Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Cộng đồng Zimbra Việt Nam

Cộng đồng Zimbra Việt Nam

Cộng đồng Zimbra non trẻ tại Việt Nam - nhìn về tương lai

Anh Tuan TRUONG

December 18, 2015
Tweet

More Decks by Anh Tuan TRUONG

Other Decks in Technology

Transcript

 1. Zimbra Vietnam
  An Introduction

  View Slide

 2. Contents
  ● Who we are
  ● Our mission
  ● What we are doing
  ● What you can do more
  ● How to join with us?
  ● Open discussion

  View Slide

 3. Who we are?
  ● Nhóm Zimbra contributors tại Việt Nam, với
  nòng cốt là OpenEC (http://openec.vn/)
  ● Yêu thích PMTDNM và mong muốn đóng
  góp ngày càng nhiều cho cộng đồng
  ● Là một thành viên, đóng góp tích cực cho
  cộng đồng Zimbra thế giới

  View Slide

 4. Our mission
  ● Luôn đi đầu trong việc đóng góp phát triển
  cho Zimbra CS nói riêng và PMTDNM nói
  chung. Cụ thể hơn:
  ○ Phát triển đúng mô hình PMTDNM
  ○ Đóng góp trực tiếp cho cộng đồng
  ○ Thành công nhờ sự tham gia của các thành viên
  trong cộng đồng

  View Slide

 5. What we are doing
  ● Bản dịch tiếng Việt
  ● Công cụ backup online (zero downtime)
  ● Công cụ hỗ trợ high availability
  ● Tích hợp mã hóa OpenPGP, X.509
  ● Tích hợp ownCloud lưu trữ file
  ● Phân cấp quản trị
  ● ...

  View Slide

 6. Bản dịch tiếng Việt
  ● Bắt đầu từ khoảng 6-7 năm trước
  ● Open 100% trên GitHub, giấy phép AGPL
  ● Bản dịch cho Zimbra 8.6 mới nhất
  ● Đang request merge vào kho Zimbra
  ● https://github.com/EmailConsortium/zimbra-
  vietnamese

  View Slide

 7. Tích hợp OpenPGP
  ● Bắt đầu từ giữa năm 2014 cùng một vài
  thành viên từ Hà Lan, Mỹ, Italia…
  ● Open 100% trên GitHub, giấy phép GPL
  ● Phát triển như một dự án thành phần của
  Openroad, dưới dạng zimlet
  ● Đang request merge vào kho Zimbra
  ● https://github.com/Openroadvietnam/pgp-
  zimlet

  View Slide

 8. Quản trị đa cấp
  ● Bắt đầu bằng ý tưởng và phát triển trong
  MHST từ vài năm trước
  ● Open 100% trên GitHub, giấy phép AGPL
  ● Rebuild from scratch, dưới dạng Drupal
  module
  ● Đang tiếp tục hoàn thiện nhiều tính năng
  ● https://github.com/iwayvietnam/zimbra-multi-
  tenancy

  View Slide

 9. What you can do more
  ● Cài đặt, kiểm thử, thông báo lỗi
  ● Nghiên cứu, học hỏi, chia sẻ, giúp đỡ
  ● Tham gia dịch thuật: tiếng Việt, Lào
  ● Tham gia vào các dự án đang phát triển:
  ○ Tích hợp mã hóa OpenPGP, X.509
  ○ Quản trị đa cấp

  View Slide

 10. How to join with us?
  ● Mailing list: http://lists.iwayvietnam.
  com/mailman/listinfo/openec
  ● IRC: #zimbra on freenode.net
  ● GitHub: https://github.com/EmailConsortium
  ● Facebook group: ZimbraVietNam

  View Slide

 11. Open Discussion

  View Slide