Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

技術書典非公式アフター 「技術書典が教えてくれたこと」 / learned-about-techbookfest

VTRyo
October 08, 2018

技術書典非公式アフター 「技術書典が教えてくれたこと」 / learned-about-techbookfest

2018/10/8 技術書典非公式アフター LT資料

VTRyo

October 08, 2018
Tweet

More Decks by VTRyo

Other Decks in Education

Transcript

 1. ٕज़ॻయඇެࣜΞϑλʔ
  ʮٕज़ॻయ͕ڭ͑ͯ͘Εͨ͜ͱʯ
  VTRyo
  ”ηΠνϣ΢ɾδϟʔχʔ”

  View Slide

 2. Έͳ͞·
  ͓͔ͭΕ͞·Ͱ͢ʂ

  View Slide

 3. ੖Ε·ͨ͠Ͷʂ

  View Slide

 4. ΅͘Βͷ൦෍෺
  ʮηΠνϣ΢ɾδϟʔχʔʯ
  Ռͨͯ͠ചΕͨͷ͔ʁʁ
  ※࡭ࢠ200ʴDL600ʴʢՈͰ௥Ճҹ࡮100ʣ

  View Slide

 5. ޙ೔ɺిࢠ൛΋ൢചʂ
  ¥1,000

  View Slide

 6. Growthfactionͱ͍͏
  αʔΫϧͰॳࢀՃ͠·ͨ͠

  View Slide

 7. ࠓ೔͸
  ຊΛग़͢ͷͬͯ࠷ߴʹָ͍͠Πϕϯτ
  ͳΜͩͶͱվΊͯݴ͍ʹདྷ·ͨ͠

  View Slide

 8. ΋͏஌ͬͯΔਓ͸ᰐ͍ͯ
  ·ͩ஌Βͳ͍ਓ͸ϫΫϫΫ͍ͯͩ͘͠͞

  View Slide

 9. Ԡื࣌

  View Slide

 10. By VTRyo(@3s_hv)
  “΍ͬͯ΍ΜΑʂ΍ͬͯ΍ΜΑԶʂ”

  View Slide

 11. 2018೥͸ʮຊग़͢ʯ
  ͕໨ඪͩͬͨ
  ※ୡ੒

  View Slide

 12. ҙؾ༲ʑͱεέδϡʔϧΛཱͯΔ

  View Slide

 13. ࣥච։࢝

  View Slide

 14. By VTRyo(@3s_hv)
  “͜ͷϓϩοτॻ͍ͨ΍ͭఱ࠽ͩΘ”

  View Slide

 15. ࣥචத൫࣌

  View Slide

 16. By VTRyo(@3s_hv)
  “·ͬͯʁ ͪΐɺҧ͏ΜͩΑ
  Θ͔ͬͯΔΘ͔ͬͯΔɻམͪண͚”

  View Slide

 17. ࣥච׬ྃ࣌

  View Slide

 18. By VTRyo(@3s_hv)
  “οο΂ʙʂ
  ੈքͰҰ൪͓΋͠Ζ͍ͷͰ͖ͨΘ”

  View Slide

 19. ϝϯόʔ಺ϨϏϡʔ΋ऴΘΓ
  ࣥච׬ྃ

  View Slide

 20. ॳᏏ͸Ͳ͏͕͍͋ͯ΋خ͍͠

  View Slide

 21. σʔλೖߘલฤू࣌

  View Slide

 22. By VTRyo(@3s_hv)
  “ϚʔδޙͷνΣοΫ࡞ۀྔَ͕ɻ
  ߴը࣭ʹม׵ͨ͠ΒPDFੜ੒ʹࣦ
  ഊ͢Δ͏͏͏͏”

  View Slide

 23. ͠ΜͲ͍

  View Slide

 24. ΤφυϦνϟʔδ͕
  λΠϜϥΠϯͰ೐Θͬͨ

  View Slide

 25. Ͱ΋ָ͍͠

  View Slide

 26. ͳͥͩʁ

  View Slide

 27. ز౓ͱͳ͘ప໷Λͯ͠Ͱ΋
  ຊΛ࡞Δ

  View Slide

 28. ೔ޫاըೖߍ࣌͸τϥϒͬͯ
  ̏࣌ؒ΋ड෇Ͱमਖ਼ͨ͠Γͨ͠

  View Slide

 29. ͠ΜͲ͍

  View Slide

 30. Ͱ΋ָ͍͠

  View Slide

 31. ͳͥͩʁ

  View Slide

 32. ࠔͬͨͱ͖͸
  ୭͔͕ॿ͚ͯ͘Εͨʂ

  View Slide

 33. خ͍͠ʂ

  View Slide

 34. ΍ͩԿ͜ͷΩϞν…

  View Slide

 35. By VTRyo(@3s_hv)
  “͜Ε͕Ϟϊͮ͘Γͷָͩ͠͞ΑͶʂ”

  View Slide

 36. ͦͯ͠ࠓ೔
  Έͳ͞Μͱ
  ͓͔ͭΕ͞·ձ

  View Slide

 37. ָ͍͠ʂʂ

  View Slide

 38. ٕज़ॻయ͕ڭ͑ͯ͘Εͨ͜ͱʁ

  View Slide

 39. Ϟϊͮ͘Γͷָ͠͞ͱ
  ޷͖ͳ͜ͱʹଧͪࠐΉָͩ͠͞ʂ

  View Slide

 40. ·ͩॻ͍ͯͳ͍Έͳ͞Μʂ
  ࣍ճ͸ຊͭ͘Ζ͏Αʂʂ

  View Slide

 41. ָ͍͠Αʂʂ

  View Slide

 42. ࠓ೔࠷ߴͩͬͨਓ
  ഥखʂʂ

  View Slide

 43. ͓ΘΓ

  View Slide

 44. ٕज़ॻయඇެࣜΞϑλʔ
  ʮٕज़ॻయ͕ڭ͑ͯ͘Εͨ͜ͱʯ
  VTRyo
  ”ηΠνϣ΢ɾδϟʔχʔ”
  ׬

  View Slide