Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

What is Linear Quiz Blending (Netflix Blending) ?

What is Linear Quiz Blending (Netflix Blending) ?

通称「Linear Quiz Blending」「Netflix Blending」の解説。

The BigChaos Solution to the Netflix Grand Prize
https://www.netflixprize.com/assets/GrandPrize2009_BPC_BigChaos.pdf

Shotaro Ishihara

February 29, 2020
Tweet

More Decks by Shotaro Ishihara

Other Decks in Technology

Transcript

 1. -JOFBS2VJ[#MFOEJOH V !VQVSB .BZ 

 2. ίϯϖղ๏ͷ࿦จ IUUQTXXXOFUGMJYQSJ[FDPNBTTFUT(SBOE1SJ[F@ #[email protected]#JH$IBPTQEG

 3. -JOFBS2VJ[#MFOEJOH ͷ֓ཁ • QVCMJD-#ͷ৘ใΛ༻͍ͯɺ༏ΕͨFOTFNCMFͷ ॏΈΛۙࣅܭࢉ͢Δ • ධՁࢦඪ͕࠷খೋ৐ޡࠩͷ৔߹ʹར༻Ͱ͖Δ

 4. ྑ͍༧ଌ஋ͷࠞͥํʁ [email protected] [email protected] [email protected] º º 

 5. ఆࣜԽ ྑ͍Λ஌Γ͍ͨ $%&' º ( ۙࣅ͍ͨ͠

 6. ΋͠Z͕෼͔͍ͬͯͨΒʁ • (͕ʹ࠷΋ۙࣅ͢ΔΛ஌Γ͍ͨ • ) * ( − * ͕࠷খͱͳΔΛܭࢉ͍ͨ͠

  • Ͱภඍ෼ͯ͠ ͱஔ͘͜ͱͰҎԼΛಘΔ , = ( .) (
 7. ࣮ࡍZ͸෼͔Βͳ͍ɺ͚ΕͲ , = ( .) ( º ( (

 8. (ͷ൪໨ͷཁૉΛߟ͑Δ 1,3 3 + 1,) ) + ⋯ + 1,6.)

  6.) = 7 8 18 8 º ( ( = 0 = 1
 9. ࣜมܗ 7 8 18 8 = 1 2 7 8

  8 * + 7 8 18 * − 7 8 8 − 18 *
 10. ୈ߲ 7 8 18 8 = 1 2 7 8

  8 * + 7 8 18 * − 7 8 8 − 18 * • શͯͷ஋ΛͰఏग़ͨ͠ࡍͷ࠷খೋ৐ޡࠩ • QVCMJD-#ͷείΞͰۙࣅ
 11. ୈ߲ 7 8 18 8 = 1 2 7 8

  8 * + 7 8 18 * − 7 8 8 − 18 * • 9͸ܭࢉՄೳ
 12. ୈ߲ 7 8 18 8 = 1 2 7 8

  8 * + 7 8 18 * − 7 8 8 − 18 * • ࠷খೋ৐ޡࠩ • QVCMJD-#ͷείΞͰۙࣅ
 13. ੔ཧ͢Δͱ • ∑8 18 8 = ) * ∑8 8

  * + ∑8 18 * − ∑8 8 − 18 * ͸ ۙࣅܭࢉͰ͖Δ • Αͬͯ ( ͕෼͔Δ • ͢ͳΘͪ , = ( .) ( ͕෼͔Δ
 14. ·ͱΊ • -JOFBS2VJ[#MFOEJOH Λղઆͨ͠ • QVCMJD-#ͷ৘ใΛ༻͍ͯɺ༏ΕͨFOTFNCMFͷॏΈ Λۙࣅܭࢉ͢Δ • ධՁࢦඪ͕࠷খೋ৐ޡࠩͷ৔߹ʹར༻Ͱ͖Δ •

  ඞཁͳ৘ใ͸ ෳ਺ͷ ༧ଌ஋ QVCMJD-#ͷείΞ ͷϖΞ શͯͰఏग़ͨ͠ࡍͷQVCMJD-#ͷείΞ