Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

大で小を兼ねるな

takasek
September 28, 2016

 大で小を兼ねるな

potatotips #33 (iOS/Android開発Tips共有会)
http://potatotips.connpass.com/event/38557/
の発表資料です。

takasek

September 28, 2016
Tweet

More Decks by takasek

Other Decks in Programming

Transcript

 1. େͰখΛ݉ͶΔͳ
  by takasek
  2016/9/28 potatotips 33
  1

  View Slide

 2. 2

  View Slide

 3. 3

  View Slide

 4. օ͞Μ͸
  ೔෇Λ؅ཧ͢Δͱ͖ɺ
  ͲͷܕΛ࢖͍·͔͢ʁ
  4

  View Slide

 5. NSDate?
  5

  View Slide

 6. ΋ͱ͍
  Date?
  6

  View Slide

 7. ͋ͳͨͷΞϓϦͷ
  ೔෇࢓༷
  4 Ұ೔͸24࣌ؒ
  7

  View Slide

 8. ͋ͳͨͷΞϓϦͷ
  ೔෇࢓༷
  4 Ұ೔͸24࣌ؒ
  4 ೔෇͕มΘΔͷ͸ɺே8࣌
  8

  View Slide

 9. ͋ͳͨͷΞϓϦͷ
  ೔෇࢓༷
  4 Ұ೔͸24࣌ؒ
  4 ೔෇͕มΘΔͷ͸ɺே8࣌
  ɹ
  ※͜ͷ೔෇Λɺ
  ɹ௨ৗͷ೔෇ͱ۠ผ͢ΔͨΊʹɺ
  ɹShachikuDate ͱݺͼ·͢
  9

  View Slide

 10. ShachikuDateͷจࣈྻදݱΛಘΔ
  func shachikuDateDescription
  (_ !: Date) -> String {
  let formatter = DateFormatter()
  formatter.dateFormat = "yyyy೥MM݄dd೔"
  return formatter.string(from: !)
  }
  10

  View Slide

 11. ShachikuDateΛ࢖͍͍ͨ
  let ! = parseDate("2016-09-28 07:59:58")
  //"8࣌લͳͷͰɺ
  shachikuDateDescription(!)
  //2016೥09݄27೔ #ͱද͍ࣔͨ͠
  11

  View Slide

 12. ͜Μͳ;͏ʹม׵͢Δʁ
  extension Date {
  var shachikuDate: Date {
  if self.hour < 8 { //8࣌લͳΒ
  return (self.day - 1) //ࡢ೔ʹ͢Δ
  } else {
  return self
  }
  }
  }
  ※ͪΐͬͱٖࣅίʔυ
  12

  View Slide

 13. ໰୊ᶃ
  let !1 = parseDate("2016-09-27 08:00:00")
  let !2 = parseDate("2016-09-28 07:59:58")
  !1.shachikuDate < !2.shachikuDate
  ౰વtrueΛظ଴͠·͢ΑͶʁɹͰ΋…
  13

  View Slide

 14. ໰୊ᶃ
  let !1 = parseDate("2016-09-27 08:00:00")
  let !2 = parseDate("2016-09-28 07:59:58")
  !1.shachikuDate < !2.shachikuDate
  // false"
  14

  View Slide

 15. ໰୊ᶃ
  ͳͥͳΒ
  let !1 = parseDate("2016-09-27 08:00:00")
  let !2 = parseDate("2016-09-28 07:59:58")
  !1.shachikuDate
  // "2016-09-27 08:00:00" "มԽͯ͠ͳ͍
  !2.shachikuDate
  // "2016-09-27 07:59:58" "Ұ೔ḪͬͯΔ
  15

  View Slide

 16. ໰୊ᶄ
  func printHoge(with !: Date) {
  printFuga(!.shachikuDate)
  }
  func printFuga(with !: Date) {
  print(!.shachikuDate)
  }
  let ! = parseDate("2016-09-28 07:59:58")
  printHoge(with: !)
  // "2016೥09݄26೔"
  ࡢ೔(9/27)ͷ೔෇Λظ଴͍ͯ͠Δͷʹɺ
  Ұࡢ೔(9/26)ʹͳ͍ͬͯΔ…
  16

  View Slide

 17. ໰୊ᶄ
  func printHoge(with !: Date) {
  printFuga(!.shachikuDate)
  }
  func printFuga(with !: Date) {
  print(!.shachikuDate)
  }
  ɹ
  Α͘ಡΉͱɺ
  1. printHoge(with:) Ͱલ೔ͷDateʹม׵
  2. printHoge(with:) ͔Β printFuga(with:) ΛݺͿ
  4 printFuga(with:) Ͱߋʹલ೔ͷDateʹม׵
  17

  View Slide

 18. !"#$%!"$%
  όάʹؾ෇͚Δ
  ؾ͕͠ͳ͍…
  %$"!%$#"!
  18

  View Slide

 19. ໰୊ᶅ
  Ϣʔβʔೖྗ஋ΛɺαʔόʹૹΔ
  func didReceiveUserInput
  (year: Int, month: Int, day: Int) {
  let ! = Date(
  calendar: Caldendar.default,
  year: year,
  month: month,
  day: day
  )
  API.send(!)
  }
  19

  View Slide

 20. !ʮͳ͋ʯ
  20

  View Slide

 21. !ʮDBʹ
  4004೥ͱ͔
  ೖͬͯΔΜ͚ͩͲʯ
  21

  View Slide

 22. !?
  22

  View Slide

 23. func didReceiveUserInput
  (year: Int, month: Int, day: Int) {
  let ! = Date(
  calendar: Caldendar.default,
  year: year,
  month: month,
  day: day
  )
  API.send(!)
  }
  ɹ
  !
  Ͳ͜ʹ໰୊͕…!?
  23

  View Slide

 24. func didReceiveUserInput
  (year: Int, month: Int, day: Int) {
  let ! = Date(
  calendar: Caldendar.default,
  //"࣮͸࿨ྐྵઃఆ#ͯͨ͠!!!
  year: year, //$2016
  month: month,
  day: day
  )
  API.send(!)
  }
  ࿨ྐྵઃఆͳͷͰ ! = ฏ੒2016೥
  = 1988 + 2016
  = ੢ྐྵ4004೥ ͱ͍͏Φν
  24

  View Slide

 25. ॾѱͷࠜݯ
  Dateͱ͍͏ܕΛ
  ࢖͍ճ͍ͯ͠Δ
  25

  View Slide

 26. Dateܕ͸ศར
  26

  View Slide

 27. λΠϜκʔϯͷҧ͍΋
  ྐྵ๏ͷҧ͍΋
  શ෦ٵऩͯ͘͠ΕΔ
  27

  View Slide

 28. Ͱ΋
  ࣌ࠁͷࡉ੍͔͍ޚͬͯ
  ࠓɺඞཁʁ
  28

  View Slide

 29. ࠓɺྐྵ๏ͬͯඞཁʁ
  29

  View Slide

 30. ShachikuDate͕΄͍͠ͷ͸
  ೔෇!
  ͚ͩ
  30

  View Slide

 31. ͳΒɺ
  struct YMD {
  let year: Int
  let month: Int
  let day: Int
  var description: String {
  return "\(year)೥\(month)݄\(day)೔"
  }
  }
  let ! = YMD(year: 2016, month: 9, day: 28)
  31

  View Slide

 32. γϯ
  ϓϧ
  32

  View Slide

 33. όάͷೖΓࠐΈΑ͏͕ͳ͍
  33

  View Slide

 34. !✨
  34

  View Slide

 35. ಉ͜͡ͱ͸
  ΤϯδχΞϦϯάͷ
  ༷ʑͳঢ়گͰ
  ݴ͑ͯɺ
  35

  View Slide

 36. ྫ1
  ☑ จষΛද͍ࣔͨ͠
  ☑ Ұఆͷߴ͞Λ௒͑ͨΒεΫϩʔϧ͍ͤͨ͞
  !
  ͩͬͨΒUITextViewͰ͠ΐ͏
  36

  View Slide

 37. ݁Ռ1
  !
  จষྖҬͷϚʔδϯͷ੍ޚͭΒ͍…
  จষྖҬͷheight͕͏·͘औΕͳ͍…
  …ਏ͍…
  37

  View Slide

 38. !NSLayoutManager
  !NSTextStorage
  !NSTextContainer
  !etc...
  38

  View Slide

 39. UITextViewͷ
  ಺෦ߏ଄͸
  ҙ֎ͱຐڥ
  39

  View Slide

 40. εΫϩʔϧͰ͖ΔLabel͕
  ཉ͍͚ͩ͠ͳΒɺ
  UITextView͸
  ΦʔόʔεϖοΫ
  40

  View Slide

 41. ݁ہ1
  !
  UILabel Λ UIScrollView ʹೖΕΔ࣮૷Ͱ
  ͘͢͝γϯϓϧʹղܾͰ͖ͨ…
  ʢίʔυ1ߦ΋ॻ͔ͣɺ
  ɹInterfaceBuilderͰ׬݁Ͱ͖ΔϨϕϧʣ
  41

  View Slide

 42. ྫ2
  !
  ○○ػೳΛ࢖͍͍ͨͷͰ
  ͋ͷϥΠϒϥϦೖΕΑ͏ͬͱʂ
  42

  View Slide

 43. ݁Ռ2
  !
  ͋ͷϥΠϒϥϦͷ××ػೳʢผʹཁΒͳ͍ʣ
  ͕
  ґଘ͢ΔผͷϥΠϒϥϦͷ͍ͤͰ
  Xcode8ରԠ͕ਐ·ͳ͍…
  !
  Ͱ΋୤ϥΠϒϥϦ͸
  ࠓߋແཧ…
  43

  View Slide

 44. ͓Θ͔ΓͩΖ͏͔
  ػೳ͕ଟ͍
  ʹ
  ᠘͕ଟ͍
  44

  View Slide

 45. େ͕খΛ݉ͶΔͱ
  ൵͠Έ͕ੜ·ΕΔ
  45

  View Slide

 46. ͱ͍͏Θ͚Ͱ
  46

  View Slide

 47. େࣄͳ͜ͱͳͷͰ
  ΋͏Ұ౓ݴ͍·͢
  47

  View Slide

 48. େͰ
  খΛ
  ݉ͶΔͳ
  48

  View Slide

 49. ɹҎ্ɻ
  49

  View Slide

 50. see also:
  UNIX఩ֶ - Wikipedia
  50

  View Slide