Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

1.5流エンジニアの生存戦略

 1.5流エンジニアの生存戦略

名古屋若手Webエンジニア交流会 #5 発表資料
https://wakateweb-nagoya.connpass.com/event/100664/

8e844e43f029ec38e206a464cf4587b3?s=128

Takashi Kanemoto

October 06, 2018
Tweet

Transcript

 1. 1 1.5ྲྀΤϯδχΞͷ ੜଘઓུ 2018/10/06 #wakateweb_nagoya /60

 2. ๻ʹ͍ͭͯ 2/60

 3. ͖ͨͭͪʢ໊͋ͩʣ 3 • (ג)ΧϧςοτίϛϡχέʔγϣϯζCTO • WebΤϯδχΞྺ6.5೥ɺPHPྺ6.5೥ • #nagoya_phpʊ • #symfony_meetup

  /60
 4. ͖ͨͭͪʢ໊͋ͩʣ 4 • ͓ख఻͍ͨ͠ຊʢ2015/12ʣ • Schooߨࢣʢ2018/04ʣ ʮGitHubΛ࢖ͬͨσϓϩΠࣗಈԽ࣮ફʯ ʮجຊ͔Β͔ͬ͠ΓֶͿ Symfony2ೖ໳ʯ /60

 5. ͨ ͭ ͖ ͪ twitter.com/ttskch ͋͞ɺ͋ͳͨ΋ࠓ͙͢ϑΥϩʔ͠Α͏!!! ׬શແྉ ·͞ʹ໊ݴ੡଄ػ ਓੜͰେ੾ͳ͜ͱ͸ɺ͢΂ͯ ͖͔ͨͭͪΒڭΘͬͨ

  ͖ͨͭͪΛϑΥϩʔͨ͠Β
 ࠊ௧͕࣏Γ·ͨ͠ 100% φϯτʂ ϑΥϩϫʔ͔Βͷࢧ࣋཰ 100% ͍ͯ͠Δ ͍ͯ͠ͳ͍ ϑΥϩϫʔ͞Μ100ਓʹฉ͖·ͨ͠ ͖ͨͭͪΛϑΥϩʔ͍ͯ͠Δʁ 5/60
 6. ձࣾʹ͍ͭͯ 6/60

 7. (ג)Χϧςοτίϛϡχέʔγϣϯζ 7 https://quartet-communications.com /60

 8. (ג)Χϧςοτίϛϡχέʔγϣϯζ 8 https://www.google.co.jp/search?q=Χʔςϯ /60

 9. (ג)Χϧςοτίϛϡχέʔγϣϯζ 9 https://lisket.jp /60

 10. We are hiring!ʢϚδͰʣ 10 • PHPer/JSer ઈࢍେืूதʂʢϦϞʔτ΍όΠτ΋Մʣ • Symfony+Angular ͰɺWeb޿ࠂۀքΛ


  ϗϫΠτʹ͢Δ࢓૊ΈΛ࡞ͬͯ·͢ • ܦӦϏδϣϯ͸ʮੈքҰޮ཰తͳ୅ཧళʯ /60
 11. We are hiring!ʢϚδͰʣ 11 • ࣗࣾαʔϏεʮLisketʯͰࣗࣾͷۀ຿΋ޮ཰Խ • શࣾһͷฏۉ࢒ۀ͕࣌ؒ4h/݄͙Β͍Ͱ͢ ಛผ৆ड৆ /60

 12. We are hiring!ʢϚδͰʣ 12 ΤϯδχΞͷಇ͖΍͢͞௒େࣄʹͯ͠·͢✨ /60

 13. We are hiring!ʢϚδͰʣ 13 ·ͣ͸͓࿩͚ͩͰ΋ʂؾܰʹ੠͔͚͍ͯͩ͘͞ /60

 14. 14 1.5ྲྀΤϯδχΞͷ ੜଘઓུ 2018/10/06 #wakateweb_nagoya /60

 15. ԿΛ࿩ͦ͏͔ߟ͑·ͨ͠ 15 एखΤϯδχΞͷօ͞Μͷ ςϯγϣϯ্͕͕ΔΑ͏ͳ͓࿩ΑΖ ͓͚·Δ /60

 16. ԿΛ࿩ͦ͏͔ߟ͑·ͨ͠ 16 ʮ͜Μͳ๻Ͱ΋ͦΕͳΓʹ΍Εͯ·͢ɻ ͔ͩΒօ͞Μ΋શવେৎ෉Ͱ͢ɻʯ ͱ͍͏࿩Λ͠Α͏͔ͳͱࢥ͍·͢ /60

 17. ·ͣ͸๻͕ͲΜͳΤϯδχΞวྺΛ าΜͰ͖͔ͨΛ؆୯ʹ͓࿩͠͠·͢✋ 17/60

 18. ͖ͨͭͪ೥ද 18 ੺དʑ/// /60

 19. 2002ʙ 19 • ੩Ԭେֶʢ৘ใֶ෦ ৘ใՊֶՊʣೖֶ • ษڧαϘΓ·͘Δ • ੒੷͸ֶ೥100ਓதԼ͔Β10൪໨͙Β͍ •

  ༡ͼͰϗʔϜϖʔδ࡞ͬͨΓɺCGIͰܝࣔ൘ ࡞ͬͨΓ͸ͯͨ͠ʢ΋ͷͮ͘Γ͸޷͖ͩͬͨʣ /60
 20. 2004ʙ 20 • ֶ෦3೥ͷ࣮ݧՊ໨Ͱɺϓϩάϥϛϯάݴޠͱ ίϯύΠϥͱCPUΛࣗ࡞ • तۀͷ಺༰͕࣮ફͷதʹڽॖ͞ΕͯͯΊͬͪΌ ਎ʹ෇ָ͍͘͠͠ • ֶ೥100ਓத1൪ʹ׬੒ͤ͞Δշڍ

  • ͪΐͬͱ͚ͩࣗ৴Λ͚ͭΔ /60
 21. 2008ʙ 21 • ͳΜ͔ͩΜͩେֶӃ·Ͱमྃ͠ɺ
 ֶߍਪનͰ෋࢜௨גࣜձࣾʹब৬ • ೖࣾࣜͰډ຾Γౖͯͯ͠ΒΕΔ • ܞଳి࿩ͷOS/ϛυϧ։ൃͷ෦ॺʹ഑ଐ •

  ͱ͸͍͑΄΅ίʔυ͸ॻ͔ͣɺڠྗձࣾ͞Μ ͱͷؒͷௐ੔Έ͍ͨͳ࢓ࣄ͕ϝΠϯ /60
 22. 2012ʙ 22 • ༑ୡͷձࣾʹ໾һͱͯ͠ೖࣾʢݱ৬ʣ • ΤϯδχΞୈ1߸- • ͸͡ΊͯͷWeb։ൃ • ࣾ಺ʹWordPressͷࢿ࢈͕͋ͬͨΓPHPͷडୗ

  Ҋ͕݅͋ͬͨΓͰɺࣗಈతʹPHPerʹ /60
 23. 2012ʙ 23 • 1000ߦͷindex.phpΛྔ࢈ • σʔλιʔε͸ੜςΩετϑΝΠϧ
 ʢσʔλϕʔεͱ͔࢖ͬͨ͜ͱͳ͔ͬͨʣ • ͱʹ͔͘ಈ͔͢ͷͰਫ਼Ұഋ /60

 24. 2013ʙ 24 • ॳΊͯΤϯδχΞΛ࠾༻ • ͜ͷ൴͕ح੻తʹ௒༏लͩͬͨʢࠓ΋ฐࣾͷΤʔεʣ • ඪ४తͳWeb։ൃͷ΍ΓํΛ৭ʑڭΘΔ
 ʢಛʹBootstrapʹײಈͨ͆͠ʣ •

  جૅ஌͕ࣝἧͬͨ͜ͱͰɺֶशޮ཰͕֨ஈʹ Ξοϓ ⤴ ʢάάͬͨͱ͖ʹ໨ʹೖΔ৘ใ͕ʮࣗ෼ࣄʯʹͳͬͨײʣ /60
 25. 2014ʙ 25 • ࣾ֎ͷษڧձͳͲʹੵۃతʹࢀՃ࢝͠ΊΔ • ࣗࣾϓϩμΫτʹSymfonyΛ࠾༻ • Symfonyք۾ͷਓͨͪͱͷަྲྀ͕੝Μʹ • SymfonyϢʔβʔ͸ೱ͍ਓ͕ଟ͍ͷͰ


  ΊͬͪΌษڧʹͳΔ /60
 26. 2015ʙ2018 26 • ษڧձͰܨ͕ͬͨਓͨͪΛத৺ʹɺ
 ʢࣗ෼ΑΓ΋ʣ༏लͳPHPerͨͪΛண࣮ʹ࠾༻ • ໊ݹ԰࠷ڧͷPHPerूஂ΁…333 To be continued

  /60
 27. ๻ͷຌ༱͞ ఻ΘΓ·ͨ͠ʁ 27/60

 28. ຌ༱ͳ๻Ͱ΋ 28 • ձࣾ͸͓͔͛͞·Ͱۀ੷޷ௐ • ༏लͳϝϯόʔʹܙ·Εͯɺ
 1ΤϯδχΞͱͯ͠΋޾෱ͳ؀ڥ • ٕज़ॻΛࣥචʢ·ͩ෭ஶ1࡭͚ͩͰ͕͢ʣ •

  Schooʹొஃ /60
 29. ຌਓʹ͸ຌਓͷ ੜଘઓུ 29/60

 30. ͖ͨͭͪͷ৔߹ 30/60

 31. 31/60

 32. ࣗݾ෼ੳ 32 • ࣗ෼͸ϓϩάϥϛϯά͕ಘҙ͡Όͳ͍ • Twitterʹ͍ΔҰྲྀΤϯδχΞͨͪͷΑ͏ʹ͸ ଟ෼ͳΕͳ͍ • ͳΕͯ΋౒ྗͷίεύ͕ΊͬͪΌѱͦ͏ •

  ࣗ෼ͷಘҙͳ౔ඨͰઓͬͨ΄͏͕Αͦ͞͏ /60
 33. ࣗݾ෼ੳ 33 • CTOͱ͍͏ཱ৔ ؀ڥ • ΤϯδχΞʹͯ͠͸ׂͱ͠Ό΂ΕΔʢภݟޚ໔ʣ • ෺ࣄΛ෼͔Γ΍͘͢આ໌͢Δͷ͕ಘҙ ࣗ෼

  /60
 34. ࣗݾ෼ੳ 34 ग़యɿάϦʔͷ"ٕज़"Λ10೥ࢧ͑ΔCTO౻ຊࢯ͕ʮ࠷΋΍Γ͍ͨ͜ͱʯ - CNET Japan https://japan.cnet.com/article/35059737/ /60

 35. ࣗݾ෼ੳ 35 ग़యɿάϦʔͷ"ٕज़"Λ10೥ࢧ͑ΔCTO౻ຊࢯ͕ʮ࠷΋΍Γ͍ͨ͜ͱʯ - CNET Japan https://japan.cnet.com/article/35059737/ /60

 36. ໨ࢦ͢CTO૾ 36 • εʔύʔϓϨΠϠʔܥCTO • ܦӦͱݱ৔ͷڮ౉͠໾Λ࠷ߴ඼࣭Ͱߦ͏CTO • ࣗ෼͕ຌਓ͔ͩΒͦ͜ɺݱ৔ͷΤϯδχΞΛ ७ਮʹ৺͔ΒϦεϖΫτͰ͖Δʢ͜Ε͸࠽ೳʣ •

  ݱ৔ͷؾ࣋ͪΛཧղ͢ΔͨΊʹٕज़Λ
 ֶͼଓ͚ΔʢҰྲྀͷٕज़ऀʹͳΔඞཁ͸ͳ͍ʣ /60
 37. 37 ☝݁ Ռ /60

 38. ☼ ౔ඨͷݟ͚ͭํ 38/60

 39. ೳྗͷֻ͚ࢉͰ ϙδγϣϯΛऔΔ 39 ౔ඨͷݟ͚ͭํᶃ /60

 40. 40 https://www.slideshare.net/AiMinatogawa/by-69678890 ग़యɿθϩ͔Β࢝ΊΔٕज़ॻࣥච by ື઒͍͋ /60

 41. 41 https://www.slideshare.net/AiMinatogawa/by-69678890 ग़యɿθϩ͔Β࢝ΊΔٕज़ॻࣥච by ື઒͍͋ /60

 42. 42 https://www.slideshare.net/AiMinatogawa/by-69678890 ग़యɿθϩ͔Β࢝ΊΔٕज़ॻࣥච by ື઒͍͋ /60

 43. 43 https://www.slideshare.net/AiMinatogawa/by-69678890 ग़యɿθϩ͔Β࢝ΊΔٕज़ॻࣥච by ື઒͍͋ /60

 44. 44 https://www.slideshare.net/AiMinatogawa/by-69678890 ग़యɿθϩ͔Β࢝ΊΔٕज़ॻࣥච by ື઒͍͋ /60

 45. ͖ͨͭͪͷ৔߹ʢ·ͩ·ͩಓ൒͹Ͱ͕͢ʣ 45 ϓϩάϥϛϯά આ໌ೳྗ จষྗ • CTOۀ • Schooߨࢣ •

  CTOۀ • ٕज़ॻࣥච_ /60
 46. ֻ͚ࢉͷνΧϥ 46 • 10ਓʹҰਓͷ࠽ೳ͙Β͍Ͱ͸Ձ஋͕௿͍ʁ • 10ਓʹҰਓͷ࠽ೳΛ3͍ͭ࣋ͬͯͨΒʁ • ͢΂ͯੜ͔ͤ͹1000ਓʹҰਓͷ࠽ೳʹʂ /60

 47. ֻ͚ࢉͷνΧϥ 47 ೳྗͷֻ͚ࢉͰ ࣗ෼ͳΓͷϙδγϣϯΛ ୳ͯ͠Έ·͠ΐ͏ /60

 48. ༐ؾΛग़ͯ͠ νϟϯεʹඈͼͭ͘ 48 ౔ඨͷݟ͚ͭํᶄ /60

 49. ίϯϑΥʔτκʔϯΛඈͼग़ͦ͏ 49 • զʑຌਓ͸ɺࣗ෼ͷ֪ΛഁΓଓ͚ͳ͚Ε͹
 δϦශඞࢸ • ༐ؾΛग़ͯ͠ίϯϑΥʔτκʔϯʢָͳྖҬʣΛ
 ඈͼग़ͦ͏ /60

 50. 50/60

 51. 51/60

 52. ਖ਼௚ΊͬͪΌϏϏͬͯͨʢসʣ 52 • ື઒͞Μͱ໘ࣝͳ͔ͬͨ͠ • ొஃͱ͔ܦݧͳ͔ͬͨ͠ • ͕͋Γ঱ͩ͠ • ਓલͰ͠Ό΂Δͷۤखͩ͠

  /60
 53. ා͍ʹ΍Δ΂͖ 53 • ා͍ͱ͍͏͜ͱ͸ɺࣗ෼ͷ֪ͷ֎ଆͷ΋ͷ
 ͱ͍͏͜ͱ • ͦ͜ʹखΛ৳͹ͤ͹ɺ੒ޭͯ͠΋ࣦഊͯ͠΋ ࣮֬ʹࣗ෼ΛΞοϓσʔτͰ͖Δ • ා͍ͱײ͡Δ͜ͱʹͦ͜ɺ༐ؾΛ࣋ͬͯ௅ઓ

  ͢΂͖ʂ /60
 54. ΍ͬͯΈͨΒ 54 ͦ ͦ͜ ͜ ͷ ൓ ڹ _ /60

 55. ΍ͬͯΈͨΒ 55 https://propoko.com/blog/schoo-git ग़యɿSchooಈըʮGitHubΛ࢖ͬͨσϓϩΠࣗಈԽ࣮ફʯΛࢹௌͨ͠ | ϓϩΆ͜ خ ͠ ͍ ͝

  ײ ૝ /60
 56. ΍ͬͯΈͨΒ 56 ໊ ࢗ ୅ Θ Γ ʹ _ /60

 57. ࣗ෼ͷ֪Λഁͬͯ ೳྗΛ׆͔ͤΔ৔ॴΛ ։୓͍͖ͯ͠·͠ΐ͏ ාͯ͘΋νϟϯεʹඈͼͭ͜͏ 57/60

 58. ·ͱΊ 58/60

 59. ຌਓʹ͸ຌਓͷੜଘઓུ 59 • ҰྲྀΤϯδχΞ͚͕ͩΤϯδχΞ͡Όͳ͍ʂ • ຌਓͰ΋ೳྗͷֻ͚ࢉͰউػ͸ݟग़ͤΔʂ • ϏϏΔؾ࣋ͪ͸෼͔Δ͚Ͳɺ༐ؾΛग़ͯ͠
 νϟϯεʹඈͼͭ͜͏ʂ /60

 60. 60 @ttskch ʘThanks!ʗ /60