Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

仮想化環境での利用者公平性

Takuya ASADA
November 20, 2012

 仮想化環境での利用者公平性

Takuya ASADA

November 20, 2012
Tweet

More Decks by Takuya ASADA

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ੑೳଌఆ؀ڥ • ̎୆ͷLinuxػɾ10G NIC • 1ʙ64୆ͷKVMήετɾ128ϓϩηεͷ netperf 1VM→VM͋ͨΓ128ϑϩʔ 2VM→VM͋ͨΓ64ϑϩʔ 4VM→VM͋ͨΓ32ϑϩʔ…

  64VM→VM͋ͨΓ2ϑϩʔ • TCP Request/ResponseϞʔυ 1byteͷύέοτΛϐϯϙϯ VMϗετ ήετ ςετػ 10G NIC 10G NIC ήετ netperf netserver netperf 12೥11݄20೔Ր༵೔
 2. ϋʔυʗιϑτͷεϖοΫ Distribution Ubuntu Server 12.10 Linux Kernel 3.5.0-18-generic QEMU-KVM 1.2.0

  Netperf 2.5.0 CPU(VMϗετ) Intel Core i7 980 (3.33GHz) Memory(VMϗετ) 24GB CPU(ςετػ) Intel Core i7 860 (2.8GHz) Memory(ςετػ) 8GB NIC Intel 82599(ixgbe) ෺ཧ6ίΞɺ࿦ཧ12ίΞ 12೥11݄20೔Ր༵೔
 3. macvtap <interface type='direct'> <mac address='52:54:00:6b:28:01'/> <source dev='eth1' mode='vepa'/> <model type='virtio'/>

  <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x07' function='0x0'/> </interface> 12೥11݄20೔Ր༵೔
 4. SR-IOV <hostdev mode='subsystem' type='pci' managed='yes'> <source> <address domain='0x0000' bus='0x04' slot='0x10'

  function='0x2'/> </source> <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x04' function='0x0'/> </hostdev> 12೥11݄20೔Ր༵೔
 5. ൺֱର৅ͱͯ͠ͷ ࣮ػੑೳଌఆ • ̎୆ͷLinuxػɾ10G NIC • KVMήετͰnetserver࣮ߦ • 128ϓϩηεͷnetperf •

  TCP Request/ResponseϞʔυ 1byteͷύέοτΛϐϯϙϯ VMϗετ ςετػ 10G NIC 10G NIC netperf netserver netperf netserver 12೥11݄20೔Ր༵೔
 6. ඵؒτϥϯβΫγϣϯ਺ 0 1375.00 2750.00 4125.00 5500.00 1 2 4 8

  16 32 64 vhost-net SR-IOV baremetal VM਺ transaction/sec ෺ཧίΞ਺ʹ͍ۙลΓͰ ੑೳ࠷ߴ 12೥11݄20೔Ր༵೔
 7. ϨΠςϯγ 0 750.00 1500.00 2250.00 3000.00 1 2 4 8

  16 32 64 vhost-net SR-IOV baremetal VM਺ ϨΠςϯγ஋ ෺ཧίΞ਺ʹ͍ۙลΓͰ ϨΠςϯγ࠷ద 12೥11݄20೔Ր༵೔
 8. CPUෛՙ 0 25.00 50.00 75.00 100.00 1 2 4 8

  16 32 64 vhost-net SR-IOV baremetal VM਺ ύʔηϯςʔδ ෛՙΛVM਺෼ͷίΞ਺ʹ ͔͠෼ࢄͰ͖ͯͳ͍ 12೥11݄20೔Ր༵೔
 9. VMؒͷภΓ ʢ ඵؒτϥϯβΫγϣϯ਺ʣ 0 25.00 50.00 75.00 100.00 1 2

  4 8 16 32 64 vhost-net SR-IOV VM਺ ύʔηϯςʔδ vhost-net < 10% SR-IOV < 30% 12೥11݄20೔Ր༵೔
 10. VMؒͷภΓ ʢ ϨΠςϯγʣ 0 25.00 50.00 75.00 100.00 1 2

  4 8 16 32 64 vhost-net SR-IOV VM਺ ύʔηϯςʔδ vhost-net < 10% SR-IOV < 30% 12೥11݄20೔Ր༵೔
 11. VMؒͷภΓ ʢ CPUෛՙʣ 0 25.00 50.00 75.00 100.00 1 2

  4 8 16 32 64 vhost-net SR-IOV VM਺ ύʔηϯςʔδ vhost-net < 10% SR-IOV < 20% 12೥11݄20೔Ր༵೔
 12. RPS $ echo "f" > /sys/class/net/eth1/queues/rx-0/ rps_cpus $ echo 4096

  > /sys/class/net/eth1/queues/ rx-0/rps_flow_cnt $ echo 32768 > /proc/sys/net/core/ rps_sock_flow_entries 12೥11݄20೔Ր༵೔
 13. ඵؒτϥϯβΫγϣϯ਺ ʢvhost-netʣ 0 1375.00 2750.00 4125.00 5500.00 1 2 4

  8 16 32 64 cpu1 cpu2 cpu4 cpu8 cpu16 baremetal VM਺ transaction/sec VM =< 4ͳΒ΍΍վળ 12೥11݄20೔Ր༵೔
 14. ඵؒτϥϯβΫγϣϯ਺ ʢvhost-net, RPSʣ 0 1375.00 2750.00 4125.00 5500.00 1 2

  4 8 16 32 64 cpu1 cpu2 cpu4 cpu8 cpu16 baremetal VM਺ transaction/sec VM =< 4ͳΒRPSͰ ੑೳվળ 12೥11݄20೔Ր༵೔
 15. ඵؒτϥϯβΫγϣϯ਺ ʢSR-IOVʣ 0 1375.00 2750.00 4125.00 5500.00 1 2 4

  8 16 32 cpu1 cpu2 cpu4 cpu8 cpu16 baremetal VM਺ transaction/sec VM =< 4ͳΒ΍΍վળ 12೥11݄20೔Ր༵೔
 16. ඵؒτϥϯβΫγϣϯ਺ ʢSR-IOV, RPSʣ 0 1375.00 2750.00 4125.00 5500.00 1 2

  4 8 16 32 cpu1 cpu2 cpu4 cpu8 cpu16 baremetal VM਺ transaction/sec VM =< 4ͳΒRPSͰ ੑೳվળ 12೥11݄20೔Ր༵೔
 17. ϨΠςϯγ ʢvhost-netʣ 0 750.00 1500.00 2250.00 3000.00 1 2 4

  8 16 32 64 cpu1 cpu2 cpu4 cpu8 cpu16 baremetal VM਺ ϨΠςϯγ஋ tpsͱ͍͍ͩͨಉ͡܏޲ 12೥11݄20೔Ր༵೔
 18. ϨΠςϯγ ʢvhost-net, RPSʣ 0 750.00 1500.00 2250.00 3000.00 1 2

  4 8 16 32 64 cpu1 cpu2 cpu4 cpu8 cpu16 baremetal VM਺ ϨΠςϯγ஋ tpsͱ͍͍ͩͨಉ͡܏޲ 12೥11݄20೔Ր༵೔
 19. ϨΠςϯγ ʢSR-IOVʣ 0 750.00 1500.00 2250.00 3000.00 1 2 4

  8 16 32 cpu1 cpu2 cpu4 cpu8 cpu16 baremetal VM਺ ϨΠςϯγ஋ tpsͱ͍͍ͩͨಉ͡܏޲ 12೥11݄20೔Ր༵೔
 20. ϨΠςϯγ ʢSR-IOV, RPSʣ 0 750.00 1500.00 2250.00 3000.00 1 2

  4 8 16 32 cpu1 cpu2 cpu4 cpu8 cpu16 baremetal VM਺ ϨΠςϯγ஋ tpsͱ͍͍ͩͨಉ͡܏޲ 12೥11݄20೔Ր༵೔
 21. CPUෛՙ ʢvhost-netʣ 0 25.00 50.00 75.00 100.00 1 2 4

  8 16 32 64 cpu1 cpu2 cpu4 cpu8 cpu16 VM਺ ύʔηϯςʔδ VM =< 4ͳΒɺcpu = 1 ͷ࣌ΑΓෛՙΛ෼ࢄͰ ͖͍ͯΔʁ 12೥11݄20೔Ր༵೔
 22. CPUෛՙ ʢvhost-net, RPSʣ 0 25.00 50.00 75.00 100.00 1 2

  4 8 16 32 64 cpu1 cpu2 cpu4 cpu8 cpu16 VM਺ ύʔηϯςʔδ RPSͰΑΓෛՙΛ෼ࢄ 12೥11݄20೔Ր༵೔
 23. CPUෛՙ ʢSR-IOVʣ 0 25.00 50.00 75.00 100.00 1 2 4

  8 16 32 cpu1 cpu2 cpu4 cpu8 cpu16 VM਺ ύʔηϯςʔδ 12೥11݄20೔Ր༵೔
 24. CPUෛՙ ʢSR-IOV, RPSʣ 0 25.00 50.00 75.00 100.00 1 2

  4 8 16 32 cpu1 cpu2 cpu4 cpu8 cpu16 VM਺ ύʔηϯςʔδ 12೥11݄20೔Ր༵೔
 25. VMؒͷภΓ ʢ ඵؒτϥϯβΫγϣϯ਺ʗvhost-netʣ 0 25.00 50.00 75.00 100.00 1 2

  4 8 16 32 64 cpu1 cpu2 cpu4 cpu8 cpu16 VM਺ ύʔηϯςʔδ cpu >= 8, VM >=16ͷ࣌ʹ 15%Λ௒͑ΔภΓ 12೥11݄20೔Ր༵೔
 26. VMؒͷภΓ ʢ ඵؒτϥϯβΫγϣϯ਺/vhost-net, RPSʣ 0 25.00 50.00 75.00 100.00 1

  2 4 8 16 32 64 cpu1 cpu2 cpu4 cpu8 cpu16 VM਺ ύʔηϯςʔδ cpu >= 8, VM >=16ͷ࣌ʹ 15%Λ௒͑ΔภΓ 12೥11݄20೔Ր༵೔
 27. VMؒͷภΓ ʢ ඵؒτϥϯβΫγϣϯ਺ʗSR-IOVʣ 0 25.00 50.00 75.00 100.00 1 2

  4 8 16 32 cpu1 cpu2 cpu4 cpu8 cpu16 VM਺ ύʔηϯςʔδ ૯εϨου਺͕෺ཧCPU਺Λ ௒͑ͨลΓͰେ͖ͳภΓ 12೥11݄20೔Ր༵೔
 28. VMؒͷภΓ ʢ ඵؒτϥϯβΫγϣϯ਺ʗSR-IOV, RPSʣ 0 25.00 50.00 75.00 100.00 1

  2 4 8 16 32 cpu1 cpu2 cpu4 cpu8 cpu16 VM਺ ύʔηϯςʔδ ૯εϨου਺͕෺ཧCPU਺Λ ௒͑ͨลΓͰେ͖ͳภΓ 12೥11݄20೔Ր༵೔
 29. VMؒͷภΓ ʢ ϨΠςϯγʗvhost-netʣ 0 25.00 50.00 75.00 100.00 1 2

  4 8 16 32 64 cpu1 cpu2 cpu4 cpu8 cpu16 VM਺ ύʔηϯςʔδ tpsͱ͍͍ͩͨಉ͡܏޲ 12೥11݄20೔Ր༵೔
 30. VMؒͷภΓ ʢ ϨΠςϯγʗvhost-net, RPSʣ 0 25.00 50.00 75.00 100.00 1

  2 4 8 16 32 64 cpu1 cpu2 cpu4 cpu8 cpu16 VM਺ ύʔηϯςʔδ 12೥11݄20೔Ր༵೔
 31. VMؒͷภΓ ʢ ϨΠςϯγʗSR-IOVʣ 0 25.00 50.00 75.00 100.00 1 2

  4 8 16 32 cpu1 cpu2 cpu4 cpu8 cpu16 VM਺ ύʔηϯςʔδ ૯εϨου਺͕෺ཧCPU਺Λ ௒͑ͨลΓͰେ͖ͳภΓ 12೥11݄20೔Ր༵೔
 32. VMؒͷภΓ ʢ ϨΠςϯγʗSR-IOV, RPSʣ 0 25.00 50.00 75.00 100.00 1

  2 4 8 16 32 cpu1 cpu2 cpu4 cpu8 cpu16 VM਺ ύʔηϯςʔδ ૯εϨου਺͕෺ཧCPU਺Λ ௒͑ͨลΓͰେ͖ͳภΓ 12೥11݄20೔Ր༵೔
 33. VMؒͷภΓ ʢ CPUෛՙʗvhost-netʣ 0 25.00 50.00 75.00 100.00 1 2

  4 8 16 32 64 cpu1 cpu2 cpu4 cpu8 cpu16 VM਺ ύʔηϯςʔδ ͋·Γେ͖ͳภ Γ͸ݟΒΕͳ͍ 12೥11݄20೔Ր༵೔
 34. VMؒͷภΓ ʢ CPUෛՙʗvhost-net, RPSʣ 0 25.00 50.00 75.00 100.00 1

  2 4 8 16 32 64 cpu1 cpu2 cpu4 cpu8 cpu16 VM਺ ύʔηϯςʔδ ͋·Γେ͖ͳภ Γ͸ݟΒΕͳ͍ 12೥11݄20೔Ր༵೔
 35. VMؒͷภΓ ʢ CPUෛՙʗSR-IOVʣ 0 25.00 50.00 75.00 100.00 1 2

  4 8 16 32 cpu1 cpu2 cpu4 cpu8 cpu16 VM਺ ύʔηϯςʔδ VM਺ͷ্ঢͰ एׯ૿Ճ 12೥11݄20೔Ր༵೔
 36. VMؒͷภΓ ʢ CPUෛՙʗSR-IOV, RPSʣ 0 25.00 50.00 75.00 100.00 1

  2 4 8 16 32 cpu1 cpu2 cpu4 cpu8 cpu16 VM਺ ύʔηϯςʔδ VM਺ͷ্ঢͰ एׯ૿Ճ 12೥11݄20೔Ր༵೔
 37. ൺֱ݁Ռ • Ծ૝ϚγϯͰ࣮ػੑೳͷ൒෼Ҏ্Λग़ͤͨͷ͸VM਺͕͘͝গͳ͘ vCPU਺͕͔ͳΓଟ͍࣌ͷΈ → ͜ͷ৚݅Ͱ͔͠RPSͰੑೳ͕ग़ͳ͍ • ૯vCPU਺Λଟͯ͘͠΋ҙ֎ͱੑೳ͸Լ͕Βͳ͍ • SR-IOVͷ৔߹ʹVF਺͕෺ཧίΞ਺Λ௒͑ͨลΓͰ͔ͳΓੑೳʹภ

  Γ͕ͰΔ • NIC্ͷΩϡʔʹରͯ͠ड৴ॲཧʹׂΓ౰ͯΔίΞ͕ෆ଍ͯ͠ ͜ͷΑ͏ͳঢ়گʹͳΔͱਪଌ • vhost-netͰ͸ͦͷΑ͏ͳݱ৅͕ݟΒΕͣɺ૯vCPU਺Λ૿΍ͯ͠΋ ൺֱతެฏʹॲཧ͞Ε͍ͯΔΑ͏ʹݟ͑Δ 12೥11݄20೔Ր༵೔
 38. cd /sys/fs/cgroup/cpu $ mkdir grp_a $ echo ‘12254’ > grp_a/tasks

  $ echo ‘2184’ > grp_a/tasks $ echo ‘512’ > grp_a/cpu.shares $ mkdir grp_b $ echo ‘9012’ > grp_b/tasks $ echo ‘1024’ > grp_b/cpu.shares άϧʔϓ࡞੒ άϧʔϓॴଐϓϩη εΛ௥ՃʢPIDʣ άϧʔϓ಺ͷλεΫͰ࢖༻ग़དྷ ΔCPU࣌ؒͷ૬ରత഑෼஋ 12೥11݄20೔Ր༵೔
 39. virshͱcgroup $ virsh schedinfo vm0 Scheduler : posix cpu_shares :

  1024 vcpu_period : 100000 vcpu_quota : -1 $ virsh schedinfo --set cpu_shares=512 vm0 12೥11݄20೔Ր༵೔
 40. άϧʔϓͷ࡞Γํ $ virsh start <VM໊> $ mkdir /sys/fs/cgroup/cpu/grp_a $ cat

  /sys/fs/cgroup/cpu/libvirt/qemu/<VM໊>/tasks > tmp $ cat /sys/fs/cgroup/cpu/libvirt/qemu/<VM໊>/ vcpu*/tasks >> tmp $ cat tmp > /sys/fs/cgroup/cpu/grp_a/tasks 12೥11݄20೔Ր༵೔
 41. net_cls $ tc class add dev virbr0 parent 10: classid

  10:1 htb rate 24Mbit $ echo 0x100001 > /sys/fs/cgroup/net_cls/ grp_a/net_cls.classid ϓϩηε͔Βૹ৴͞ΕΔύέοτʹtcͷ λάΛ෇͚ΔࣄʹΑΓଳҬ੍ݶ͕ग़དྷΔ 12೥11݄20೔Ր༵೔