Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Openroad Project Overview

Openroad Project Overview

Presented at Openroad technical workshop June 14th, 2014.

Anh Tuan TRUONG

June 14, 2014
Tweet

More Decks by Anh Tuan TRUONG

Other Decks in Technology

Transcript

 1. This work is licensed under a CC-by-SA 4.0 Unported License.
  OPENROAD
  Project Overview
  Trương Anh Tuấn
  Openroad Technical Leader
  Release Engineer

  View full-size slide

 2. This work is licensed under a CC-by-SA 4.0 Unported License.
  Nội dung

  Vài nét về dự án Openroad

  Project Roadmap

  Cộng đồng Openroad

  Tham gia Openroad

  View full-size slide

 3. This work is licensed under a CC-by-SA 4.0 Unported License.
  Vài nét về dự án Openroad

  Khởi nguồn từ chương trình hợp tác theo nghị định thư ký giữa
  Việt Nam và Australia

  Chuyển giao từ OTF: Openray -> Openroad, dựa trên mã nguồn
  Joinup từ EC

  Là nền tảng cộng tác và chia sẻ các công nghệ mở và các ứng
  dụng phần mềm nguồn mở

  Giấy phép: GPL 2.0

  View full-size slide

 4. This work is licensed under a CC-by-SA 4.0 Unported License.
  Project Roadmap

  --> Năm 2012: chính thức ký kết chuyển giao Openray

  --> 1-6/2013: phase 1 – bản địa hóa và triển khai

  --> 6-12/2013: phase 2 – tích hợp ECMS, Email

  --> 4/2014: phase 3 – tích hợp Koha, Moodle, PKI

  In the Future: tiếp tục tích hợp & phát triển core, đóng góp cho
  các dự án nguồn

  View full-size slide

 5. This work is licensed under a CC-by-SA 4.0 Unported License.
  Hệ sinh thái PMTDNM
  Nhà
  nước
  Doanh
  nghiệp
  Trường
  Viện

  nhân
  Cộng đồng
  FOSS

  View full-size slide

 6. This work is licensed under a CC-by-SA 4.0 Unported License.
  Cộng đồng Openroad
  Các đơn vị tham gia

  Công ty Lạc Tiên

  Công ty Netnam

  Công ty EcoIT

  Công ty iWay

  Công ty Vinades

  Công ty D&L

  Công ty Nacencomm

  ĐH Hoa Sen (TPHCM)

  ĐH Duy Tân (Đà Nẵng)

  ĐH DL Hải Phòng

  ĐH Thăng Long

  ĐH Đại Nam

  Viện ĐH Mở Hà Nội

  ĐH CNTT & TT Thái Nguyên

  Bộ Khoa học và Công nghệ

  Liên chi hội Thư viện đại học khu vực phía Bắc

  View full-size slide

 7. This work is licensed under a CC-by-SA 4.0 Unported License.
  Cộng đồng Openroad
  Các nhóm chính
  Core
  Team
  Integration Teams
  CAS, OBM, Zimbra, Alfresco...
  L10n
  team
  Infra
  team

  View full-size slide

 8. This work is licensed under a CC-by-SA 4.0 Unported License.
  Cộng đồng Openroad
  Các công việc chính đang thực hiện

  Bản địa hóa

  Duy trì, vận hành Openroad.vn site

  Tích hợp: CAS, OBM, Zimbra, Alfresco, Koha, Moodle, PKI...

  Hacking Openroad core (based on Joinup)

  Duy trì kho code trên GitHub

  Liên lạc, trao đổi qua mailing lists, IRC, etc.

  Họp 2 tuần 1 lần trên IRC: #openroad on irc.freenode.net

  View full-size slide

 9. This work is licensed under a CC-by-SA 4.0 Unported License.
  Tham gia Openroad

  Website: http://openroad.vn/

  GitHub: https://github.com/Openroadvietnam/openroad

  Wiki: http://wiki.openroad.vn/

  IRC: #openroad on irc.freenode.net

  Mailing lists: http://lists.openroad.vn/mailman/listinfo/
  – Openroad-devel
  – Openroad-board

  View full-size slide