Speaker Deck

Hiểu biết cơ bản về PMTDNM

by Anh Tuan TRUONG

Published December 26, 2015 in Technology

Những hiều biết cơ bản về PMTDNM, cộng đồng, giấy phép và tham gia đóng góp phát triển...
Bài được trình bày tại sự kiện OpenStack Vietnam training 2015.