ··΍ΔͱEC2Πϯελϯεͷ࡞Γ௚͠ͷ౓ʹૹ৴ݩͷIPΞυϨε͕ม
  ΘͬͯGatewayαʔόͰڐՄ͠Α͏͕ͳ͍ͷͰɺNAT GatewayΛ࢖ͬͯAWSͷ
  VPC͔ΒGatewayαʔό΁ग़Δ࣌ʹૹ৴ݩͷIPΞυϨεΛݻఆԽͨ͠
  • NAT Gatewayʹ෇༩ͨ͠Elastic IPΛGatewayαʔόͰڐՄ͍ͯ͠Δ
  ղܾࡦ2: ΦϯϓϨͷຯํNAT Gateway

  View Slide

 42. • ಛఆͷIPΞυϨε(ࠓճͷ৔߹Gateway)΁ͷ௨৴Λશ෦NAT GatewayΛ௨͢͜
  ͱʹΑΓɺૹ৴ݩͷIPΞυϨεΛݻఆԽ͍ͯ͠Δ
  "[
  NAT GatewayͷΠϝʔδ
  Subnet
  GitLab
  ΦϯϓϨ؀ڥ
  AmazonVPC
  ec2

  View Slide

 43. • ಛఆͷIPΞυϨε(ࠓճͷ৔߹Gateway)΁ͷ௨৴Λશ෦NAT GatewayΛ௨͢͜
  ͱʹΑΓɺૹ৴ݩͷIPΞυϨεΛݻఆԽ͍ͯ͠Δ
  "[
  NAT GatewayͷΠϝʔδ
  Subnet Subnet
  NAT Gateway
  GitLab
  ΦϯϓϨ؀ڥ
  Gateway
  ec2
  *1ΞυϨεΛݻఆ
  AmazonVPC

  View Slide

 44. • NAT GatewayͷElastic IPΛGatewayͷnginxͰڐՄͯ͠΍Δ͜ͱʹΑΓɺ
  GoogleͷOAuthೝূΛճආ͢ΔΑ͏ʹͨ͠
  ղܾࡦ3: httpܦ༝ͷΞΫηε΋NAT GatewayΛ௨͢

  View Slide

 45. CIͷδϣϒؒͰେ༰ྔϑΝΠϧΛड͚౉ͤΔΑ͏ʹͨ͠
  • ܦҢ
  ‣ VRoid StudioνʔϜͷਓʮδϣϒ͕ऴΘͬͯGitLabʹArtifactsΛΞοϓϩʔυ͠Α͏ͱ͢ΔͱΤ
  ϥʔʹͳΔʯ
  ‣ sue445ʮGitLabͷϩάݟͨΒ413Τϥʔ(Request Entity Too Large)ग़ͯ·͢ͶɻnginxͷΞοϓ
  ϩʔυ੍ݶʹҾ͔͔ͬͬͯΔΑ͏ͳͷͰGitLabଆͷΞοϓϩʔυαΠζ؇Ί·͕͢zipʹݻΊ
  ͨ࣌ͷϑΝΠϧαΠζͲΕ͘Β͍͋Γ·͢ʁʯ

  View Slide

 46. CIͷδϣϒؒͰେ༰ྔϑΝΠϧΛड͚౉ͤΔΑ͏ʹͨ͠
  VRoid StudioνʔϜͷਓ
  ʮ4GB΄͍͠Ͱ͢ʯʢݪจϚϚʣ
  sue445ʮʯ

  View Slide

 47. • ͖ͬ͞ͷGatewayαʔό͸ࣾ಺։ൃશൠͰ࢖͍ͬͯΔͷͰɺGatewayͷଳҬ
  ͕٧·Δͱࣾ಺ͷ։ൃ͕શ෦ࢮ͵
  • RailsΞϓϦͰ4GBͷϑΝΠϧͷΞοϓϩʔυͱ͔͢Δͱunicorn͕ṫࢮʹͳΔ
  ະདྷ͔͠ݟ͑ͳ͍
  ‣ ஫ʣGitLab͸RailsΞϓϦ
  • AWS͔Β֎ʢΦϯϓϨͷGitLabʣʹग़͍ͯ࣌͘ͷ௨৴අ͕͔͔Δ
  ཁ໿͢Δͱී௨ͷWebΞϓϦʹڊେϑΝΠϧΛup͢Δͷ͸ਏ͍

  View Slide

 48. • ΞϓϦ͔ΒಛผͳઃఆΛͤͣʹS3ʹΞΫηεͰ͖ΔΑ͏ʹͨ͠
  • ΍Γํ
  ‣ ಛఆͷS3όέοτͷΈʹΞΫηεͰ͖ΔIAMϩʔϧΛ࡞੒
  ‣ Docker Machine͕EC2ΠϯελϯεΛىಈ͢Δ࣌ͷΠϯελϯεϓϩϑΝΠϧʹ͜ͷIAM
  ϩʔϧΛઃఆ
  ‣ ͜͏͢Δ͜ͱͰRunnerଆ͸awscli͚ͩ༻ҙ͍ͯ͠Ε͹όέοτʹಡΈॻ͖Ͱ͖ΔɻʢΞϓ
  ϦଆͰΞΫηεΩʔͳͲͷઃఆෆཁʣ
  • ಉҰϦʔδϣϯ಺ͩͱEC2ͱS3ͰϑΝΠϧ΍ΓऔΓ͢Δ࣌ͷ௨৴අ͕͔͔Βͳ͍ͷ
  ΋خ͍͠
  ղܾࡦ: S3ʹΞοϓϩʔυ͢ΔʢԦಓʣ

  View Slide

 49. • લఏ
  ‣ GitLab Runnerʹ͸OffPeakͱ͍͏ઃఆ͕͋ͬͯɺʮۀ຿࣌ؒ಺͸ৗʹEC2ΠϯελϯεΛ1
  ୆଴ػ͢Δ͕ɺۀ຿࣌ؒ֎΍౔೔͸଴ػͤ͞ͳ͍͜ͱͰίετΛԼ͛Δʯͱ͍͏͜ͱ͕
  Մೳ
  ‣ https://docs.gitlab.com/runner/configuration/autoscale.html
  ‣ https://docs.gitlab.com/runner/configuration/advanced-configuration.html
  Runnerͷىಈ࣌ؒνϡʔχϯά

  View Slide

 50. • લఏ
  ‣ ϐΫγϒGitLabͷ৔߹ԼهͷΑ͏ͳઃఆ
  ‣ ฏ೔10:00ʙ18:59͸εϙοτΠϯελϯεΛ࠷௿1୆଴ػͯ͠ɺδϣϒ͕ੵ·ΕͨΒଈϏ
  ϧυ։࢝Ͱ͖ΔΑ͏ʹͯ͠Δ
  ‣ ۀ຿࣌ؒ֎΍౔೔ɾਖ਼݄ɾGW͸εϙοτΠϯελϯεΛ଴ػͤͣ͞ɺδϣϒ͕ੵ·Εͨ
  ࣌఺ͰΠϯελϯεΛىಈ
  Runnerͷىಈ࣌ؒνϡʔχϯά

  View Slide

 51. • ໰୊఺
  ‣ δϣϒ͕ੵ·Ε͔ͯΒ࣮ࡍʹϏϧυ͕࢝·Δ·Ͱ࠷େ4෼൒͘Β͍͔͔ͬͯͨͷͰؤுͬ
  ͯνϡʔχϯά͔ͨͬͨ͠
  ‣ ۀ຿࣌ؒ಺ͩͱEC2͕1୆Ҏ্଴ػͯ͠ΔͷͰؾʹͳΒͳ͍͚Ͳఆ࣌ա͗ͯpushͨ࣌͠ʹ
  Runnerͷ࣮ߦ·Ͱ͕͔͔࣌ؒΔ
  ‣ ىಈ͕஗͍ΑΓ଎͍ํ͕͍͍
  ‣ ଎͞͸ਖ਼ٛɺ࣌͸ۚͳΓ
  Runnerͷىಈ࣌ؒνϡʔχϯά

  View Slide

 52. • Docker Machine͸ϦϞʔτʹdocker͕Πϯετʔϧ͞Ε͍ͯͳ͍࣌ͷΈ
  dockerΠϯετʔϧͯͨ͠ͷͰɺdocker͕ΠϯετʔϧࡁͳΒ͜ͷॲཧΛε
  ΩοϓͰ͖Δͱ౿Μͩ
  ‣ https://github.com/docker/machine/blob/v0.16.0/libmachine/provision/utils.go#L30
  ‣ Docker MachineͰىಈ͢ΔAMIʹdockerΛΠϯετʔϧ͓͚ͯͩ͘͠Ͱ4෼൒͔Β4෼ʹ୹
  ॖͰ͖ͨ
  ղܾࡦ: AMIʹ༧ΊdockerΛೖΕ͓ͯ͘

  View Slide

 53. • ݸਓతʹ͸΋͏ͪΐͬͱ୹ॖ͔͕ͨͬͨ͠ɺ͜ΕҎ্΍Ζ͏ͱ͢Δͱ
  Docker MachineຊମΛ͍͡Δඞཁ͕͋ͬͨͷͰஅ೦
  • Machine࡞੒࣌ͷϩάΛશ෦ಡΜ͚ͩͲͲΕ͔1ͭͷॲཧ͕஗͍ͱ͍͏ΑΓ
  ΋ɺࡉ͔͍ॲཧ͕ͨ͘͞Μ͋ͬͯνϦπϞͰ4෼͔͔ͬͯΔͱ͍͏ҹ৅ͩͬ
  ͨ
  ղܾࡦ: AMIʹ༧ΊdockerΛೖΕ͓ͯ͘

  View Slide

 54. • લఏ
  ‣ εϙοτΠϯελϯε͸AWS্ͷ༨৒ΠϯελϯεΛ҆͘࢖͑Δ࢓૊ΈͳͷͰɺAWSશମ
  ͷεϙοτΠϯελϯεͷࡏݿ͕ͳ͚Ε͹ىಈͰ͖ͳ͍
  ‣ ͔͠͠εϙοτΠϯελϯε͕ރׇͨ࣌͠ʹࣾ಺ͷ։ൃ͕׬શʹࢭ·Δͷ͸͖͍ͭ
  εϙοτΠϯελϯεރׇରࡦ

  View Slide

 55. • εϙοτΠϯελϯε͕ރׇͨ࣌͠ʹผͷΠϯελϯελΠϓ΍AZͰࢼ͢
  ͳͲͷεϙοτΠϯελϯεΨνϟΛ΍ΔΑΓ͸ɺͬ͞͞ͱΦϯσϚϯυʹ
  શৼΓͨ͠ํ͕ૣ͘෮چͰ͖Δͱ͍͏൑அ
  • ࠓ·Ͱͷܦݧ্ɺͲ͔ͬ1ϲॴͰεϙοτΠϯελϯε͕ރׇͯ͠Δͱͦͷ
  पล΋͍͍ͩͨރׇͯ͠Δҹ৅
  ղܾࡦ: ΦϯσϚϯυΠϯελϯεΛ࢖͏RunnerΛ࡞ͬͨ

  View Slide

 56. • ΦϯσϚϯυΠϯελϯεΛ࢖͏Runner͸ϗοτελϯόΠʢRunnerͱͯ͠
  ͸ಈ͍ͯΔ͕؅ཧը໘্Ͱ͸ແޮͳͷͰδϣϒׂ͕ΓৼΒΕͳ͍ʣͰ༻ҙ͠
  ͓͍ͯͯɺGitLabͷ؅ཧը໘্Ͱ༗ޮԽͨ࣌͠ͷΈ࢖ΘΕΔΑ͏ʹͯ͠Δ
  ղܾࡦ: ΦϯσϚϯυΠϯελϯεΛ࢖͏RunnerΛ࡞ͬͨ

  View Slide

 57. • εϙοτΠϯελϯεΛ׆༻͢Δ͜ͱͰϋΠεϖοΫͳCI؀ڥΛ௿Ձ֨Ͱӡ
  ༻Մೳ
  • CIʹݶΒͣ͜Ε͔Β΋શྗͰࣗಈԽ΍͍͖ͬͯ·͢
  ·ͱΊ

  View Slide