Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

30歳無経験だった僕が自然農法の農家になれた話し

 30歳無経験だった僕が自然農法の農家になれた話し

2020年2月5日、SNN交流会事例発表のスライドです。僕らが自然農法をするのに手助けしてくれた全ての人に、愛と敬意と感謝を込めて。

▶︎ポッドキャスト
https://anchor.fm/yusando/episodes/17-SNN-ealjt3

▶︎ウェブサイト
https://yusando.com

悠三堂 yusando Inc.

February 05, 2020
Tweet

More Decks by 悠三堂 yusando Inc.

Other Decks in Business

Transcript


 1. ࡀɺ
  ແܦݧͩͬͨ๻͕ࣗવ೶๏ͷ
  ೶ՈʹͳΕͨ࿩ɻ

  View Slide

 2. ༔ࡾಊ
  ᛹࡚ ྒྷଠ࿠

  View Slide

 3. େֶଔۀޙɺ์࿘ɻ
  ͓લ͸Ͳ͜ʹ͍͘ʁ
  2008

  View Slide

 4. ࣗવ೶๏ɺ࠷ߴͩͳͱ
  ࢥΘ͍͍ͤͯͨͩͨ
  ઌഐͱͷग़ձ͍
  2009

  View Slide

 5. ஷۚ̌ऩೖ̌
  ແ৬ͷ๻ͱ݁ࠗͯ͘͠Εͨ
  ح੻ͷঁੑ
  2014

  View Slide

 6. ౔Ҫ͞Μʹ༠͍͍ͬͯͨͩͯ
  SNNؔ੢ࣄ຿ہ΁
  Χλϩάͱ͔࡞ͬͯ·ͨ͠ɻ
  2014

  View Slide

 7. 6
  ݚमͳ͠Ͱ೶ۀΛ࢝Ίͨ
  ๻Βʹ༏͘͠Ұ͔Βڭ͑ͯ
  ͘Εͨѳඒઍඒࢠ͞Μɻ
  2014

  View Slide

 8. SNNަྲྀձͰɺӉ࣏ాݪொ
  ͷ໦ݪ͞Μͱग़ձ͍ɻ
  ͓஡࠿ഓ΁ͷಓ͕ɻ
  2014

  View Slide

 9. ௕உ஀ੜɻ
  Ոܭ͸ݫ͘͠ɺ೶ۀؤுΔ
  ͔͠ͳ͘ͳΓ·ͨ͠ɻ
  2015

  View Slide

 10. ॳΊͯ࡞Δࣗ෼ͷ͓ถɻ
  ̒੊ͷాΜ΅ɻ
  2015

  View Slide

 11. ॳΊͯ࡞Δࣗ෼ͨͪͷ͓஡ɻ
  Ӊ࣏ాݪͷ஡ാɻ
  2015

  View Slide

 12. ͓̌
  ॳΊͯͷ੡඼͕Ͱ͖ͨ೥ɻ
  2015

  View Slide

 13. 2016
  גࣜձࣾ ༔ࡾಊઃཱ
  ୅දऔక໾ࣾ௕ʹब೚

  View Slide

 14. 2016
  ೥ʹ๢͘ͳͬͨ෕΋
  Ұॹʹಇ͚ΔΑ͏ʹɺ
  χοΫωʔϜʮΏʔ͞ΜʯΛձ໊ࣾʹɻ
  ռ໊ͷʮ๟ྑʯΛϩΰϚʔΫʹɻ

  View Slide

 15. 2016
  ๻ͱຓͱೋਓͷখ͍͞ձࣾɻ
  ੈքͰ΋ͬͱ΋Ұ൪খ͍͓͞஡ͷձࣾͰ͢ɻ

  View Slide

 16. ߞ࡞஍
  ަ໺ࢢ
  Ӊ࣏ాݪொ
  ໦௡઒ࢢ
  ಸྑࢢ
  ೆࢁ৓ଜ
  ߞ࡞໘ੵɹ͓஡໿̎ொ̔൓ɹਫҴɹ̐൓ɹാ1.5൓ɹՌथ̍൓ɹ

  View Slide

 17. Chapter3:Natural Tea
  ϝΠϯͷ͓஡ാ
  ಸྑݝಸྑࢢ্ਂ઒ொ
  ඪߴ໿500M
  ೔ຊͰҰ൪৽஡͕஗͍
  ๺ւಓͱಉ͡ؾީ
  פஆͷ͕ࠩେ͖͘
  ຯͷྑ͍͓஡͕Ͱ͖Δɻ

  View Slide

 18. ऩ֭ͷ࣌ظ͸
  ຖ೔ɺ͓஡מͷ࡞ۀɻ
  ೋਓͰמΔ஡מ͸ɺ
  ݁ߏͳॏ࿑ಇͰ͢ɻ

  View Slide

 19. ۙॴͷ೶Ո͞Μ͔Β
  ങͬͨ৐༻ఠ࠾ػ
  ࡞ۀޮ཰͕3ഒ͘Β͍ʹ
  ͳΓ·ͨ͠ɻ
  ໊લ͸ɺͳͳ͜ɻ
  2018

  View Slide

 20. ऩ͓֭ͨ͠஡͸
  ੡஡޻৔΁ɻ
  τϥοΫͰ
  Ҿऔʹ͖·͢ɻ
  2018

  View Slide

 21. ͓஡࡞Γ
  1 6 12
  3 9
  5 7
  NewTea leaves
  Ḧ஡
  ຣ஡
  ΄͏͡஡
  ӊཾ஡
  ߚ஡
  NewTea leaves
  1st Flash 2nd Flash
  େޒ࿠൪஡

  View Slide

 22. ੈքͰ།Ұɻ
  खఠΈͷࣗવ೶๏
  Ӊ࣏ຣ஡ɻ
  ༔ʑࣗదɻ

  View Slide 23. View Slide

 24. ΄
  ͏
  ͡

  View Slide

 25. ӊ


  View Slide

 26. ߚ

  View Slide

 27. 2019

  View Slide

 28. ੈքͰ࠷΋খ͍͞
  ߚ஡޻৔ɻ
  2019

  View Slide

 29. ऩ͙֭ͯ͢͠ʹ
  ৿ͷதͰҤ஺ͤ͞Δɻ
  Ӌؒ͞Μ͔Β
  ڭ͑ͯ΋Β͍·ͨ͠ɻ
  2019

  View Slide

 30. Ͱ͖ͨͯͷߚ஡ɻ
  ࣗ෼Ͱ࡞Δߚ஡͸ɺ
  ·ͩ·ͩൃల్্Ͱ͢ɻ
  2019

  View Slide

 31. Chapter4:Matcha
  ຣ஡͸खఠΈʹ
  ͩ͜Θ͍ͬͯ·͢ɻ
  Ӊ࣏ͰࣦΘΕͭͭ͋Δ
  ఻౷ΛकΓ͍ͨɻ
  ͩ͜ΘΓ

  View Slide

 32. ੜ෼ղՄೳͳ
  ςΟʔόοάΛ
  ࢖͍ͬͯ·͢ɻ
  ͩ͜ΘΓ

  View Slide

 33. ଟ༷ੑΛड͚ೖΕͯɺ
  ෱ࢱࢪઃͷํʑͱ
  ା٧ͷ࡞ۀΛ
  ͍͍ͯͨͩͯ͠·͢ɻ
  ೶෱࿈ܞ

  View Slide

 34. γεςϜ؀ڥ
  ձܭιϑτ
  freee
  LINE ެࣜ ༔ࡾಊ
  γεςϜ
  ʢࣗࣾʣ
  Instagram
  ͢΂ͯͷࣄ຿࡞ۀΛεϚϗͰ׬݁
  Shopify

  View Slide

 35. ചΓ্͛ਪҠ
  0
  500
  1000
  1500
  2000
  2014 2015 2016 2017 2018 2019
  ॳΊͯ1000ສԁΛ௒͑Δ
  2017

  View Slide

 36. ༗ػJAS
  औಘ͠·ͨ͠ɻ
  2018

  View Slide

 37. ಸྑݝ
  ೝఆ೶ۀऀ
  2018

  View Slide

 38. ल໌ೝূ
  ਃ੥த
  2020

  View Slide

 39. ೔ຊ஡
  ΠϯετϥΫλʔ
  औಘʢ༧ఆʣ
  2020

  View Slide

 40. ॳظ౤ࢿ
  ᶃܰτϥ̏୆ˠطʹ̎୆͸ഇं
  ᶄ͓஡ͷऩ֭ػցʢதݹʣʢ໿15ສԁʣ
  ᶅ৐༻ఠ࠾ػʢதݹʣɹʢ໿̑̌ສԁʣ
  ᶆߚ஡ͷ੡஡৔ʢதݹʣʢ໿̓̌ສԁʣ
  ᶇӡൖं྆ʢதݹʣɹʢ໿̒̌ສԁʣ

  View Slide

 41. ༔ͷ஡ձ

  View Slide

 42. 2019
  AmazonͰ
  ൢച։࢝

  View Slide

 43. 2019
  ;Δ͞ͱೲ੫ͷ
  ฦྱ඼ʹ

  View Slide

 44. 2019 ͓ຣ஡αϩϯ༔

  View Slide

 45. 2019 ߴౡ԰ʹৗઃ

  View Slide

 46. ๻͕ઐۀ೶ՈʹͳΕͨͷ͸
  ᶃपΓʹࣗવ೶๏Λڭ͑ͯ͘Εͨਓ͕͍ͨ͜ͱ
  ᶄ༏͘͠৴ͯ͘͡ΕΔՈ಺͕͍ͨ͜ͱ
  ᶅઌഐੜ࢈ऀ͕ะ৔Λৡͬͯ͘Εͨ͜ͱ
  ᶆ·ͱ·ͬͨะ৔͕खʹೖͬͨ͜ͱ
  ᶇॳظ౤ࢿ͕ൺֱత҆Ձͩͬͨ͜ͱ
  ᶈ͓஡͕ඒຯ͔ͬͨ͜͠ͱ
  ᶉϙδςΟϒͳϝϯλϧΛอͯͨ͜ͱ

  View Slide

 47. 2019

  View Slide

 48. 2019USA

  View Slide

 49. 2019
  SHIZUKU
  PORTLAND
  USA

  View Slide

 50. Chapter6:Portland
  where I was born
  2019
  USA
  MUJI PORTLAND

  View Slide

 51. 2019
  USA
  MUJI PORTLAND

  View Slide

 52. 2019
  USA
  NEWYORK

  View Slide

 53. 2019 FRANCE

  View Slide

 54. 2019 GERMANY

  View Slide

 55. Ǒ͓
  2019 TOKYO

  View Slide

 56. લͷੈ୅͔Β఻͍͍͑ͯͨͩͨ
  ल໌ࣗવ೶๏ɻ
  ๻Βͷࢠڙͷੈ୅ʹ΋ɺ
  ΋ͬͱ͍͍ܗͰɺ
  ͜ͷ೶๏Λ఻͍͖͍͑ͯͨɻ

  View Slide