Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Team-Based TEAM - 会社を越えるチーム - #RSGT2020 / Team-Based TEAM

TAKAKING22
January 09, 2020

Team-Based TEAM - 会社を越えるチーム - #RSGT2020 / Team-Based TEAM

2020年1月9日(木)「Regional Scrum Gathering Tokyo2020」にて。

TAKAKING22

January 09, 2020
Tweet

More Decks by TAKAKING22

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ձࣾΛӽ͑ΔνʔϜ ٴ෦ܟ༤!5",",*/( 5FBN#BTFE5&".

 2. νʔϜ͸͍ͭࢮ͵ͷ͔

 3. ͱ͋ΔνʔϜͷ࣮࿩ ετʔϦʔ

 4. ೥݄

 5. νʔϜ͸೰ΜͰ͍ͨ 1IPUPCZ/JL4IVMJBIJOPO6OTQMBTI

 6. ൴Β͸Α͍νʔϜͰΑ͍ϓϩμΫτΛ࡞͍ͬͯͨ

 7. 1IPUPCZ.BTBBLJ,PNPSJPO6OTQMBTI ͱ͜Ζ͕ϓϩμΫτΛΫϩʔζ͢Δ͜ͱʹͳͬͨ

 8. ͜ͷ··νʔϜ͸ղࢄʹͳͬͯ͠·͏ͷ͔ 1IPUPCZ7BTJMZ,PMPEBPO6OTQMBTI

 9. νʔϜ͸'"એݴΛ͠ɺͦͯ͠νʔϜస৬Λ਱͛ͨ

 10. νʔϜ͸ձࣾΛӽ͑ɺ͍·ͳ͓׆ಈ͠ଓ͚͍ͯΔ

 11. Έͳ͞ΜͷνʔϜ͸͍ͭࢮʹ·͔͢ʁ ࣭໰

 12. νʔϜ͸Ͳ͏ੜ͖ͯͲ͏ࢮ͵ͷ͔ ࠓ೔ͷςʔϚ

 13. !5",",*/( גࣜձࣾσϯιʔ.BB4։ൃ෦ Ұൠࣾஂ๏ਓΞδϟΠϧνʔϜΛࢧ͑Δձ "(*-&.0/45&3 ٴ෦ܟ༤

 14. ݸਓࣄۀओ͸͡Ί·ͨ͠ɻ IUUQTBHJMFNPOTUFSDPN ⿣ ઐଐίʔνͰ͸ͳ͘ܦݧ๛෋ͳ࣮ફऀͷࢧԉ͕΄͍͠ํ ⿣ ׆͖׆͖ͱͨ͠νʔϜɾ૊৫ʹ͍ͨ͠ํ ⿣ ΞδϟΠϧ։ൃɺεΫϥϜɺϞϒϓϩάϥϛϯάͳͲ
 νʔϜ։ൃશൠͰ͓೰Έͷํ

 15. l,FFQUFBNTTUBCMFBOEBWPJETIV⒐JOHQFPQMFBSPVOE CFUXFFOUFBNT4UBCMF5FBNTUFOEUPHFUUPLOPX UIFJSDBQBDJUZ XIJDINBLFTJUQPTTJCMFGPSUIF CVTJOFTTUPIBWFTPNFQSFEJDUBCJMJUZz 45"#-&5&". νʔϜΛݻఆͤͯ͞ɺνʔϜؒͷਓͷҠಈΛආ͚·͢ɻ ҆ఆͨ͠νʔϜ͸νʔϜͷΩϟύγςΟΛ஌Δ͜ͱ͕ग़དྷΔͨΊɺ Ϗδωεͷ༧ଌΛ͠΍͘͢ͳΓ·͢ɻ 4DSVN1BUUFSOT

 16. 45"#-&5&".Ͱ͋Ε͹Α͍νʔϜʹͳΔͷ͔

 17. 1IPUPCZ&WJF4PO6OTQMBTI νʔϜͷϥΠϑαΠΫϧ

 18. λοΫϚϯϞσϧ 'PSNJOH 4UPSNJOH /PSNJOH 1FSGPSNJOH ܗ੒ظ ࠞཚظ ౷Ұظ ػೳظ %FWFMPQNFOUBMTFRVFODFJOTNBMMHSPVQT

  
 19. 1FSGPSNBODF 5JNF λοΫϚϯϞσϧ 'PSNJOH 4UPSNJOH /PSNJOH 1FSGPSNJOH

 20. ݱ࣮͸͜Μͳʹ͏·͍͔͘ͳ͍

 21. 1FSGPSNBODF 5JNF 4UPSNJOHΛൈ͚ग़ͤͳ͍ 'PSNJOH 4UPSNJOH

 22. 1FSGPSNBODF 5JNF 4UPSNJOHΛ܁Γฦ͢ 'PSNJOH 4UPSNJOH 4UPSNJOH 4UPSNJOH 4UPSNJOH /PSNJOH /PSNJOH

  /PSNJOH /PSNJOH
 23. 1FSGPSNBODF 5JNF ࢮͳͣʹͨͩଓ͚ͩ͘ͷνʔϜ 'PSNJOH 4UPSNJOH /PSNJOH 1FSGPSNJOH

 24.  ϞϯτϨʔւ܉େֶӃͷݚڀͰɺ ͭͷεςʔδΛ࿈ଓతʹ࣮ࢪͰ͖ͨνʔϜͷׂ߹ "DRVJTJUJPO$PNNVOJUZ5FBN%ZOBNJDT5IF5VDLNBO.PEFMWTUIF%"6.PEFM

 25. λοΫϚϯϞσϧ 'PSNJOH 4UPSNJOH /PSNJOH 1FSGPSNJOH ܗ੒ظ ࠞཚظ ౷Ұظ ػೳظ

 26. λοΫϚϯϞσϧ 'PSNJOH 4UPSNJOH /PSNJOH 1FSGPSNJOH ܗ੒ظ ࠞཚظ ౷Ұظ ػೳظ "EKPVSOJOH

  ղࢄظ
 27. 1FSGPSNBODF 5JNF ໨తΛՌͨͯ͠ղࢄ͢Δ 'PSNJOH 4UPSNJOH /PSNJOH 1FSGPSNJOH "EKPVSOJOH

 28. 1FSGPSNBODF 5JNF 4UPSNJOHΛൈ͚ग़ͤͣʹྗਚ͖Δ 'PSNJOH 4UPSNJOH "EKPVSOJOH

 29. λοΫϚϯϞσϧͷݱ࣮ 'PSNJOH 4UPSNJOH /PSNJOH 1FSGPSNJOH ܗ੒ظ ࠞཚظ ౷Ұظ ػೳظ "EKPVSOJOH

  ղࢄظ
 30. νʔϜͷࢮ͸໨తΛୡ੒ͨ͠ͱ͖ʁ

 31. 1SPKFDU#BTFE5&". 1SPEVDU#BTFE5&".

 32. None
 33. ࢲͨͪͷνʔϜͷ໨త͸Ͳ͜ʹ͋Δͷ͔

 34. 1SPEVDU#BTFE5&".ͩͱࢥ͍ͬͯͨ

 35. 1IPUPCZ.BTBBLJ,PNPSJPO6OTQMBTI ϓϩμΫτΛΫϩʔζ͢Δ͜ͱʹͳͬͨ

 36. ʮ͜ΕͰνʔϜղࢄ͢Δͷ͸΋͍ͬͨͳ͘ͳ͍ʁʯ ʮ·ͩ͜ͷνʔϜͰ΍Γ͍ͨ͜ͱ͕͋Δʯ

 37. ϓϩμΫτͷऴΘΓ͸νʔϜͷࢮͰ͸ͳ͔ͬͨ

 38. ݸਓͷ໨త νʔϜͷ໨త ૊৫ͷ໨త ձࣾͷ໨త ϓϩμΫτͷ໨త ໨త͸ͭʹఆ·Δͷ͔

 39. ʮ͏·͍ͬͨ͘ΒͲ͏ͳΔͷʁʯ

 40. ୯७Խͤͣʹෳࡶܥͱͯ͠ͱΒ͑Δ

 41. ͳʹΛ͢΂͖͔Ͱ͸ͳ͘ɺͲ͏͋Γ͍ͨͷ͔

 42. νʔϜͰ͋Γ͍ͨʢੜ͖͍͍ͯͨʣ

 43. 5FBN#BTFE5&".

 44. ະ։ͷ஍Λͱʹ͔͘ਐΉ 1IPUPCZWBVOPO6OTQMBTI

 45. Ͳ͏͍͏νʔϜͰ͋Γ͍ͨͷ͔

 46. None
 47. νʔϜͷϑϨʔϜͷ࣮૷ͱϓϩηεઃܭ

 48. ήʔϜϞσϧ ϓϨʔܦݧθϩͰ΋Ͱ͖Δ࣮ફత ήʔϜϞσϧͷ࡞Γํ GPPUCBMMJTUB ݄ץϑοτϘϦελ೥݄߸

 49. υϦϒϧɾύεɾγϡʔτͳͲͷཁૉΛूΊΕ͹ αοΧʔʹͳΔͱ͍͏ߟ͑ํΛ΍Ίͯɺ ࿈ଓͨ͠ෳࡶͳ΋ͷͱͯ͠αοΧʔΛղऍͨ࣌͠ʹ νʔϜΛͲ͏࡞Δ͔ɺͲ͏࿅श͢Δ͔ ήʔϜϞσϧ

 50. ہ໘✕࣍ݩ ߈ܸ कඋ ωΨςΟϒτϥϯδγϣϯ ʢ߈ܸˠकඋʣ ϙδςΟϒτϥϯδγϣϯ ʢ߈ܸˡकඋʣ ઓज़ ٕज़ ৺ཧঢ়ଶ

 51. ϓϩμΫτ։ൃʹ͓͚ΔήʔϜϞσϧ ઃܭɾ։ൃɾӡ༻ɾςετͳͲͷཁૉΛूΊΕ͹ ϓϩμΫτ։ൃʹͳΔͱ͍͏ߟ͑ํΛ΍Ίͯɺ ࿈ଓͨ͠ෳࡶͳ΋ͷͱͯ͠ϓϩμΫτ։ൃΛղऍͨ࣌͠ʹ νʔϜΛͲ͏࡞Δ͔ɺͲ͏࿅श͢Δ͔

 52. ϓϩμΫτ։ൃʹ͓͚Δہ໘✕࣍ݩ ฏৗ ΧΦε ωΨςΟϒτϥϯδγϣϯ ʢฏৗˠΧΦεʣ ϙδςΟϒτϥϯδγϣϯ ʢฏৗˡΧΦεʣ ઓज़ ٕज़ ৺ཧঢ়ଶ

   τϥϒϧ ஗Ԇ ͲϋϚΓ ॱௐͳͱ͖
 53. None
 54. ฏৗ ΧΦε ωΨςΟϒτϥϯδγϣϯ ϙδςΟϒτϥϯδγϣϯ ސ٬ͷظ଴ʹԠ͑ͭͭɺ ౰ͨΓલΛৗʹ͍ٙଓ͚Δ ੒௕ͷՃ଎౓ΛอͭͨΊʹ ֶͼଓ͚Δ༨༟Λ࣋ͭ Ұ౓खΛࢭΊͯ࡞ઓΛ࿅Δ ਖ਼͍͠৘ใʹ௚઀ΞΫηε


  ͢Δ ௨ৗΑΓ΋ಉظΛେ੾ʹ͢Δ ௚ۙͷΰʔϧΛ໌֬ʹͯ͠ɺ ৺ཧత҆શΛอͭ ΍Δ͜ͱΛ૿΍͞ͳ͍
 ࠶ൃ๷ࢭࡦΛͱΔ ݱঢ়Λߋ৽ͯ͠༏ઌॱҐΛ
 ݟ௚͔ͯ͠Β࠶ελʔτ νʔϜͷήʔϜϞσϧ
 55. ߟ͑ͳ͍Ͱ΋Ͱ͖ΔΑ͏ʹ͢Δ

 56. νʔϜʹ༹͚͍ͯΔ΋ͷ Ϟϒϓϩάϥϛϯά εΫϥϜ ΞδϟΠϧ ετϩϯάελΠϧ

 57. ϑϥΫλϧ૊৫ͱͯ͠ͷϞϒϓϩάϥϛϯά Ϟϒ ιϩ΍ϖΞʹ෼͔Εͯ΋࠷ऴతʹϞϒʹؼண͢Δ ੾Γସ͑͸ҙࣝͤͣʹࣗવൃੜ͍ͯ͠ΔͷͰɺ ϞϒϓϩάϥϛϯάΛʮ΍͍ͬͯΔʯͱ͍͏ײ֮͸ͳ͍

 58. None
 59. 1IPUPCZ&SOFTUP7FMÂ[RVF[PO6OTQMBTI ੜ෺త૊৫

 60. lԬా͞Μͷࠓ೔ͷମͱ໌೔ͷମ͸ɺ৽௠୅ँʹ Αͬͯɺҧ͏ࡉ๔͕Ͱ͖͍ͯΔΜͰ͢ΑɻͰ΋ɺ ݹ͍ࡉ๔͕ࢮΜͰɺ৽͍͠ࡉ๔͕Ͱ͖͖ͯͨͱ͖ʹɺ ೴͸Կ΋໋ྩ͍ͯ͠ͳ͍ͷʹɺಉ͡ܗʹͳΔΜͰ͢ɻ ࡉ๔ͱࡉ๔͕ંΓ߹͍Λͳͯ͠ɺಉ͡ܗʹͳΔͷͰ͢z

 61. 45"#-&5&".㱠4".&5&".

 62. 3&5&".*/( IUUQTMFBOQVCDPNEZOBNJDSFUFBNJOH ֶश͢Δ૊৫Λܧଓతʹͭ͘ΔͨΊʹɺ ਓͷೖΕସ͑Λ΋νʔϛϯάͷ࢓૊Έͱͯ͠ ੒ޭͨ͠اۀͷࣄྫ

 63. IUUQXXXIFJEJIFMGBOEDPNXQDPOUFOUVQMPBETEZOBNJD3FUFBNJOH"HJMF*OEJBQEGQEG

 64. IUUQTMFBOUSFODIFTDPNTDBMJOHBHJMFBUTQPUJGZKB 4QPUJGZϞσϧ

 65. 3&5&".*/(ͷຊ࣭͸ਓͷೖΕସ͑Ͱ͸ͳ͍

 66. ੜ෺ʹ͓͚Δ৽௠୅ँΛνʔϜʹ࣮૷͢Δ

 67. -FBSO6OMFBSO

 68. 5FBN#BTFE5&".ʹͱֶͬͯशͷॏཁੑ͸ߴ͍

 69. 1IPUPCZ+BOUJOF%PPSOCPTPO6OTQMBTI -FBSOJOH4FTTJPO ຖ೔࣌ؒɺۀ຿࣌ؒதʹɺ ֶशɾ࣮ݧͷͨΊ͚ͩͷ࣌ؒΛͱΔ

 70. None
 71. IUUQTUBLBLJOHDPNUFBNGBEFDMBSBUJPO IUUQTTJMWFSCVMMFUDMVCHJUIVCJPUFBNSFTVNF

 72. νʔϜస৬΋ֶश͢ΔͨΊ ؀ڥͷมԽ ۀछͷมԽ υϝΠϯͷมԽ

 73. &WFSZUIJOHJTϞϒϓϩάϥϛϯά Ϟϒϓϩάϥϛϯά͕νʔϜͷϕʔεʹͳΔͷ͸ ֶशޮ཰Λॏཁࢹ͍ͯ͠Δ͔Β Ϟϒ

 74. 5FBN#BTFE5&". Ͳ͏͍͏νʔϜͰ͋Γ͍͔ͨΛఆٛ͢Δ ৽௠୅ँΛνʔϜʹ࣮૷͢Δ

 75. ࢲͨͪͷνʔϜ͸͍ͭࢮ͵ͷ͔ νʔϜͷࢮ͸ण໋ɺࣗવ౫ଡͰΑ͍

 76. νʔϜ͸͍ͭࢮ͵ͷ͔

 77. νʔϜͷछྨ ϕΫτϧ νʔϜͷࢮ ظؒ 1SPKFDU#BTFE 5&". ऴΘΒͤΔ ϓϩδΣΫτͷऴྃ ୹ 1SPEVDU#BTFE

  5&". ଓ͚Δ ϓϩμΫτͷऴྃ த 5FBN#BTFE 5&". ଓ͚Δ νʔϜͷऴྃ ௕
 78. νʔϜͷϥΠϑαΠΫϧʹΑͬͯมΘΔ

 79. ϥΠϑαΠΫϧʹΑͬͯνʔϛϯάͷ಺༰͸มΘΔ

 80. 45"#-&5&".͔ͩΒΑ͍νʔϜʹͳΔͷͰ͸ͳ͘ɺ Α͍νʔϜ͔ͩΒ҆ఆ͢Δ

 81. νʔϜͷࢮʹ͍ͭͯߟ͑ Ͳ͏ੜ͖Δͷ͔Λߟ͑Δ

 82. ໎͍ͳ͕Βߦ͜͏Αɺߦ͚͹Θ͔Δ͞ 1IPUPCZ'JSNBO,IPMJLPO6OTQMBTI

 83. ࣍ճ༧ࠂ

 84. None
 85. None
 86. νʔϜͷ׆ಈͷ෯Λ޿͛ͯνʔϜͷϑΝϯΛ૿΍͢

 87. Ϟϒϓϩάϥϛϯά -FBSOJOH4FTTJPO ษڧձ ίϛϡχςΟ׆ಈ ෭ۀɾෳۀ ۀ຿ 044 ࣥච νʔϜ ۀ຿֎

  ࣗݾݚᮎ
 88. νʔϜ1PEDBTU νʔϜ:PVUVCF νʔϜ3FQPTJUPSZ νʔϜෳۀ ࠓ೥ͷ΍͍͖ͬͯ

 89. 4JMWFS#VMMFU$MVCͷࠓޙʹ͝ظ଴͍ͩ͘͞ ͓࢓ࣄ΍ίϥϘϨʔγϣϯͳͲɺ ָ͍͓͠࿩ઈࢍืू͓ͯ͠Γ·͢ɻ