$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

情報の世界 2023年度 第12回「個人のデータ」 #情報の世界 / Data of Individual 2023

yumulab
July 06, 2023

情報の世界 2023年度 第12回「個人のデータ」 #情報の世界 / Data of Individual 2023

2023年7月6日(木)に開催された北海道情報大学の講義「情報の世界」の第12回「個人のデータ 〜 ウェアラブルデバイス、行動認識、画像処理、プライバシー、パーソナルデータ etc.」の講義資料

yumulab

July 06, 2023
Tweet

More Decks by yumulab

Other Decks in Technology

Transcript

 1. 2023.07.06
  ๺ւಓ৘ใେֶ ৘ใϝσΟΞֶ෦ ৘ใϝσΟΞֶՊ
  ౬ଜ ཌྷ
  !"#$%&


  ()*+,-$./012345167891:+/.;%1<%=>-$%&'?@AB
  CDEFEGH'I'CDEFEJKL


  DEFEMKCNOPQORONKSBKABQT
  ৘ใͷੈք ୈ12ճ

  View Slide

 2. !"#$
  • Twitter΁ͷײ૝ɾ࣭໰ͷ౤ߘ׻ܴ (͜ͷतۀͷࢲͷճͷΈ)


  • ϋογϡλά
  #৘ใͷੈք


  • HIU-WiFi͔ΒTwitterͭͳ͕Βͳ͍ͷͰ(͝ΊΜͶ🥺)ɺɹ
  εϚϗ͔Β౤ߘ͍ͯͩ͘͠͞


  • ޶όϨͨ͘͠ͳ͍ਓ͸तۀ༻ΞΧ΢ϯτ࡞ΔͱΑ͍͔΋


  • εϥΠυͷࡱӨɾεΫγϣ΋౤ߘOKͰ͢🙆


  • খςετͷεΫγϣ౤ߘ͸NG🙅 2

  View Slide

 3. %&'()
  • ࠓ೔ͷߨٛςʔϚ͸ʮݸਓͷσʔλʯ


  • ʮݸਓʯͱ͍͍ͭͭɺ͍ΖΜͳ࿩͕͋Γ·͢


  • ͨͿΜ৘ใաଟͰ͢


  • ͋ͱͰPOLITE3ͷϦϯΫूΛৼΓฦ͍ͬͯͩ͘͞


  • ͥͻʮࣗ෼͕ͲͷΑ͏ʹؔΘΕΔ͔ʯΛҙࣝ͠ͳ͕Β
  ฉ͍͍ͯͩ͘͞
  3
  👀 σϞ͋Γ ಈը͋Γ

  View Slide

 4. %&'()
  4
  લ൒ (40෼)


  ΢ΣΞϥϒϧσόΠεɺߦಈೝࣝɺը૾ॲཧ
  ޙ൒ (25෼)


  ϓϥΠόγʔɺύʔιφϧσʔλ
  খςετ (20෼)
  BreakɿTeachable Machineɹ(5෼)

  View Slide

 5. *+,-./0123
  5
  ϝΨω (JINS MEME)
  JINS MEME


  https://jinsmeme.com/
  Apple Watch Series 3


  https://www.apple.com/jp/shop/buy-watch/apple-watch-series-3
  Apple Watch

  View Slide

 6. 456789:6;
  6
  Xiaomi MiεϚʔτόϯυ6-ੈքҰͷϙʔλϒϧ | Xiaomi Japa
  n

  https://www.mi.com/jp/product/mi-smart-band-6/
  ¥4,870

  View Slide

 7. <=>=?'@ABC>D=EFGHF6I6JKLKM5
  7
  ϞόΠϧϞʔγϣϯΩϟϓνϟʔ:Մೳੑɺແݶେɻ͍ͪͯ͘͞ɺ͔Δ͍ɺϞόΠϧϞʔγϣϯΩϟϓνϟʔ mocopiʢϞίϐʣʲιχʔެࣜʳ
  https://youtu.be/ovHHpralCD8
  👀

  View Slide

 8. <=>=?'@ABC>D=EFGHF6I6JKLKM5
  8
  👀

  View Slide

 9. NOPQ
  • େྔͷσʔλΛػց(ίϯϐϡʔλ)͕ಡΈࠐΜͰ
  ֶश͠ɺͦͷֶशͨ݁͠Ռ(Ϟσϧ)Λ࢖ͬͯॲཧ
  Λߦ͏


  • Ͱ͖Δ͜ͱ


  • ෼ྨɺ༧ଌɺҟৗݕ஌ɺੜ੒
  9

  View Slide

 10. RSTUVWXY
  • ༷ʑͳσʔλΛ༻͍ͯਓؒͷߦಈΛೝࣝ͢Δ


  • ϔϧεέΞɺεϙʔπͳͲʹ׆༻
  10
  ڑ཭ηϯα
  ಈըɾը૾
  ߦಈೝࣝ
  RUNNING
  WALKING
  SITTING
  STANDING
  JUMPING
  σʔλ
  εϚʔτϑΥϯ
  ʢՃ଎౓ɾ܏͖ɾ஍࣓ؾ౳ʣ
  ΢ΣΞϥϒϧσόΠε
  ʢՃ଎౓ɾ຺೾౳ʣ

  View Slide

 11. Z[\<=]$^_VWXY
  • Bayat et al., A Study on
  Human Activity Recognition
  Using Accelerometer Data
  from Smartphones (2014)


  • εϚʔτϑΥϯͷՃ଎౓ηϯ
  αͰߦಈೝࣝ


  • 2005೥ࠒ(εϚʔτϑΥϯ͕
  ग़Δલʂ)͔Β͔͞Μʹ΍Β
  Ε͍ͯΔݚڀ 11

  View Slide

 12. `abc<=]$^_VWXY
  • Laput et al., Synthetic Sensors: Towards General-Purpose Sensing (2017)


  • Ոఉ಺ͰͷߦಈΛΧϝϥΛ࢖ΘͣʹϚΠΫɺ੺֎ઢηϯαɺՃ଎౓ηϯαɺ࣓ྗܭͳͲΛ౥ࡌͨ͠ηϯαͰਪఆ
  12
  Synthetic Sensors: Towards General-Purpose Sensing https://youtu.be/aqbKrrru2co

  View Slide

 13. defgBhij=?$^_VWkl
  • ߴྛΒ, ਍அπʔϧΛ༻͍ͨεϚʔτλοϓͷফඅిྗ৘ใʹΑΔਓͷߦಈਪఆਫ਼౓
  ͷ࣮ূධՁ (2018)


  • εϚʔτλοϓͰऔಘͨ͠ফඅిྗྔ͔Βʮىচʯʮ֎ग़ʯʮؼ୐ʯʮब৸ʯΛਪఆ
  13

  View Slide

 14. m2nompCqC'rstuvwxYy
  • ૔ڮΒ, τΠϨοτϖʔύͷճసʹجͮ͘τΠϨ࢖༻ऀࣝผख๏ (2017)


  • τΠϨοτϖʔύʔͷਊʹ֯଎౓ηϯαΛઃஔ͠ɺ5ͭͷಛ௃ྔ(࢖༻ྔɺ
  ࣌ؒɺ଎౓ͷ࠷େ஋ɺ଎౓ͷฏۉ஋ɺ଎౓ͷ෼ࢄ)͔Β࢖༻ऀΛਪఆ
  14

  View Slide

 15. z{|}0123~•€••
  15
  ͸͡Ίͯͷํ΁ | DFree - ഉᔔ༧ଌσόΠε/Toilet Timing Predicting Device https://dfree.biz/personal/beginners.html

  View Slide

 16. VWXY‚0Ci‚G-21>C
  • ػցֶशʹΑΓ͞·͟·ͳߦಈೝ͕ࣝՄೳʹ


  • ࿙Εͯ΋໰୊ͳ͍ͱࢥͬͨσʔλ͔Βɺ༧ظ͠ͳ͍৘ใ(ߦಈཤྺͳͲ)
  ͕࿙ΕΔՄೳੑ΋͋Δ


  • σʔλͷѻ͍͸ɺ͜Ε·ͰҎ্ʹϓϥΠόγʔʹ഑ྀ͢Δඞཁ͕͋Δ
  16

  View Slide

 17. NOPQ‚ƒ„…†
  • ػցֶशͱը૾ॲཧ෼໺͸૬ޓʹີ઀ʹൃల


  • Α͘࢖ΘΕΔศརͳπʔϧΛ3ͭ঺հ


  • YOLO


  • MediaPipe


  • Teachable Machine
  17

  View Slide

 18. ‡ˆ‰ˆAŠ‹Œ•,/Žj••
  18
  YOLO Open Images in New York https://youtu.be/69Ii3HjUiTM

  View Slide

 19. 4•:58‘5M•
  • Google͕ఏڙ͢
  ΔΦʔϓϯιʔε
  πʔϧ


  • Pythonɺ
  JavaScriptͳͲ͍
  Ζ͍ΖͳݴޠͰϥ
  ΠϒϥϦ͕͋Δ
  19
  👀
  Home - mediapipe https://google.github.io/mediapipe/

  View Slide

 20. 4•:58‘5M•6’89:“'”•@
  20
  ๭Ξχϝͷѱ໾͕࢖͏ʮͱ͓͖ͬͯͷख඼ʯͬΆ͍ېढ͕࢖͑Δʢؾ͕͢Δ͔΋͠Εͳ͍ʣWebΞϓϦ V3 ͷࢼ࡞ʢʁʣ


  https://youtu.be/wyOzbHk_tVE

  View Slide

 21. 4•:58‘5M•6‘K“•'”•@
  21
  ্൒਎Ͱԋ૗ | ProtoPedia https://protopedia.net/prototype/2840
  👀

  View Slide

 22. –•8L—8˜™•648L—59•
  • Google͕ఏڙ͢ΔػցֶशϞσϧੜ੒πʔϧɺWeb্ͰࢼͤΔ
  22
  👀
  Teachable Machine https://teachablemachine.withgoogle.com/

  View Slide

 23. UM?KV
  • Teachable MachineͰ
  ʮάʔʯʮνϣΩʯʮύʔʯ
  Λೝࣝͯ͠Έ·͠ΐ͏


  • Teachable MachineͷWeb
  αΠτ͔Βʮ࢖ͬͯΈΔʯɹɹɹɹɹɹ
  ˠʮը૾ϓϩδΣΫτʯɹ
  ˠʮඪ४ͷը૾Ϟσϧʯ


  • ࡞ۀ࣌ؒ5෼


  • ٳܜ΋͜ͷؒʹ͍ͯͩ͘͠͞

  View Slide

 24. ,š?-'›œ
  24
  ৗઃలࣔʰΞφάϥͷ͏ͨɹʙফ͑ͨത࢜ͱ࢒͞Εͨ૷ஔʙʱ https://youtu.be/75jA7F8AXC4

  View Slide

 25. ,š?-'›œ
  25
  ৗઃలࣔʮΞφάϥͷ͏ͨ―ফ͑ͨത࢜ͱ࢒͞Εͨ૷ஔʯ https://youtu.be/j1zLBXUoG3I

  View Slide

 26. •omžCŸ ¡-
  • Πϯλʔωοτӽ͠ʹө૾ΛݟΔ͜ͱ͕Ͱ͖ΔΧϝϥ


  • ๷൜Χϝϥɺࣗ୐ϖοτ؂ࢹ etc.


  • ੬ऑͳύεϫʔυ΍όοΫυΞʹΑΔෆਖ਼ΞΫηεͷϦεΫ΋
  26
  தࠃ੡ωοτϫʔΫΧϝϥʹ؅ཧऀݖݶΛୣऔͰ͖ΔόοΫυΞͷଘࡏ͕ใࠂ͞ΕΔ - GIGAZINE


  https://gigazine.net/news/20200207-xiongmai-backdoor/

  View Slide

 27. ¢’ˆ~£¤
  • Πϯλʔωοτ઀ଓػثͷݕࡧαΠτ
  27

  View Slide

 28. 59“•L8J
  • ύεϫʔυઃఆ͍ͯ͠ͳ͍ωοτϫʔΫΧϝϥͷө૾ΛूΊͨWebαΠτ΋͋Δ
  28
  ๷൜Χϝϥө૾Λͷ͖ͧݟͰ͖ͯ͠·͏ʮinsecamʯϨϏϡʔɺ೔ຊͷ๷൜Χϝϥ΋1000୆Ҏ্ϦΞϧλΠϜͰ౪ΈݟՄೳ - GIGAZINE


  https://gigazine.net/news/20200718-insecam/

  View Slide

 29. ¤ˆ–¥¦§
  • Πϯλʔωοτ઀ଓػثͷ੬ऑੑௐࠪ


  • ૯຿লɺࠃཱݚڀ։ൃ๏ਓ৘ใ௨৴ݚڀػߏ͕࣮ࢪ
  29
  NOTICEʛαΠόʔ߈ܸʹѱ༻͞ΕΔ͓ͦΕͷ͋ΔIoTػثͷௐࠪɺ஫ҙשىΛߦ͏ϓϩδΣΫτ https://notice.go.jp/

  View Slide

 30. ¡-¨©'G-21>Cª«
  30
  JRେࡕӺϏϧͷʮإࣝผʯ࣮ূ࣮ݧɺϓϥΠόγʔ৵֐ͷݒ೦͔ΒԆظ | ೔ܦΫϩεςοΫʢxTECHʣ


  https://xtech.nikkei.com/it/article/NEWS/20140311/542723/
  ຊ࣮ূ࣮ݧ͸ݪଇͱͯ͠ɺຽ๏ٴͼಠཱߦ੓๏ਓ౳ݸਓ৘ใอޢ๏ʹ͸ҧ൓͠ͳ͍ͱͷ݁࿦Λಘͨ
  ػߏ๏ʹج͖ͮઃཱ͞Εͨެతஂମͱͯ͠ͷઆ໌੹೚ΛՌ͍ͨͯ͠ͳ͍ɺͱͷ൷൑Λ໔Εͳ͍Ͱ͋Ζ͏
  ө૾ηϯαʔ࢖༻େن໛࣮ূ࣮ݧݕ౼ҕһձ ௐࠪใࠂॻΑΓ

  View Slide

 31. ¬S-®‚qC¯š/0Ci
  31
  ύʔιφϧσʔλɿݸਓʹؔ͢Δ৘ใ


  ݸਓ৘ใɿݸਓΛࣝผͰ͖Δ৘ใ
  ࢯ໊ ੜ೥݄೔ ॅॴ
  ݸਓͷଐੑ৘ใ Ҡಈɾߦಈɾߪങཤྺ
  ΢ΣΞϥϒϧػث͔Βऩूͨ͠৘ใ

  View Slide

 32. qC¯š/0Ci'@AB12/°T±²
  • ܞଳి࿩ར༻ऀͷҐஔ৘ใΛ౷ܭతʹར༻ (ߪೖՄ)
  32
  ʲެࣜʳϞόΠϧۭؒ౷ܭ | Ґஔ৘ใͳͲͷϏοάσʔλΛར༻ͨ͠ਓޱ౷ܭ৘ใ https://mobaku.jp/
  👀

  View Slide

 33. -®³V
  33
  ৘ใۜߦͱ͸ | ৘ใۜߦαʔϏεDprimeɿࡾඛ̛̪̟৴ୗۜߦ https://www.tr.mufg.jp/dprime/service/about/

  View Slide

 34. -®³V
  • ৘ใΛ༬͚Δ(౉͢)ͷ͸ෆ҆ʁ


  • ೔ຊͰ࠷ॳʹͰ͖ͨۜߦ͸1873(໌࣏6)೥ͷୈҰ
  ࠃཱۜߦ


  • ೔ຊͰ࠷ॳʹͰ͖ͨ௨՟͸ 7ੈلޙ൒ͷ෋ຊમ
  34

  View Slide

 35. ´µ²¶
  35
  NEC ൿີܭࢉ | NEC https://jpn.nec.com/secure-computation/index.html

  View Slide

 36. G-21>C·• ๏཯ͷઢҾ͖͸֬ݻͨΔ΋ͷͰ͸ͳ͍


  • ղऍʹ෯͕͋Δ(ͳͷͰࡋ൑ͰܾΊΔ)


  • ࣌୅എܠͷӨڹΛड͚ͯҐஔ͚͕ͮมΘΔ


  • Coinhiveࣄ݅


  • ޿ࠂΛࡌͤΔ୅ΘΓʹ҉߸௨՟ϚΠχϯάΛߦ͏ɺWebαΠ
  τͷ৽͍͠ऩӹγεςϜCoinhive͕ҧ๏ͱ͞Εݕڍ


  • 1৹ɿແࡑɹɹ2৹ɿ༗ࡑɹɹ࠷ߴࡋɿແࡑ
  36

  View Slide

 37. ¢¤¢
  • ଟ͘ͷύʔιφϧσʔλؚ͕·ΕΔ


  • ςΩετɺࣸਅɺಈը


  • ॴଐɺډॅ஍ɺझຯɺަ༑ؔ܎౳
  37

  View Slide

 38. ½¾¿¢¤¢‚ÀÁ¿¢¤¢
  38
  αʔό αʔό
  αʔό
  αʔό
  ूதܕ(طଘ)SNS


  Twitter, Instagram, Facebook౳
  ෼ࢄܕSNS


  Mastodon, Misskey, Bluesky౳

  View Slide

 39. ÀÁ¿¢¤¢
  39
  misskey.io trpger.us
  nijimiss.moe
  • αʔόؒͰ৘ใΛ࿈ܞ = ҧ͏αʔόͷϢʔβ৘ใ΋औಘՄೳ
  Misskeyαʔό
  Misskeyαʔό
  Misskeyαʔό
  Misskey αʔόʔҰཡ
  https://join.misskey.page/ja-JP/instances

  View Slide

 40. £LÂ5Ã5ÂđŘ6R48“ÂK:K9Æ645““Ç•ÄU
  • ActivityPubͱ͍͏
  ϓϩτίϧͰαʔ
  όؒͷ࿈ܞ͕Մೳ


  • ूதܕͱಉ༷ͷ՝
  ୊΋ൃੜ
  40
  Segment, AT Protocol (BlueSky Social)࢓༷ղઆ ʙ W3C DID࢓༷Λఴ͑ͯ ʙ - Speaker Dec
  k

  https://speakerdeck.com/gpsnmeajp/at-protocol-bluesky-social-shi-yang-jie-shuo-w3c-didshi-yang-wotian-ete

  View Slide

 41. £–‘€KÂKLK™6R7™Å•“ÇÄU
  41
  Segment, AT Protocol (BlueSky Social)࢓༷ղઆ ʙ W3C DID࢓༷Λఴ͑ͯ ʙ - Speaker Dec
  k

  https://speakerdeck.com/gpsnmeajp/at-protocol-bluesky-social-shi-yang-jie-shuo-w3c-didshi-yang-wotian-ete
  • ATProtocolͱ͍͏
  ϓϩτίϧͰ࿈ܞ


  • ΞΧ΢ϯτͷҠߦ
  ΋Մೳ


  • ࢓૊Έ͸ෳࡶɾɾɾ


  • ݱࡏઈࢍ։ൃத

  View Slide

 42. È‚#
  • ৽͍͠΋ͷ ← ෆ҆ ← ࢓૊Έ͕Θ͔Βͳ͍


  • ύʔιφϧσʔλ


  • AI


  • ϒϩοΫνΣʔϯ


  • etc.


  • ࢓૊ΈΛษڧͯ͠ෆ҆Λ෷১͠Α͏
  42

  View Slide

 43. ÉÊÊ#-®
  43
  @shiropen2 AIͷҨిࢠ

  View Slide

 44. ÉËt$
  • খςετʹऔΓ૊ΜͰ͍ͩ͘͞


  • 2ճडݧͰ͖·͢


  • క੾ɿ࣍ճߨٛ։࢝࣌·Ͱ


  • ײ૝ॻ͍͍ͯͩ͘͞ (೚ҙɺ੒੷ʹؔ܎ͳ͠)
  44

  View Slide