Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Creative Commons licenses

Anh Tuan TRUONG
October 02, 2012
100

Creative Commons licenses

Giới thiệu về hệ thống giấy phép tài liệu mở Creative Commons.

Anh Tuan TRUONG

October 02, 2012
Tweet

Transcript

 1. CÁC GIẤY PHÉP CREATIVE COMMONS
  CHO CÁC TƯ LIỆU MỞ
  Trương Anh Tuấn
  Fedora Ambassador/APAC Chair
  VFOSSA Vice President
  iWay CEO
  CLB Phần mềm Tự do Nguồn mở Việt Nam
  This work is licensed under a CC-by-SA 3.0 Unported License.

  View Slide

 2. NỘI DUNG
  1. Giới thiệu
  2. Các nội dung chính
  A1. Creative Commons là gì?
  A2. Quyền và nghĩa vụ tiêu chuẩn
  A3. Các yếu tố tùy chọn của giấy phép CC
  A4. Các giấy phép CC tiêu chuẩn
  A5. Mức độ tự do của các giấy phép CC
  B1. Ghi công cho các tư liệu có giấy phép CC
  B2. Tìm kiếm các tư liệu có giấy phép CC
  B3. Một số tư liệu có giấy phép CC sẵn có
  3. Kết quả
  4. Kết luận

  View Slide

 3. 1. Giới thiệu
  1. PMTDNM có các giấy phép ở dạng Some Rights
  Reserved như GPL, LGPL, Apache...
  2. Tài liệu đi kèm PMTDNM cũng cần mức tự do tương
  tự → các giấy phép tài liệu mở ra đời: GFDL và CC.

  View Slide

 4. 2. Các nội dung chính
  A1. Creative Commons là gì?
  1. Các giấy phép mở cho
  các tư liệu
  2. Phương pháp tuân thủ,
  bảo vệ quyền SHTT
  - Đối với người sáng tạo
  - Đối với người sử dụng
  3. Sử dụng trong giáo dục

  View Slide

 5. 2. Các nội dung chính
  A2. Quyền và nghĩa vụ tiêu chuẩn
  1. Các quyền cơ bản của người sử dụng giấy phép CC
  - Sao chép tác phẩm
  - Phân phối tác phẩm
  - Hiển thị hoặc trình bày tác phẩm
  - Truyền đạt tác phẩm
  - Làm các bản sao nguyên tác của tác phẩm lên CD/DVD
  2. Các nghĩa vụ
  - Ghi công tác giả, người sáng tạo
  - Tuân thủ giấy phép với các quyền được trao
  - Giữ lại bất kỳ lưu ý bản quyền nào
  - Chỉ ra liên kết tới giấy phép ở bất kỳ bản sao nào
  - Chỉ ra các phần tùy biến đối với các tác phẩm phái sinh
  3. Không được phép:
  - Chỉnh sửa các điều khoản giấy phép
  - Sử dụng tác phẩm mà gây hại cho uy tín của tác giả
  - Ngụ ý tác giả phê chuẩn hoặc đỡ đầu cho bạn
  - Hạn chế người sử dụng khác bằng bất kỳ công nghệ gì

  View Slide

 6. 2. Nội dung
  A3. Các yếu tố tùy chọn của giấy phép
  Có 4 yếu tố tùy chọn cho giấy phép CC
  1. Ghi công - bắt buộc (BY)
  2. Phi thương mại (NC)
  3. Không có tác phẩm phái sinh (ND)
  4. Chia sẻ giống tương tự (SA)

  View Slide

 7. 2. Nội dung
  A4. Các giấy phép CC tiêu chuẩn
  Có 6 loại giấy phép CC tiêu chuẩn:
  1. Ghi công (BY)
  2. Ghi công - Phi thương mại (BY-NC)
  3. Ghi công - Chia sẻ tương tự (BY-SA)
  4. Ghi công - Không có phái sinh (BY-ND)
  5. Ghi công - Phi thương mại -
  Chia sẻ tương tự (BY-NC-SA)
  6. Ghi công - Phi thương mại -
  Không có phái sinh (BY-NC-ND)

  View Slide

 8. 2. Nội dung
  A5. Mức độ tự do của các giấy phép CC
  Một số khái niệm:
  1. Miền công cộng
  2. Giữ lại tất cả các quyền
  3. Giữ lại một số quyền

  View Slide

 9. 2. Nội dung
  B1. Ghi công các tư liệu có giấy phép CC
  Các nội dung ghi nhận công cho tác phẩm
  1. Công nhận người sáng tạo
  2. Đưa ra tên tác phẩm
  3. Đưa ra URL của tác phẩm
  4. Đưa ra dạng & URL giấy phép của tác phẩm (nếu được)
  5. Giữ nguyên lưu ý bản quyền của tác phẩm
  Một số lưu ý:
  1. Xác định người sáng tạo
  2. Ghi công cho những người có liên quan: cấp vốn, NXB...
  3. Luôn có giấy phép CC
  4. Liên kết tới site có tác phẩm gốc ban đầu
  5. Phái sinh: “Đây là tác phẩm phái sinh của ...”

  View Slide

 10. 2. Nội dung
  B2. Tìm kiếm các tư liệu có giấy phép CC
  4 bước tìm kiếm:
  1. Khởi tạo tìm kiếm
  2. Chọn giấy phép
  3. Chọn dạng tư liệu
  4. Tiến hành tìm kiếm
  http://search.creativecommons.org

  View Slide

 11. 2. Nội dung
  B3. Một số tư liệu có giấy phép CC sẵn có

  View Slide

 12. 3. Kết quả
  Nâng cao nhận thức:
  1. Có 6 giấy phép CC thuộc loại “Giữ
  lại một số quyền”
  2. Các tác giả sẽ chọn cách sử dụng
  cho tác phẩm
  3. Người sử dụng biết cách sử dụng
  tôn trọng SHTT
  4. Tư liệu CC có thể bất kỳ: văn bản,
  hình ảnh, âm thanh, nghe nhìn

  View Slide

 13. 4. Kết luận
  1. Các tư liệu CC là cách thúc đẩy
  đổi mới sáng tạo thông qua việc
  mở ra tri thức cho mọi người trong
  khi vẫn tôn trọng các quyền SHTT.
  2. Khuyến khích đổi mới sáng tạo
  tiếp tục dựa vào tri thức đã có.
  3. Có khả năng là lựa chọn tốt về
  Tài nguyên Giáo dục Mở cho giáo
  dục Việt Nam → Các trường đại
  học thường đi tiên phong.

  View Slide

 14. Các tài liệu tham khảo
  1. Creative Commons là gì? Cho các giáo viên và học sinh.
  http://www.smartcopying.edu.au/scw/webdav/site/scwsite/shared/What_is_C
  2. Làm thế nào để tìm kiếm các tư liệu Creative Commons bằng việc sử
  dụng Cổng tìm kiếm Creative Commons.
  http://www.smartcopying.edu.au/scw/webdav/site/scwsite/shared/CC%20Po
  3. Cách ghi nhận công các tư liệu có giấy phép Creative Commons cho các
  giáo viên và học sinh.
  http://www.smartcopying.edu.au/scw/webdav/site/scwsite/shared/attribute.p
  Cả 3 tài liệu trên đều do Trung tâm Xuất sắc ARC vì các nền Công nghiệp
  Sáng tạo và Đổi mới thông qua Creative Commons Úc và Nhóm Cố vấn Bản
  quyền của Hội đồng cấp Bộ các Công tác Giáo dục, Việc làm, Huấn luyện và
  Thanh niên, xuất bản.
  4.Các ảnh biểu tượng sử dụng từ các nguồn sau:
  http://creativecommons.org/about/downloads/
  http://commons.wikimedia.org/w/index.php?search=open+icon+library&b

  View Slide

 15. Tất cả các hình sử dụng trong tài liệu này đều:
  hoặc có các giấy phép CC, hoặc nằm trong miền
  công cộng, hoặc đã được tác giả của tài liệu tùy
  biến dựa vào các hình đó.
  Đặc biệt cảm ơn anh Lê Trung Nghĩa.
  Cảm ơn!
  Hỏi đáp

  View Slide

 16. CÁC GIẤY PHÉP CREATIVE COMMONS
  CHO CÁC TƯ LIỆU MỞ
  ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
  08/09/2012
  LÊ TRUNG NGHĨA
  VĂN PHÒNG PHỐI HỢP PHÁT TRIỂN
  MÔI TRƯỜNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ,
  BỘ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ
  Email: [email protected]
  Blogs: http://vnfoss.blogspot.com/
  http://blog.yahoo.com/letrungnghia
  Trang web CLB PMTDNM Việt Nam: http://vfossa.vn/vi/
  HanoiLUG wiki: http://wiki.hanoilug.org/
  Đăng ký tham gia HanoiLUG:
  http://lists.hanoilug.org/mailman/listinfo/hanoilug/

  View Slide