$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

7/26 不登校を受け容れる覚悟を身につけるには?(オンラインセミナー)

7/26 不登校を受け容れる覚悟を身につけるには?(オンラインセミナー)

More Decks by 田中洋輔(NPO法人 D.Live)

Other Decks in Education

Transcript

 1. ෆొߍΛ ड͚༰ΕΔ֮ޛΛ ਎ʹ͚ͭΔʹ͸ʁ

 2. ֮ޛ͸ ؾ߹͍Ͱ͸ແཧ

 3. ୭Ͱ΋৺͸༳ΕΔ

 4. ͕࣌ؒ ղܾͯ͘͠ΕΔʁ

 5. ͋Δ਌ͷձͰͷ͜ͱ

 6. ͖͋ΒΊΔ

 7. ଥڠ

 8. ड͚༰ΕΔʺଥڠ

 9. େࣄͳͷ͸ ׂΓ੾Γ

 10. ෆొߍͷຽ ͨΈ

 11. ҧ͏ຽ଒

 12. จԽ͕ҧ͏

 13. ʮ౰ͨΓલʯ͕ҧ͏

 14. ͏ͪͷࢠ ཧղग़དྷ·ͤΜʢٽʣ

 15. ཧղͰ͖Δલఏ

 16. ෼͔ΔΘ͚͕ͳ͍

 17. ҧ͏ຽ଒

 18. ͜ͷࢠ͸ɺ ෆొߍͷຽͳΜͩʂ

 19. ׂΓ੾Δ

 20. ࣗ෼ͱಉͩ͡ͱ ࢥ͍ͬͯΔͱ ཧղ͕Ͱ͖ͳ͍

 21. จԽਓྨֶऀͷࢹ఺

 22. ൑அ͠ͳ͍ ධՁ͠ͳ͍

 23. ͋Γͷ··ΛݟΔ

 24. ֶߍ ߦ͔ͳͯ͘΋͍͍

 25. ਌ͷ൑அ

 26. ֶߍߦ͚ͳͯ͘΋͍͍ ʺ ड͚༰Εͨ

 27. ΰʔϧ͸ʁ

 28. Ͳ͏Ͱ΋͍͍

 29. ධՁ ൺֱ ൑அ ͯ͠͠·͏

 30. Ճ఺ࣜPSݮ఺ࣜ

 31. ͢΂ͯධՁ

 32. ࣗଚײ৘

 33. ߠఆ΋൱ఆ΋͠ͳ͍

 34. ήʔϜ͹͔Γ͍ͯ͠Δ ֶߍߦ͚͍ͯͳ͍ ษڧ͍ͯ͠ͳ͍

 35. ࣄ࣮ ൑அ ධՁ

 36. ൑அʹΑͬͯ ධՁ͕มΘΔ

 37. େࣄͳͷ͸ɺ ʮࣄ࣮ʯͱʮਅ࣮ʯ

 38. ͓͡͞Μ͕͓͹͞ΜΛܸͬͨͷ͸ࣄ࣮Ͱ΋ ͦΕ͕Πίʔϧਅ࣮ͱ͸ݶΒͳ͍Μ͡ΌͶ͐ ͔ ޻౻৽Ұ

 39. ֶߍߦ͖͍ͨ

 40. ਅ࣮Ͱ͸ͳ͍͔΋ ͠Εͳ͍

 41. ࣄ࣮Λ؍Δ ਅ࣮Λݟൈ͘

 42. ࢀ༩؍࡯

 43. ͳΔ΄Ͳʂ ͦ͏͍͏͜ͱ͔ͬʂ

 44. ͜͜·Ͱͷ ·ͱΊ

 45. ɾෆొߍͷຽͩͱׂΓ੾Δ ɾࢀ༩؍࡯Λ͢Δ ɾධՁɺ൑அɺൺֱ͠ͳ͍

 46. ෆ҆͸ɺͲ͏͢Δʁ

 47. ͜ͷ··Ͱ͍͍ͷʁʁ

 48. ೰Έ͸ɺ ʮաڈʯͱʮະདྷʯ

 49. աڈʹ͍ͭͯ

 50. ෆొߍͷຽ͸ɺ ੜ·Ε͖ͭͷؾ࣭

 51. ؔΘΓͱ͔Ոఉ؀ڥͳͲ ؔ܎͕ͳ͍

 52. աڈΛ ޙչ͢Δඞཁ͸ͳ͍

 53. ະདྷʹ͍ͭͯ

 54. ෆ҆ͷݯ͸ʁ

 55. ແ஌

 56. ஌Βͳ͍͔Β ෼͔Βͳ͍

 57. ෼͔Βͳ͍͔Β ෆ҆ʹͳΔ

 58. ʮະ஌ʯ͔ͩΒڪා

 59. ʮͲ͏͢Ε͹͍͍ʁʯ ͱߟ͑Δ

 60. ʮ)PXʯΑΓ ʮ'BDUʯ

 61. ෆొߍਐֶ཰ ˋ

 62. ௨৴੍ߴߍ ߴଔೝఆࢼݧ னؒఆ੍࣌

 63. ෆొߍͷબ୒ࢶΛ ਖ਼͘͠஌Δ

 64. ͭ͘Β͍બ୒ࢶΛ ͓࣋ͬͯ͘

 65. ܾͯ͠ γϯσϨϥετʔϦʔ Λ௥Θͳ͍

 66. ൺֱ͠ͳ͍

 67. ͍͞͝ʹ

 68. ࢠͲ΋ʹ఻͑Δ͜ͱ ͸ʁ

 69. ଟ༷ͳੜ͖ํ

 70. ࢠͲ΋͸ɺ ΄ͱΜͲϧʔτΛ ஌Βͳ͍

 71. ͨ͘͞ΜͷϧʔτΛ ڭ͑ͯ͋͛Δ

 72. ࣄ࣮ͱਅ࣮Λ఻͑Δ

 73. ͜͏͍͏ਓ͕͍Δ ͜͏͍͏࢓ࣄ͕͋Δ

 74. ͨ͘͞Μ஌Δ

 75. ·ͱΊ

 76. ड͚༰ΕΔ֮ޛͰ͸ͳ ͘ɺׂΓ੾Δؾ࣋ͪ

 77. ͏ͪͷࢠ͸ ෆొߍͷຽͩʂ

 78. ࢀ༩؍࡯Λ͢Δ

 79. ෆ҆ͷରॲ๏͸ ʮ஌Δʯ͜ͱ

 80. ஌Δͷ͸ ʮ)PXʯͰ͸ͳ͘ ʮ'BDUʯ

 81. ࣄ࣮Λ஌Ε͹ ෆ҆͸ܰݮ͞ΕΔ

 82. ෆ͕҆গͳ͍ਓ͸ ͨ͘͞Μͷࣄ࣮Λ ஌͍ͬͯΔ

 83. ͍͞͝ʹ

 84. େࣄͳͷ͸ ҰਓͰઓΘͳ͍͜ͱ

 85. 8&"3&-0/&-: #65/05"-0/&

 86. ؾ࣋ͪΛ ෼͔ͬͯ͘ΕΔਓΛ ࣋ͭ͜ͱ

 87. ࣭ٙԠ౴