Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

日常から学ぶデザイン(道具と体験の関係性)

Miwa Kuramitsu
February 15, 2017

 日常から学ぶデザイン(道具と体験の関係性)

2017/2/15 UX JAM & UX Sketchの登壇資料です

Miwa Kuramitsu

February 15, 2017
Tweet

More Decks by Miwa Kuramitsu

Other Decks in Design

Transcript

 1. ೔ৗ͔ΒֶͿσβΠϯ
  ಓ۩ͱମݧͷؔ܎ੑ
  69+".694LFUDI
  ΫοΫύουגࣜձࣾɹ૔ޫඒ࿨

  View Slide

 2. ૔ޫඒ࿨
  $PPLQBE
  6*%FTJHOFS
  HELLO UX JAM&UX Sketch

  View Slide

 3. ࢖͏ͻͱͷ
  खʹೃછΉσβΠϯΛ
  ΋ͷΛͭ͘Δ࣌ͷϞοτʔ

  View Slide

 4. ೃછΉ
  ਓͱ΄ͲΑ͘ௐ࿨͍ͯ͠Δɻͬ͘͠Γɻ

  View Slide

 5. ࢲͨͪͷ೔ৗ͸
  طʹೃછΜͩσβΠϯͰ
  ͋;Ε͍ͯΔ

  View Slide

 6. Α͘ݟͯΈΑ͏

  View Slide

 7. ͓ళͷਥ๪Ͱʜ
  ৽ฉ
  ΄͏͖
  ి࿩

  View Slide

 8. ެԂͰʜ
  ۺ
  Ϧʔυ
  ෾ਫ

  View Slide

 9. ΰϛശ
  όΠΫ
  ௠ྻ୨
  ࿏஍ཪͰʜ

  View Slide

 10. ೔ৗʹೃછΜͩಓ۩ʹ͸
  σβΠφʔͱͯ͠ͷࢹ఺Λཆ͏
  ͨ͘͞Μͷώϯτ͕જΜͰ͍Δ
  î þ
  Ä
  Ē
  ĩ

  View Slide

 11. ಓ۩ମݧΛඥͱ͘
  ͭͷࢹ఺
  TRY !

  View Slide

 12. ·ͣ͸ɺ਎ۙͳಓ۩ΛԿ͔ͭ
  ࢥ͍ු͔΂͍ͯͩ͘͞

  View Slide

 13. ɹɹࡿɺΧϝϥɺ࣌ܭ
  ࡾ֯ίʔϯɺΧολʔ
  ುɺࣗಈυΞɺͭΓֵ

  View Slide

 14. ಓ۩

  View Slide

 15. ɹɹɹɹͷͳ͍೔ৗͱ͸ʁ
  ̍
  ಓ۩ମݧΛඥͱ͘ࢹ఺

  View Slide

 16. େ఍ͷಓ۩͕ͳ͘ͳͬͯ΋
  ਓ͸ੜ͖͍͚ͯΔ

  View Slide

 17. ͦͯ͠ਓͷຊ࣭తͳཉٻ͸
  ͦΜͳʹมΘΒͳ͍

  View Slide

 18. ָ͠Έ͍͔ͨΒ̋̋Λ࢖͏

  ͚Μۄ

  73ήʔϜ

  View Slide

 19. ৯΂෺ΛखʹೖΕ͍͔ͨΒ̋̋Λ࢖͏
  ͍·
  ωοτεʔύʔ
  ङྌ༻ͷ෢ث
  ͘͢͝ੲ ੲ
  ാͷ܃

  View Slide

 20. ͦͷಓ۩͕ͳ͍࣌୅Ͱ
  Ͳ͏ղܾ͢Δ͔Λߟ͑Δͱ
  ຊ࣭తཉٻ΋ݟ͑ͯ͘Δ

  View Slide

 21. ɹɹɹɹ͸ɺͳͥ͜ͷ࢟ʹʁ
  ಓ۩ମݧΛඥͱ͘ࢹ఺

  View Slide

 22. ܗଶ͸ػೳʹै͏
  ͔ͨͪʹ͸ɺ؀ڥ΍ਓؒʹͳ͡Ή࢟ʹ
  ͳͬͨώϯτ͕Ӆ͞Ε͍ͯΔ

  View Slide

 23. View Slide

 24. ࣋ͭͱ͜Ζ͕ܕͩͬͨΒʁ
  ͳͥ௕͕͞·ͪ·ͪʁ
  ͳͥ৽װઢʹ͸ͳ͍ΜͩΖ͏ʁ

  View Slide

 25. ܗଶʹର༷ͯ͠ʑͳ֯౓͔Β
  ποίϛΛೖΕΔ͜ͱͰ
  ػೳ͕ݟ͑ͯ͘Δ

  View Slide

 26. ɹɹɹɹ͸ɺਓΛͲ͏ม͑ͨʁ
  ಓ۩ମݧΛඥͱ͘ࢹ఺

  View Slide

 27. ϨϯδͰௐཧͰ͖Δྫྷౚ͏ͲΜ

  ͜Ε͕͋ΔͳΒɺࠓ೔ࣗਬͯ͠΋͍͍͔ͳʜʁ

  View Slide

 28. ྑ͍ಓ۩ʹ͸
  ਓͷश׳Λগ͚ͩ͠
  ม͑Δྗ͕͋Δ

  View Slide

 29. ɹɹɹɹ͕ೃછΜͰ͍ͳ͍ཧ༝͸ʁ
  ಓ۩ମݧΛඥͱ͘ࢹ఺

  View Slide

 30. ݱ࣮ੈքͰ΋Τϥʔ͕ى͜Δ
  ಓ۩ͱͯ͠؀ڥʹ͏·͘దԠ͍ͯ͠ͳ͍ঢ়گ͔Β
  վળͷώϯτΛ͙͞Δ

  View Slide

 31. ͱ͋Δඒज़ؗͷࡿཱͯ
  օ͕ࡿΛ๨Εͯ͠·͏ͷ͸ͳͥʁ


  View Slide

 32. ɹɹɹɹ͸ջ͕޿͍͔ʁ
  ಓ۩ମݧΛඥͱ͘ࢹ఺

  View Slide

 33. ೔ৗʹೃછΜͩಓ۩͸
  ͠͹͠͹ҙຯͷ֦ு͕
  ൃੜ͢Δ͜ͱ͕͋Δ

  View Slide

 34. ࢢ৔ͷࡾ֯ίʔϯ
  ࢖͍উखͷྑ͕͞Θ͟Θ͍͠ʜ


  View Slide

 35. View Slide

 36. ϋʔτܕͭΓֵ͋Γ·ͨ͠
  IUUQXXXTBOLFJDPNQIPUPTUPSZOFXTTUZOIUNM
  ϋʔτͷͭΓֵͰԑ݁ͼɹʮ̠̞̠̮̪̚ɹ̡̤̫̚ɹ̧̩̖̞̣ʯ֬཰͸ᶸᶹ ࢈ܦϑΥτ


  ܗଶͱͯ͠͸߹ཧతͰ͸ͳ͍͕ɺͦΕҎ্ͷ෇ՃՁ஋͕

  View Slide

 37. ͍͔͕Ͱ͔ͨ͠ʁ

  View Slide

 38. ͷͳ͍೔ৗͱ͸ʁ
  ͸ɺͳͥ͜ͷ࢟ʹʁ
  ͸ɺਓΛͲ͏ม͑ͨʁ
  ͕ೃછΜͰ͍ͳ͍ཧ༝͸ʁ
  ͸ջ͕޿͍͔ʁ
  ಓ۩ମݧΛඥղͭ͘ͷࢹ఺
  ୅ସखஈ
  ػೳͱܗଶ
  Ձ஋
  ؀ڥཁҼ
  ҙຯͷ֦ு
  ˞΋ͪΖΜ͢΂ͯͷಓ۩ʹ౰ͯ͸·Δͱ͸ݶΓ·ͤΜɻঢ়گʹԠͯ͡ɺࢹ఺Λม͑ͯΈΑ͏

  View Slide

 39. ೔ৗͷಓ۩Λ
  ਂಡΈ͢Δ͜ͱͰ
  69΁ͷࢹ఺Λཆ͓͏
  ·ͱΊ

  View Slide

 40. View Slide