Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Hiểu biết cơ bản về PMTDNM

Hiểu biết cơ bản về PMTDNM

Những hiều biết cơ bản về PMTDNM, cộng đồng, giấy phép và tham gia đóng góp phát triển...
Bài được trình bày tại sự kiện OpenStack Vietnam training 2015.

Anh Tuan TRUONG

December 26, 2015
Tweet

More Decks by Anh Tuan TRUONG

Other Decks in Technology

Transcript

 1. Truong Anh Tuan
  Presented by
  VFOSSA vice president
  Fedora and FOSS contributor
  FAmSCo member
  Fundamentals of FOSS
  This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

  View full-size slide

 2. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
  N i dung

  Tổng quan về PMTDNM
  Lịch sử phong trào PMTDNM
  Phần mềm, tự do, nguồn mở, giấy phép
  Khuôn dạng dữ liệu

  View full-size slide

 3. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
  FOSS là gì?
  Free/Open Source Software (FOSS)
  Phần mềm tự do nguồn mở (PMTDNM)
  Cho NSD quyền tự do
  chạy phần mềm cho mọi mục đích
  nghiên cứu và sửa đổi chương trình
  phân phối lại bản sao PM gốc hoặc đã sửa đổi
  mà không có bất cứ yêu cầu trả phí nào cho
  các nhà phát triển gốc
  « Free » được hiểu là « tự do » chứ không
  phải « miễn phí »

  View full-size slide

 4. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
  PMSHĐQ vs. PMTDNM
  không trao mã nguồn cho
  khách hàng
  xem mã nguồn chương trình là
  một bí mật thương mại và là
  tài sản chính đem lại lợi nhuận
  bán giấy phép (license) cho
  khách hàng quyền sử dụng PM
  sửa đổi PM nếu có nhu cầu nảy
  sinh và thông thường khách
  hàng phải trả phí để có thay
  đổi
  thường làm PM không tương
  thích với nhau
  chia sẻ mã nguồn chương trình
  đặt chương trình lên một tài
  nguyên công cộng
  cho phép mọi người sử dụng,
  nghiên cứu và cải tiến chương
  trình
  là một cộng đồng tự giác toàn
  cầu các cá nhân có nguồn gốc
  khác nhau
  được người sử dụng cuối hỗ trợ
  khi họ học và dạy các HOWTO
  của phần mềm, tham gia viết
  tài liệu và các tệp hướng dẫn

  View full-size slide

 5. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
  T m quan tr ng chi n l c
  ầ ọ ế ượ
  Chính phủ khuyến khích FOSS qua
  văn bản chính thức (pháp luật, pháp lệnh, chỉ thị,
  thông tư, ...)
  chính sách
  mua sắm
  FOSS đem lại lợi ích to lớn cho các nước đang
  phát triển với nguồn tài nguyên hạn chế
  Lợi ích không gắn với khu vực tư nhân mà là
  sống còn với các nước đang phát triển

  View full-size slide

 6. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
  Các l i ích chi n l c
  ợ ế ượ
  Phát triển tiềm năng/công nghiệp địa
  phương
  Giảm nhập khẩu/giữ gìn trao đổi ngoại tệ
  Tăng cường an ninh quốc gia
  giảm bớt nạn vi phạm bản quyền, dùng
  PM bất hợp pháp
  cho phép bản địa hóa

  View full-size slide

 7. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
  L i ích kinh t
  ợ ế
  Tăng cạnh tranh
  Giảm Tổng giá thành sở hữu (TCO)
  Cải thiện an ninh
  Tạo lập được sự độc lập với nhà cung cấp

  View full-size slide

 8. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
  L i ích xã h i
  ợ ộ
  Tăng cường phổ cập thông tin
  Tạo lập hệ thống huấn luyện hoàn hảo
  Phát triển nguồn tiêu chuẩn

  View full-size slide

 9. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
  L ch s FOSS (1)
  ị ử
  1984 : Richard Stallman, cha đ c a phong trào
  ẻ ủ
  GNU (Gnu is Not Unix) sáng l p
  ậ Qu Ph n
  ỹ ầ
  m m T do
  ề ự (Free Software Foundation ­ FSF)
  1989 : FSF đ nh nghĩa gi y phép
  ị ấ GPL (General
  Public License)

  View full-size slide

 10. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
  GNU là gì?
  Dự án khởi động năm 1984 nhằm phát triển
  một hệ điều hành (OS) hoàn chỉnh giống như
  UNIX (Unix-like) hoàn toàn là PMTD : Hệ điều
  hành GNU
  Do Richard Stallman khởi xướng và rất nhiều
  người cùng chia sẻ tư tưởng này
  Hệ điều hành GNU sử dụng nhân Linux
  HĐH Linux (dân dã) hoặc GNU/Linux (đầy đủ)

  View full-size slide

 11. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
  L ch s FOSS (2)
  ị ử
  1991 : Linus Torvald công b phiên b n 0.02 lõi
  ố ả
  m t HĐH theo t t ng UNIX,
  ộ ư ưở Linux, lên Internet.
  Linux s d ng gi y phép GPL và r t nhi u ti n ích
  ử ụ ấ ấ ề ệ
  GNU nên v sau g i là
  ề ọ GNU/Linux

  View full-size slide

 12. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
  L ch s FOSS (3)
  ị ử
  1993 : Rémy Card đ nh nghĩa h th ng t p
  ị ệ ố ệ ext2 cho
  Linux
  1994 : Linux đ c chuy n lên các CPU khác Intel :
  ượ ể
  Alpha, ARM, PowerPC, RISC, Sparc, ...
  1995 : Apache Group truy n bá Web server
  ề Apache,
  2/3 s Web sites trên n n UNIX/Linux
  ố ề

  View full-size slide

 13. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
  L ch s FOSS (4)
  ị ử
  Sáng kiến mã nguồn mở
  Open Source Initiative – OSI
  Khởi xướng : Eric S. Raymond, B. Perens
  (1998)
  Tác giả «The Cathedral and the Bazaar»
  PMNM thắng nhờ chất lượng vượt trội
  Mô hình phát triển « chợ » => chất lượng cao

  View full-size slide

 14. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
  L ch s FOSS (5)
  ị ử
  1999 : ra đ i phiên b n 1.0 các giao di n đ h a
  ờ ả ệ ồ ọ
  GNOME và KDE (3.x hi n nay)

  2002 : Sun công b phiên b n 1.0
  ố ả OpenOffice.org

  View full-size slide

 15. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
  Gi y phép ph n m m
  ấ ầ ề
  (Software license)
  Hợp đồng cho phép sử dụng phần mềm
  giữa NSD cuối và Nhà sản xuất PM
  Phần mềm độc quyền :
  Hạn chế số máy cài đặt
  Hạn chế số người sử dụng
  Những hạn chế không liên quan đến công nghệ
  NSD cần nghiên cứu giấy phép và tuân thủ
  các điều khoản ghi trên giấy phép.

  View full-size slide

 16. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
  Ph n m m t do
  ầ ề ự
  (Free software)
  Người khởi xướng : R. Stallman (1984)
  Phong trào GNU, Free Software Foundation (FSF)
  4 tự do (căn cứ vào giấy phép)
  (TD0) Tự do chạy phần mềm, cho mọi mục đích
  (TD1) Tự do nghiên cứu sự vận hành của chương
  trình và thích ứng nó theo nhu cầu của bạn,
  (TD2) Tự do phân phối các bản sao của phần mềm,
  (TD3) Tự do cải tiến chương trình và công bố các sửa
  đổi của bạn cho mọi người cùng biết.

  View full-size slide

 17. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
  Ph n m m t do (2)
  ầ ề ự
  Nhấn mạnh tư tưởng tự do (freedom)
  PMTD # miễn phí
  Free Software # Freeware (sở hữu, đóng)
  Mã nguồn mở = hệ quả
  Đảm bảo TD1 và TD3 : tự do nghiên cứu,
  thích ứng, cải tiến
  NSD có quyền yêu cầu truy cập mã nguồn

  View full-size slide

 18. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
  Gi y phép PMTD

  Các giấy phép (license) PMTD chính
  GNU General Public License (GPL)
  BSD License
  Nhân FreeBSD, NetBSD và OpenBSD
  Ngoài ra
  Apache License
  MIT License
  X-Window server
  Mozilla Public License
  ...

  View full-size slide

 19. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
  Ph n m m ngu n m
  ầ ề ồ ở
  (Open Source Software)
  Định nghĩa (10 tiêu chuẩn)
  (i) quyền tự do phân phối PM (miễn phí),
  (ii) quyền truy nhập mã nguồn, và
  (iii) quyền sửa đổi trên mã nguồn
  Xem thêm: http://opensource.org/osd

  View full-size slide

 20. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
  Ph n m m ngu n m (2)
  ầ ề ồ ở
  Tiêu chí của OSI dài và phức tạp
  Dễ bị hiểu sai và lợi dụng
  Có mã nguồn =/=> PMNM
  Giấy phép «OSI approved» = PMNM OSI
  PMTD => PMNM (theo các tiêu chí giản lược)
  Ngược lại không đúng !
  PMNM vs. PMTD
  Khác quan điểm song vẫn chung sống hòa bình !
  NSD và nhà phát triển không thấy sự khác biệt
  FOSS (Free & Open Source Software)
  FLOSS (Free/Libre & Open Source Software)

  View full-size slide

 21. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
  Phong trào ngu n m
  ồ ở
  (Open Source)
  Open Source không chỉ bó hẹp với PM
  «Open» phù hợp với xu hướng hội nhập và toàn
  cầu hóa ?
  Giấy phép FAL (Free Art License) «Nghệ thuật tự
  do»
  Văn học, hội họa, âm nhạc, nghệ thuật
  Creative Commons License
  Tác phẩm đa phương tiện trên Internet
  OpenCourseware (MIT)
  Open Hardware
  ....

  View full-size slide

 22. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
  Gi y phép BSD

  Gốc từ Đại học Berkerley California (UBC)
  Berkeley System Distribution licence
  Người phát triển gốc của PM được quyền ghi xác nhận
  bản quyền trong mã nguồn
  Tác giả PM từ chối mọi hậu quả liên quan đến việc sử
  dụng PM
  Không bắt buộc cung cấp mã nguồn cũng như các sửa đổi
  trên mã nguồn gốc
  Có thể đóng PM giấy phép BSD hoặc tích hợp mã BSD vào một
  PM thương mại
  Mã nguồn TCP/IP có mặt trong tất cả các HĐH đóng đều là mã
  nguồn từ ĐH UBC

  View full-size slide

 23. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
  Gi y phép GNU GPL

  Bản quyền FSF (1989)
  Tác giả : R. Stallman
  Giấy phép của tất cả PM GNU, Linux, ...
  Hai ràng buộc
  Mọi dẫn xuất của một phần mềm GPL là một
  phần mềm GPL
  Tự do thay đổi nội dung phần mềm, song
  không được thay đổi nội dung giấy phép
  (Copyleft)

  View full-size slide

 24. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
  Copyleft
  Nguyên tắc của GNU
  Không cho phép người phân phối một phần
  mềm Copyleft thay đổi các điều khoản ghi
  trong giấy phép ban đầu
  Copyleft >< Copyright
  Duy trì tính tự do cho phần mềm cho suốt chu
  trình sống của nó
  GPL là giấy phép Copyleft

  View full-size slide

 25. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
  Copyleft (2)
  Logic : vì bạn đã được thừa hưởng một cách hào
  phóng thành quả của những người đi trước, bạn
  cũng có nghĩa vụ như vậy cho những người đi
  sau qua những sáng tạo của bạn trên cơ sở
  những điều bạn đã được thừa kế
  Người duy nhất được quyền thay đổi giấy phép
  của phần mềm là người giữ bản quyền. Người
  duy nhất được quyền thay đổi điều kiện phân
  phối của một giấy phép là tác giả của giấy phép
  đó

  View full-size slide

 26. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
  LGPL và GFDL
  LGPL (Lesser General Public License)
  Dành cho các thư viện (library) GNU.
  Một phần mềm sử dụng một thư viện LGPL
  không bắt buộc phải là một phần mềm GPL.
  Có thể làm các phần mềm đóng hoặc theo giấy phép
  khác trên cơ sở sử dụng thư viện GNU.
  GFDL ( GNU Free Documentation License)
  Giấy phép tài liệu tự do
  Tất cả các tài liệu của GNU đều là GFDL

  View full-size slide

 27. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
  Khuôn d ng d li u
  ạ ữ ệ
  Tập hợp những qui tắc cho phép một ứng
  dụng lưu lên tệp các dữ liệu của mình với
  tất cả những thông tin liên quan đến việc
  biểu diễn (presentation) chúng
  Khôi phục nguyên trạng dữ liệu từ tệp
  Nhận biết khuôn dạng
  Đuôi tệp : .txt, .html, .doc, .pdf, ...
  UNIX/Linux : thuần túy qui ước

  View full-size slide

 28. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
  Phân lo i khuôn d ng
  ạ ạ
  Standard vs. non-standard
  Standard (chuẩn hóa)
  Quốc gia : ASCII, TCVN
  Quốc tế : Unicode, HTML, XML,...
  Non-standard : phụ thuộc ứng dụng
  Proprietary vs. Open
  Sở hữu (đóng) : đặc tả không công bố
  Mở : trong suốt hoặc đặc tả được công bố

  View full-size slide

 29. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
  Khuôn d ng s h u (đóng)
  ạ ở ữ
  Gắn liền với một phần mềm sở hữu
  Người giữ bản quyền phần mềm đồng thời
  cũng là chủ sở hữu của khuôn dạng
  Phiên bản mới = chức năng mới, tính chất
  mới của khuôn dạng
  Mua phiên bản mới để có tính chất mới !
  Hệ quả : người sử dụng càng ngày càng bị lệ
  thuộc và gắn chặt với các sản phẩm của hãng
  !

  View full-size slide

 30. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
  Khuôn d ng m
  ạ ở
  Cách trình diễn của khuôn dạng là trong suốt
  và/hoặc đặc tả của nó được công bố trong vùng
  công cộng và bất cứ ai nếu cần cũng có thể sở
  hữu một bản sao
  Khuôn dạng chuẩn => mở
  Chủ sở hữu của khuôn dạng mở không nhất
  thiết phải là một hãng phần mềm nguồn mở
  hay một tổ chức công cộng
  Ví dụ : PDF, PS của Adobe

  View full-size slide

 31. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
  Vì sao không nên dùng KD đóng ?
  4 nguyên nhân :
  Người nhận có thể không đọc được tệp bạn
  gửi
  Có nguy cơ truyền bá những thông tin bí mật
  ngoài ý muốn
  Đóng góp vào việc truyền bá virus và nguy cơ
  chính mình bị lây nhiễm
  Tăng thêm sức mạnh cho những kẻ độc
  quyền đã và đang tồn tại trong lĩnh vực trao
  đổi thông tin điện tử.

  View full-size slide

 32. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
  Vì sao nên dùng KD m ?

  4 lý do :
  Đảm bảo tính truy cập được (accessibility) và
  tính vững bền (perennity) cho dữ liệu trao đổi
  Đảm bảo tính trong suốt hoàn hảo cho nội
  dung các dữ liệu trao đổi
  Hạn chế sự lan truyền của virus
  Vun trồng cho sự phong phú, đa dạng và tính
  tương tác (interoperability) trong lĩnh vực
  trao đổi thông tin điện tử.

  View full-size slide

 33. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
  u đi m c a PMTDNM
  Ư ể ủ
  Độ tin cậy cao
  Được phát triển và kiểm chứng kỹ càng bởi cộng đồng
  LTV phi lợi nhuận => chú trọng chất lượng
  Mã nguồn công khai
  Rất phong phú và dễ tìm
  Internet có (hầu như) tất cả !
  Cơ hội tiếp cận công nghệ mới nhanh chóng
  Khuôn dạng dữ liệu mở
  Tương tác dễ, bền vững
  Miễn phí bản quyền

  View full-size slide

 34. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
  H n ch c a PMTDNM
  ạ ế ủ
  Sự phát triển, chữa lỗi một PM phụ thuộc sự quan
  tâm của cộng đồng và thời giờ của các hackers
  Chọn PM có cộng đồng tích cực
  Tương tự, tài liệu khó dùng, không cập nhập
  Đọc/sửa, tùy biến mã nguồn khó khăn
  Cần đội ngũ LTV có kỹ năng để khai thác PM
  Nên tìm kiếm nhà tích hợp giải pháp FOSS khi có nhu cầu
  tùy biến, sửa đổi
  Tự chịu trách nhiệm về sự lựa chọn

  View full-size slide

 35. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
  K t lu n
  ế ậ
  Hiểu rõ và chấp hành đúng luật chơi là điều kiện để tồn
  tại và phát triển
  sự hiểu biết của chúng ta, đặc biệt của lớp trẻ, về vấn đề sở hữu trí tuệ
  còn khá kém cỏi
  PMTDNM ngày nay đã đủ độ chín để áp dụng đại trà
  Tăng cường sử dụng, thích nghi PMTDNM vào các
  trường học ở mọi cấp học
  Chỉ đạo của cấp Bộ, Sở GD&ĐT
  Sử dụng sức mạnh của cộng đồng
  Đưa nội dung giáo dục về sở hữu trí tuệ vào chương
  trình giảng dạy Đại học
  Các Đại học, Viện nghiên cứu, các cơ quan công quyền gương mẫu
  chấp hành luật SHTT

  View full-size slide

 36. Questions?
  cense statement goes here. See https://fedoraproject.org/wiki/Licensing#Content_Licenses for acceptable license
  Email: [email protected]
  IRC: tuanta #fedora-apac on Freenode
  Contact:

  View full-size slide