Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Cộng đồng PMTDNM hướng nghiệp cho sinh viên

Cộng đồng PMTDNM hướng nghiệp cho sinh viên

Cộng đồng PMTDNM giúp bạn định hướng nghề nghiệp tương lai.

Anh Tuan TRUONG

December 18, 2015
Tweet

More Decks by Anh Tuan TRUONG

Other Decks in Technology

Transcript

 1. Giúp bạn sẵn sàng hơn!
  Trương Anh Tuấn
  Trình bày:
  Fedora contributor
  iWay Founder and CEO
  VFOSSA Vice President
  This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
  Cộng đồng PMTDNM

  View Slide

 2. Chủ đề hôm nay
  1. Có gì chờ chúng ta ngoài kia?
  2. Nghề nghiệp tương lai đòi hỏi gì?
  3. Bạn đã sẵn sàng chưa?

  View Slide

 3. Có gì chờ chúng ta
  ngoài kia?

  View Slide

 4. Software engineer
  System admin,
  DevOps
  Designer
  Translator, Content
  writer
  Sales & Marketing
  etc.
  Làm gì?

  View Slide

 5. Ở đâu? Cho ai?
  Trong nước: chính
  phủ, doanh nghiệp,
  NGOs...
  Ngoài nước: Asean,
  ANZ, Japan, EU,
  US...
  Tập đoàn đa quốc
  gia (từ xa)
  Tự khởi nghiệp
  (startup)

  View Slide

 6. Nghề nghiệp tương
  lai đòi hỏi gì?

  View Slide

 7. Tự suy nghĩ? Phụ thuộc
  tư duy người khác?
  Phân tích, phản biện
  Hoài nghi tất cả; chỉ tin
  vào trí óc suy xét cẩn
  thận, tỉ mỉ
  Tư duy độc lập

  View Slide

 8. Kỹ năng làm việc nhóm
  Tổ chức công việc
  Trợ giúp và tôn
  trọng lẫn nhau
  Có trách nhiệm
  Khuyến khích và
  phát triển cá nhân
  Gắn kết, tạo sự
  đồng thuận
  Vô tư, ngay thẳng

  View Slide

 9. Kiến thức học được
  Khả năng bản thân
  Kinh nghiệm, kết
  quả thực tế
  Nhất nghệ tinh,
  nhất thân vinh!
  Chuyên môn

  View Slide

 10. Giao tiếp tiếng Anh
  Nghe, nói, đọc,
  viết...
  Từ vựng trong IT
  Văn phong phục vụ
  công việc
  Trực tiếp cùng
  native speakers
  Đối tượng phong
  phú

  View Slide

 11. Bạn đã sẵn sàng
  chưa?

  View Slide

 12. Học ở trường? Tự
  học?
  Học cái gì? Kỹ
  năng? Kiến thức?
  Thực tập? Đi làm?
  Tham gia công tác
  xã hội?
  etc.
  Học ở đâu? thế nào?

  View Slide

 13. Trả lời:
  Tham gia đóng
  góp phát triển
  PMTDNM

  View Slide

 14. Bạn có thể làm gì?
  Làm những việc
  yêu thích, cùng
  những người giỏi
  nhất, trong dự án
  thực tế
  Kết nối toàn cầu,
  tự chịu trách nhiệm
  Bằng tiếng Anh
  Giao lưu, kết bạn

  View Slide

 15. Bạn học được gì?
  Tư duy độc lập
  Kỹ năng làm việc
  nhóm
  Kỹ năng chuyên
  môn
  Giao tiếp tiếng Anh

  View Slide

 16. Questions?
  This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
  [email protected]
  FB: truong.tuan
  Twitter: tatuan
  IRC: tuanta on #fedora-apac
  Liên hệ:

  View Slide