Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

シン・未来会議 -スクラムを支える組織づくり- #RSGT2017

TAKAKING22
January 12, 2017

シン・未来会議 -スクラムを支える組織づくり- #RSGT2017

2017年1月12日(木)Regional Scrum Gathering Tokyo2017にて。

TAKAKING22

January 12, 2017
Tweet

More Decks by TAKAKING22

Other Decks in Technology

Transcript

 1. γϯɾະདྷձٞ - εΫϥϜΛࢧ͑Δ૊৫ͮ͘Γ -
  Jan/12/2017
  Takao Oyobe
  Incubation Service Development Department, Rakuten Inc.

  View Slide

 2. ٴ෦ ܟ༤
  ✓ ָఱגࣜձࣾ
  ✓ ՎͬͯགྷΕΔΤϯδχΞ
  ✓ ৽αʔϏε্ཱͪ͛
  ✓ ΞδϟΠϧ։ൃɾεΫϥϜྺ7೥
  ✓ ITۀքͷϨΠϯϝʔΧʔ
  ✓ ΞΠυϧϚελʔ
  @TAKAKING22

  View Slide

 3. 2011
  2017

  View Slide

 4. View Slide

 5. View Slide

 6. View Slide

 7. View Slide

 8. 1IPUPCZϑϦʔࣸਅૉࡐͺͨͦ͘ IUUQTXXXQBLVUBTPDPN

  Ͳ͏͢Ε͹͍͍ͷʁ

  View Slide

 9. How to change the world

  View Slide

 10. View Slide

 11. View Slide

 12. View Slide

 13. View Slide

 14. View Slide

 15. View Slide

 16. View Slide

 17. View Slide

 18. View Slide

 19. ࠓ೔ͷ͓࿩

  View Slide

 20. View Slide

 21. View Slide

 22. View Slide

 23. https://speakerdeck.com/takaking22/team-refactoring-qiang-itimuwotukuruji-shu-number-dotsconf
  ৄ͘͠͸ͪ͜Β!!

  View Slide

 24. View Slide

 25. View Slide

 26. View Slide

 27. View Slide

 28. View Slide

 29. https://speakerdeck.com/iwakiri/zu-zhi-patan-dewei-lai-woaburichu-su
  ະདྷձٞͷݩωλ
  ✓ ᠳӭࣾ͞Μͷࣄྫ
  ✓ ձࣾશମͰ;Γ͔͑Γ
  ✓ શࣾһࢀՃOK
  ✓ ൒೔͔͚ͯϫʔΫγϣοϓ

  View Slide

 30. View Slide

 31. View Slide

 32. View Slide

 33. ݟ͔ͭͬͨҼՌϧʔϓͷྫ
  ࣾһΤϯδχΞ
  ෆ଍
  ਓ͕ࣙΊͯ͠·͏
  Ϟνϕʔγϣϯ͕
  Լ͕Δ
  ৽͍͜͠ͱ͕
  Ͱ͖ͳ͍
  ӡ༻࡞ۀ΍؅ཧʹ
  ࣌ؒΛऔΒΕΔ

  View Slide

 34. ࣾһΤϯδχΞ
  ෆ଍
  ਓ͕ࣙΊͯ͠·͏
  Ϟνϕʔγϣϯ͕
  Լ͕Δ
  ৽͍͜͠ͱ͕
  Ͱ͖ͳ͍
  ӡ༻࡞ۀ΍؅ཧʹ
  ࣌ؒΛऔΒΕΔ
  ࣾһ͡Όͳͯ͘΋
  Ͱ͖Δ͜ͱΛ૿΍͢
  ΤϯδχΞͷ
  ධՁํ๏Λม͑Δ
  ղܾ͠΍ͦ͢͏ͳಥഁޱΛݟ͚ͭΔ

  View Slide

 35. View Slide

 36. View Slide

 37. ✓՝ϨϕϧͰ࣮ࢪ
  ✓૊৫ʹ͍ͭͯ;Γ͔͑Δ৔
  ✓՝௕ɾϚωʔδϟʔ͸ඞਢࢀՃ
  ✓େ͖ͳ໰୊΋ٞ࿦ͷର৅ʹ͢Δ
  ✓ະདྷࢤ޲Ͱߟ͑Δ
  ✓͏·͍ͬͨ͘ΒαΠΫϧʹ͢Δ
  γϯɾະདྷձٞ

  View Slide

 38. ౰೔ͷׂ࣌ؒ

  View Slide

 39. View Slide

 40. View Slide

 41. ✓ࢣঊͱͳΔΤϯδχΞͷෆ଍
  ✓৽͍ٕ͠ज़௅ઓ͕Ͱ͖͍ͯͳ͍
  ✓Ṷ͔ΔαʔϏε͕গͳ͍
  ✓αʔϏε͕ଟ͗͢Δ
  ✓ͦ΋ͦ΋Ծઆཱ͕͍ͬͯͳ͍
  ະདྷձٞͰ࣮ࡍʹग़ͨProblemྫ

  View Slide

 42. ✓ࢥͬͨΑΓΈΜͳੵۃతͩͬͨ
  ✓ීஈ࿩ͤͳ͔ͬͨ࿩͕Ͱ͖ͨ
  ✓سጨͳ͍ҙݟ͕ग़ͨ
  ✓͓ޓ͍ͷߟ͑ํ͕Θ͔ͬͨ
  ✓૊৫ʹ͍ͭͯ࿩͢৔͕Ͱ͖ͨ
  ࢀՃऀ͔ΒͷϑΟʔυόοΫ

  View Slide

 43. 1IPUPCZϑϦʔࣸਅૉࡐͺͨͦ͘ IUUQTXXXQBLVUBTPDPN

  ͦͷޙͷҿΈձ͕Ұ൪੝Γ্͕ͬͨ

  View Slide

 44. View Slide

 45. ࠓ೔ͷ͓࿩

  View Slide

 46. ΍ͬͯΈͯΑ͔ͬͨ͜ͱ΋
  ߟ͑ͤ͞ΒΕΔ͜ͱ΋
  ͨ͘͞Μ͋ͬͨ

  View Slide

 47. ✓ࢹ໺͕޿͕ͬͯ੒௕Ͱ͖ͨͱϑΟʔυόο
  ΫΛ͘Εͨϝϯόʔ͕͍ͨ
  ✓ͦΕ·Ͱղܾ͠ʹ͔ͬͨ͘Try͕࣮ݱͨ͠
  ✓΍Γͨ͘ͳ͍Ͱ͸ͳ͘΍͍ͬͯͳ͍͚ͩ
  Ͱ͋Δ͜ͱ͕ଟ͔ͬͨ
  Α͔ͬͨ͜ͱ

  View Slide

 48. ✓ࠓ·ͰͦΕͰΑ͔ͬͨͷ͔ʁ໰୊
  ✓͜Μͳ໰୊ΛղܾͰ͖ͯͳ͔ͬͨͷ͔
  ✓͜ͷεϐʔυͰؒʹ߹͏ͷͩΖ͏͔
  ߟ͑ͤ͞ΒΕͨ͜ͱ

  View Slide

 49. གྷΔେ૞ࠪઢTHE FINAL৽ͨͳΔر๬

  View Slide

 50. View Slide

 51. ΢ΥϧτɾσΟζχʔʢσΟζχʔ૑ۀऀʣ

  View Slide

 52. View Slide

 53. ࢲͱҰॹʹಇ͍ͯΈ·ͤΜ͔ʁ
  ָఱͷϒʔεʹ͓ӽ͍͔ͨͩ͘͠
  ΋͘͠͸௚઀͓੠͕͚Լ͍͞

  View Slide