$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

test is not a job

uzulla
July 07, 2023

test is not a job

- at 2023/07/07
- PR TIMES, Linkage合同勉強会
- https://prtimes.connpass.com/event/287926/

uzulla

July 07, 2023
Tweet

More Decks by uzulla

Other Decks in Technology

Transcript

 1. T ST s ot j b.

  View Slide

 2. 4 a 2 /0 /0
  4 P T , L ߹ಉษڧձ
  4 h ://p .c s.c /e /2 /

  View Slide

 3. 4 L ͷu Ͱ͢

  View Slide

 4. L nk geͰͷۀ຿
  4 ͦʔ͍ͩ͞Μʮ͜ͷطଘϓϩμΫτരഁͨ͘͠ͳ͍ʁʯ
  4 ͏ͣΒʮരഁ͢Δͧʂʂʂͭ͘Γͳ͓͠͡Όʂʂʯ
  4 ʮ…͋ΕʁҰਓ͡ΌͶʁʁʯ(=>࠷ऴతʹ͸Nਓʹͳͬͨ)
  4 ΦϨΦϨL t 7
  4 …Έ͍ͨͳ͜ͱΛͨ͠ΓɺA ͓͡͞Μͨ͠Γͯ͠·
  ͢
  4 ϊϕϧςΟ੡࡞ͱ͔΋ͯ͠·͢ɺൃ஫͓଴͍ͪͯ͠·͢

  View Slide

 5. ςετ͔͍ͯ·͔͢ʁ
  4 ॻ͍͍ͯΔ
  4 ॻ͍͍ͯͳ͍

  View Slide

 6. ςετʹ໋ΛٹΘΕͨ͜ͱ͸͋Γ·͢
  ͔ʁ
  4 ͋Δ
  4 ͳ͍

  View Slide

 7. ςετ͸ٛ຿Ͱ͸ͳ͍

  View Slide

 8. ݖརͰ͋Δ

  View Slide

 9. ςετΛ͔͔ͳ͍ͱ
  4 ඼্࣭͕͕Βͳ͍
  4 → ͓͜ΒΕΔ
  4 → ධՁ͕མͪΔ
  4 → ࢮ

  View Slide

 10. ϙνϙνςετ(?)
  4 ࡾճ໨͘Β͍͔Βؾ͕ڰ͍ͦ͏ʹͳΔ

  View Slide

 11. ςετΛॻ͔ͳͯ͘ࡁΉέʔε
  4 ಀ͛Δ
  4 ಀ͛Δਓ͸͔͔ͳ͍΄͏͕ίεύ͕Α͍

  View Slide

 12. 4
  !
  ಀ͛Δ
  ɹ ಀ͛ͳ͍

  View Slide

 13. ςετͰ͔ͨͬͨ͢ࢲͷྫ
  4 ݁ߏෳࡶͳϏδωεϩδοΫ͕͋ͬͨ
  4 ͬ͘͟Γݴ͏ͱɺγφϦΦΛ࠶ੜ͢Δػೳ
  4 ʮ۪௚ʹi Ͱॻ͚͹Ͱ͖ͦ͏ʯ
  4 ͚ͩͲ͠ͳ͔ͬͨ
  4 ʮ(ݕӾ࡟আ)͕;Θ;Θͯ͠Δ…ʯ
  4 ʮ͜Ε͸…࢓༷มߋͷ೏͍͕͢Δ…ʂʯ

  View Slide

 14. ʮ΍͸Γʂಥવͷ࢓༷มߋʂʂʯ
  4 ςετ͠΍͍͢ઃܭʹ͍ͯͨ͠(ݖརͷߦ࢖)
  4 मਖ਼ͨ͠
  4 طଘͷγφϦΦ͕͜ΘΕ͍ͯͳ͍͜ͱΛඵ଎Ͱ֬ೝ
  4 H !!!!

  View Slide

 15. γφϦΦ࡞੒Λଞਓʹ೚ͤΔ
  4 ʮ͜͏΍ͬͨΒͭ͘ΕΔΑʂʯ
  4 ʮςετ͕͋Δ͔Βݟͯʂʂʯ
  4 (ͱ͍ͬͯͰ͖ͯΔͷ͔͸͠ΒΜ)
  4 ςετ͕ͳ͍ͱԶ͕֬ೝ͢ΔӋ໨ʹͳΔ

  View Slide

 16. ʮόάʂʂʯ
  4 ʮ͜͏͍͏όάɾ૝ఆ֎ͷڍಈ͕͋ͬͨʯ
  4 ଈɺςετΛॻ͘ʂ
  ίʔυΛ௚͢ʂ
  ௨աͨ͠ʂ
  4 ʹ> ௚ͬͨͱใࠂͰ͖Δ
  4 ଞΛ௚ͨ͠ͱ͖ɺͦΕ͕յΕͳ͍ࣄ΋อূͰ͖Δ
  4 ʮςελϒϧʯͳͷͰߴ଎ʹγφϦΦमਖ਼͕Ͱ͖ͨ

  View Slide

 17. ͭ·Γͦ͏͍͏͜ͱ
  4 ςετ͸ॻ͔͞ΕΔ΋ͷͰ͸ͳ͍
  4 ςετΛॻ͘ͷ͸͋ͳͨͷݖར
  4 ςετΛॻ͔ͳ͍͜ͱʹΑΔෆརӹ͸͋ͳ͕ͨड͚Δ
  4 (…͏͚͍ͯͳ͍ʁͦΕ͸ධՁ͕͓͔͍͠ͷͰ͸ʁ࠘·Εͯ
  ͍ΔͷͰ͸ʁ)
  4 ͦ͜ʹ͍Δͦʔ͍ͩ͞Μͩͱɺղ͍ͬͯΔͷͰԥΓʹདྷΔ
  Ϥʂ

  View Slide

 18. ΤϯδχΞͷݖར͸ɺ͠͹͠͹
  ٛ຿ɾۀ຿
  ͱצҧ͍͞ΕΔ

  View Slide

 19. 4 Ͳ͏Ͱ͢ʁצҧ͍͍ͯ͠ͳ͍ʁ
  4 ʮͳΜ͔͍͢͝໘౗͍͘͞ɺσϝϦοτ͕ଟ͍ʯ͜ͱΛ
  ʮϐΧϐΧͷձࣾͷΧοίΠΠΤϯδχΞʯ͕΍ͬͯΔΘ
  ͚͕ͳ͍Ͱ͠ΐʁ
  4 (͓ͦΒ͘๻ͷݴ༿͸৴ͯ͡΋Β͑ͳ͍ͷͰɺ֎෦ͷݖҖओ
  ٛऀʹ͕͍ͬͯ͢Δ)
  4 ͓ΘΓ

  View Slide