Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Permission design

thanhgit
April 29, 2022

Permission design

- Hiểu về nguyên tắc thiết kế AAA (authN & authZ & audit)
- Phân tích ưu nhược điểm của các phương pháp thiết kế phân quyền như:
+ Access control list
+ Role-based access control (RBAC)
- Lý do tại sao cần audit system
- Để xuất giải pháp cho từng phạm vi của dự án

thanhgit

April 29, 2022
Tweet

More Decks by thanhgit

Other Decks in Research

Transcript

 1. Research permission
  design
  Thanh Nguyen

  View Slide

 2. References
  https://medium.com/eway/security-101-c%C3%A1c-c%C3%A1ch-thi%E1%BA%BFt-k%E1%BA%BF-h%E1%BB%87-
  th%E1%BB%91ng-ph%C3%A2n-quy%E1%BB%81n-f7fcb0984678
  https://viblo.asia/p/bai-toan-phan-quyen-van-de-muon-thuo-1VgZvw9mlAw
  http://bloghoctap.com/security/authentication-authorization-va-accounting.html

  View Slide

 3. Tại sao phải thiết kế phân quyền
  -Nhằm bảo mật thông tin, phân chia nhiệm vụ, quyền truy cập giữa các
  đối tượng liên quan
  -Một hệ thống phân quyền tốt sẽ giúp các hệ thống, module cùng vận
  hành và tích hợp

  View Slide

 4. Nguyên tắc thiết kế AAA
  - AAA (Authentication, Authorization, Audit)
  - Các phương pháp hiện tại:
  + Identity-based authentication gồm:
  * Capability-based system: mỗi principle nắm giữ một danh sách
  các quyền
  * Access control list: mỗi ALC nắm giữ một danh sách các principle
  + Discretionary access control (DAC): người nắm giữ resource sẽ xác
  định access policy và danh sách người được truy cập với quyền truy cập
  xác định. Tương tự việc chia sẻ truy cập trên drive

  View Slide

 5. Nguyên tắc thiết kế AAA
  + Mandatory access control: access control policy được định nghĩa
  bởi sysadmin, hiện thực như một multi-level access system
  + Role-based access control (RBA): là hình thức phân quyền dựa vào
  role, mỗi subject sẽ thuộc về 1-n role. Mỗi role có 1-n permissions
  + Attribute-based authorization: Nó chứa resources cụ thể và được
  truy cập bởi một subject cụ thể tương đồng với các actions của attribute
  của subject đó trong điều kiện được xác định bởi environment
  https://smartech.gatech.edu/bitstream/handle/1853/39585/Mohan_Apurva_201105_phd.pdf
  https://dzone.com/articles/access-control-101-why-attribute-based-access-cont
  https://kipalog.com/posts/Mo-hinh-phan-quyen---ACL--DAC--MAC--RBAC

  View Slide

 6. Access control list for an object
  - Định nghĩa một danh sách các permissions đến object thường phân
  quyền theo nhóm như:
  + Theo chức vụ: giám đốc,
  trưởng phòng, nhân viên
  - Ưu điểm: đơn giản, nhanh
  chóng
  - Nhược điểm: khó mở rộng

  View Slide

 7. Phân quyền theo chức năng
  - Ưu điểm: dễ thao tác trên một nhóm và dễ lập trình
  - Nhược điểm: khó giải quyết được bài toán nhiều nhóm, nhiều tầng kết
  hợp với nhau

  View Slide

 8. Role-based access control (RBAC )
  - Được thiết kế xung quanh role và permission, với các mối quan hệ:
  + Role-permission
  + User-role
  + command-access level

  View Slide

 9. RBAC.1 (role-based authorization)
  phân quyền ở dạng true/false đến một nhóm đối tượng như HR, sales
  Ví dụ: HR sẽ có các quyền General
  role, và HR role
  -Các role sẽ định nghĩa khả năng
  truy cập vào thư mục, db với các
  quyền Read,Write, RW

  View Slide

 10. RBAC.2 (Object-based authorization)
  phân quyền với nhiều giá trị đến một đối tượng cụ thể như Nguyễn Văn
  A, ...
  - Ưu điểm: phổ biến, dễ maintain
  - Nhược điểm: phức tạp

  View Slide

 11. Audit system
  - Ghi lại hành động của user khi thực hiện một chức năng của hệ thống
  + Giúp debug errors
  + Giúp recovery system from errors
  - Việc ghi log có 2 tác vụ:
  + Đánh giá hoạt động
  + Theo dõi hoạt động
  -> giúp hệ thống rõ ràng, mình bạch và an toàn

  View Slide

 12. Proposal solutions
  Nếu phạm vi dự án ở mức trung bình, và chỉ
  dùng authorization cho documents thì đề xuất
  dùng Role-based authorization

  View Slide

 13. Proposal solutions
  https://www.okta.com/resources/whitepaper/ad-architecture/
  Nếu phạm vi dự án định
  hướng thêm authorization
  giữa các service-to-service

  View Slide