Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

TypeScriptを振り回せ!

uhyo
December 17, 2021

 TypeScriptを振り回せ!

2021-12-17 Harajuku.ts Meetup #1

uhyo

December 17, 2021
Tweet

More Decks by uhyo

Other Decks in Programming

Transcript

 1. 5ZQF4DSJQUΛৼΓճͤʂ
  VIZP
  )BSBKVLVUT

  View full-size slide

 2. ֓ཁ
  5ZQF4DSJQUʹৼΓճ͞Ε͍ͯ·ͤΜ͔ʁ
  ʮܕ͸Α͘෼͔Βͳ͍͚ͲͱΓ͋͑ͣίϯύΠϧ௨͔ͬͨΒ0,ʯ
  ʮ5ZQF4DSJQU͕͋ΔԸܙΛ͋·Γײ͡ͳ͍ʯ
  ʮϩδοΫతʹOVMM͕དྷͳ͍৔ॴͳͷʹܕʹOVMM͕࢒͍ͬͯΔʯ
  ʮؔ਺ͷฦΓ஋͕BOZͰ΋ίϯύΠϧΤϥʔʹ
  ͳΒͳ͍ͷͰؾʹ͠ͳ͍ʯ

  View full-size slide

 3. ֓ཁ
  5ZQF4DSJQUΛ࢖͍͜ͳ͢ஈ֊΁εςοϓΞοϓ͠Α͏
  5ZQF4DSJQUॳֶऀɾॳΊͯϓϩμΫγϣϯ޲͚5ZQF4DSJQU
  Λॻ͘ਓͳͲʹଃΔτʔΫ

  View full-size slide

 4. ܕγεςϜͷ໾ׂͱ໨త

  View full-size slide

 5. ܕγεςϜͷ໾ׂʢҰൠ࿦ʣ
  ܕݕࠪ
  ೖྗࢧԉ
  ίʔυੜ੒
  ਖ਼͕͠͞ূ໌Ͱ͖ͳ͍ϓϩάϥϜʹରͯ͠
  ίϯύΠϧΤϥʔΛग़ͯ͘͠ΕΔ
  ܕ৘ใΛ΋ͱʹೖྗิ׬ͳͲΛఏڙͯ͘͠ΕΔ
  ܕ৘ใΛ΋ͱʹίϯύΠϧޙͷϝϞϦϨΠΞ΢τ
  ͳͲ͕ܾ·Δ
  ʢi64͸ϏοτΈ͍ͨͳʣ

  View full-size slide

 6. ܕγεςϜͷ໨తʢҰൠ࿦ʣ
  ܕݕࠪ
  ೖྗࢧԉ
  ίʔυੜ੒
  ਖ਼͕͠͞ূ໌Ͱ͖ͳ͍ϓϩάϥϜʹରͯ͠
  ίϯύΠϧΤϥʔΛग़ͯ͘͠ΕΔ
  ϓϩάϥϜͷʢ͋Δछͷʣਖ਼͠͞Λอূ͢ΔͨΊʹར༻
  ܕ৘ใΛ΋ͱʹೖྗิ׬ͳͲΛఏڙͯ͘͠ΕΔ
  ։ൃޮ཰ͷ޲্ͷͨΊʹར༻
  ܕ৘ใΛ΋ͱʹίϯύΠϧޙͷϝϞϦϨΠΞ΢τͳͲ
  ͕ܾ·Δ
  ͦ΋ͦ΋ίʔυΛίϯύΠϧͯ͠ಈ͔ͨ͢Ίʹඞཁ
  ʢ࣮ࡍʹ͸EZOBNJDUZQFʹର͢ΔCPYJOHͱ͔΋͋Δ͕ʜʜʣ

  View full-size slide

 7. ܕγεςϜͷ໨తʢҰൠ࿦ʣ
  ίʔυੜ੒
  ܕ৘ใΛ΋ͱʹίϯύΠϧޙͷϝϞϦϨΠΞ΢τͳͲ
  ͕ܾ·Δ
  ͦ΋ͦ΋ίʔυΛίϯύΠϧͯ͠ಈ͔ͨ͢Ίʹඞཁ
  ʢ࣮ࡍʹ͸EZOBNJDUZQFʹର͢ΔCPYJOHͱ͔΋͋Δ͕ʜʜʣ
  ίʔυੜ੒ʹܕ͕ඞཁͳݴޠͰ͸ͪΌΜͱܕΛ෇͚ͳ͍ͱ
  ϓϩάϥϜ͕ಈ͔ͳ͍
  ίϯύΠϧΛ௨͢͜ͱ͕ͻͱͭͷΰʔϧʹͳΔ

  View full-size slide

 8. Ұํɺ5ZQF4DSJQUͰ͸
  ܕݕࠪ
  ೖྗࢧԉ
  ίʔυੜ੒
  ਖ਼͕͠͞ূ໌Ͱ͖ͳ͍ϓϩάϥϜʹରͯ͠
  ίϯύΠϧΤϥʔΛग़ͯ͘͠ΕΔ
  ϓϩάϥϜͷʢ͋Δछͷʣਖ਼͠͞Λอূ͢ΔͨΊʹར༻
  ܕ৘ใΛ΋ͱʹೖྗิ׬ͳͲΛఏڙͯ͘͠ΕΔ
  ։ൃޮ཰ͷ޲্ͷͨΊʹར༻
  5ZQF4DSJQUͰ͸+BWB4DSJQU΁ͷม׵ʢτϥϯεύΠϧʣ
  ʹܕ৘ใΛ༻͍ͳ͍
  ʢ͔ͩΒ#BCFM౳Ͱ΋ม׵Ͱ͖Δʣ

  View full-size slide

 9. Ұํɺ5ZQF4DSJQUͰ͸
  ίʔυੜ੒
  5ZQF4DSJQUͰ͸+BWB4DSJQU΁ͷม׵ʢτϥϯεύΠϧʣ
  ʹܕ৘ใΛ༻͍ͳ͍
  ʢ͔ͩΒ#BCFM౳Ͱ΋ม׵Ͱ͖Δʣ
  ʮಈ͚͹͍͍ʯͱ͍͏ߟ͑ํͩͱͲ͜·Ͱ΋མͪΔ͜ͱ͕Ͱ͖Δ
  ʢ࠷ѱશ෦BOZͰ΋ಈ͘ʣ

  View full-size slide

 10. Ұํɺ5ZQF4DSJQUͰ͸
  ܕݕࠪ
  ೖྗࢧԉ
  ਖ਼͕͠͞ূ໌Ͱ͖ͳ͍ϓϩάϥϜʹରͯ͠
  ίϯύΠϧΤϥʔΛग़ͯ͘͠ΕΔ
  ϓϩάϥϜͷʢ͋Δछͷʣਖ਼͠͞Λอূ͢ΔͨΊʹར༻
  ܕ৘ใΛ΋ͱʹೖྗิ׬ͳͲΛఏڙͯ͘͠ΕΔ
  ։ൃޮ཰ͷ޲্ͷͨΊʹར༻
  ϓϩάϥϜͷਖ਼͠͞Λ޲্͢Δͱ͍͏໨తҙ͕ࣝ
  5ZQF4DSJQUΛ࢖͏্Ͱॏཁ

  View full-size slide

 11. 5ZQF4DSJQUͰܕγεςϜΛ׆༻͢Δ
  ϓϩάϥϜͷਖ਼͠͞Λ޲্͢Δͱ͍͏໨తҙ͕ࣝ
  5ZQF4DSJQUΛ࢖͏্Ͱॏཁ
  ඞཁ࠷௿ݶͷܕ͚ͩॻ͘ͷͰ͸ͳ͘ɺೳಈతʹܕΛ׆༻͢Δ
  ͜ͱͰ5ZQF4DSJQUͷྗΛҾ͖ग़͢͜ͱ͕Ͱ͖Δ

  View full-size slide

 12. 5ZQF4DSJQUͰܕγεςϜΛ׆༻͢Δ
  2ೳಈతʹܕΛ׆༻͢ΔͨΊʹඞཁͳ΋ͷ͸ʁ

  View full-size slide

 13. 5ZQF4DSJQUͰܕγεςϜΛ׆༻͢Δ
  2ೳಈతʹܕΛ׆༻͢ΔͨΊʹඞཁͳ΋ͷ͸ʁ
  "΍Δؾͱ୳ڀ৺ͱ஌ࣝ

  View full-size slide

 14. ܕΛ׆༻͢ΔͨΊʹඞཁͳ
  ΍Δؾͱ୳ڀ৺ͱ஌ࣝ

  View full-size slide

 15. ྫTUSJDU/VMM$IFDLTΛ๨Ε͍ͯͨʂ
  // TypeScript + React ͷྫ
  // string ܕͷεςʔτͳͷʹॳظ஋Λnullʹ͍ͯ͠Δʂ
  const [name, setName] = useState(null);

  View full-size slide

 16. ྫTUSJDU/VMM$IFDLTΛ๨Ε͍ͯͨʂ
  // TypeScript + React ͷྫ
  // string ܕͷεςʔτͳͷʹॳظ஋Λnullʹ͍ͯ͠Δʂ
  const [name, setName] = useState(null);
  TUSJDUUSVFʹ͠ͳ͍ͱίϯύΠϧ͕௨ͬͯ͠·͏
  ม਺OBNF͸TUSJOHܕͳͷʹOVMM͕ೖ͍ͬͯΔঢ়ଶʹͳΔ
  ίʔυͷ҆શੑ͕௿͍ঢ়ଶ
  ˒ ίϯύΠϥΦϓγϣϯ͸ͳΔ΂͘ݫͯ͘͠͠5ZQF4DSJQUͷԸܙΛΑΓଟ͘ड͚Α͏ʂ

  View full-size slide

 17. ஌ࣝͰ໰୊Λղܾ͢ΔγφϦΦ
  // TypeScript + React ͷྫ
  // string ܕͷεςʔτͳͷʹॳظ஋Λnullʹ͍ͯ͠Δʂ
  const [name, setName] = useState(null);
  5ZQF4DSJQU͸OVMM҆શੑΛඋ͑ͨݴޠͰ͋Δͱ͍͏஌ࣝΛ͍࣋ͬͯΔ
  ࠓճOVMM҆શੑ͕ಇ͍͍ͯͳ͍͜ͱʹٙ໰Λ๊͘
  TUSJDU/VMM$IFDLT͕ແޮʹͳ͍ͬͯΔ͜ͱʹؾͮ͘

  View full-size slide

 18. ΍Δؾͱ୳ڀ৺Ͱ໰୊Λղܾ͢ΔγφϦΦ
  // TypeScript + React ͷྫ
  // string ܕͷεςʔτͳͷʹॳظ஋Λnullʹ͍ͯ͠Δʂ
  const [name, setName] = useState(null);
  TUSJOHܕͳͷʹOVMMͷՄೳੑ͕͋Δͱ͔͓͔͍͠ʂ
  ΋ͬͱ҆શੑΛߴΊΔ΍Γํ͕͋ΔͷͰ͸ʁʢ΍Δؾʣ
  άάΔʢ୳ڀ৺ʣ
  TUSJDU/VMM$IFDLT͕ແޮʹͳ͍ͬͯΔ͜ͱʹؾͮ͘

  View full-size slide

 19. 5ZQF4DSJQUΛ࢖͍͜ͳͨ͢Ίͷͭͷಓے
  ᶃ ͱʹ͔͘஌ࣝΛ͚ͭͯϕετϓϥΫςΟεΛ࣮ફ͢Δ
  ᶄ ৗʹݱঢ়ʹٙ໰Λ࣋ͪ͞Βʹ༏Εͨ΍ΓํΛ୳ٻ͢Δ

  View full-size slide

 20. 5ZQF4DSJQUΛ࢖͍͜ͳͨ͢Ίͷͭͷಓے
  ᶃ ͱʹ͔͘஌ࣝΛ͚ͭͯϕετϓϥΫςΟεΛ࣮ફ͢Δ
  ᶄ ৗʹݱঢ়ʹٙ໰Λ࣋ͪ͞Βʹ༏Εͨ΍ΓํΛ୳ٻ͢Δ
  ͓͢͢Ί
  –΍Δؾ͕͋Ε͹஌͕ࣝͳͯ͘΋Ͱ͖Δ
  –lಈ͘z͜ͱ͕ελʔτ஍఺ͳ5ZQF4DSJQUͱ૬ੑ͕ྑ͍΍Γํ
  –ݶք·Ͱ౸ୡ͢Ε͹ᶃʹҠߦͰ͖Δ

  View full-size slide

 21. ྫλϒΛ੾Γସ͑Δ΍ͭ
  // TypeScript + React ͷྫ
  const [tab, setTab] = useState(“home”);

  View full-size slide

 22. ྫλϒΛ੾Γସ͑Δ΍ͭ
  // TypeScript + React ͷྫ
  const [tab, setTab] = useState(“home”);
  // λϒ੾Γସ͑
  setTab(“home”);
  setTab(“search”);
  // ίϯςϯπΛදࣔ
  switch (tab) {
  case “home”:
  return ;
  case “search”:
  return ;
  default:
  // ൃੜ͠ͳ͍
  return null;
  }

  View full-size slide

 23. ྫλϒΛ੾Γସ͑Δ΍ͭ
  // TypeScript + React ͷྫ
  const [tab, setTab] = useState(“home”);
  // λϒ੾Γସ͑
  setTab(“home”);
  setTab(“search”);
  ໰୊఺
  ϛε͠΍͍͢
  setTab(“serach”);
  ൃੜ͠ͳ͍෼ذΛॻ͍͍ͯΔ
  // ίϯςϯπΛදࣔ
  switch (tab) {
  case “home”:
  return ;
  case “search”:
  return ;
  default:
  // ൃੜ͠ͳ͍
  return null;
  }

  View full-size slide

 24. 5ZQF4DSJQU࢖༻࣌ʹ͓͢͢Ίͷߟ͑ํ
  ʮਓ͕ؒؾΛ͚ͭͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ʯ
  ͱ͍͏৔໘ʹग़ձͬͨΒٙ໰ʹࢥ͏
  5ZQF4DSJQUʹνΣοΫͯ͠΋Β͑ͳ͍͔ߟ͑Δ
  –΋ͪΖΜ5ZQF4DSJQUʹ΋ݶք͸͋ΔͷͰແཧͳ͜ͱ΋͋Δ͕ɺ
  ͦΕͰ΋ߟ͑Δ͜ͱͰ5ZQF4DSJQUͷྗ͕෇͖·͢
  –Ϣχοτςετͷํ͕ద͍ͯ͠Δ৔߹΋͋Δ͕ɺͦΕΛݟ෼͚Δ
  ͷ΋5ZQF4DSJQUྗͷ͏ͪͰ͢

  View full-size slide

 25. ྫλϒΛ੾Γସ͑Δ΍ͭʢղܾฤʣ
  type Tab = “home” | “search”;
  const [tab, setTab] = useState(“home”);
  // λϒ੾Γସ͑
  setTab(“home”);
  setTab(“search”);
  // ίϯςϯπΛදࣔ
  switch (tab) {
  case “home”:
  return ;
  case “search”:
  return ;
  // default:
  // // ൃੜ͠ͳ͍
  // return null;
  }

  View full-size slide

 26. ྫλϒΛ੾Γସ͑Δ΍ͭʢղܾฤʣ
  type Tab = “home” | “search”;
  const [tab, setTab] = useState(“home”);
  // λϒ੾Γସ͑
  setTab(“home”);
  setTab(“search”);
  UZQP͸ίϯύΠϧΤϥʔʹʂ
  setTab(“serach”);
  ൃੜ͠ͳ͍෼ذ͸ॻ͘ඞཁ͕ͳ͍
  // ίϯςϯπΛදࣔ
  switch (tab) {
  case “home”:
  return ;
  case “search”:
  return ;
  // default:
  // // ൃੜ͠ͳ͍
  // return null;
  }

  View full-size slide

 27. ίʔυʹҙਤΛࠐΊΑ͏

  View full-size slide

 28. ྑ͍ίʔυ͸ҙਤ͕Θ͔Δ
  Ұൠ࿦
  –ྑ͍ίʔυ͸ಡΊ͹ҙਤ͕Θ͔Δ
  –ίϝϯτ͸ίʔυຊମ͔ΒಡΈऔΕͳ͍ҙਤΛ
  ิ͏΋ͷͰ͋Δ
  –ͨͩಈ͚ͩ͘ͷίʔυΑΓ΋ɺଞͷਓ͕ಡΜͰ
  ҙਤΛཧղ͠΍͍͢ίʔυΛॻ͘΂͖

  View full-size slide

 29. ίʔυ͔ΒಡΈऔΒΕΔҙਤͷྫ
  const [tab, setTab] = useState(“home”);
  // ίϯςϯπΛදࣔ
  switch (tab) {
  case “home”:
  return ;
  case “search”:
  return ;
  default:
  return null;
  }
  TUSJOHͳͷͰ͋ΒΏΔจࣈྻ
  Λड͚ೖΕΔTUBUFͰ͋Δ
  IPNF TFBSDIҎ֎͸Կ΋දࣔ
  ͠ͳ͍ͱ͍͏࢓༷Ͱ͋Δ

  View full-size slide

 30. ࣮ࡍͷҙਤ
  const [tab, setTab] = useState(“home”);
  // ίϯςϯπΛදࣔ
  switch (tab) {
  case “home”:
  return ;
  case “search”:
  return ;
  default:
  return null;
  }
  TUSJOHͳͷͰ͋ΒΏΔจࣈྻ
  Λड͚ೖΕΔTUBUFͰ͋Δ
  IPNF TFBSDIҎ֎͸Կ΋දࣔ
  ͠ͳ͍ͱ͍͏࢓༷Ͱ͋Δ
  ಛఆͷจࣈྻ͔͠ೖΒͳ͍
  ͚ͲTUSJOHͱॻ͍͍ͯΔ
  ࣮ࡍʹ͸ൃੜ͠ͳ͍έʔε͚ͩͲԿ͔ฦ͞ͳ
  ͍ͱίϯύΠϧΤϥʔʹͳΔͷͰॻ͍͍ͯΔ

  View full-size slide

 31. ࣮ࡍͷҙਤ
  const [tab, setTab] = useState(“home”);
  // ίϯςϯπΛදࣔ
  switch (tab) {
  case “home”:
  return ;
  case “search”:
  return ;
  default:
  // ൃੜ͠ͳ͍
  return null;
  }
  ίʔυ͔ΒಡΈऔΕͳ͍ҙਤΛ
  ิ͏ίϝϯτ

  View full-size slide

 32. վྑ͞Εͨίʔυ͔Β఻ΘΔҙਤ
  type Tab = “home” | “search”;
  const [tab, setTab] = useState(“home”);
  // ίϯςϯπΛදࣔ
  switch (tab) {
  case “home”:
  return ;
  case “search”:
  return ;
  }
  ಛఆͷจࣈྻ͔͠ड͚෇͚
  ͳ͍͜ͱ͕໌ࣔ͞Ε͍ͯΔ
  EFGBVMU͕ແ͍͜ͱͰ
  ໢ཏੑΛΞϐʔϧ
  ʢEFGBVMU͕ແ͍ͷʹίϯύΠϧΤϥʔ͕ग़ͳ͍͜ͱ͔ΒܕͰ໢ཏੑ͕อূ͞Ε͍ͯΔͱཧղͰ͖Δʣ

  View full-size slide

 33. ྑ͍5ZQF4DSJQUίʔυͱ͸
  ࣮ࡍͷҙਤͱίʔυ͔ΒಡΈऔΒΕΔҙਤ͕
  Ұக͍ͯ͠Δίʔυ
  – औΓಘΔ஋Λਖ਼֬ʹهड़ͨ͠ܕΛ࢖͏ ʢstringͰ͸ͳ͘TabͳͲʣ
  – ࠷େݶMFUͰ͸ͳ͘DPOTUΛ࢖͏
  – SFBEPOMZΛͳΔ΂͘෇͚Δ
  – ؔ਺ͷฦΓ஋ͷܕΛ໌ه͢΂͖৔໘Ͱ͸໌ه͢Δ
  – ͳͲͳͲʜ

  View full-size slide

 34. ྫແ͍͔΋͠Εͳ͍σʔλ
  type Session = {
  userId: string | null;
  userName: string | null;
  userRole: “ADMIN” | “MEMBER” | null;
  // …
  };
  ͋Γ͕ͪͳσʔλߏ଄ɿ
  ϩάΠϯ͍ͯͨ͠ΒVTFS*E VTFS/BNF VTFS3PMF͕શ෦ଘࡏ͢Δ

  View full-size slide

 35. ྫແ͍͔΋͠Εͳ͍σʔλ
  // ϩάΠϯલ
  {
  userId: null,
  userName: null,
  userRole: null,
  }
  ͋Γ͕ͪͳσʔλߏ଄ɿ
  ϩάΠϯ͍ͯͨ͠ΒVTFS*E VTFS/BNF VTFS3PMF͕શ෦ଘࡏ͢Δ
  // ϩάΠϯޙ
  {
  userId: “xxxxxxxx”,
  userName: “uhyo”,
  userRole: “MEMBER”,
  }

  View full-size slide

 36. ྫແ͍͔΋͠Εͳ͍σʔλ
  // ϩάΠϯલ
  {
  userId: null,
  userName: null,
  userRole: null,
  }
  ͋Γ͕ͪͳσʔλߏ଄ɿ
  ϩάΠϯ͍ͯͨ͠ΒVTFS*E VTFS/BNF VTFS3PMF͕શ෦ଘࡏ͢Δ
  // ϩάΠϯޙ
  {
  userId: “xxxxxxxx”,
  userName: “uhyo”,
  userRole: “MEMBER”,
  }
  "
  /
  5
  *1"
  5
  5
  &3
  /

  View full-size slide

 37. ྫແ͍͔΋͠Εͳ͍σʔλ
  // ͜Ε͸Կʁ
  {
  userId: null,
  userName: “uhyo”,
  userRole: null,
  }
  ໰୊఺ɿ
  ͜ͷΑ͏ͳσʔλͷଘࡏΛڐͯ͠͠·͏
  ʢຊདྷͷҙਤͱίʔυ͔Β఻ΘΔҙਤͷဃ཭ʣ

  View full-size slide

 38. ྫແ͍͔΋͠Εͳ͍σʔλʢղܾฤʣ
  type Session = {
  user: {
  id: string;
  name: string;
  role: “ADMIN” | “MEMBER”;
  } | null;
  };
  ਖ਼͍͠σʔλߏ଄ɿ
  JE OBNF SPMF͸શ෦ଘࡏ͢Δ͔શ෦ଘࡏ͠ͳ͍͔ͷ୒

  View full-size slide

 39. ྫͷϙΠϯτ
  ϙΠϯτɿ
  ϢχΦϯܕ΍ϦςϥϧܕΛ࢖͏͜ͱͰຊདྷͷҙਤʹ͔ͳΓ͍ۙܕΛ
  දݱՄೳ
  ˒ ʮ%JTDSJNJOBUFE6OJPOʯΛ·ͩ஌Βͳ͍ਓ͸ཁνΣοΫʂ ݕࡧͯ͠ΈΑ͏

  View full-size slide

 40. ͳΔ΂͘5ZQF4DSJQUΛ׆༻͢Δ
  ί

  υ
  ͷ

  ͠
  ͞ ܕͷਖ਼͠͞
  ʢ5ZQF4DSJQU͕ܕνΣοΫ
  ͯ͘͠ΕΔʣ
  ϩδοΫͷਖ਼͠͞
  ʢਓ͕ؒؤுͬͯอূɾ
  ςετΛॻ͘ʣ
  ܕ͕Χόʔ͢ΔྖҬΛ
  ૿΍ͦ͏

  View full-size slide

 41. ͳΔ΂͘5ZQF4DSJQUΛ׆༻͢Δ
  ί

  υ
  ͷ

  ͠
  ͞ ܕͷਖ਼͠͞
  ʢ5ZQF4DSJQU͕ܕνΣοΫ
  ͯ͘͠ΕΔʣ
  ϩδοΫͷਖ਼͠͞
  ʢਓ͕ؒؤுͬͯอূɾ
  ςετΛॻ͘ʣ
  ͳΔ΂͘ݫ͍͠ίϯύΠϥΦϓγϣϯʹ͢Δ
  ҙਤΛਖ਼֬ʹදͨ͠ܕΛॻ͘ͳͲ

  View full-size slide

 42. ͳΔ΂͘5ZQF4DSJQUΛ׆༻͢Δ
  ί

  υ
  ͷ

  ͠
  ͞
  ܕͷਖ਼͠͞
  ʢ5ZQF4DSJQU͕ܕνΣοΫ
  ͯ͘͠ΕΔʣ
  ϩδοΫͷਖ਼͠͞
  ʢਓ͕ؒؤுͬͯอূɾ
  ςετΛॻ͘ʣ
  ܕͷ΄͏͕ྑ͍ཧ༝ɿ
  • ܕγεςϜͷ΄͏͕ཧ࿦తഎܠʹ༏Εͯ
  ͓Γɺ໢ཏతʹνΣοΫͰ͖Δ
  • Ϣχοτςετ౳ΑΓ΋ܕ஫ऍͷ΄͏͕
  υΩϡϝϯςʔγϣϯͱͯ͠༏Ε͍ͯΔ
  ʢҙਤ͕఻ΘΓ΍͍͢ʣ
  • ܕγεςϜͷ΄͏͕։ൃମݧ͕ྑ͍͜ͱ
  ͕ଟ͍

  View full-size slide

 43. ·ͱΊ5ZQF4DSJQUΛৼΓճͨ͢Ίʹ
  –ϓϩάϥϜͷਖ਼͠͞ͷͨΊʹ5ZQF4DSJQUΛ׆༻͢Δ
  ͱ͍͏໨తҙࣝΛ࣋ͱ͏
  –ਓؒͰ͸ͳ͘5ZQF4DSJQU͕ؤுΔྖҬΛ૿΍ͦ͏
  –͞Βʹ5ZQF4DSJQUΛ׆༻Ͱ͖ͳ͍͔ৗʹ໛ࡧ͠Α͏
  5ZQF4DSJQU͸ॊೈͳݴޠͰ͋ΔͨΊɺ΍ΓํʹΑͬͯ҆શੑϨϕϧʹ͕ࠩग़Δ
  ݴޠͰ͢ɻΑΓߴ͍҆શੑϨϕϧΛ໨ࢦͯ͠౒ྗ͠·͠ΐ͏

  View full-size slide

 44. ͓·͚εϥΠυ'"2
  2ݫ͍͠ίϯύΠϥΦϓγϣϯʹ͢Δͱ։ൃޮ཰͕མͪΔ
  2೉͍͠ܕΛॻ͘ͷ͸։ൃޮ཰͕མͪΔ
  "ؾͷ͍ͤͰ͢ɻ
  Φϓγϣϯ΍ܕΛ؇ͨ͘͜͠ͱͷπέ͸ɺʮෆ۩߹ͷ૿Ճʯ͔
  ʮػցͷ୅ΘΓʹਓ͕ؒߟ͑Δ͜ͱͷ૿Ճʯͱݴ͏ܗͰݱΕ·͢ɻ
  લऀ͸ຊ຤స౗ͩ͠ɺޙऀ͸΋ͬͱ։ൃޮ཰͕མ͍ͪͯ·͢ɻ

  View full-size slide