Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Cộng đồng Zimbra Việt Nam

Cộng đồng Zimbra Việt Nam

Cộng đồng Zimbra non trẻ tại Việt Nam - nhìn về tương lai

Anh Tuan TRUONG

December 18, 2015
Tweet

More Decks by Anh Tuan TRUONG

Other Decks in Technology

Transcript

 1. Zimbra Vietnam
  An Introduction

  View full-size slide

 2. Contents
  ● Who we are
  ● Our mission
  ● What we are doing
  ● What you can do more
  ● How to join with us?
  ● Open discussion

  View full-size slide

 3. Who we are?
  ● Nhóm Zimbra contributors tại Việt Nam, với
  nòng cốt là OpenEC (http://openec.vn/)
  ● Yêu thích PMTDNM và mong muốn đóng
  góp ngày càng nhiều cho cộng đồng
  ● Là một thành viên, đóng góp tích cực cho
  cộng đồng Zimbra thế giới

  View full-size slide

 4. Our mission
  ● Luôn đi đầu trong việc đóng góp phát triển
  cho Zimbra CS nói riêng và PMTDNM nói
  chung. Cụ thể hơn:
  ○ Phát triển đúng mô hình PMTDNM
  ○ Đóng góp trực tiếp cho cộng đồng
  ○ Thành công nhờ sự tham gia của các thành viên
  trong cộng đồng

  View full-size slide

 5. What we are doing
  ● Bản dịch tiếng Việt
  ● Công cụ backup online (zero downtime)
  ● Công cụ hỗ trợ high availability
  ● Tích hợp mã hóa OpenPGP, X.509
  ● Tích hợp ownCloud lưu trữ file
  ● Phân cấp quản trị
  ● ...

  View full-size slide

 6. Bản dịch tiếng Việt
  ● Bắt đầu từ khoảng 6-7 năm trước
  ● Open 100% trên GitHub, giấy phép AGPL
  ● Bản dịch cho Zimbra 8.6 mới nhất
  ● Đang request merge vào kho Zimbra
  ● https://github.com/EmailConsortium/zimbra-
  vietnamese

  View full-size slide

 7. Tích hợp OpenPGP
  ● Bắt đầu từ giữa năm 2014 cùng một vài
  thành viên từ Hà Lan, Mỹ, Italia…
  ● Open 100% trên GitHub, giấy phép GPL
  ● Phát triển như một dự án thành phần của
  Openroad, dưới dạng zimlet
  ● Đang request merge vào kho Zimbra
  ● https://github.com/Openroadvietnam/pgp-
  zimlet

  View full-size slide

 8. Quản trị đa cấp
  ● Bắt đầu bằng ý tưởng và phát triển trong
  MHST từ vài năm trước
  ● Open 100% trên GitHub, giấy phép AGPL
  ● Rebuild from scratch, dưới dạng Drupal
  module
  ● Đang tiếp tục hoàn thiện nhiều tính năng
  ● https://github.com/iwayvietnam/zimbra-multi-
  tenancy

  View full-size slide

 9. What you can do more
  ● Cài đặt, kiểm thử, thông báo lỗi
  ● Nghiên cứu, học hỏi, chia sẻ, giúp đỡ
  ● Tham gia dịch thuật: tiếng Việt, Lào
  ● Tham gia vào các dự án đang phát triển:
  ○ Tích hợp mã hóa OpenPGP, X.509
  ○ Quản trị đa cấp

  View full-size slide

 10. How to join with us?
  ● Mailing list: http://lists.iwayvietnam.
  com/mailman/listinfo/openec
  ● IRC: #zimbra on freenode.net
  ● GitHub: https://github.com/EmailConsortium
  ● Facebook group: ZimbraVietNam

  View full-size slide

 11. Open Discussion

  View full-size slide