Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

なぜ僕はプログラミングが苦手なのか / Why am I not good at programming

VTRyo
February 01, 2019

なぜ僕はプログラミングが苦手なのか / Why am I not good at programming

2019.2.1 WEBエンジニア勉強会11

VTRyo

February 01, 2019
Tweet

More Decks by VTRyo

Other Decks in Education

Transcript

 1. WEBΤϯδχΞษڧձ#11
  2019. 2.1

  View Slide

 2. ʮͳͥ๻͸ϓϩάϥϛϯά͕ۤखͳͷ͔ʯ
  Presentation by VTRyo (Web Developer)

  View Slide

 3. લ୅ະฉ

  ʰͰ͖ͳ͍ܥLTʱ
  ஏ΋֎ฉ΋ͳ͍ͷͰ͋Δ

  View Slide

 4. ͸͡Ί·ͯ͠
  VTRyoͱॻ͍ͯϦϣ΢Ͱ͢
  Twitterʢ@3s_hvʣ
  ʢ@3s_hvʣ

  View Slide

 5. ͸͡Ί·ͯ͠
  ʢ@3s_hvʣ
  גࣜձࣾϚπϦΧ
  SREνʔϜ
  ΤϯδχΞ࠾༻૭ޱ͸͡Ί·ͨ͠

  View Slide

 6. ͸͡Ί·ͯ͠
  ʢ@3s_hvʣ
  झຯ
  స৬ࢧԉ
  ൃ৴͢ΔϚϯʢϒϩάɺొஃɺΠϕϯτओ
  ࠵ɺٕज़ಉਓࢽࣥචʣ
  ୭͔ͷਓੜΛฉ͘

  View Slide

 7. స৬LT#4 ΍Γ·͢
  ݱࡏ४උத

  View Slide

 8. ٕज़ॻయ

  View Slide

 9. ͬͦ͘͞ຊ୊

  View Slide

 10. લఏ
  Ansible, Terraform͸ॻ͍͍ͯͨ
  ϓϩάϥϛϯάຊ֨తʹ࢝Ίͯ̐ϲ݄
  ओͳ։ൃݴޠ͸RubyʢRoRʣ
  SREͱͯ͠ύϑΥʔϚϯεվળʹணखத

  View Slide

 11. લఏ
  ϓϩάϥϛϯά͸

  ͜Ε·Ͱ్தͰษڧ΍ΊΔ͜ͱ̎ճ
  Ұճ໨͸େֶतۀͷPerlɺೋ౓໨͸Progate
  ϝϯλʔ͸ͳ͠

  View Slide

 12. ΤϯδχΞྺ̏೥
  ϓϩάϥϛϯάྺ͸̐ϲ݄

  View Slide

 13. Ώ͑ʹϨϕϧ̌

  View Slide

 14. ҎԼʮ͓લηϯεͳ͍ʯ
  ېࢭ

  View Slide

 15. ͳͥ๻͸ϓϩάϥϛϯά͕ۤखͳͷ͔ɺ
  ϓ
  ϩ
  ϑ
  Σ
  ο
  γ
  ϣ
  φ
  ϧ
  ʹ ͳ Γ ͨ ͍

  View Slide

 16. ॳ৺ऀ͋Δ͋Δʁ
  or ࡯͕͠ѱ͍ʁ
  ΋͠΍”ηϯε͕ͳ͍”

  View Slide

 17. ”ηϯε͕ͳ͍”ͰऴΘΒͤͯ͠·ͬͨΒ
  Կ΋࢝ΊΒΕͳ͘ͳΔͰ͠ΐʔ͕ʂ
  ηϯεͳ͍ͰऴΘΒͤͨ͘ͳ͍ͷͩ
  Ͱ΋…

  View Slide

 18. ͍ࣗ͟ݾ෼ੳʂ
  ઌഐΤϯδχΞ͸ҭ੒໨ઢͰʂ
  ಉ͡ਓ͸Ұॹʹ͕Μ͹Ζ͏ʂ

  View Slide

 19. ॳ৺ऀ͋Δ͋Δ
  ͦͯ͠
  ࠷ॳͷน

  View Slide

 20. Ͷ͑ɺΤϥʔจಡΜͰͳ͘ͳ͍ʁ
  ϓ
  ϩ
  ϑ
  Σ
  ο
  γ
  ϣ
  φ
  ϧ
  ʹ ͳ Γ ͨ ͍

  View Slide

 21. ·͡ͰಡΜͰͳ͍ύλʔϯ
  ಡΈղ͚͍ͯͳ͍ύλʔϯ
  Τϥʔൃੜʂͦͷͱ͖൴͸…
  ͕͢͞ʹࠓ͸ͳ͍Ͱ͢

  View Slide

 22. ·͡ͰಡΜͰͳ͍ύλʔϯ
  ΤϥʔͰͨ ͖ͬ͞
  ॻ͍ͨͱ͔͜
  ͸΍͘௚͞Ͷ͹
  Τϥʔݟͯͳ͍

  View Slide

 23. ࣗ෼Ͱॻ͍ͨॴ͕ѱ͍ͷ͸Θ͔ͬͯΔ
  ͔ͩΒͦ͜Λม͑Δʢಡ·ͣʹม͑ʹ͍ͬͪΌ͏ʣ
  Ͱ΋Կ͕ѱ͍͔ಡΜͰͳ͍͔Βద੾ͳରԠʹͳΒͳ͍
  Α͏΍͘Τϥʔಡ΋͏ͱ͢Δ
  Կॻ͍ͯ͋Δ͔Θ͔Βͳ͍͠खؒ
  ৺ཧঢ়ଶʢ̍ྫʣ
  ࠷ॳ͸͜Ε
  ͳΜ͡Όͳ͍͔ͳ

  View Slide

 24. ͜͏ͯ͠ѱ॥؀ϧʔϓ

  View Slide

 25. յΕͨΓ͠ͳ͍͔Β
  ޲͖߹͏บΛ

  View Slide

 26. ಡΈղ͚ͯͳ͍ύλʔϯ
  γϯϓϧʹಡΈඈ͹͍ͯ͠ΔʢಡΜͰͳ͍ͱ
  ΋ݴ͏ʣ
  ܦݧ஋ෆ଍Ͱؾ͚ͮͯͳ͍

  View Slide

 27. ܦݧ஋ෆ଍Ͱؾ͚ͮͯͳ͍
  NoMethodError: undefined method

  ͺͬͱݟ͙ͯ͢Θ͔Δਓ͸
  ͦΕ͚ͩܦݧ͖ͯͨ͠ͱ͍͏͜ͱ
  ͙ͨͩ͢͠ʹݕ౼͕͔ͭ͘ͷࠩ
  ޲͖߹͍ͬͯΕ͹Θ͔ΔΑ͏ʹͳΔ
  Xyz::JobBase Error: Called abstract method.

  View Slide

 28. ಡΈղ͚ͯͳ͍ύλʔϯ
  ʮ͜͜ʹॻ͍ͯ͋Δ͡ΌΜʂʯ
  ໨͕અ݀ͰࢮΛܴ͑Δ

  View Slide

 29. ܦݧ஋͸޲͖߹ͬͨ਺ͰมΘΔ
  ϓ
  ϩ
  ϑ
  Σ
  ο
  γ
  ϣ
  φ
  ϧ
  ʹ ͳ Γ ͨ ͍

  View Slide

 30. Α͏΍͘࠷ॳͷนΛյ͢
  ͔͠͠଴͍ͬͯͨͷ͸ࣗ৴૕ࣦ

  View Slide

 31. ๻͸ϓϩάϥϛϯά͕ۤख͔΋͠Εͳ͍
  ϓ
  ϩ
  ϑ
  Σ
  ο
  γ
  ϣ
  φ
  ϧ
  ʹ ͳ Γ ͨ ͍

  View Slide

 32. ͳΜ͔࠷ॳͷนյ͢ͷʹ
  ͍͔͔࣌ؒͬͨ͢͝…

  View Slide

 33. ͔͠΋
  Twitterʹ͍ΔΈΜͳ
  ͭΑ͍ͻͱ͹͔ͬ͡ΌΜ…ʁ

  View Slide

 34. ΈΜͳ͕ηϯεͰ΍͖ͬͯͨ͜ͱ
  ๻͸ҙࣝͯ͠Α͏΍͘Ͱ͖ͨ

  View Slide

 35. ίʔυ΋׬ᘳʹॻ͚ΔΘ͚͡Όͳ͍͠
  ͜ͷ··Ͱ͸μϝ͔΋…

  View Slide

 36. ࣗ৴Λͳͨ͘͠๻͸ɺϚωʔδϟʔʹ͋Δر
  ๬Λ఻͑·ͨ͠
  ๻͸΋͏ͩΊ͔΋

  View Slide

 37. ϚωʔδϟʹݴΘΕͨ͜ͱ

  View Slide

 38. – By Manager
  “ͨͱ͑αϙʔτΛड͚ͳ͕ΒͰ΋ϓϧϦΫΛग़
  ͨ͠Μͩ͠ɺػೳͯ͠ΔΜ͡Όͳ͍Ͱ͔͢”

  View Slide

 39. View Slide

 40. ͦ͏͔ɻ೉͘͠ߟ͑͗ͯͨ͢

  View Slide

 41. ࣮͸੒ޭମݧ΋͋ͬͨ͸ͣͩ

  View Slide

 42. Τϥʔಡ·ͳ͍໰୊ͩͬͯ
  ͪΐͬͱͣͭमਖ਼͖ͯͨ͠

  View Slide

 43. ʮϓϩάϥϛϯάͰ͖Δʯͷϋʔυϧ
  ϓ
  ϩ
  ϑ
  Σ
  ο
  γ
  ϣ
  φ
  ϧ
  ʹ ͳ Γ ͨ ͍

  View Slide

 44. ࠷ॳ͸୭΋͕ΦϨΦϨίʔυ͡Όͳ͍ͷ͔͍
  ʮ׬ᘳʹʯͬͯԿΛ΋ͬͯ׬ᘳͳͷ͔ɻͦ΋
  ͦ΋׬ᘳͳ΋ͷ͸ͳ͍
  ϋʔυϧউखʹ্͛ͯΔ

  View Slide

 45. ॳ৺ऀ͋Δ͋Δʁ
  or ࡯͕͠ѱ͍ʁ
  ΋͠΍”ηϯε͕ͳ͍”
  ࠷ॳͷ໰͍

  View Slide

 46. ηϯεͱ͸ɺ
  ϓ
  ϩ
  ϑ
  Σ
  ο
  γ
  ϣ
  φ
  ϧ
  ʹ ͳ Γ ͨ ͍

  View Slide

 47. ηϯε͋Δਓɿ͜Ε·Ͱͷ؀ڥ΍ܦݧɺश׳
  ʹΑΓඞཁͳײ͕֮උΘ͍ͬͯΔਓ
  ηϯε͕ͳ͍ਓɿ·ͩश׳͕උΘ͍ͬͯͳ͍
  ͚ͩ
  ηϯεͱ͸ɺ
  ͨͱ͑͹
  தֶੜͷͱ͖͔ΒHP࡞ͬͯͨਓͱ͔

  View Slide

 48. ηϯεͱ͸ɺྑ͍श׳ͷੵΈॏͶͰ͸ͳ͍͔
  ϓ
  ϩ
  ϑ
  Σ
  ο
  γ
  ϣ
  φ
  ϧ
  ʹ ͳ Γ ͨ ͍

  View Slide

 49. ͳΒ͹ɺ๻ʹ΋΍ΕΔ͜ͱ͸͋Δ
  ϓ
  ϩ
  ϑ
  Σ
  ο
  γ
  ϣ
  φ
  ϧ
  ʹ ͳ Γ ͨ ͍

  View Slide

 50. ͦ͏৴ͯ͜͡Ε͔Β΋ਐΉ
  ϓ
  ϩ
  ϑ
  Σ
  ο
  γ
  ϣ
  φ
  ϧ
  ʹ ͳ Γ ͨ ͍

  View Slide

 51. Please Teach me!!
  I’m very quick on the uptake

  View Slide

 52. ࠳ંͨ͠Βɺಡ΋͏ɻ

  View Slide

 53. ʮͳͥ๻͸ϓϩάϥϛϯά͕ۤखͳͷ͔ʯ
  Presentation by VTRyo (Web Developer)
  ׬

  View Slide