$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

大規模ウェブサービスの成長に伴うデプロイ手法の変化から見る技術と文化 / openstackdays2018

大規模ウェブサービスの成長に伴うデプロイ手法の変化から見る技術と文化 / openstackdays2018

Ryo Takaishi

August 02, 2018
Tweet

More Decks by Ryo Takaishi

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ∁ੴྒ / GMO Pepabo, Inc.
  2018-08-02 OpenStackDays 2018
  େن໛΢ΣϒαʔϏεͷ੒௕ʹ൐͏
  σϓϩΠख๏ͷมԽ͔ΒݟΔٕज़ͱจԽ

  View Slide

 2. ∁ੴ ྒ / @r_takaishi
  https://repl.info/
  TAKAISHI Ryo
  Ruby, Go
  OpenStack, Kubernetes

  Belgian beer

  View Slide

 3. 1. αʔϏεͷঢ়ଶʹԠͯ͡ɺద੾ͳٕज़Λબ୒͢Δ
  2. γεςϜͷϨΠϠʔຖͷϥΠϑαΠΫϧΛҙࣝ͢
  Δ͜ͱͰ։ൃΛߴ଎Խ
  3. ϓϥοτϑΥʔϜͷಛੑΛཧղ͠ɺ௥ՃͰඞཁͳ
  ཁૉ͸࣮૷͢Δٕज़
  !3
  ࠓ೔࿩͢͜ͱ

  View Slide

 4. View Slide

 5. View Slide

 6. OpenStack

  View Slide

 7. OpenStack
  × =

  View Slide

 8. 2014-07ɹOpenStackݕ౼։࢝
  2015-05ɹHavanaελοΫӡ༻։࢝
  2016-08ɹ@r_takaishi ϖύϘೖࣾ
  2017-01ɹMitakaελοΫӡ༻։࢝
  2018-08ɹHavana͔ΒMitaka΁ͷϚΠάϨʔγϣϯਐߦத
  ɹະདྷɹɹMitakaελοΫͷόʔδϣϯΞοϓɺHavanaελοΫͷୀ໾ɹɹɹ
  !8
  /ZBIͷྺ࢙
  w /FVUSPOʢ%)$1 - 'MPBUJOH*1ʣ
  w 0DUBWJB -#BB4

  w $JOEFS 4DBMF*0

  w *OGSBTUSVDUVSFBT$PEFXJUI5FSSBGPSN
  w :BP1SPEVDUT XSJUUFOCZ3VCZ

  View Slide

 9. ຊ୊

  View Slide

 10. ࠓ೔ͷςʔϚ

  View Slide

 11. σϓϩΠ

  View Slide

 12. σϓϩΠͱ͸ɺओʹωοτϫʔΫΛ
  ௨ͯ͡ఏڙ͞ΕΔ8FCΞϓϦέʔγϣ
  ϯͳͲͷγεςϜ։ൃ޻ఔʹ͓͍ͯɺ
  γεςϜΛར༻Մೳͳঢ়ଶʹ͢Δ͜
  ͱͰ͋Δɻ
  *5༻ޠࣙయ8FCMJPࣙॻ

  View Slide

 13. !13
  1.γεςϜΛར༻Մೳʹ͢Δ = Ϣʔβʔ͕ར༻Ͱ͖Δ
  2.ߴ଎Ͱ҆ఆͨ͠σϓϩΠ => ϢʔβʔՁ஋޲্
  3.αʔϏεʹ͓͍ͯɺॏཁͳٕज़ͷҰͭ
  ͳͥσϓϩΠΛςʔϚͱͨ͠ͷ͔ʁ

  View Slide

 14. ࠷దͳσϓϩΠٕज़͸αʔϏεͷ
  ن໛΍ঢ়ଶʹԠͯ͡มԽ͢Δ

  View Slide

 15. ࣮ྫ

  View Slide

 16. !16
  • ϋϯυϝΠυϚʔέοτϓϥοτϑΥʔϜ
  • Web(Rails)ɾiOSɾAndroid
  • 7೥໨
  NJOOF

  View Slide

 17. • PushܕΛ࠾༻
  • σϓϩΠઌαʔόʔ΁ίʔυΛૹΓɺ੾Γସ͑Δ
  • Capistranoͱ͍͏Ruby੡ͷπʔϧΛ࢖༻
  !17
  ैདྷͷσϓϩΠख๏
  ᶃΞϓϦͷίʔυΛऔಘϏϧυ
  ᶄ֤αʔόʔ΁44)ͰίʔυΛૹ৴

  ϓϩηε࠶ىಈ

  View Slide

 18. !18
  • σϓϩΠઌαʔόʔ͕૿͑ͨͱ͖ʹ͕࣌ؒԆͼΔ
  • ͕͔͔࣌ؒΔ = τϥϒϧͷݩ
  • ͭ·Γ…੒௕ʹ൐͍αʔόʔ୆਺͕૿͖͑ͯͨͱ͖
  ʹαʔϏεͷ੒௕Λ્֐͢ΔՄೳੑ͕͋Δ
  ैདྷͷख๏ʹ͓͚Δ՝୊

  View Slide

 19. αʔϏεͷ੒௕͕
  ੒௕Λ્֐͢Δͷ͸ආ͚͍ͨ

  View Slide

 20. • PullܕσϓϩΠ΁Ҡߦ
  • ֤αʔόʔࣗ਎͕ίʔυΛऔಘ͠ɺ੾Γସ͑ʢfujiwara/stretcherʣ
  • Capistrano͔Βར༻͢ΔͨΊɺ଍Γͳ͍෦෼Λ௥Ճ࣮૷
  !20
  ɿ୆Ͱ΋σϓϩΠͰ͖ΔΑ͏ʹ͢Δͧʂʂʂ
  ᶃΞϓϦͷίʔυΛऔಘϏϧυ
  ᶆ֤αʔόʔ͕഑෍෺Λૹ৴

  ϓϩηε࠶ىಈ
  ᶄϏϧυࡁΈ഑෍෺Λ
  ετϨʔδʹอଘ
  ᶅσϓϩΠઌαʔόʔΫϥελ
  ʹରͯ͠σϓϩΠ໋ྩΛૹΔ

  View Slide

 21. !21
  • αʔϏεͷن໛ɺঢ়ଶʹԠͯ͡ద੾ͳٕज़Λબ୒͢
  Δ͜ͱͰ੒௕଎౓Λҡ࣋ɾՃ଎ͤ͞Δ
  • ଍Γͳ͍෦෼͸࣮૷࣮͠ݱ͢Δٕज़ɾͦΕΛਪ঑͢
  ΔจԽ
  σϓϩΠํࣜͷ੾Γସ͔͑ΒΘ͔Δٕज़ɾจԽ

  View Slide

 22. ΞϓϦέʔγϣϯͷ࿩͸Θ͔ͬͨɻ
  ϛυϧ΢ΣΞͱ͔αʔόʔͷઃఆͱ
  ͔Ծ૝αʔόʔ͸ʁ

  View Slide

 23. ϨΠϠʔຖͷϥΠϑαΠΫϧΛ
  ҙࣝ͠ɺޮ཰Α͘σϓϩΠ

  View Slide

 24. ࣮ྫ

  View Slide

 25. View Slide

 26. !26
  • ݚڀνʔϜͱͷίϥϘϨʔγϣϯ
  • ϩά͔ΒະདྷͷΞΫηεස౓Λ༧ଌͯ͠ࣄલʹ૿ݮ
  • ͦͷ࣌ʑͰΞΫηεΛॲཧͰ͖Δద੾ͳ୆਺΁ࣄલ
  ʹભҠ
  ɿΞΫηεස౓༧ଌΛ༻͍ͨαʔόʔ୆਺૿ݮ

  View Slide

 27. !27
  ܭըతεέʔϦϯάͷߏ੒
  ΞΫηεස౓༧ଌ
  ίϯϙʔωϯτ
  αʔόʔ୆਺ܭࢉɾ૿ݮ
  ίϯϙʔωϯτ
  ༧ଌ݁Ռอ࣋
  ετϨʔδ IaaS Endpoint
  ೔ճɺ࣌ؒ୯ҐͰ

  ͦͷ೔ͷΞΫηεස౓Λ༧ଌ
  ࣌ؒʹճɺ࣍ͷ࣌ؒඞཁͳ
  αʔόʔ୆਺Λܭࢉɺ૿ݮ
  ࣍ͷ࣌ؒͷ
  ΞΫηεස౓༧ଌΛऔಘ
  αʔόʔ୆਺Λ૿ݮ
  ظ෼ͷ
  ΞΫηε༧ଌΛอଘ

  View Slide

 28. !28
  ΞΫηεස౓ͱαʔόʔ୆਺ͷมԽ
  ܭըతεέʔϧɿແޮ ܭըతεέʔϧɿ༗ޮ

  View Slide

 29. ͏·͍͕ͬͨ͘ɺ՝୊΋͋ͬͨ

  View Slide

 30. αʔόʔΛ૿΍࣌͢ɺ
  αʔϏεΠϯ͕ؒʹ߹Θͳ͍͜ͱ͕

  View Slide

 31. αʔόʔىಈ͔Β
  αʔϏεΠϯ·ͰͷλΠϜϥά͕
  ݪҼͷͭͩͬͨ

  View Slide

 32. ϥΠϑαΠΫϧͷҧ͍

  View Slide

 33. !33
  γεςϜ಺ͷ֤ϨΠϠ͸ϥΠϑαΠΫϧ͕ͦΕͧΕҧ͏
  ΞϓϦέʔγϣϯ ଟ͍ͱɺ೔ʹ਺ճʙ਺ेճೖΕସΘΔ
  ϛυϧ΢ΣΞ ΞϓϦέʔγϣϯΑΓ͸มߋස౓͸௿͍
  αʔόʔ
  ΍Γํ࣍ୈ

  ΞϓϦέʔγϣϯɺϛυϧ΢ΣΞΑΓ͸௕͍͜ͱ͕ଟ͍

  View Slide

 34. !34
  αʔόʔͷσϓϩΠαΠΫϧ
  www
  image v1
  www
  image v2
  www
  image v3
  deleted
  www
  server v1
  minne v1
  www
  server v2
  minne v1
  www
  server v3
  minne v1
  deleted
  Golden Imageํࣜ
  w1VQQFUߋ৽࣌ʹΠϝʔδϏϧυ
  wϛυϧ΢ΣΞ(nginx, td-agent)
  wΞϓϦέʔγϣϯ(rails)
  wଈΞϓϦ͕ىಈ͢Δ
  deleted

  View Slide

 35. !35
  αʔόʔͷσϓϩΠαΠΫϧ
  www
  image v1 deleted
  www
  image v2
  www
  image v3
  deleted
  www
  server v1
  minne v1
  www
  server v2
  minne v1
  www
  server v3
  minne v1

  View Slide

 36. !36
  αʔόʔͷσϓϩΠαΠΫϧ
  www
  image v1 deleted
  www
  image v2
  www
  image v3
  deleted
  www
  server v1
  minne v1
  www
  server v2
  minne v1
  www
  server v3
  minne v1
  Immutable Infrastructure

  View Slide

 37. !37
  ΞϓϦέʔγϣϯͷσϓϩΠαΠΫϧ
  deploy
  minne-app v2
  www
  image
  deleted
  www
  server
  minne v1
  www
  server
  minne v2
  www
  server
  minne v3
  deploy
  minne-app v3
  terminate
  server
  launch server

  & deploy latest minne

  View Slide

 38. !38
  ΞϓϦͱͦΕҎ֎ͰσϓϩΠํࣜΛม͑ͯ੗Έ෼͚
  ϛυϧ΢ΣΞ
  αʔόʔ
  ઃఆมߋ͕͋Ε͹ΰʔϧσϯΠϝʔδΛߋ৽
  αʔόʔΛೖΕସ͑ͯ൓ө
  (Immutable Infrastructure)
  ΞϓϦέʔγϣϯ
  αʔόʔ಺ͷίʔυΛߋ৽

  αʔϏεΛ࠶ىಈͯ͠൓ө

  αʔόʔͷೖΕସ͑ෆཁͰߴ଎

  View Slide

 39. Ұݟ͏·͘Ͱ͖͍ͯΔ͕ʜʁ

  View Slide

 40. !40
  σϓϩΠͷϥΠϑαΠΫϧ͕ҧ͏ͱԿ͕ى͖Δ͔
  www
  image v1 www
  server v1
  minne v1
  deploy
  minne-app v2
  www
  server v1
  minne v2

  View Slide

 41. !41
  σϓϩΠͷϥΠϑαΠΫϧ͕ҧ͏ͱԿ͕ى͖Δ͔
  www
  image v1 deleted
  www
  server v1
  minne v1
  www
  server v1
  minne v1
  deploy
  minne-app v2
  www
  server v1
  minne v2

  View Slide

 42. !42
  σϓϩΠͷϥΠϑαΠΫϧ͕ҧ͏ͱԿ͕ى͖Δ͔
  www
  image v1 www
  server v1
  minne v1
  www
  server v1
  minne v1
  deploy
  minne-app v2
  www
  server v1
  minne v2
  ΞϓϦͷόʔδϣϯ͕ҧ͏ʂ

  View Slide

 43. !43
  σϓϩΠͷϥΠϑαΠΫϧ͕ҧ͏ͱԿ͕ى͖Δ͔
  www
  image v1 deleted
  www
  server v1
  minne v1
  www
  server v1
  minne v1
  deploy
  minne-app v2
  www
  server v1
  minne v2
  www
  server v1
  minne v2
  αʔϏεΠϯલʹΞϓϦΛ࠷৽൛ʹ

  View Slide

 44. !44
  σϓϩΠͷϥΠϑαΠΫϧ͕ҧ͏ͱԿ͕ى͖Δ͔
  www
  image v1 deleted
  www
  server v1
  minne v1
  www
  server v1
  minne v1
  deploy
  minne-app v2
  www
  server v1
  minne v2
  www
  server v1
  minne v2
  αʔϏεΠϯલʹΞϓϦΛ࠷৽൛ʹ
  λΠϜϥά

  View Slide

 45. • αʔόʔىಈ࣌ʹ࠷৽ίʔυΛऔಘ͔ͯ͠ΒαʔϏεΠϯ
  • ίʔυऔಘ෼͚͕͔͔ͩ࣌ؒΔ
  • ૄ݁߹ԽΛਐΊ͖ͯͨͨΊʹൃੜ
  !45
  ݪҼͷͭ

  View Slide

 46. • ΞϓϦσϓϩΠ࣌ʹϕʔεΠϝʔδΛϏϧυ͢Δ
  • Πϝʔδ͔Βىಈͨ࣌͠ɺৗʹ࠷৽ίʔυͰ্͕ͬͯ͘Δ
  • ΞϓϦͷσϓϩΠɺαʔόʔͷೖΕସ͑ͷͲͪΒʹ΋ӨڹΛ༩͑ͳ
  ͍✌
  !46
  γϯϓϧͳղܾํ๏

  View Slide

 47. !47
  • ͏·͘γεςϜͷϨΠϠʔΛ෼͚Δ͜ͱͰɺͦΕͧ
  Ε͕࠷଎ͷํ๏ͰมߋΛՃ͑ଓ͚Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δ
  • ͦΕͧΕͷ୲౰ϝϯόʔ͕ɺޓ͍ʹ࿈ܞ્ͭͭ͠֐
  ͢Δ͜ͱͳ͘։ൃΛਐΊΔ͜ͱ͕Ͱ͖ΔจԽ
  ϨΠϠΛҙࣝͨ͠σϓϩΠ͔ΒΘ͔Δٕज़ͱจԽ

  View Slide

 48. ͋ΕʜΞϓϦͱΠϯϑϥΛ
  ͏·͘෼͚Δʜ
  Ͳ͔͜Ͱฉ͍ͨ͜ͱ͕͋Δ

  View Slide

 49. $BB41BB4͡ΌΜʂ

  View Slide

 50. ϓϥοτϑΥʔϜͷಛੑΛཧղ͠ɺ
  ଍Γͳ͍෦෼͸ඞཁͳΒ࣮૷͢Δ

  View Slide

 51. !51
  • CaaSɿΞϓϦΛίϯςφͰϥοϓɺίϯςφҎԼ͸
  ҙࣝෆཁ
  • PaaSɿΞϓϦέʔγϣϯ΍ϥϯλΠϜɺར༻Ϧιʔ
  εΛҙࣝ͢Ε͹Α͍
  ૄ݁߹ҙࣝͨ͠Β$BB4΍1BB4ʹࣅ͖ͯͨ

  View Slide

 52. !52
  αʔϏεͷ։ൃऀ͕ҙࣝ͢Δͷ͸Ͳͩ͜Ζ͏ʁ
  7JSUVBM.BDIJOF
  3VOUJNF
  "QQMJDBUJPO
  $POUBJOFS
  7JSUVBM.BDIJOF
  3VOUJNF
  "QQMJDBUJPO
  *BB4
  1BB4
  3VOUJNF
  "QQMJDBUJPO
  $BB4 1BB4

  View Slide

 53. !53
  • CaaS΍PaaSΛ࢖͑͹ɺ͜Ε·Ͱ࿩͖ͯͨ͜͠ͱ͸
  ΍Βͳͯ͘Α͔ͬͨʁ
  • IaaS͔ΒCaaS/PaaSʹ৐Γ׵͑Δͷ͕ਖ਼ղͩͬͨʁ
  • ٕज़બ୒Λؒҧ͍͑ͯͨͷ͔ʁ
  ͱ͍͏͜ͱ͸ʜ

  View Slide

 54. 'ͦΜͳ͜ͱ͸ͳ͍

  View Slide

 55. !55
  NJOOFϦϦʔε࣌఺Ͱ࢖͑ͨϓϥοτϑΥʔϜ͸ʁ
  2006 2009 2013
  minne

  release

  2012/01 2015
  PaaS
  heroku
  Container
  docker
  "84&$Ͱ։࢝ Ұ෦Λ/ZBI΁Ҡઃ
  IaaS
  AWS
  Private

  IaaS
  Nyah

  View Slide

 56. !56
  • ϝϯόʔ͕ΞϓϦέʔγϣϯΤϯδχΞͷΈ
  • ϋʔυ΢ΣΞௐୡΛ଴ͨͳ͍
  • AWSͷ஌ݟΛಘΔ
  ૉૣ͘࡞Γ࢝ΊΔͨΊͷબ୒ʢ೥ʙ೥ࠒʣ

  View Slide

 57. !57
  • CaaS/PaaSʹ৐Γ׵͑Δ͜ͱ΋બ୒ࢶͷ1ͭ
  • ໨తΛୡ੒͢ΔͨΊʹࠓͱΕΔ࠷దղ͸Կ͔ʁ
  • ϓϥοτϑΥʔϜͷಛੑΛཧղ͢Δ
  • ଍Γͳ͍෦෼Λ࣮૷Ͱ͖Δٕज़
  ॏཁͳͷ͸ඞཁʹԠͯ͡બ୒ɾ࣮૷Ͱ͖Δ͜ͱ

  View Slide

 58. ϓϥοτϑΥʔϜΛબͿͷ΋
  ඞཁͳιϑτ΢ΣΞΛ࣮૷͢Δͷ΋
  ʮٕज़ʯ

  View Slide

 59. 1. αʔϏεͷঢ়ଶʹԠͯ͡ɺద੾ͳٕज़Λબ୒͢Δ
  2. γεςϜͷϨΠϠʔຖͷϥΠϑαΠΫϧΛҙࣝ͢
  Δ͜ͱͰ։ൃΛߴ଎Խ
  3. ϓϥοτϑΥʔϜͷಛੑΛཧղ͠ɺ௥ՃͰඞཁͳ
  ཁૉ͸࣮૷͢Δٕज़
  !59
  ࠓ೔࿩ͨ͜͠ͱ

  View Slide

 60. !60
  • IaaS্Ͱޮ཰Α͘σϓϩΠ͢Δٕज़Λຏ͘
  • ࠷ળͷબ୒͕Ͱ͖ΔΑ͏ʹ͢Δ
  • બ୒ࢶΛ૿΍͢ʢPrivate CaaSɺPrivate PaaSͱ͔ʣ
  • બ୒Ͱ͖Δٕज़ɺ஌ࣝΛ޿ΊΔ
  • ٕज़ͷมԽΛָ͠Ή
  ϖύϘ΋ΑΓΑ͍ͯͧ͘͘͠ʂ

  View Slide

 61. ΋ͬͱ͓΋͠Ζ͘Ͱ͖Δ
  0QFO4UBDLɾ
  $MPVE/BUJWF͸

  View Slide

 62. We are hiring!
  Senior Software Engineer
  Software Engineer (Site Reliability)
  Senior Software Engineer (Site Reliability)

  View Slide