Hiểu biết cơ bản về PMTDNM

Hiểu biết cơ bản về PMTDNM

Những hiều biết cơ bản về PMTDNM, cộng đồng, giấy phép và tham gia đóng góp phát triển...
Bài được trình bày tại sự kiện OpenStack Vietnam training 2015.

4527d34d033232fc7ef39ace8df3edfe?s=128

Anh Tuan TRUONG

December 26, 2015
Tweet