$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Blockchain - góc nhìn về kĩ thuật và ứng dụng

thanhgit
January 24, 2021

Blockchain - góc nhìn về kĩ thuật và ứng dụng

- Introducing about blockchain
- Introducing about hyperledger fabric
- Demo "Creating blockchain with hyperledger fabric"

thanhgit

January 24, 2021
Tweet

More Decks by thanhgit

Other Decks in Research

Transcript

 1. View Slide

 2. Blockchain - góc nhìn về kĩ
  thuật và ứng dụng
  By Thanh Nguyen

  View Slide

 3. Nội dung
  1. Tổng quan về blockchain
  2. Đằng sau Bitcoin
  3. Đào coin
  4. Smart contract
  5. Ứng dụng của blockchain
  6. Giới thiệu và demo về Hyperledger Fabric

  View Slide

 4. Blockchain là gì?
  Blockchain = block + chain => là một chuỗi khối được liên kết với nhau

  View Slide

 5. Góc nhìn của người làm kinh tế

  View Slide

 6. Góc nhìn của người lập trình viên

  View Slide

 7. Góc nhìn của người làm networking

  View Slide

 8. Một số thành phần trong blockchain
  - Public key, private key, wallet
  - Transaction, block
  - Smart contract, consensus
  - Peer-to-peer
  network, node
  - Hashing function

  View Slide

 9. Transaction
  - Theo wikipedia, transaction là đơn vị
  tương tác với hệ cơ sở dữ liệu, đảm bảo
  nhất quán và tin cậy

  View Slide

 10. Block
  - Là những file chứa dữ liệu liên quan đến mạng blockchain (transaction,
  metadata) được lưu trữ vĩnh viễn
  - Có thể liên tưởng block là một trang trong cuốn sổ cái
  - Dùng merkle tree trong việc xác
  minh transaction có tồn tại trong
  block hay không một cách nhanh
  chóng và đơn giản

  View Slide

 11. Public key
  - Được sinh ra từ private key
  - Dùng để thêm transaction vào blockchain bởi các peer

  View Slide

 12. Private key
  - Chỉ owner của public key mới biết
  - Sinh ra public key
  - Chú ý:
  + Việc kiểm chứng public key được sinh ra bởi private key hay không thì dễ dàng,
  nhưng việc từ public key để tìm ra private key thì gần như bất khả thi
  + Private key phải khớp với public key trong transaction thì mới có thể chứng
  minh quyền sở hữu của người dùng private key

  View Slide

 13. Wallet
  - Là nơi vận hành (giao dịch, truy vấn) tài sản số
  của người dùng dùng private key và public key
  + Đối với ứng dụng token: là tiền ảo
  + Đối với ứng dụng phi token (token không
  được dùng): thường là dữ liệu dùng để chia sẻ

  View Slide

 14. Các thành phần cấu thành blockchain

  View Slide

 15. Phân loại blockchain

  View Slide

 16. Consortium blockchain
  - Là phương pháp lai giữa public blockchain và private blockchain
  - Consortium blockchain sẽ có lợi nhất trong môi trường có nhiều tổ chức hoạt
  động trong một ngành và yêu cầu một nền tảng chung để giao dịch hoặc để
  chuyển tiếp thông tin
  - Khi tham gia vào, các tổ chức có thể chia sẻ những hiểu biết sâu sắc về ngành
  của họ với những tổ chức khác

  View Slide

 17. View Slide

 18. Bitcoin Mining (Đào coin)
  - Động lực: miner nào thêm block vào
  blockchain sẽ được thưởng một số coin.
  - Ai là người được phép thêm vào?
  => là người giải được câu đố của hệ thống
  nhanh nhất và được các miner khác OK
  - Câu đố là gì?
  ...

  View Slide

 19. Proof of Work (PoW) và số Nonce

  View Slide

 20. Cấu trúc Bitcoin Blockchain
  - Mỗi block tổng hợp transaction ~ 10 phút và
  blocksize cố định là 1MB ~ 3.3 -7 transaction/s
  - Miner tìm số nonce thỏa mãn yêu cầu của PoW
  - Miner "broadcast" đến tất cả các peer xác minh
  xem số nonce có thoả mãn PoW
  - Miner thêm block vào blockchain sau đó được
  thưởng một số coin nhất định

  View Slide

 21. Các vi xử lý thường được dùng để đào bitcoin

  View Slide

 22. Quá trình trưởng thành của blockchain

  View Slide

 23. Smart contract
  - Được ra đời bởi nhà khoa học máy tính và mật mã học Nick Szabo năm 1994
  - Hợp đồng thông minh là một giao thức quản lý hợp đồng đảm bảo tính nhanh
  gọn và minh bạch
  ● Với mục tiêu là đóng góp, xác nhận và tiến hành quá trình đàm phán và thực
  hiện hợp đồng
  ● Nó cho phép triển khai transaction mà không cần thông qua một bên thứ ba
  trung gian
  ● Smart contract chứa bên trong mình những điều khoản (business logic) và
  thực hiện chúng một cách tự động

  View Slide

 24. Nguyên lý hoạt động
  "Nguyên lý vận hành của smart contract tương tự như máy bán hàng tự động "
  - Để lập một hợp đồng cần:
  ● Chủ thể hợp đồng như các sản phẩm/dịch vụ
  ● Chữ ký điện tử (signature = private key + data + signing algorithm)
  ● Điều khoản hợp đồng (logic application)
  ● Nền tảng phân quyền (p2p network and consensus)

  View Slide

 25. Hoạt động của Smart contract

  View Slide

 26. Ví dụ về hợp đồng mua bán xe

  View Slide

 27. Ứng dụng blockchain

  View Slide

 28. View Slide

 29. Chuyển tiền quốc tế
  - Thông thường mất 2-3
  ngày
  - Áp dụng blockchain: chỉ
  trong 5-10 phút
  => giải quyết vấn đề
  "trust" giữa các tổ chức

  View Slide

 30. Truy xuất nguồn gốc trong chuỗi cung ứng
  - Thực trạng: không phân biệt được sự thật/ giả của hàng hóa, không biết nguồn
  gốc của sản phẩm => giảm giá thành sản phẩm do cạnh tranh không lành mạnh,
  niềm tin của khách hàng đi xuống
  - Blockchain: biết được xuất
  xứ của sản phẩm => thẩm
  định được chất lượng => giá
  thành tăng
  - Giải quyết vấn đề "minh bạch "

  View Slide

 31. Quản lý bệnh án với quyền truy cập hạn chế
  - Thực trạng: thông tin nhạy cảm => khó chia sẻ. Khó truy vết được tiểu sử bệnh
  án => khó điều tra được gốc rễ của bệnh tật
  - Blockchain: chia sẻ thông tin cá
  nhân đúng nơi, có cái nhìn tổng
  quát về người bệnh => dễ điều
  tra bệnh tật (bệnh di truyền, bệnh
  truyền nhiễm, dịch, ...)
  - Giải quyết vấn đề "privacy"

  View Slide

 32. Tổng quan về hyperledger fabric
  - Hyperledger fabric là một platform để tạo mạng blockchain riêng tư và có cấp
  quyền
  - Sử dụng bởi IBM, SAP, Oracle, ... trong dịch vụ blockchain của họ
  - Phù hợp cho những ứng dụng doanh nghiệp vì được tích hợp sẵn về cấu trúc
  cấp phép quyền và quản trị, cụ thể là:
  + Phân quyền: organizations, federated users, groups, …
  + Quản trị: phục vụ cho đa số (hơn 50% peer xác minh giao dịch)
  Tham khảo: https://hyperledger-fabric.readthedocs.io/en/release-2.2/blockchain.html

  View Slide

 33. View Slide

 34. View Slide

 35. Transaction flow

  View Slide

 36. Tài liệu tham khảo
  https://hyperledger-fabric.readthedocs.io/en/release-2.2/network/network.html
  https://speakerdeck.com/eoinwoods/a-breathless-tour-of-blockchain
  Ebook "Hands-on blockchain with Hyperledger"

  View Slide

 37. Demo
  1. Tạo một network fabric
  2. Tạo một channel
  3. Tạo một smart contract
  4. Deploy smart contract
  5. Test smart contract

  View Slide

 38. Create network fabric
  ~/projects/blockchain-demo/fabric-samples/fabcar/startFabric.sh

  View Slide

 39. Create channel
  ./network createChannel -c channeldemo

  View Slide

 40. Tạo một smart contract

  View Slide

 41. Deploy smart contract
  ./network deployCC -c channeldemo -ccn historycc2 -ccv 1 -cci initLedger -ccl go
  -ccp ../chaincode/history

  View Slide

 42. THANKS FOR LISTENING

  View Slide