Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

仮想化環境での利用者公平性

Takuya ASADA
November 20, 2012

 仮想化環境での利用者公平性

Takuya ASADA

November 20, 2012
Tweet

More Decks by Takuya ASADA

Other Decks in Technology

Transcript

 1. Ծ૝Խ؀ڥͰͷ
  ར༻ऀެฏੑ
  ઙా ୓໵ @syuu1228
  12೥11݄20೔Ր༵೔

  View full-size slide

 2. Ծ૝Խ؀ڥͷެฏੑʁ
  • KVMͷήετΛͨ͘͞Μ্ཱͪ͛ͨ࣌ɺϊʔυؒ
  ͷ௨৴ੑೳ΍CPUར༻࣌ؒͷެฏੑ͸Ͳͷఔ౓อ
  ͨΕ͍ͯΔͷ͔
  • CPUར༻࣌ؒ
  • ௨৴ྔ
  • ϨΠςϯγ
  • VMลΓͷෛՙͷ͹Β͖ͭ
  12೥11݄20೔Ր༵೔

  View full-size slide

 3. ଌͬͯΈΑ͏
  • ϨΠςϯγɾ௨৴ྔɾCPU࢖༻཰ͳͲͷ໘Ͱ
  Ͳͷఔ౓ެฏͳεέδϡʔϧ͕ߦΘΕΔͷ͔
  • VM਺Λ࣮CPU਺Ҏ্ʹ૿΍ͨ࣌͠ʹԿ͕ى
  ͖Δ͔
  • Ծ૝NICͱSR−IOVͰ͸ੑೳಛੑ͕ͲͷΑ͏
  ʹҟͳΔ͔
  12೥11݄20೔Ր༵೔

  View full-size slide

 4. ੑೳଌఆ؀ڥ
  • ̎୆ͷLinuxػɾ10G NIC
  • 1ʙ64୆ͷKVMήετɾ128ϓϩηεͷ
  netperf
  1VM→VM͋ͨΓ128ϑϩʔ
  2VM→VM͋ͨΓ64ϑϩʔ
  4VM→VM͋ͨΓ32ϑϩʔ…
  64VM→VM͋ͨΓ2ϑϩʔ
  • TCP Request/ResponseϞʔυ
  1byteͷύέοτΛϐϯϙϯ
  VMϗετ
  ήετ
  ςετػ
  10G NIC
  10G NIC
  ήετ
  netperf
  netserver
  netperf
  12೥11݄20೔Ր༵೔

  View full-size slide

 5. ϋʔυʗιϑτͷεϖοΫ
  Distribution Ubuntu Server 12.10
  Linux Kernel 3.5.0-18-generic
  QEMU-KVM 1.2.0
  Netperf 2.5.0
  CPU(VMϗετ) Intel Core i7 980 (3.33GHz)
  Memory(VMϗετ) 24GB
  CPU(ςετػ) Intel Core i7 860 (2.8GHz)
  Memory(ςετػ) 8GB
  NIC Intel 82599(ixgbe)
  ෺ཧ6ίΞɺ࿦ཧ12ίΞ
  12೥11݄20೔Ր༵೔

  View full-size slide

 6. ήετϚγϯͷઃఆ
  • Ծ૝CPUɿ1ͭ
  • Ծ૝NICͷઃఆ
  • macvtapͰbridge / vhost-net
  • SR-IOV
  • 512MBͷϝϞϦׂΓ౰ͯ
  12೥11݄20೔Ր༵೔

  View full-size slide

 7. ͓͞Β͍ɿSR-IOV
  • ෺ཧNIC͕VMʹରͯ͠Ծ૝NICΛ௚઀ఏڙɹIO͸ϋΠύʔόΠβʔΛհࡏͤͣʹߦΘΕΔ
  • ׂࠐΈ͚ͩ͸Ծ૝Խग़དྷ͍ͯͳ͍ͷͰKVMΛ௨ͯ͡సૹ͞ΕΔ
  • ࠷΋ੑೳ͕ߴ͍͕ϋʔυରԠ͕ඞཁʗήετͷύέοτΛϑΟϧλʔɾվม͢Δࣄ͸೉͍͠
  NIC
  Χʔωϧ
  Χʔωϧ
  ήετ
  Ϣʔβ
  PF
  PFυϥΠό
  qemu
  kvm
  VF
  υϥΠό
  TCP/IP
  ελοΫ
  NIC2
  ϑΥϫʔυ
  ׂΓࠐΈ
  ෺ཧׂΓࠐΈ
  ׂΓࠐΈ
  ׂࠐΈ
  ϋϯυϥ
  VF
  %."ύεεϧʔ
  ϋΠύʔόΠβ
  12೥11݄20೔Ր༵೔

  View full-size slide

 8. macvtap
  slot='0x07' function='0x0'/>

  12೥11݄20೔Ր༵೔

  View full-size slide

 9. SR-IOV


  slot='0x10' function='0x2'/>

  slot='0x04' function='0x0'/>

  12೥11݄20೔Ր༵೔

  View full-size slide

 10. ൺֱର৅ͱͯ͠ͷ
  ࣮ػੑೳଌఆ
  • ̎୆ͷLinuxػɾ10G NIC
  • KVMήετͰnetserver࣮ߦ
  • 128ϓϩηεͷnetperf
  • TCP Request/ResponseϞʔυ
  1byteͷύέοτΛϐϯϙϯ
  VMϗετ
  ςετػ
  10G NIC
  10G NIC
  netperf
  netserver
  netperf
  netserver
  12೥11݄20೔Ր༵೔

  View full-size slide

 11. VM਺Λ1-64·Ͱ૿Ճ
  vhost-netͱSR-IOVൺֱ
  12೥11݄20೔Ր༵೔

  View full-size slide

 12. ඵؒτϥϯβΫγϣϯ਺
  0
  1375.00
  2750.00
  4125.00
  5500.00
  1 2 4 8 16 32 64
  vhost-net SR-IOV
  baremetal
  VM਺
  transaction/sec
  ෺ཧίΞ਺ʹ͍ۙลΓͰ
  ੑೳ࠷ߴ
  12೥11݄20೔Ր༵೔

  View full-size slide

 13. ϨΠςϯγ
  0
  750.00
  1500.00
  2250.00
  3000.00
  1 2 4 8 16 32 64
  vhost-net SR-IOV
  baremetal
  VM਺
  ϨΠςϯγ஋
  ෺ཧίΞ਺ʹ͍ۙลΓͰ
  ϨΠςϯγ࠷ద
  12೥11݄20೔Ր༵೔

  View full-size slide

 14. CPUෛՙ
  0
  25.00
  50.00
  75.00
  100.00
  1 2 4 8 16 32 64
  vhost-net SR-IOV
  baremetal
  VM਺
  ύʔηϯςʔδ
  ෛՙΛVM਺෼ͷίΞ਺ʹ
  ͔͠෼ࢄͰ͖ͯͳ͍
  12೥11݄20೔Ր༵೔

  View full-size slide

 15. VMؒͷภΓ
  ʢ ඵؒτϥϯβΫγϣϯ਺ʣ
  0
  25.00
  50.00
  75.00
  100.00
  1 2 4 8 16 32 64
  vhost-net SR-IOV
  VM਺
  ύʔηϯςʔδ
  vhost-net < 10%
  SR-IOV < 30%
  12೥11݄20೔Ր༵೔

  View full-size slide

 16. VMؒͷภΓ
  ʢ ϨΠςϯγʣ
  0
  25.00
  50.00
  75.00
  100.00
  1 2 4 8 16 32 64
  vhost-net SR-IOV
  VM਺
  ύʔηϯςʔδ
  vhost-net < 10%
  SR-IOV < 30%
  12೥11݄20೔Ր༵೔

  View full-size slide

 17. VMؒͷภΓ
  ʢ CPUෛՙʣ
  0
  25.00
  50.00
  75.00
  100.00
  1 2 4 8 16 32 64
  vhost-net SR-IOV
  VM਺
  ύʔηϯςʔδ
  vhost-net < 10%
  SR-IOV < 20%
  12೥11݄20೔Ր༵೔

  View full-size slide

 18. ൺֱ݁Ռ
  • ෺ཧίΞ਺ʹ͍ۙVM਺ͩͱੑೳ͕Ұ൪ྑ͍Α͏ʹ
  ݟ͑Δ
  • ෺ཧίΞ਺ͷ10ഒͷVMΛ࣮ߦͯ͠΋ɺ͜ͷෛՙύλ
  ʔϯͰ͸ۃ୺ͳϨΠςϯγͷѱԽ΍ෛՙͷภΓͳͲ
  ͸ݟΒΕͳ͔ͬͨ
  • ෺ཧ؀ڥͱൺ΂͔ͯͳΓੑೳ͕ѱ͍
  →ෛՙΛෳ਺ίΞ΁෼ࢄग़དྷ͍ͯͳ͍ࣄ͕ݪҼͷީ
  ิͱͯ͠ߟ͑ΒΕΔ
  12೥11݄20೔Ր༵೔

  View full-size slide

 19. Ծ૝؀ڥ্Ͱ
  ෳ਺ίΞ΁ωοτϫʔΫIO
  ෛՙ෼ࢄͤͨ࣌͞ͷੑೳ
  12೥11݄20೔Ր༵೔

  View full-size slide

 20. Ծ૝؀ڥ্ͰίΞ෼ࢄʁ
  • Ծ૝CPU਺Λ1-16·Ͱ૿΍ͯ͠ΈΔ
  • ίΞΛ૿΍͚ͨͩ͠Ͱ͸ωοτϫʔΫε
  λοΫ͕ฒྻͰ૸Βͳ͍
  • ✕ RSSɿԾ૝NICɾVF͕ະରԠ
  • ○ RPSɿήετଆLinuxͷઃఆͰ༗ޮԽ͠
  ͯΈΔ
  12೥11݄20೔Ր༵೔

  View full-size slide

 21. RPS
  $ echo "f" > /sys/class/net/eth1/queues/rx-0/
  rps_cpus
  $ echo 4096 > /sys/class/net/eth1/queues/
  rx-0/rps_flow_cnt
  $ echo 32768 > /proc/sys/net/core/
  rps_sock_flow_entries
  12೥11݄20೔Ր༵೔

  View full-size slide

 22. vCPU
  16
  12೥11݄20೔Ր༵೔

  View full-size slide

 23. ඵؒτϥϯβΫγϣϯ਺
  ʢvhost-netʣ
  0
  1375.00
  2750.00
  4125.00
  5500.00
  1 2 4 8 16 32 64
  cpu1 cpu2 cpu4
  cpu8 cpu16 baremetal
  VM਺
  transaction/sec
  VM =< 4ͳΒ΍΍վળ
  12೥11݄20೔Ր༵೔

  View full-size slide

 24. ඵؒτϥϯβΫγϣϯ਺
  ʢvhost-net, RPSʣ
  0
  1375.00
  2750.00
  4125.00
  5500.00
  1 2 4 8 16 32 64
  cpu1 cpu2 cpu4
  cpu8 cpu16 baremetal
  VM਺
  transaction/sec
  VM =< 4ͳΒRPSͰ
  ੑೳվળ
  12೥11݄20೔Ր༵೔

  View full-size slide

 25. ඵؒτϥϯβΫγϣϯ਺
  ʢSR-IOVʣ
  0
  1375.00
  2750.00
  4125.00
  5500.00
  1 2 4 8 16 32
  cpu1 cpu2 cpu4
  cpu8 cpu16 baremetal
  VM਺
  transaction/sec
  VM =< 4ͳΒ΍΍վળ
  12೥11݄20೔Ր༵೔

  View full-size slide

 26. ඵؒτϥϯβΫγϣϯ਺
  ʢSR-IOV, RPSʣ
  0
  1375.00
  2750.00
  4125.00
  5500.00
  1 2 4 8 16 32
  cpu1 cpu2 cpu4
  cpu8 cpu16 baremetal
  VM਺
  transaction/sec
  VM =< 4ͳΒRPSͰ
  ੑೳվળ
  12೥11݄20೔Ր༵೔

  View full-size slide

 27. ϨΠςϯγ
  ʢvhost-netʣ
  0
  750.00
  1500.00
  2250.00
  3000.00
  1 2 4 8 16 32 64
  cpu1 cpu2 cpu4
  cpu8 cpu16 baremetal
  VM਺
  ϨΠςϯγ஋
  tpsͱ͍͍ͩͨಉ͡܏޲
  12೥11݄20೔Ր༵೔

  View full-size slide

 28. ϨΠςϯγ
  ʢvhost-net, RPSʣ
  0
  750.00
  1500.00
  2250.00
  3000.00
  1 2 4 8 16 32 64
  cpu1 cpu2 cpu4
  cpu8 cpu16 baremetal
  VM਺
  ϨΠςϯγ஋
  tpsͱ͍͍ͩͨಉ͡܏޲
  12೥11݄20೔Ր༵೔

  View full-size slide

 29. ϨΠςϯγ
  ʢSR-IOVʣ
  0
  750.00
  1500.00
  2250.00
  3000.00
  1 2 4 8 16 32
  cpu1 cpu2 cpu4
  cpu8 cpu16 baremetal
  VM਺
  ϨΠςϯγ஋
  tpsͱ͍͍ͩͨಉ͡܏޲
  12೥11݄20೔Ր༵೔

  View full-size slide

 30. ϨΠςϯγ
  ʢSR-IOV, RPSʣ
  0
  750.00
  1500.00
  2250.00
  3000.00
  1 2 4 8 16 32
  cpu1 cpu2 cpu4
  cpu8 cpu16 baremetal
  VM਺
  ϨΠςϯγ஋
  tpsͱ͍͍ͩͨಉ͡܏޲
  12೥11݄20೔Ր༵೔

  View full-size slide

 31. CPUෛՙ
  ʢvhost-netʣ
  0
  25.00
  50.00
  75.00
  100.00
  1 2 4 8 16 32 64
  cpu1 cpu2 cpu4
  cpu8 cpu16
  VM਺
  ύʔηϯςʔδ
  VM =< 4ͳΒɺcpu = 1
  ͷ࣌ΑΓෛՙΛ෼ࢄͰ
  ͖͍ͯΔʁ
  12೥11݄20೔Ր༵೔

  View full-size slide

 32. CPUෛՙ
  ʢvhost-net, RPSʣ
  0
  25.00
  50.00
  75.00
  100.00
  1 2 4 8 16 32 64
  cpu1 cpu2 cpu4
  cpu8 cpu16
  VM਺
  ύʔηϯςʔδ
  RPSͰΑΓෛՙΛ෼ࢄ
  12೥11݄20೔Ր༵೔

  View full-size slide

 33. CPUෛՙ
  ʢSR-IOVʣ
  0
  25.00
  50.00
  75.00
  100.00
  1 2 4 8 16 32
  cpu1 cpu2 cpu4
  cpu8 cpu16
  VM਺
  ύʔηϯςʔδ
  12೥11݄20೔Ր༵೔

  View full-size slide

 34. CPUෛՙ
  ʢSR-IOV, RPSʣ
  0
  25.00
  50.00
  75.00
  100.00
  1 2 4 8 16 32
  cpu1 cpu2 cpu4
  cpu8 cpu16
  VM਺
  ύʔηϯςʔδ
  12೥11݄20೔Ր༵೔

  View full-size slide

 35. VMؒͷภΓ
  ʢ ඵؒτϥϯβΫγϣϯ਺ʗvhost-netʣ
  0
  25.00
  50.00
  75.00
  100.00
  1 2 4 8 16 32 64
  cpu1 cpu2 cpu4
  cpu8 cpu16
  VM਺
  ύʔηϯςʔδ
  cpu >= 8, VM >=16ͷ࣌ʹ
  15%Λ௒͑ΔภΓ
  12೥11݄20೔Ր༵೔

  View full-size slide

 36. VMؒͷภΓ
  ʢ ඵؒτϥϯβΫγϣϯ਺/vhost-net, RPSʣ
  0
  25.00
  50.00
  75.00
  100.00
  1 2 4 8 16 32 64
  cpu1 cpu2 cpu4
  cpu8 cpu16
  VM਺
  ύʔηϯςʔδ
  cpu >= 8, VM >=16ͷ࣌ʹ
  15%Λ௒͑ΔภΓ
  12೥11݄20೔Ր༵೔

  View full-size slide

 37. VMؒͷภΓ
  ʢ ඵؒτϥϯβΫγϣϯ਺ʗSR-IOVʣ
  0
  25.00
  50.00
  75.00
  100.00
  1 2 4 8 16 32
  cpu1 cpu2 cpu4
  cpu8 cpu16
  VM਺
  ύʔηϯςʔδ
  ૯εϨου਺͕෺ཧCPU਺Λ
  ௒͑ͨลΓͰେ͖ͳภΓ
  12೥11݄20೔Ր༵೔

  View full-size slide

 38. VMؒͷภΓ
  ʢ ඵؒτϥϯβΫγϣϯ਺ʗSR-IOV, RPSʣ
  0
  25.00
  50.00
  75.00
  100.00
  1 2 4 8 16 32
  cpu1 cpu2 cpu4
  cpu8 cpu16
  VM਺
  ύʔηϯςʔδ
  ૯εϨου਺͕෺ཧCPU਺Λ
  ௒͑ͨลΓͰେ͖ͳภΓ
  12೥11݄20೔Ր༵೔

  View full-size slide

 39. VMؒͷภΓ
  ʢ ϨΠςϯγʗvhost-netʣ
  0
  25.00
  50.00
  75.00
  100.00
  1 2 4 8 16 32 64
  cpu1 cpu2 cpu4
  cpu8 cpu16
  VM਺
  ύʔηϯςʔδ
  tpsͱ͍͍ͩͨಉ͡܏޲
  12೥11݄20೔Ր༵೔

  View full-size slide

 40. VMؒͷภΓ
  ʢ ϨΠςϯγʗvhost-net, RPSʣ
  0
  25.00
  50.00
  75.00
  100.00
  1 2 4 8 16 32 64
  cpu1 cpu2 cpu4
  cpu8 cpu16
  VM਺
  ύʔηϯςʔδ
  12೥11݄20೔Ր༵೔

  View full-size slide

 41. VMؒͷภΓ
  ʢ ϨΠςϯγʗSR-IOVʣ
  0
  25.00
  50.00
  75.00
  100.00
  1 2 4 8 16 32
  cpu1 cpu2 cpu4
  cpu8 cpu16
  VM਺
  ύʔηϯςʔδ
  ૯εϨου਺͕෺ཧCPU਺Λ
  ௒͑ͨลΓͰେ͖ͳภΓ
  12೥11݄20೔Ր༵೔

  View full-size slide

 42. VMؒͷภΓ
  ʢ ϨΠςϯγʗSR-IOV, RPSʣ
  0
  25.00
  50.00
  75.00
  100.00
  1 2 4 8 16 32
  cpu1 cpu2 cpu4
  cpu8 cpu16
  VM਺
  ύʔηϯςʔδ
  ૯εϨου਺͕෺ཧCPU਺Λ
  ௒͑ͨลΓͰେ͖ͳภΓ
  12೥11݄20೔Ր༵೔

  View full-size slide

 43. VMؒͷภΓ
  ʢ CPUෛՙʗvhost-netʣ
  0
  25.00
  50.00
  75.00
  100.00
  1 2 4 8 16 32 64
  cpu1 cpu2 cpu4
  cpu8 cpu16
  VM਺
  ύʔηϯςʔδ
  ͋·Γେ͖ͳภ
  Γ͸ݟΒΕͳ͍
  12೥11݄20೔Ր༵೔

  View full-size slide

 44. VMؒͷภΓ
  ʢ CPUෛՙʗvhost-net, RPSʣ
  0
  25.00
  50.00
  75.00
  100.00
  1 2 4 8 16 32 64
  cpu1 cpu2 cpu4
  cpu8 cpu16
  VM਺
  ύʔηϯςʔδ
  ͋·Γେ͖ͳภ
  Γ͸ݟΒΕͳ͍
  12೥11݄20೔Ր༵೔

  View full-size slide

 45. VMؒͷภΓ
  ʢ CPUෛՙʗSR-IOVʣ
  0
  25.00
  50.00
  75.00
  100.00
  1 2 4 8 16 32
  cpu1 cpu2 cpu4
  cpu8 cpu16
  VM਺
  ύʔηϯςʔδ
  VM਺ͷ্ঢͰ
  एׯ૿Ճ
  12೥11݄20೔Ր༵೔

  View full-size slide

 46. VMؒͷภΓ
  ʢ CPUෛՙʗSR-IOV, RPSʣ
  0
  25.00
  50.00
  75.00
  100.00
  1 2 4 8 16 32
  cpu1 cpu2 cpu4
  cpu8 cpu16
  VM਺
  ύʔηϯςʔδ
  VM਺ͷ্ঢͰ
  एׯ૿Ճ
  12೥11݄20೔Ր༵೔

  View full-size slide

 47. ൺֱ݁Ռ
  • Ծ૝ϚγϯͰ࣮ػੑೳͷ൒෼Ҏ্Λग़ͤͨͷ͸VM਺͕͘͝গͳ͘
  vCPU਺͕͔ͳΓଟ͍࣌ͷΈ → ͜ͷ৚݅Ͱ͔͠RPSͰੑೳ͕ग़ͳ͍
  • ૯vCPU਺Λଟͯ͘͠΋ҙ֎ͱੑೳ͸Լ͕Βͳ͍
  • SR-IOVͷ৔߹ʹVF਺͕෺ཧίΞ਺Λ௒͑ͨลΓͰ͔ͳΓੑೳʹภ
  Γ͕ͰΔ
  • NIC্ͷΩϡʔʹରͯ͠ड৴ॲཧʹׂΓ౰ͯΔίΞ͕ෆ଍ͯ͠
  ͜ͷΑ͏ͳঢ়گʹͳΔͱਪଌ
  • vhost-netͰ͸ͦͷΑ͏ͳݱ৅͕ݟΒΕͣɺ૯vCPU਺Λ૿΍ͯ͠΋
  ൺֱతެฏʹॲཧ͞Ε͍ͯΔΑ͏ʹݟ͑Δ
  12೥11݄20೔Ր༵೔

  View full-size slide

 48. ϚϧνϢʔβ࣌ͷެ
  ฏੑ
  12೥11݄20೔Ր༵೔

  View full-size slide

 49. ϚϧνϢʔβ࣌ͷެฏੑ
  • σϑΥϧτεέδϡʔϦϯάͰ͸ɺશͯͷKVM
  ήετϓϩηε͕ެฏʹCPU࣌ؒΛׂΓ౰ͯΒ
  ΕΔ
  →ෳ਺ͷϢʔβ͕ෳ਺ͷVMΛىಈ͍ͯ͠Δ৔
  ߹ɺϢʔβลΓͷϦιʔεׂ౰͕ෆެฏʹͳΔ
  • ϢʔβؒͰެฏʹεέδϡʔϦϯάͯ͠ཉ͍͠
  12೥11݄20೔Ր༵೔

  View full-size slide

 50. cgroup
  • ϓϩηεάϧʔϓʹରͯ͠Ϧιʔε
  ʢCPUɺϝϞϦɺσΟεΫI/Oɺωοτ
  ϫʔΫI/Oʣͷར༻Λ੍ݶɾִ཭͢Δҝ
  ͷLinuxͷػೳ
  12೥11݄20೔Ր༵೔

  View full-size slide

 51. cgroup tool install
  $ apt-get install cgroup-bin
  12೥11݄20೔Ր༵೔

  View full-size slide

 52. $ ls /sys/fs/cgroup
  blkioɹϒϩοΫI/Oͷ੍ݶ
  cpuɹCPUϦιʔεͷ੍ݶ
  cpuacctɹCPUͷ૸ߦ࣌ؒͳͲͷ৘ใऩू
  cpusetɹCPUͷׂΓ෇͚ʹؔ͢Δ੍ݶ
  devicesɹσόΠε΁ͷΞΫηεڐՄɾڋ൱
  freezerɹάϧʔϓʹଐ͢ΔϓϩηεͷҰ࣌ఀࢭɾ࠶։
  memoryɹϝϞϦϦιʔεͷ੍ݶ
  net_clsɹૹग़ύέοτʹtc༻ͷλάΛઃఆ
  nsɹωʔϜεϖʔεʢίϯςφ༻ʣ
  12೥11݄20೔Ր༵೔

  View full-size slide

 53. cd /sys/fs/cgroup/cpu
  $ mkdir grp_a
  $ echo ‘12254’ > grp_a/tasks
  $ echo ‘2184’ > grp_a/tasks
  $ echo ‘512’ > grp_a/cpu.shares
  $ mkdir grp_b
  $ echo ‘9012’ > grp_b/tasks
  $ echo ‘1024’ > grp_b/cpu.shares
  άϧʔϓ࡞੒
  άϧʔϓॴଐϓϩη
  εΛ௥ՃʢPIDʣ
  άϧʔϓ಺ͷλεΫͰ࢖༻ग़དྷ
  ΔCPU࣌ؒͷ૬ରత഑෼஋
  12೥11݄20೔Ր༵೔

  View full-size slide

 54. libvirtdͱcgroup
  • /sys/fs/cgroup/cpu/libvirt/qemu/ʹ
  VMؔ࿈ϓϩηε͕ࣗಈొ࿥͞ΕΔ
  • /sys/fs/cgroup/cpu/libvirt/qemu//
  vcpuNʹvcpuϓϩηε͕ࣗಈొ࿥͞ΕΔ
  • libvirtܦ༝ͰcgroupͷϦιʔε੍ݶઃఆ
  ͕ग़དྷΔ
  12೥11݄20೔Ր༵೔

  View full-size slide

 55. virshͱcgroup
  $ virsh schedinfo vm0
  Scheduler : posix
  cpu_shares : 1024
  vcpu_period : 100000
  vcpu_quota : -1
  $ virsh schedinfo --set cpu_shares=512 vm0
  12೥11݄20೔Ր༵೔

  View full-size slide

 56. ̎ͭͷάϧʔϓʹެฏʹϦ
  ιʔεΛׂΓ౰ͯͯΈΔ
  • /sys/fs/cgroup/grp_a
  • VMΠϯελϯεɿ̒ݸ
  • cpu.sharesɿσϑΥϧτʢ̍̌̎̐ʣ
  • /sys/fs/cgroup/grp_b
  • VMΠϯελϯεɿ̍̌ݸ
  • cpu.sharesɿσϑΥϧτʢ̍̌̎̐ʣ
  12೥11݄20೔Ր༵೔

  View full-size slide

 57. άϧʔϓͷ࡞Γํ
  $ virsh start
  $ mkdir /sys/fs/cgroup/cpu/grp_a
  $ cat /sys/fs/cgroup/cpu/libvirt/qemu//tasks
  > tmp
  $ cat /sys/fs/cgroup/cpu/libvirt/qemu//
  vcpu*/tasks >> tmp
  $ cat tmp > /sys/fs/cgroup/cpu/grp_a/tasks
  12೥11݄20೔Ր༵೔

  View full-size slide

 58. vhost-net/16VM࣌ͷCPU࣮ߦ࣌ؒ
  ʢcgroupະ࢖༻࣌ʣ
  0
  625000000
  1250000000
  1875000000
  2500000000
  ࣮ߦ࣌ؒ
  12೥11݄20೔Ր༵೔

  View full-size slide

 59. vhost-net/16VM࣌ͷCPU࣮ߦ࣌ؒ
  ʢcgroup࢖༻࣌ʣ
  0
  625000000
  1250000000
  1875000000
  2500000000
  ࣮ߦ࣌ؒ
  grp_a grp_b
  12೥11݄20೔Ր༵೔

  View full-size slide

 60. vhost-net/16VM࣌ͷωοτϫʔΫIO
  ʢcgroupະ࢖༻࣌ʣ
  0
  1375000
  2750000
  4125000
  5500000
  σʔλྔ
  12೥11݄20೔Ր༵೔

  View full-size slide

 61. vhost-net/16VM࣌ͷωοτϫʔΫIO
  ʢcgroup࢖༻࣌ʣ
  0
  1375000
  2750000
  4125000
  5500000
  σʔλྔ
  grp_a grp_b
  12೥11݄20೔Ր༵೔

  View full-size slide

 62. άϧʔϓ͝ͱͷ߹ܭ஋ൺֱ
  ʢcgroup࢖༻࣌ʣ
  0
  0.50
  1.00
  1.50
  2.00
  CPU Net
  grp_a grp_b
  1.10
  1.14
  12೥11݄20೔Ր༵೔

  View full-size slide

 63. ʦࢀߟʧάϧʔϓ͝ͱͷ߹ܭ஋ൺֱ
  ʢcgroupະ࢖༻࣌ʣ
  0
  0.50
  1.00
  1.50
  2.00
  CPU Net
  grp_a grp_b
  1.64
  1.65
  12೥11݄20೔Ր༵೔

  View full-size slide

 64. ൺֱ݁Ռ
  • άϧʔϓʹ෼͚Δ͚ͩͰσϑΥϧτͰάϧʔϓεέ
  δϡʔϦϯά͕ߦΘΕɺ࣮ଌ஋Ͱ΋άϧʔϓʹର͠
  ͯެฏʹCPU͕഑෼͞Ε͍ͯΔࣄ͕֬ೝͰ͖Δ
  • CPUΛߜΔࣄͰ݁ՌతʹωοτϫʔΫIOΛߜΔࣄ
  ΋͋Δఔ౓ग़དྷ͍ͯΔ
  • Ͱ΋͋·Γݫີ͡Όͳ͍ʢ࣮ଌ14%͘Β͍ͷޡࠩʣ
  12೥11݄20೔Ր༵೔

  View full-size slide

 65. CFS bandwidth control
  • ͜ͷάϧʔϓ͸cpu.cfs_period_usͷ୯Ґ࣌
  ؒதʹ࠷େcpu.cfs_quota_us͚࣮ͩޮग़དྷΔ
  • άϧʔϓ಺ͷϓϩηε͸period୯Ґ࣌ؒ
  தɺಉ࣌ʹ࣮ߦ͞Ε͏ΔͷͰquota͸period
  Λ௒͑͏Δʢ2CPUͰΊ͍͍ͬͺ͍૸ͬͨ
  Βquota = period * 2ʣ
  12೥11݄20೔Ր༵೔

  View full-size slide

 66. vhost-net/16VM࣌ͷCPU࣮ߦ࣌ؒ
  ʢquota=200000,period=50000ʣ
  0
  625000000
  1250000000
  1875000000
  2500000000
  ࣮ߦ࣌ؒ
  grp_a grp_b
  12೥11݄20೔Ր༵೔

  View full-size slide

 67. vhost-net/16VM࣌ͷωοτϫʔΫIO
  ʢquota=200000,period=50000ʣ
  0
  1375000
  2750000
  4125000
  5500000
  σʔλྔ
  grp_a grp_b
  12೥11݄20೔Ր༵೔

  View full-size slide

 68. άϧʔϓ͝ͱͷ߹ܭ஋ൺֱ
  ʢquota=200000,period=50000ʣ
  0
  0.50
  1.00
  1.50
  2.00
  CPU Net
  grp_a grp_b
  1.01
  0.63
  12೥11݄20೔Ր༵೔

  View full-size slide

 69. ݕূ݁Ռ
  • ͔֬ʹάϥϑ্͸៉ྷʹͳΔͷ͕ͩɺCPU͕ͲΜͳʹ
  ۭ͍͍ͯͯ΋quota·ͰߦͬͨΒઈର࣮ߦ͞Εͳ͍
  • ͔ͱ͍࣮ͬͯߦ͖͠Εͳ͍ఔͷquotaΛ༩͑Δͱઃఆ͠
  ͳ͍৔߹ͱมΘΒͳ͘ͳΔ
  • CPU΋ωοτϫʔΫIO΋ͪΐ͏ͲΑ͘ͽͬͨΓ1.0ͱ͍
  ͏༁ʹ͸͍͔ͳ͔ͬͨ
  • period͕௕͗͢ΔͱVM͕௕͍࣮ؒߦ͞Εͳͯ͘ྑ͘ͳ
  ͍͜ͱ͕ى͖ͦ͏
  12೥11݄20೔Ր༵೔

  View full-size slide

 70. net_cls
  $ tc class add dev virbr0 parent 10: classid
  10:1 htb rate 24Mbit
  $ echo 0x100001 > /sys/fs/cgroup/net_cls/
  grp_a/net_cls.classid
  ϓϩηε͔Βૹ৴͞ΕΔύέοτʹtcͷ
  λάΛ෇͚ΔࣄʹΑΓଳҬ੍ݶ͕ग़དྷΔ
  12೥11݄20೔Ր༵೔

  View full-size slide

 71. ·ͱΊ
  • KVMʹΑΔԾ૝Խ؀ڥͷϦιʔεׂΓ౰ͯͷެฏੑʹ͍ͭͯ
  ݕূͨ͠
  • ࠓճͷ࣮ݧͷ৚݅ԼͰ͸ɺ࣮CPU਺Λେ͖͘௒͑ΔVM਺Ͱ
  ΋ۃ୺ͳϨΠςϯγͷѱԽ΍ෛՙͷภΓͳͲ͸ݟΒΕͳ͔
  ͬͨ
  • ୠ͠ɺSR-IOVͷ৔߹ʹVF਺͕෺ཧίΞ਺Λ௒͑ͨลΓͰ͔
  ͳΓੑೳʹภΓ͕ൃੜͨ͠
  • cgroupΛ༻͍ͯϚϧνϢʔβ࣌ʹϢʔβؒͷCPUׂΓ౰ͯΛ
  ެฏʹग़དྷΔࣄΛ֬ೝͨ͠
  12೥11݄20೔Ր༵೔

  View full-size slide