Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

情報の世界 2022年度 第11回「都市のデータ」 #情報の世界 / Data of City 2022

yumulab
June 30, 2022

情報の世界 2022年度 第11回「都市のデータ」 #情報の世界 / Data of City 2022

2022年6月30日(木)に開催された北海道情報大学の講義「情報の世界」の第11回「都市のデータ 〜 メタバース,PLATEAU,地図,人工衛星データ,オープンデータ,シビックテック etc.」の講義資料

yumulab

June 30, 2022
Tweet

More Decks by yumulab

Other Decks in Technology

Transcript

 1. 2022.06.30
  ๺ւಓ৘ใେֶ ৘ใϝσΟΞֶ෦ ৘ใϝσΟΞֶՊ
  ౬ଜ ཌྷ
  !"#$%&


  (&)%*+,-./0.1+23+4567$%&+8%9:$%&+;<=>?=>'@ABC
  DEFGFHI'J'DEFGFKLM


  EFGFNLDOPQRPSPOLTCLBCRU
  ৘ใͷੈք ୈ11ճ

  View Slide

 2. !"#$%
  • ࠓ೔ͷߨٛςʔϚ͸ʮ౎ࢢͷσʔλʯ


  • ʮ౎ࢢʯͱ͍͍ͭͭɺ͍ΖΜͳ࿩͕͋Γ·͢


  • ͨͿΜ৘ใաଟͰ͢


  • ͋ͱͰPOLITE3ͷϦϯΫूΛৼΓฦ͍ͬͯͩ͘͞


  • ͥͻʮࣗ෼͕ͲͷΑ͏ʹؔΘΕΔ͔ʯΛҙࣝ͠ͳ͕Β
  ฉ͍͍ͯͩ͘͞
  2
  👀 WebαΠτͰͷσϞ͋Γ ಈը͋Γ

  View Slide

 3. !"#$%
  3
  લ൒ (25෼)


  ϝλόʔεɺPLATEAUɺ3DεΩϟϯ
  ޙ൒ (30෼)


  ஍ਤɺਓ޻Ӵ੕σʔλɺΦʔϓϯσʔλɺγϏοΫςοΫ
  খςετ (20෼)
  BreakɿRESASɹ(5෼)

  View Slide

 4. &'()*+,-'./01
  4
  ίϯϐϡʔλ΍ίϯϐϡʔλωοτϫʔΫͷதʹ


  ߏங͞Εͨɺ3࣍ݩͷԾ૝ۭؒ΍ͦͷαʔϏεΛࢦ͢
  ݱ࣮ͷੈք͔Βऩू༷ͨ͠ʑͳσʔλΛɺ·ΔͰ૒ࢠͰ


  ͋Δ͔ͷΑ͏ʹɺίϯϐϡʔλ্Ͱ࠶ݱ͢Δٕज़ͷ͜ͱ
  ϝλόʔε
  σδλϧπΠϯ
  ϝλόʔε - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/ϝλόʔε
  σδλϧπΠϯͱ͸ʁҙຯɾఆٛ | ITτϨϯυ༻ޠ | NTTίϛϡχέʔγϣϯζ https://www.ntt.com/bizon/glossary/j-t/digital-twin.html
  ࣅͯΔ͚Ͳͪΐͬͱҧ͏ʢٕज़༻ޠͰ͸Α͋͘Δ͜ͱʣ


  ɹਓʹΑͬͯઆ໌͕ҧ͏ʢٕज़༻ޠͰ͸Α͋͘Δ͜ͱʣ

  View Slide

 5. ()23.456789:;<=>?
  5
  ौ୩5GΤϯλʔςΠϝϯτϓϩδΣΫτ όʔνϟϧौ୩ ମݧϏσΦ https://youtu.be/1huL3qPm9JI

  View Slide

 6. ()23.@AB67CDDE?
  6
  όʔνϟϧळ༿ݪʰཽͱͦ͹͔͢ͷඣʱσδλϧలࣔձ https://door.ntt/vr_akihabara_ryutosobakasunohime_top0022/

  View Slide

 7. ()23.FGH6789:;<=>?
  7
  όʔνϟϧ৘ใେ https://cluster.mu/w/986f4f5a-b275-4193-9655-5dafc1e07fa9

  View Slide

 8. IJKLMN$OPQ).R7S01TUVW?
  • ஍Ҭ׆ੑԽͷͨΊͷϚΠϯΫϥϑτͰͷ࠶ݱϫʔϧυ੍࡞
  ͱeεϙʔπήʔϜͷ࣮ࢪ
  8
  Տݪ େ, ෱୔ ߁߂, eεϙʔπʹΑΔ஍Ҭ׆ੑԽʹؔ͢Δݚڀใࠂ ৽ͻ͔ͩொ੩಺࠶ݱϫʔϧυͷ੍࡞,
  ๺ւಓ৘ใେֶلཁ, ୈ33ר, ୈ1߸, pp.51-60, 2021

  View Slide

 9. XYZ[E=\9
  • ήʔϜΤϯδϯ(Unity / Unreal Engine)౳Ͱ࡞੒ͨ͠CGͷੈք(Simulation)ͰֶशσʔλΛूΊɺͦͷػցֶशϞσϧ
  Λݱ࣮ੈք(Real)ʹద༻͢Δ


  • ࣗಈӡసं΍ϩϘοτͳͲ෼໺Ͱ͔͞Μ
  9
  Autonomous car research with AirSim https://youtu.be/CauKo089zm0

  View Slide

 10. 👀
  ]^_`a_bcdUW)e
  10
  • ࠃ౔ަ௨লͷϓϩδΣΫτ


  • ݐ෺ͷ3DϞσϧ+ςΫε
  νϟͳͲ


  • Ұ෦ͷ౎ࢢͷΈ(ࡳຈ͋Γ)


  • ϒϥ΢βͷϏϡʔϫ͋Γ

  View Slide

 11. ]^_`a_bfghi
  11
  e3d, ʲblenderʳϦΞϧͳ౎ࢢͷ࡞ΓํʂʢʙPLATEAUΛ༻͍Δํ๏ʙʣʢϘΠεϐʔΫղઆʣ https://youtu.be/MFBbbn4DVmM

  View Slide

 12. ]^_`a_bfghi
  12
  TokyoYoshida, https://twitter.com/jugemjugemjugem/status/1390917630547030018

  View Slide

 13. ]^_`a_bfghi
  13
  ౦ژύϥμΠϜ (TOKYO PARADIGM) / SG (ιΪϣϯ) Of
  fi
  cial Lyric Video https://youtu.be/SYRJiC9drko

  View Slide

 14. jC*k31
  • Χϝϥ΍ڑ཭ηϯαΛ࢖ͬͯ3࣍ݩࡱӨ


  • ϑΥτάϥϝτϦɿࣸਅͰεΩϟϯ


  • LiDARεΩϟφʔɿLiDAR(ϨʔβޫΛ༻͍ͨڑ཭ηϯα)ͰεΩϟϯ
  14
  iPhoneͰ࢝ΊΔ3DεΩϟϯੜ׆ʛiwamaʛnote https://note.com/iwamah1/n/n5df9a5daaae4

  View Slide

 15. VlWmU&Wn#iojCpqrstuv
  15
  ཱମCG/ARͰ఻͑Δʮटཬ৓ʯʛNHKχϡʔεɹhttps://www.nhk.or.jp/vr/AR/shurijo/
  👀

  View Slide

 16. 6• toMapɿ3D౎ࢢϞ
  σϧϓϥοτϑΥʔ
  Ϝ(PLATEAUޓ׵)


  • ΈΜΩϟϓɿϑΥ
  τάϥϝτϦͷί
  ϯςετ
  16
  AR Time Machine Tour | toMap


  https://minc.app/Dm1Ae5a

  View Slide

 17. Y]}w~=6^YC_E
  17
  iwama@iPhone LiDAR


  https://twitter.com/iwamah1/status/1541396633782722561
  • iPhoneʹ΋LiDAR(ڑ཭ηϯα)͕౥ࡌ


  • iPhone 12ʙ13, Pro / Pro Max
  iwama@iPhone LiDAR


  https://twitter.com/iwamah1/status/1503644519249883136

  View Slide

 18. Y]}w~=6^YC_E
  18
  XRΛָ͠Ήݚڀॴʛ͠͹ͺͺνϟϯωϧ, iPhoneͷLiDARͰ3DεΩϟϯͯ͠VRʹΞοϓ͢Δํ๏ https://youtu.be/i73gNe0BhDo

  View Slide

 19. _E•Y<6EwwZ]9\~
  19
  RoomPlan Overview - Augmented Reality - Apple Developer https://developer.apple.com/augmented-reality/roomplan/

  View Slide

 20. jC*k31€•s,-'.‚ƒ„
  • ݱ࣌఺Ͱ͸εΩϟϯਫ਼౓ͱ3DϓϦϯτͷਫ਼౓ɾՁ֨ͷ໰୊Ͱίεύతʹׂʹ߹Θͳ͍


  • কདྷతʹਫ਼౓্͕͕ΓՁ͕֨Լ͕Δͱɾɾɾ🤔
  20
  εϚϗͰ3DεΩϟϯ͢Δ৽खͷ“σʔλట๮”ʹϫϯϑΣεӡӦ͸ܯռײɹ஫ҙשىͱରࡦ΁ - ITmedia NEWS

  https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2202/16/news124.html

  View Slide

 21. EaX_Xo…†‡ˆ‰Š‹*Œ•6
  21
  RESAS ஍Ҭܦࡁ෼ੳγεςϜ https://resas.go.jp
  👀
  • ಺ֳ෎ɾܦࡁ࢈ۀল

  View Slide

 22. VN@LW
  • RESASΛ࢖ͬͯɺग़਎ࢢொଜͷاۀ਺Λώʔτ
  ϚοϓͰදࣔ͠·͠ΐ͏


  • ʮ࢈ۀߏ଄Ϛοϓʯˠʮશ࢈ۀʯˠʮاۀ਺ʯ


  • දࣔϨϕϧΛࢦఆ͢Δɿʮࢢொଜ୯ҐͰදࣔ͢
  Δʯ


  • ώʔτϚοϓಡΈࠐΈɿʮಁա཰50%ʯ


  • ஍ਤʹϚ΢εΧʔιϧΛ৐ͤΔͱاۀ਺͕දࣔ͞Ε
  ·͢ɻपғͷࢢொଜ΍ࡳຈࢢͱൺֱ͠·͠ΐ͏


  • ࡞ۀ࣌ؒ5෼


  • ٳܜ΋͜ͷؒʹ͍ͯͩ͘͠͞

  View Slide

 23. *S)W‹ŒŽ
  • τϤλ͕੩Ԭݝ੄໺ࢢʹ࣮ݧ౎ࢢWoven CityΛݐઃத
  23
  τϤλࣗಈं, Woven CityΠϝʔδϏσΦʢlong verʣhttps://youtu.be/jh7FHx8M3G0

  View Slide

 24. …•
  • ஍ਤ΋σʔλͷҰछɿͩΕ͔͕࡞͍ͬͯΔ


  • ஍ਤʹ΋ஶ࡞ݖ͕͋Δ
  24
  ෋ࢁࢢॅ୐஍ਤࣄ݅ʢ෋ࢁ஍൑ত࿨ʣ
  ʮҰൠʹɼ஍ਤ͸ɼ஍ٿ্ͷݱ৅Λॴఆͷه߸ʹΑͬͯɼ٬؍తʹදݱ͢Δ΋ͷ
  ʹ͗͢ͳ͍΋ͷͰ͋ͬͯɼݸੑతදݱͷ༨஍͕গ͘ɼจֶɼԻָɼ଄ܗඒज़্ͷ
  ஶ࡞ʹൺͯ͠ɼஶ࡞ݖʹΑΔอޢΛड͚Δൣғ͕ڱ͍ͷ͕௨ྫͰ͸͋Δ͕ɼ֤छ
  ૉࡐͷऔࣺબ୒ɼ഑ྻٴͼͦͷදࣔͷํ๏ʹؔͯ͠͸ɼ஍ਤ࡞੒ऀͷݸੑɼֶ
  ࣝɼܦݧ౳͕ॏཁͳ໾ׂΛՌͨ͢΋ͷͰ͋Δ͔Βɼͳ͓ͦ͜ʹ૑࡞ੑͷදग़͕͋
  Δ΋ͷͱ͍͏͜ͱ͕Ͱ͖Δɻʯ
  ஍ਤͱஶ࡞ݖ – ۨ୔ެԂߦ੓ॻ࢜ࣄ຿ॴ https://ootsuka-houmu.com/map/

  View Slide

 25. Dy=~X<>==• ΈΜͳͰͭ͘Δ஍ਤ (஍ਤͷWikipedia)


  • ΦʔϓϯσʔλɿOpen Data Commons Open Database License (ODbL)
  25

  View Slide

 26. …•‘…•
  • ΫϦΤΠςΟϒɾίϞϯζ(ޙड़) CC-BY 4.0 ޓ׵ϥΠηϯε


  • ਺஋ඪߴϞσϧΛ3Dग़ྗՄೳ
  26
  ஍ཧӃ஍ਤ / GSI Mapsʛࠃ౔஍ཧӃ https://maps.gsi.go.jp/
  👀

  View Slide

 27. …•‘…•jC#fgio_E’_
  • ஍ཧӃ஍ਤ3DΛ3DϓϦϯλͰҹ࡮


  • ਁਫγϛϡϨʔγϣϯ+ॅຽආ೉γϛϡϨʔγϣϯͷ݁ՌΛϓϩδΣΫγϣϯϚοϐϯάͰՄࢹԽ
  27
  ኍҪܛ Ҫ্๎࠸ ໌ੴ๜෉ ኍதᰜ ੁ໺༸৴
  ౬ଜཌྷ ٶ஍ར޾ ࣰాཅҰ "3*"γϛϡϨʔ
  γϣϯɾΤϛϡϨʔγϣϯ࿈ܞج൫Λར༻ͨ͠
  ΠϯλϥΫςΟϒͳ౎ࢢܕਫ֐ͷඃ֐༧ଌγες
  Ϝ ৘ใॲཧֶձ࿦จࢽίϯγϡʔϚɾσόΠε
  ˍγεςϜʢ$%4ʣ QQ

  View Slide

 28. x\y“w”6z6x\y“w”6X<:•Yw
  • Χοί͍͍஍ਤΛར༻/࡞੒Մೳ


  • Unity, JavaScriptͳͲͰ΋ར༻Մ
  28
  Mapbox StudioʛMapbox https://www.mapbox.jp/mapbox-studio

  View Slide

 29. • Ҡಈي੻Ͱࣈ΍ֆΛඳ͘
  29
  –]X6C>\—Y~˜6z6–]X™š
  ΫϦενʔω߶ా,


  https://twitter.com/tkgc446/status/1525686516856815618
  Kuniharu Higano, GPS Drawing×৽ๅౡ,


  https://www.instagram.com/reel/CZpqE5LhsA2/

  View Slide

 30. ›œ#L•žoX’_ŸU
  • আઇंͷGPSଌҐσʔλʹΑΔૉඳ
  30

  View Slide

 31. ¡#¢1£-‹¤1¥L•ž#¦§¨©oX’_ŸU
  • আઇंͷي੻ɺͻ·ΘΓӴ੕σʔλͳͲΛՄࢹԽ


  • ؾԹɺ೔ࣹྔɺ߱ઇྔɺੵઇྔɺνΧϗਓྲྀྔͳͲΛՄௌԽ
  31

  View Slide

 32. –ww˜9=6a\><}6X<:•Yw
  • ߤۭಈըΛWebͰ࡞੒Մೳ
  32
  Google Earth Studio https://www.google.com/intl/ja/earth/studio/

  View Slide

 33. –`ŸX
  • General Transit Feed Speci
  fi
  cation
  (GTFS)ɿੈքඪ४ͷެڞަ௨σʔλ
  ϑΥʔϚοτ


  • Google MapͰ΋࠾༻


  • ୭͔ (όεձࣾɺ࣏ࣗମɺݸਓͷ༗ࢤͳͲ)
  ͕σʔλΛ্ͭͬͯ͛͘Δ͜ͱͰɺΈΜͳ
  ͷੜ׆͕ศརʹͳ͍ͬͯΔ😊
  33

  View Slide

 34. `=99:;7Œ.)*?oª«,)'dU¬WVl)•
  • ܦࡁ࢈ۀলओಋɺ͘͞ΒΠϯλʔωοτ͕ӡӦ
  34
  Tellus https://www.tellusxdp.com/platform/
  👀

  View Slide

 35. ª«,)'fgi
  35
  ACTABA | Sagri https://sagri.tokyo/actaba/
  ೶ۀ ஍Ձ
  ʮ໷໌Δ͍ͱ͜Ζ͸౔஍ͷՁ͕֨ߴ͍ʁ

  ໷ؒޫͱ౔஍Ձ֨ͷ૬ؔΛௐࠪͯ͠Έͨʂʯ | ஦ാ

  https://sorabatake.jp/27232/

  View Slide

 36. -_X_6Xy\®=_yy;67ª«,)'¯°±•²¬³´1?
  • 2022೥͸10/01-02։࠵ (ࡳຈͰ΋։࠵༧ఆ)
  36
  NoMaps2019ձظதʹNASAओ࠵ͷੈք࠷େͷϋοΧιϯʹࡳຈ͔Β௅ઓ : - ASCII STARTUP https://ascii.jp/elem/000/002/007/2007626/

  View Slide

 37. µ)d1,)'
  • Φʔϓϯͳ(ެ։͞Εͨ)σʔλʁ


  • Φʔϓϯσʔλͷఆٛ
  37
  ࠃɺ஍ํެڞஂମٴͼࣄۀऀ͕อ༗͢Δ׭ຽσʔλͷ͏ͪɺࠃຽ୭΋͕Πϯλʔωοτ
  ౳Λ௨ͯ͡༰қʹར༻ʢՃ޻ɺฤूɺ࠶഑෍౳ʣͰ͖ΔΑ͏ɺ࣍ͷ͍ͣΕͷ߲໨ʹ΋֘
  ౰͢ΔܗͰެ։͞ΕͨσʔλΛΦʔϓϯσʔλͱఆٛ͢Δɻ


  1.Ӧར໨తɺඇӦར໨తΛ໰Θͣೋ࣍ར༻Մೳͳϧʔϧ͕ద༻͞Εͨ΋ͷ


  2.ػց൑ಡʹదͨ͠΋ͷ


  3.ແঈͰར༻Ͱ͖Δ΋ͷ
  Φʔϓϯσʔλجຊࢦ਑

  ʢฏ੒29೥5݄30೔ߴ౓৘ใ௨৴ωοτϫʔΫࣾձਪਐઓུຊ෦ɾ׭ຽσʔλ׆༻ਪਐઓུձܾٞఆʣ

  View Slide

 38. µ)d1,)'
  • ͍Β͢ͱ΍͸ (લϖʔδͷఆٛʹ͓͍ͯ͸)
  ΦʔϓϯσʔλͰ͸ͳ͍
  • ೋ࣍ར༻(࠶഑෍)ΛೝΊ͍ͯͳ͍
  38

  View Slide

 39. µ)d1,)'
  39
  ࡳຈࢢICT׆༻ϓϥοτϑΥʔϜ | DATA-SMART CITY SAPPORO


  https://data.pf-sapporo.jp/
  ๺ւಓΦʔϓϯσʔλϙʔλϧαΠτ
  https://www.harp.lg.jp/opendata/
  👀

  View Slide

 40. ¶·,)'
  • ਓͷྲྀΕ(௨ߦऀ਺)ͷσʔλ


  • ࡳຈͰ͸νΧϗɺΦʔϩϥλ΢ϯɺϙʔϧλ΢ϯͷσʔλ͕ެ։
  40
  ळ݄ిࢠ௨঎, ύϥϥοΫεࣾ


  ௒Ի೾ڑ཭ηϯαʔϞδϡʔϧ


  https://akizukidenshi.com/
  catalog/g/gM-05400/
  3,980ԁ
  ࡳຈӺલ௨஍ԼาߦۭؒʢνɾΧɾϗʣʰ௨ߦྔʢ࣌ؒผʣʱ
  View | DATA-SMART CITY SAPPOR
  O

  https://data.pf-sapporo.jp/toshinbuchikakuukan_tuukouryou_02_view

  View Slide

 41. Tn¸0ŒŽ¹º¢»1¼
  41
  • σʔλͷదਖ਼ͳ࠶ར༻Λଅਐ͢ΔͨΊͷϥΠηϯε(ར༻ن໿)


  • ΦʔϓϯσʔλͷϥΠηϯεͱͯ͠Α͘࢖ΘΕΔ
  BY
  ND
  NC
  SA
  ΫϦΤΠςΟϒɾίϞϯζɾϥΠηϯεͱ͸ | ΫϦΤΠςΟϒɾίϞϯζɾδϟύϯ https://creativecommons.jp/licenses/

  View Slide

 42. ‹½¬TŒ¬T
  42
  • Code for Japanɿ೔ຊͷγϏοΫςοΫΛଅਐ͢ΔඇӦརஂମ


  • ϒϦήʔυɿ֤஍ҬͷγϏοΫςοΫίϛϡχςΟ


  • Code for Sapporo΋͋ΔΑ
  Ұൠࣾஂ๏ਓίʔυɾϑΥʔɾδϟύϯ | Code for Japan https://www.code4japan.org/

  View Slide

 43. ‹½¬TŒ¬T#hi¾¿
  43
  ͬ͞ΆΖอҭԂϚοϓ by Code for Sappor
  o

  https://papamama.codeforsapporo.org/
  ಓ಺ͷ࠷৽ײછಈ޲ | ๺ւಓ ৽ܕίϩφ΢Πϧε·ͱΊαΠτ
  https://stopcovid19.hokkaido.dev/

  View Slide

 44. ‹½¬TŒ¬T#hi¾¿
  44
  Code for Japan, ͷͼ͠Ζɺ͓΋͠ΖͬɻγϏοΫςοΫ - γϏοΫςοΫͷࣄྫ঺հ(JPʣ https://youtu.be/8M9H6H77v6k

  View Slide

 45. ÀÁ€
  • খςετʹऔΓ૊ΜͰ͍ͩ͘͞


  • 2ճडݧͰ͖·͢


  • క੾ɿ࣍ճߨٛ։࢝࣌(07/07 16:15)·Ͱ


  • ײ૝ॻ͍͍ͯͩ͘͞ (೚ҙɺ੒੷ʹؔ܎ͳ͠)


  • ࣍ճͷ༧ఆ


  • 07/07ʮݸਓͷσʔλʯ
  45

  View Slide