Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

CICD from on-premise to cloud

CICD from on-premise to cloud

- Giới thiệu chung về CI/CD
- Hướng tiếp cận pull vs push trong việc xây dựng CI/CD
- Giới thiệu về một số tính năng hay của Gitlab CI/CD
- Giới thiệu về AWS CI/CD - AWS Code Pipeline
- Demo

thanhgit

May 03, 2022
Tweet

More Decks by thanhgit

Other Decks in Technology

Transcript

 1. CI/CD from on-premise
  to cloud
  Trình bày bởi:
  Thạnh Nguyễn & Hiếu Phan
  1

  View Slide

 2. Nội dung
  1. Giới thiệu chung về CI/CD
  2. Hướng tiếp cận pull vs push trong việc xây dựng CI/CD
  3. Giới thiệu về Gitlab CI/CD
  4. Giới thiệu về AWS CI/CD
  2

  View Slide

 3. 1. Giới thiệu chung về CI/CD
  ❖ Khái niệm
  ➢ Continuous integration
  ➢ Continuous delivery
  ➢ Continuous deployment
  ❖ Các thành phần chính trong khía cạnh kỹ thuật
  ➢ CI server
  ➢ Deploy server
  ➢ Artifacts
  ➢ Triggers
  ➢ Cache
  ➢ ...
  3

  View Slide

 4. 4

  View Slide

 5. Continuous integration
  ❖ Mục tiêu
  ➢ Phát hiện lỗi nhanh nhất có thể
  ➢ Giảm thiểu thời gian phát triển phần mềm và những vấn đề gặp phải
  trong quá trình tích hợp
  ❖ Khía cạnh kỹ thuật
  ➢ Tự động tạo một release mới khi có code mới
  ➢ Build và chạy (unit / integration test cases) trong môi trường nhất quán
  (ví dụ như docker, ...)
  ➢ Liên tục tạo ra artifact sẵn sàng cho deployment
  ➢ Liên tục tạo ra feedback khi build fails
  5

  View Slide

 6. Continuous integration
  ❖ Cách thành phần chính trong khía cạnh kỹ thuật
  ➢ Version control system: là công cụ quản lý code
  ➢ Branching strategy: xác định cách thức và trường hợp nào phân
  nhánh (branch) và hợp nhất (merge): gitflow branching model, truck-
  based development, task/feature branching, …
  ➢ CI tools: gitlab CI, jenkins, aws codebuild, ...
  ➢ Self-triggered builds: công cụ giúp trigger tự động build khi có code
  mới
  ➢ Code coverage tools: static code analysis (sonarqube, ...)
  ➢ Artifact repository tools: (docker hub,gitlab registry, ECR,
  artifactory, ...)
  6

  View Slide

 7. 7

  View Slide

 8. Continuous delivery
  ❖ Mục tiêu
  ➢ Triển khai code mới đến môi trường staging một cách tự động
  ➢ Sẵn sàng deploy lên môi trường production
  ❖ Khía cạnh kỹ thuật
  ➢ Automated testing với system integration testing (SIT), User Acceptance
  Testing (UAT), performance test (PT), ...
  ➢ Có thể manual testing với UI testing, API testing, ...
  ➢ Cần approval và deploy thủ công lên môi trường production
  8

  View Slide

 9. Continuous delivery
  ❖ Trường hợp sử dụng
  ➢ Cấu hình ở môi trường staging và prod không giống nhau về network
  topology, số lượng instance
  ➢ Khó để automated testing hoàn toàn
  ➢ Cần bên thứ ba xác nhận và testing
  ➢ Cần chuyển giao sản phẩm cho khách hàng để họ tự deploy lên server
  của họ
  ❖ Được khuyến khích sử dụng trong CI/CD vì đảm bảo nhanh trong quá
  trình phát triển, ổn định trong quá trình vận hành hệ thống và an toàn
  trong giai đoạn triển khai đến khách hàng
  9

  View Slide

 10. Continuous deployment
  10

  View Slide

 11. Continuous deployment
  ❖ Mục tiêu
  ➢ Deploy lên prod mà không ảnh hưởng đến customers
  ➢ Chuyển giao đến customers nhanh hơn bởi tăng tần suất deployment
  ❖ Khía cạnh kỹ thuật
  ➢ Tự động deploy code mới lên staging cho việc testing
  ➢ Tự động deploy lên prod khi việc testing thành công
  ➢ Xử lý sự phức tạp của việc cập nhật phần mềm mà không ảnh hưởng
  đến khách hàng
  ➢ Tránh downtime trong suốt quá trình triển khai ứng dụng với các
  strategy: canary, blue-green, ...
  ➢ Roll back tự động nếu phát hiện defect (lỗi được phát hiện trên prod)
  11

  View Slide

 12. Continuous deployment
  ❖ Trường hợp sử dụng
  ➢ Trong giai đoạn POC (Proof of Concept) hoặc MVP (Minimum Viable
  Product) của sản phẩm nhằm thử nghiệm một ý tưởng mới
  ➢ Cần feedback liên tục từ khách hàng để hoàn thiện sản phẩm
  ➢ Có thể dùng để phát triển phần mềm nội bộ
  12

  View Slide

 13. 2. Hướng tiếp cận pull vs push trong xây dựng
  CI/CD
  ❖ Push-based: một hệ thống bên ngoài trigger đến, pipeline có khả
  năng truy cập đến infra, thay đổi infra trực tiếp
  ❖ Pull-based: pipeline không có khả năng thay đổi infra trực tiếp, tất
  cả thay đổi được áp dụng bên trong infra thông qua một operator
  13

  View Slide

 14. 2.1 Push-based CI/CD
  14

  View Slide

 15. 2.1 Push-based CI/CD
  ❖ Ưu điểm
  ➢ Hiện thực CI/CD flow dễ dàng
  ➢ Công cụ đa dạng, có thể tùy chỉnh đa dạng theo yêu cầu của hệ thống
  ❖ Nhược điểm
  ➢ Pipeline có quyền thực thi trực tiếp đến infra => không an toàn
  ➢ Strongly coupled với hệ thống => khi muốn migrate sang một hệ thống
  khác cần thay đổi nhiều về cấu hình công cụ
  ➢ Ví dụ: gitlab CI dùng gitlab-ci.yml chuyển sang jenkins thì dùng
  Jenkinsfile
  15

  View Slide

 16. Ví dụ điển hình là auto devops trong gitlab
  16

  View Slide

 17. 2.2 Pull-based CI/CD
  17

  View Slide

 18. 2.2 Pull-based CI/CD
  ❖ Operator pattern: có một operator trong infra liên kết với git, registries, ...
  nó sẽ scan sự thay đổi, nếu có sự thay đổi thì nó sẽ cập nhật lại trạng thái
  của infra
  ❖ Ưu điểm
  ➢ Rất an toàn, vì không có external client có quyền để cập nhật infra
  ➢ Có thể áp dụng multi-tenant model. Team A dùng namespace A, Team B dùng
  namespace B, Infra team truy cập được toàn bộ, …
  ➢ No coupling với CD pipeline
  ❖ Nhược điểm
  ➢ Quản lý khó hơn vì phân tán công cụ
  ➢ Hiện thực CI/CD flow khó hơn
  ➢ Phụ thuộc vào công cụ có chức năng pull
  ➢ Phải cài đặt agent / operator trong infra
  ➢ Supply chain attacks
  18

  View Slide

 19. Ví dụ điển hình là fux
  19

  View Slide

 20. 3.1. Giới thiệu về Gitlab CI/CD
  ❖ Là CI/CD và là 1 phần của Gitlab
  ❖ Đơn giản, dễ dùng, dễ tích hợp vào các repository của Gitlab
  ❖ Free
  20

  View Slide

 21. 3.1. Giới thiệu về Gitlab CI/CD
  https://docs.gitlab.com/ee/ci/yaml/ 21

  View Slide

 22. 3.2. Một số tính năng hay của Gitlab CI/CD
  1. Extends:
  22

  View Slide

 23. 3.2. Một số tính năng hay của Gitlab CI/CD
  2. Template:
  template.yml
  .gitlab-ci.yml
  23

  View Slide

 24. 3.2. Một số tính năng hay của Gitlab CI/CD
  3. Coverage:
  24

  View Slide

 25. 3.2. Một số tính năng hay của Gitlab CI/CD
  4. Retry:
  https://docs.gitlab.com/ee/ci/yaml/#retry
  25

  View Slide

 26. 3.3. Tối ưu tốc độ Gitlab CI/CD
  Tận dụng multi-stage để cache khi build docker image
  Cach
  e
  26

  View Slide

 27. 3.3. Tối ưu tốc độ Gitlab CI/CD
  Cache ở runner 27

  View Slide

 28. 3.4. Điểm mạnh của Gitlab CI/CD
  ❖ Có tính năng template, YAML anchors and aliases => dễ tái sử dụng
  ❖ Có thể re-run lại từng job riêng lẻ => Tiết kiệm thời gian
  ❖ Tính năng Auto DevOps
  ❖ Runner setup dễ trên nhiều môi trường: shell, docker, kubernetes
  ❖ Container registry: webhook, high availability, expiration policies,
  garbage collection
  ❖ Helm chart repository
  28

  View Slide

 29. 3.5. Điểm yếu của Gitlab CI/CD
  ❖ Không có Marketplace như Github Action
  ❖ Chỉ dùng được với Gitlab
  29

  View Slide

 30. 4. Giới thiệu về AWS CI/CD
  ❖ CodeCommit:
  ➢ Lưu trữ code
  ➢ Tương tự github,gitlab
  ❖ CodeBuild:
  ➢ Building và testing code
  ➢ Tương tự gitlab CI, Jenkins
  ❖ CodeDeploy:
  ➢ Deploying build đến EC2 fleet với file cấu hình appspec.yml
  ➢ EC2 sẽ chạy các lệnh trong file appspec.yml
  ❖ CodePipeline:
  ➢ Giúp xây dựng pipeline nhằm triển khai ứng dụng một các liên tục và tự
  động
  ➢ Trực quan hóa các bước như kết nối với source code, build, automated
  deploy, manual deploy
  30

  View Slide

 31. 31

  View Slide

 32. Codepipeline
  ❖ Continuous delivery
  ❖ Visual workflow có thể gồm:
  ➢ Source: GitHub, CodeCommit, S3, …
  ➢ Build: CodeBuild, Jenkins, …
  ➢ Load Testing: sử dụng bên thứ ba
  ➢ Deploy: CodeDeploy, Beanstalk, CloudFormation, ECS, …
  ❖ Mỗi stage có những actions chạy tuần tự hoặc song song
  ❖ Manual approval có thể định nghĩa ở bất kỳ stage nào => công cụ
  giúp tùy chỉnh việc sử dụng phương pháp continuous delivery hay
  continuous deployment
  32

  View Slide

 33. Codepipeline artifact
  ❖ Mỗi stage có thể tạo “artifacts”
  ❖ Artifacts được lưu trữ trong S3 và truyền đến stage tiếp theo
  33

  View Slide

 34. Demo
  34

  View Slide

 35. 35

  View Slide

 36. Cách bước thực hiện
  1. Push source code to github
  2. Create github token to pipeline connect to github
  3. Create infra by terraform, it consists of load balancer, ecs cluster, ...
  4. Create aws code pipeline by terraform
  5. Change code
  6. Push a commit
  7. Watch CI/CD process in AWS
  8. Test change
  36

  View Slide

 37. Tài liệu tham khảo
  https://viblo.asia/p/phat-trien-phan-mem-bot-nong-dan-voi-cicd-
  XL6lAyzrlek
  https://www.weave.works/blog/why-is-a-pull-vs-a-push-pipeline-
  important
  https://dzone.com/articles/why-is-a-pull-vs-a-push-pipeline-important
  https://stackoverflow.com/questions/14972853/pull-vs-push-deployment
  https://alex.kaskaso.li/post/pull-based-pipelines
  https://faun.pub/pull-based-cd-pipelines-for-security-4e044b403f56
  37

  View Slide

 38. THANKS FOR LISTENING
  38

  View Slide