Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Cộng đồng Zimbra Việt Nam

Cộng đồng Zimbra Việt Nam

Cộng đồng Zimbra non trẻ tại Việt Nam - nhìn về tương lai

Anh Tuan TRUONG

December 18, 2015
Tweet

More Decks by Anh Tuan TRUONG

Other Decks in Technology

Transcript

 1. Contents • Who we are • Our mission • What

  we are doing • What you can do more • How to join with us? • Open discussion
 2. Who we are? • Nhóm Zimbra contributors tại Việt Nam,

  với nòng cốt là OpenEC (http://openec.vn/) • Yêu thích PMTDNM và mong muốn đóng góp ngày càng nhiều cho cộng đồng • Là một thành viên, đóng góp tích cực cho cộng đồng Zimbra thế giới
 3. Our mission • Luôn đi đầu trong việc đóng góp

  phát triển cho Zimbra CS nói riêng và PMTDNM nói chung. Cụ thể hơn: ◦ Phát triển đúng mô hình PMTDNM ◦ Đóng góp trực tiếp cho cộng đồng ◦ Thành công nhờ sự tham gia của các thành viên trong cộng đồng
 4. What we are doing • Bản dịch tiếng Việt •

  Công cụ backup online (zero downtime) • Công cụ hỗ trợ high availability • Tích hợp mã hóa OpenPGP, X.509 • Tích hợp ownCloud lưu trữ file • Phân cấp quản trị • ...
 5. Bản dịch tiếng Việt • Bắt đầu từ khoảng 6-7

  năm trước • Open 100% trên GitHub, giấy phép AGPL • Bản dịch cho Zimbra 8.6 mới nhất • Đang request merge vào kho Zimbra • https://github.com/EmailConsortium/zimbra- vietnamese
 6. Tích hợp OpenPGP • Bắt đầu từ giữa năm 2014

  cùng một vài thành viên từ Hà Lan, Mỹ, Italia… • Open 100% trên GitHub, giấy phép GPL • Phát triển như một dự án thành phần của Openroad, dưới dạng zimlet • Đang request merge vào kho Zimbra • https://github.com/Openroadvietnam/pgp- zimlet
 7. Quản trị đa cấp • Bắt đầu bằng ý tưởng

  và phát triển trong MHST từ vài năm trước • Open 100% trên GitHub, giấy phép AGPL • Rebuild from scratch, dưới dạng Drupal module • Đang tiếp tục hoàn thiện nhiều tính năng • https://github.com/iwayvietnam/zimbra-multi- tenancy
 8. What you can do more • Cài đặt, kiểm thử,

  thông báo lỗi • Nghiên cứu, học hỏi, chia sẻ, giúp đỡ • Tham gia dịch thuật: tiếng Việt, Lào • Tham gia vào các dự án đang phát triển: ◦ Tích hợp mã hóa OpenPGP, X.509 ◦ Quản trị đa cấp
 9. How to join with us? • Mailing list: http://lists.iwayvietnam. com/mailman/listinfo/openec

  • IRC: #zimbra on freenode.net • GitHub: https://github.com/EmailConsortium • Facebook group: ZimbraVietNam