Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

7/26 不登校を受け容れる覚悟を身につけるには?(オンラインセミナー)

7/26 不登校を受け容れる覚悟を身につけるには?(オンラインセミナー)

More Decks by 田中洋輔(NPO法人 D.Live)

Other Decks in Education

Transcript

 1. ෆొߍΛ
  ड͚༰ΕΔ֮ޛΛ
  ਎ʹ͚ͭΔʹ͸ʁ

  View full-size slide

 2. ֮ޛ͸
  ؾ߹͍Ͱ͸ແཧ

  View full-size slide

 3. ୭Ͱ΋৺͸༳ΕΔ

  View full-size slide

 4. ͕࣌ؒ
  ղܾͯ͘͠ΕΔʁ

  View full-size slide

 5. ͋Δ਌ͷձͰͷ͜ͱ

  View full-size slide

 6. ड͚༰ΕΔʺଥڠ

  View full-size slide

 7. େࣄͳͷ͸
  ׂΓ੾Γ

  View full-size slide

 8. ෆొߍͷຽ
  ͨΈ

  View full-size slide

 9. ʮ౰ͨΓલʯ͕ҧ͏

  View full-size slide

 10. ͏ͪͷࢠ
  ཧղग़དྷ·ͤΜʢٽʣ

  View full-size slide

 11. ཧղͰ͖Δલఏ

  View full-size slide

 12. ෼͔ΔΘ͚͕ͳ͍

  View full-size slide

 13. ͜ͷࢠ͸ɺ
  ෆొߍͷຽͳΜͩʂ

  View full-size slide

 14. ࣗ෼ͱಉͩ͡ͱ
  ࢥ͍ͬͯΔͱ
  ཧղ͕Ͱ͖ͳ͍

  View full-size slide

 15. จԽਓྨֶऀͷࢹ఺

  View full-size slide

 16. ൑அ͠ͳ͍
  ධՁ͠ͳ͍

  View full-size slide

 17. ͋Γͷ··ΛݟΔ

  View full-size slide

 18. ֶߍ
  ߦ͔ͳͯ͘΋͍͍

  View full-size slide

 19. ֶߍߦ͚ͳͯ͘΋͍͍
  ʺ
  ड͚༰Εͨ

  View full-size slide

 20. Ͳ͏Ͱ΋͍͍

  View full-size slide

 21. ධՁ
  ൺֱ
  ൑அ
  ͯ͠͠·͏

  View full-size slide

 22. Ճ఺ࣜPSݮ఺ࣜ

  View full-size slide

 23. ߠఆ΋൱ఆ΋͠ͳ͍

  View full-size slide

 24. ήʔϜ͹͔Γ͍ͯ͠Δ
  ֶߍߦ͚͍ͯͳ͍
  ษڧ͍ͯ͠ͳ͍

  View full-size slide

 25. ࣄ࣮ ൑அ ධՁ

  View full-size slide

 26. ൑அʹΑͬͯ
  ධՁ͕มΘΔ

  View full-size slide

 27. େࣄͳͷ͸ɺ
  ʮࣄ࣮ʯͱʮਅ࣮ʯ

  View full-size slide

 28. ͓͡͞Μ͕͓͹͞ΜΛܸͬͨͷ͸ࣄ࣮Ͱ΋
  ͦΕ͕Πίʔϧਅ࣮ͱ͸ݶΒͳ͍Μ͡ΌͶ͐
  ͔
  ޻౻৽Ұ

  View full-size slide

 29. ֶߍߦ͖͍ͨ

  View full-size slide

 30. ਅ࣮Ͱ͸ͳ͍͔΋
  ͠Εͳ͍

  View full-size slide

 31. ࣄ࣮Λ؍Δ
  ਅ࣮Λݟൈ͘

  View full-size slide

 32. ͳΔ΄Ͳʂ
  ͦ͏͍͏͜ͱ͔ͬʂ

  View full-size slide

 33. ͜͜·Ͱͷ
  ·ͱΊ

  View full-size slide

 34. ɾෆొߍͷຽͩͱׂΓ੾Δ
  ɾࢀ༩؍࡯Λ͢Δ
  ɾධՁɺ൑அɺൺֱ͠ͳ͍

  View full-size slide

 35. ෆ҆͸ɺͲ͏͢Δʁ

  View full-size slide

 36. ͜ͷ··Ͱ͍͍ͷʁʁ

  View full-size slide

 37. ೰Έ͸ɺ
  ʮաڈʯͱʮະདྷʯ

  View full-size slide

 38. աڈʹ͍ͭͯ

  View full-size slide

 39. ෆొߍͷຽ͸ɺ
  ੜ·Ε͖ͭͷؾ࣭

  View full-size slide

 40. ؔΘΓͱ͔Ոఉ؀ڥͳͲ
  ؔ܎͕ͳ͍

  View full-size slide

 41. աڈΛ
  ޙչ͢Δඞཁ͸ͳ͍

  View full-size slide

 42. ະདྷʹ͍ͭͯ

  View full-size slide

 43. ෆ҆ͷݯ͸ʁ

  View full-size slide

 44. ஌Βͳ͍͔Β
  ෼͔Βͳ͍

  View full-size slide

 45. ෼͔Βͳ͍͔Β
  ෆ҆ʹͳΔ

  View full-size slide

 46. ʮະ஌ʯ͔ͩΒڪා

  View full-size slide

 47. ʮͲ͏͢Ε͹͍͍ʁʯ
  ͱߟ͑Δ

  View full-size slide

 48. ʮ)PXʯΑΓ
  ʮ'BDUʯ

  View full-size slide

 49. ෆొߍਐֶ཰
  ˋ

  View full-size slide

 50. ௨৴੍ߴߍ
  ߴଔೝఆࢼݧ
  னؒఆ੍࣌

  View full-size slide

 51. ෆొߍͷબ୒ࢶΛ
  ਖ਼͘͠஌Δ

  View full-size slide

 52. ͭ͘Β͍બ୒ࢶΛ
  ͓࣋ͬͯ͘

  View full-size slide

 53. ܾͯ͠
  γϯσϨϥετʔϦʔ
  Λ௥Θͳ͍

  View full-size slide

 54. ࢠͲ΋ʹ఻͑Δ͜ͱ
  ͸ʁ

  View full-size slide

 55. ଟ༷ͳੜ͖ํ

  View full-size slide

 56. ࢠͲ΋͸ɺ
  ΄ͱΜͲϧʔτΛ
  ஌Βͳ͍

  View full-size slide

 57. ͨ͘͞ΜͷϧʔτΛ
  ڭ͑ͯ͋͛Δ

  View full-size slide

 58. ࣄ࣮ͱਅ࣮Λ఻͑Δ

  View full-size slide

 59. ͜͏͍͏ਓ͕͍Δ
  ͜͏͍͏࢓ࣄ͕͋Δ

  View full-size slide

 60. ͨ͘͞Μ஌Δ

  View full-size slide

 61. ड͚༰ΕΔ֮ޛͰ͸ͳ
  ͘ɺׂΓ੾Δؾ࣋ͪ

  View full-size slide

 62. ͏ͪͷࢠ͸
  ෆొߍͷຽͩʂ

  View full-size slide

 63. ࢀ༩؍࡯Λ͢Δ

  View full-size slide

 64. ෆ҆ͷରॲ๏͸
  ʮ஌Δʯ͜ͱ

  View full-size slide

 65. ஌Δͷ͸
  ʮ)PXʯͰ͸ͳ͘
  ʮ'BDUʯ

  View full-size slide

 66. ࣄ࣮Λ஌Ε͹
  ෆ҆͸ܰݮ͞ΕΔ

  View full-size slide

 67. ෆ͕҆গͳ͍ਓ͸
  ͨ͘͞Μͷࣄ࣮Λ
  ஌͍ͬͯΔ

  View full-size slide

 68. େࣄͳͷ͸
  ҰਓͰઓΘͳ͍͜ͱ

  View full-size slide

 69. 8&"3&-0/&-:
  #65/05"-0/&

  View full-size slide

 70. ؾ࣋ͪΛ
  ෼͔ͬͯ͘ΕΔਓΛ
  ࣋ͭ͜ͱ

  View full-size slide