Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Accessing RDS from local

Accessing RDS from local

thanhgit

May 03, 2022
Tweet

More Decks by thanhgit

Other Decks in Technology

Transcript

 1. Cách truy cập RDS từ
  local
  By Thanh Nguyen

  View Slide

 2. Điều kiện
  - Có thể truy cập VPN công ty
  - Cài đặt một trình quản lý cơ sở dữ liệu. Ví dụ:
  + Mac và Windows: Sequel Pro, ...
  + Linux: Dbeaver, …
  - Workflow:
  Port forwarding từ local <-> bastion host <-> RDS in AWS
  + Để hiểu thì xem tutorial này: link

  View Slide

 3. Port forwarding
  ssh -i ~/.ssh/bastion_key.pem -NfC -L 7011:rds-name.cluster-xxx.region.rds.amazonaws.com:3306 [email protected]

  View Slide

 4. Truy cập database với terminal
  mysql -h 127.0.0.1 -u db-user -D db-name -P 7011 -p

  View Slide

 5. Tạo một kết nối trong
  trình quản lý DB
  Chú ý:
  - server host: ?
  - port: ?
  - User/password: ?

  View Slide