Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Infra as Code (terraform)

Infra as Code (terraform)

- Giới thiều về Infra as Code (IaC) và những công cụ
- Giới thiệu chuyên sâu về terraform

thanhgit

May 03, 2022
Tweet

More Decks by thanhgit

Other Decks in Technology

Transcript

 1. Infra as Code (terraform)
  Thạnh Nguyễn

  View Slide

 2. Infra as Code
  - Nói một cách đơn giản là dùng code hoặc script để tự động cấu hình
  cơ sở hạ tầng CNTT thay vì làm thủ công
  - Việc dùng công cụ infra as code sẽ giúp tăng tốc quá trình xây dựng
  cơ sở hạ tầng CNTT, tránh sai sót do cấu hình thủ công gây ra, quản
  lý infra bằng version -> dễ dàng revert khi cần
  - Một số công cụ phổ biến như terraform, ansible, chef, puppet, salt
  stack, cloudformation, …
  - Infra as code có 2 loại:
  - Configuration management tool như ansible, chef, puppet, salt stack, ...
  - Provisioning tool như terraform, cloudformation, pulumi, ...

  View Slide

 3. Terraform
  - Là một công cụ mã nguồn mở giúp quản lý cơ sở hạ tầng dưới dạng code và
  giúp tự động hóa việc xây dựng, thay đổi, quản lý phiên bản infa một cách
  an toàn, hiệu quả và chính xác do có thể dự đoán trước được kết quả thay
  đổi
  - Dùng ngôn ngữ HCL (hashicorp configuration language)
  - Terraform có thể quản lý và hỗ trợ hầu hết các cloud provider hiện nay như:
  - Amazon web service
  - Google cloud
  - Microsoft azure
  - ...
  - Đồng thời nó cũng quản lý và hỗ trợ các tools khác do hashicorp hoặc người
  dùng xây dựng modules như gitlab, keycloak, kubernetes, …
  - Ref: https://registry.terraform.io/browse/providers

  View Slide

 4. Tại sao dùng IaC trên cloud
  - Khi một lỗi xảy ra ở một resource, chỉ cần xóa resource đó và
  deploy lại
  - Khi một thảm họa xảy ra ở một nơi, chỉ cần deploy ở một region
  khác
  - Có thể trả về nhanh trạng thái trước đó (rollback hoặc redeploy)
  - Drift detection
  - Sandbox environment: muốn test gì đó thì build up infra lên một
  sandbox-account một cách dễ dàng và destroy nó sau đó

  View Slide

 5. IaC pipeline
  Dùng CI/CD tool như github actions, gitlab CI, AWS codepipeline, ...

  View Slide

 6. Build account
  - Là account với permissions cho tất cả các accounts khác
  - Account này ở mức độ workflow, department hoặc organization, …
  - Account này cần cực kỳ bảo mật vì là administrator có thể truy cập
  đến tất cả account khác
  - Account này chứa images của OS, services, … mà những account
  khác tương tác và làm việc với nó

  View Slide

 7. Difference stage
  - Là giai đoạn chúng ta có thể nhìn thấy những gì đang xảy ra. Tool
  sẽ kiểm tra sự thay đổi giữa current state và expected state
  - Cloudformation có ChangeSets
  - Terraform có plan
  - CDK có diff

  View Slide

 8. Approval stage
  - Dev env: có thể làm việc trực tiếp trên nó như deploy apps,
  build/provisioning infra, ...
  - Staging env: cần request đến Devops/SysAdmin team kiểm tra sự
  thay đổi khi deploy apps, build/provisioning infra, …
  - Production env: cần sự approval của manager liên quan, để họ
  biết được sự thay đổi của hệ thống sắp xảy ra, họ sẽ điều phối tổng
  thể đến các stakeholder khác như phòng ban, tổ chức, … để quyết
  định thời gian tốt nhất cho sự thay đổi

  View Slide

 9. Apply stage
  - Đây là giai đoạn tạo ra những thay đổi thực tế trên infra
  - Terraform có apply
  - Cần giám sát giai đoạn này:
  - Xem bất kỳ sự gián đoạn nào xảy ra không và trong bao lâu
  - Mất bao lâu để áp dụng tất cả các thay đổi
  - Thứ tự apply các thành phần infra (cực kỳ quan trọng)
  - Staging và Production env cần giống nhau nhất có thể, mỗi một
  thay đổi trên staging thì cần apply cho production env ngay sau đó

  View Slide

 10. Tại sao dùng terraform
  - Terraform là declarative IaC tool, có nghĩa là mình chỉ viết code diễn tả những gì
  mình cần, xem thử trạng thái mình mong muốn và trạng thái hiện tại có khác gì
  không. Mình chỉ cần apply thì terraform sẽ làm các việc còn lại, mục tiêu là infra
  thay đổi đến trạng thái mình muốn -> code đọc dễ hiểu, đơn giản hóa quá trình
  cấu hình, tăng khả năng tái sử dụng code
  - Nâng cao tính chính xác, giảm thời gian thực hiện do thực thi bằng code hoặc
  script một cách tự động
  - Tài liệu hóa thông tin cơ sở hạ thành bằng chính code terraform
  - Khả năng cấu hình, kiểm tra và triển khai hạ tầng trên nhiều cloud provider
  - Hỗ trợ cộng tác giữa các developers do khả năng tạo module riêng, tạo cơ sở hạ
  tầng trên một nguồn duy nhất (source code) -> tăng tốc cộng tác với CICD

  View Slide

 11. Ví dụ tạo một VPC từ một resource
  - Trong một vpc gồm có:
  - CIDR là range ip mà gateway của VPC sẽ
  cấp phát IP cho các resource cũng như
  routing đến các resource bên trong VPC
  - VPC có tạo DNS cho các resource bên
  trong VPC không ?
  - VPC có hỗ trợ truy vấn dns không ?
  - Tags cho resource để gợi nhớ ai tạo, tổ
  chức tạo, ...
  - Ref:
  https://registry.terraform.io/provider
  s/hashicorp/aws/latest/docs/resource
  s/vpc

  View Slide

 12. Ví dụ tạo một VPC từ một module có sẵn từ local
  - Tái sử dụng module có
  sẵn
  - Chỉ cần truyền vào các
  biến được định nghĩa
  (thông thường trong file
  variables.tf)
  - Ví dụ này ta phải xác
  định vị trí của module,
  VPC nằm ở region, zone
  nào ?, các thông số
  network như CIDR của
  VPC, public network và
  private network

  View Slide

 13. Ví dụ tạo một Kubernetes từ module có sẵn từ
  registry
  Ref: https://registry.terraform.io/modules/coreos/kubernetes/aws/latest

  View Slide

 14. Cấu trúc thông thường định nghĩa một module

  View Slide

 15. Gồm có 3 thành phần chính
  - main.tf : định nghĩa resource cần triển khai
  - outputs.tf : định nghĩa các biến cần rút trích từ resource cần triển
  khai
  - variables.tf : định nghĩa các biến cần truyền vào resource cần
  triển khai

  View Slide

 16. Kiến trúc terraform

  View Slide

 17. Terraform workflow

  View Slide

 18. Terraform backends
  - Locking
  - Versioning
  - Encryption at rest
  - Workspaces (tương tư như env)
  - Chú ý: backend configuration không hỗ trợ các phép tính nội suy
  (interpolations)

  View Slide

 19. terraform init
  - Lệnh này sẽ không xóa bất kỳ configuration hoặc state nào
  - Kiểm tra plugins (provisioners/providers) có đúng với khai báo trong
  code chưa, nếu thiếu thì cài thêm, nếu dư thì xóa
  - Tạo ra thư mục .terraform chứa các thông tin về providers
  - Load backend config (chứa thông tin lưu trữ file terraform state ví
  dụ như S3) nếu có, mặc định là local

  View Slide

 20. terraform plan + terraform apply
  - Chạy plugins: provisioners / providers
  - Xây dựng đồ thị resources thể hiện sự phụ thuộc cha con giữa resources
  và modules từ đó khám phá sự thay đổi để chuyển từ trạng thái hiện tại
  đến trạng thái mong muốn
  - Kiểm tra cú pháp providers: resource validation
  - Nếu backend == nil thì mặc định dùng local
  - Nếu -out = plan.out thì lưu thành file không mã hóa chứa thông tin
  thay đổi infra
  - Terraform tính toán sự khác nhau giữa trạng thái mong muốn (desired
  state) và trạng thái hiện tại (current state) của infra
  - Hiển thị ra ở dạng stdin hoặc lưu thành file
  - Có thể tự động apply với -auto-approve flag hoặc tự gõ thủ công yes
  trong prompt apply

  View Slide

 21. terraform destroy
  - “Measure twice, cut once” -> cực kỳ cẩn thận khi dùng lệnh này
  - Có thể dùng flag -target để xác định resources, modules cần xóa
  - Tránh chạy trên production, thay vì đó hãy comment code rồi apply
  - Nếu muốn không quản lý resources/modules nào đó bằng code thì
  có thể dùng `terraform state rm modules/resources` để xóa trạng
  thái infra ra khỏi file state

  View Slide

 22. Các câu lệnh thường dùng khác
  terraform import: import một resource đã tồn tại vào file tate, nhằm
  quản lý resource đó bằng code
  terraform state: quản lý state của các resource
  terraform fmt: format code
  terraform workspace: quản lý workspace <-> quản lý môi trường
  deployment (dev, staging, prod)
  ...

  View Slide

 23. Best practise
  https://github.com/ozbillwang/terraform-best-practices
  https://stroobants.dev/make-your-infrastructure-immutable.html

  View Slide

 24. Một số trường hợp thực hành
  1. Tạo thêm một VPC chứa RDS + EC2
  2. Tăng cường một module như thêm một tính năng encrypt trong RDS
  3. Cách ignore changes một số services do thay đổi trên console nhiều
  4. Cách output một số thông tin

  View Slide