$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

iOSの検証と改善

 iOSの検証と改善

GunosyでやってるiOSの検証フローなど諸々の話。スタートアップiOS勉強会 #startup_ios にて。

y_matsuwitter

March 29, 2014
Tweet

More Decks by y_matsuwitter

Other Decks in Programming

Transcript

 1. GUNOSYత IOSͷݕূͱΧΠθϯ @y_matsuwitter

 2. ͸͡Ί·ͯ͠ @Y_MATSUWITTER Ͱ͢

 3. ࣗݾ঺հ GunosyͰਖ਼࠲ͯ͠·͢ ୲౰:ɹ͍͍ͩͨશͯ iOS Android Πϯϑϥ API ਪનΤϯδϯ Golang

 4. None
 5. ࠓ೔ͷ࿩ ! GUNOSYͰͷIOSΞϓϦ ΧΠθϯϑϩʔʹ͍ͭͯ

 6. ਺ࣈ͸ਆΑΓਖ਼͍͠

 7. վળ > ։ൃ

 8. اը 1ि໨ ̎ि໨ 3ि໨ ։ൃ ৹ࠪ ϦϦʔε ҰͭͷվળͷޮՌΛݟΔͷʹ ͍͍ͩͨ3ि͔͔ؒΔʂʂ 3िؒޙ

  ݕূ
 9. ελʔτΞοϓʹ͸ ͕࣌ؒͳ͍

 10. ແବͳ͘ΧΠθϯ͍ͨ͠ • ݕূͷਫ਼౓Λ্͛Δ • Ծઆͷ࠶ݱੑΛ্͛Δ • ্هͷ࣮ࢪճ਺Λ্͛Δ

 11. Ծઆͷਫ਼౓ • େࣄͳͷ͸࠶ݱੑ • ໨త͕໌֬ʹͳ͍ͬͯΔ • ໨తʹد༩͢Δม਺͕໌֬ʹͳ͍ͬͯΔ • ࠶ݱੑ͕͋Ε͹ɺ࣍ͷԾઆ͸ߋʹਫ਼౓޲্

 12. Α͋͘Δฐࣾͷྫ • ͜Ε·ͰͷσʔλͰ̋̋ͷը໘ͷػೳΛ࢖ ΘͤΔͱͲ͏΋ఆண͠΍ͦ͢͏ͩ • ໨తม਺ => ͦͷػೳΛ࢖ͬͨϢʔβʔ਺ • ݕূʹඞཁͳม਺ɹ=>

  ֤Ϣʔβʔͷը໘ભ Ҡɺఆண཰ͳͲͳͲɻ
 13. ݕূͷਫ਼౓ ͱΓ͋͑ͣGoogle analytics͔͓ͭ͏ =>·͕͍ͪ ࠓճͷԾઆͷݕূͰඞཁͳ਺஋͸̋̋ ɹɹɹɹɹɹɹɹ ɹɹɹ=> ର৅ʹԠͨ͡ϩάऩू

 14. ֎෦ͷܭଌπʔϧʹ͍ͭͯ • ͳΜͱͳ͘εΫϦʔϯϏϡʔͱ͔ݟ͑Δ • ʮͳΜͱͳ͘ʯ => ϢʔβʔҰਓ୯Ґͷߦಈ ·Ͱ͸Θ͔ΓͮΒ͍ɻ

 15. GUNOSYͰͷϩάʹ͍ͭͯ • ࣗલͰLoggerΛ࡞੒͍ͯ͠Δ • ֤ϢʔβʔͷΫϦοΫ΍ը໘ભҠɺ଺ࡏ࣌ ؒͳͲΛܭଌ • ΦϑϥΠϯͷ৔߹ɺOnResumeͰ࠶ૹॲཧ

 16. ϩάͷऩूɾूܭ

 17. ݕূͷख਺Λ૿΍͢ • ݕূͱ։ൃͷνʔϜΛ෼཭͢Δ • ϦϞʔτ͔ΒมߋՄೳͳUI

 18. ։ൃͱݕূͷ෼཭ اը 1ि໨ ̎ि໨ 3ि໨ ։ൃ ৹ࠪ ϦϦʔε 3िؒޙ ݕূ

  ݕূମ੍ߏங اը ։ൃ ຖि৽͍͠։ൃ ʹऔΓ૊Ή
 19. ϦϞʔτ͔ΒมߋՄೳͳUI • APIϨεϙϯεʹUIʹؔ͢Δ৘ใΛؚΊΔ • {“color”: “212,212,212,212”, “size”: “12,12”} • Ϣʔβʔ͝ͱʹදࣔ಺༰Λ੍ޚ

 20. ࠓ։ൃதͳ΋ͷ • NSCache + AFNetworkingͰϦϞʔτͱಉظ͢ ΔNSUserDefaultsϞυΩ • [[GNDefaults defaults] colorForKey:@“toolbar”];

  • [[GNDefaults defaults] sizeForKey:@“icon_size”];
 21. ࠷ޙʹ ։ൃΛॏͶΔͨͼʹ੒௕͠Α͏ ᶃԾઆͷਫ਼౓͕͕͋Δ ᶄݕূͷ଎౓͕͕͋Δ

 22. ͋ͱ

 23. GUNOSYͰ͸ IOSΤϯδχΞืूதͰ͢