Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

@cosmeアプリでのRx活用

aboy
November 26, 2018

 @cosmeアプリでのRx活用

15分ver

aboy

November 26, 2018
Tweet

More Decks by aboy

Other Decks in Programming

Transcript

 1. ˏcosmeΞϓϦͰͷRx׆༻
  dip × istyle ߹ಉษڧձ#02 15෼

  View full-size slide

 2. • Ѩอ༑໵ aboy
  • גࣜձࣾΞΠελΠϧͰɺˏcosmeΞϓϦ΍ˏcosmePROΞϓϦͷ։ൃΛ͍ͯ͠·͢
  • iOSΞϓϦͱɺΞϓϦ༻APIήʔτ΢ΣΠΛ୲౰தͰ͢
  • ೫໦ࡔ46͕޷͖ͳͷͰɺόΠτϧCMʹ͸͍ͭ΋ݩؾΛ͍͍͍ͨͩͯ·͢ɻdip͞Μ͸ͱͯ΋ૉ੖Β͠
  ͍ͱࢥ͍ͬͯ·͢ɻ͍ͭ΋͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·͢ɻ
  ࣗݾ঺հ

  View full-size slide

 3. ࠓ೔࿩͢͜ͱ
  • ˏcosmeΞϓϦͰ͸RxΛ࢖ͬͯ։ൃ͍ͯ͠·͢ɻRxͷ׆༻ྫΛɺαϯϓϧίʔυΛަ͑ͯ঺հ͠·͢
  • εϥΠυ಺ͷαϯϓϧίʔυ͸Swift(RxSwift/RxCocoa)Ͱ͢ɻઆ໌༻ͳͷͰɺʮ͋Ε଍Γͳ͍
  Αʂʯͱ͍͏΍͕͍͔ͭͭ͋͘Γ·͢ɻΤϥʔϋϯυϦϯά΋ͳ͍Ͱ͢ɻ
  ࿩͞ͳ͍͜ͱ
  • ObservableͷHot/Cold΍Error,CompletedͳͲɺRxͷৄ͍͠આ໌

  View full-size slide

 4. Rxͱ͸ʁ
  • Reactive Extensionsͷ͜ͱͰ͢
  • Reactive Extensionsͱ͸ɺϚΠΫϩιϑτ͔Β޿·ͬͨɺReactive ProgrammingΛ࣮ݱ͢Δ
  ͨΊͷσβΠϯ΍ɺͦͷ࣮૷ϥΠϒϥϦͷ͜ͱͰ͢
  • Reactive Programmingͱ͸ɺͬ͘͟Γݴ͏ͱprint(b)͕4Λग़ྗ͢ΔΑ͏ͳύϥμΠϜͰ͢
  • ˏcosmeΞϓϦͰ͸ɺRxSwift(iOS)ɺRxJava(Android)Λ࢖࣮ͬͯݱ͍ͯ͠·͢
  a = 1
  b = 2 * a
  a = 2
  print(b)

  View full-size slide

 5. Rxͱ͸ʁ
  • Rx͸ΦϒβʔόʔύλʔϯΛ༻͍࣮ͯ૷͞Ε͍ͯ·͢
  • RxͰग़ͯ͘Δجຊతͳ֓೦Λ3ͭͬ͘͟Γઆ໌͠·͢
  • Observableͱ͸ɺߪಡՄೳͰ͋ΓɺΠϕϯτΛྲྀ͢΋ͷͰ͢
  • Operatorsͱ͸ɺObservableΛมԽͤ͞ΔԋࢉࢠͷΑ͏ͳ΋ͷͰ͢
  • Subscribe(ߪಡ)ͱ͸ɺObservable͔ΒྲྀΕͯ͘ΔΠϕϯτΛ؂ࢹ͢Δ͜ͱͰ͢

  View full-size slide

 6. Rxͱ͸ʁ
  let a = BehaviorSubject(value: 1)
  let b: Observable = a
  .map { 2 * $0 }
  .map { Float($0) }
  b.subscribe(onNext: { (value: Float) in
  print(value)
  })
  a.onNext(2)
  // 2.0
  // 4.0
  Observable
  Operators
  Subscribe
  ※1
  ※1: BehaviorSubject͸ݫີʹ͸ObservableͰ͋ΓObserverͰ͢

  View full-size slide

 7. ˏcosmeΞϓϦ × Rx
  • RxͷσʔλόΠϯσΟϯάػߏɺඇಉظॲཧͱͷ૬ੑͷྑ͞ΛϝϦοτʹײ͡ɺ໿1೥લͷˏcosme
  ΞϓϦϦχϡʔΞϧͷλΠϛϯάͰRxΛಋೖ͠·ͨ͠

  View full-size slide

 8. ˏcosmeΞϓϦͰͷ׆༻ྫ

  View full-size slide

 9. • ձһొ࿥ը໘ͷσʔλόΠϯσΟϯά
  • ϝοηʔδεϨουϦετͷϙʔϦϯά
  • ඇಉظॲཧͷ૊Έ߹Θͤ
  ׆༻ྫ

  View full-size slide

 10. • ձһొ࿥ը໘ͷσʔλόΠϯσΟϯά
  • ϝοηʔδεϨουϦετͷϙʔϦϯά
  • ඇಉظॲཧͷ૊Έ߹Θͤ
  ׆༻ྫ

  View full-size slide

 11. • ϝϧΞυͱύεϫʔυΛೖྗͯ͠ձһొ࿥
  ͕Ͱ͖Δ
  • ϝϧΞυͱύεϫʔυʹͦΕͧΕόϦσʔ
  γϣϯ͕͋Δ
  • ྆ํOKͩͬͨΒձһొ࿥Ϙλϯ͕༗ޮԽ
  • όϦσʔγϣϯ݁ՌʹԠͯ͡ΤϥʔςΩε
  τΛදࣔ
  ׆༻ྫɿձһొ࿥ը໘ͷσʔλόΠϯσΟϯά

  View full-size slide

 12. class SignUpViewModel {
  let password = Variable("")
  }
  class SignUpViewController: UITableViewController {
  @IBOutlet weak var passwordTextField: UITextField!
  private var viewModel: SignUpViewModel!
  override func viewDidLoad() {
  super.viewDidLoad()
  viewModel.password.asObservable()
  .bind(to: passwordTextField.rx.text)
  passwordTextField.rx.text.orEmpty
  .bind(to: viewModel.password)
  }
  }
  UI -> ViewModel΁ͷόΠϯσΟϯά
  ViewModel -> UI΁ͷόΠϯσΟϯά
  Input/Output݉೚ͷObservable
  ձһొ࿥ը໘ɿجຊతͳσʔλόΠϯσΟϯά
  ※1
  ※1: Variable͸RxSwiftಠࣗͷ΋ͷͰɺBehaviorSubjectͷϥούʔͰ͢ɻݱࡏ͸deplicatedͰ͢ɻ

  View full-size slide

 13. class SignUpViewModel {
  private var isEmailValid: Observable
  private var isPasswordLengthValid: Observable
  private var isPasswordCharacterValid: Observable
  private var isPasswordValid: Observable
  let canSignUp: Observable
  init() {
  isEmailValid = email.asObservable()
  .map { (str: String) -> Bool in
  ϝϧΞυόϦσʔγϣϯ(str)
  }
  isPasswordCharacterValid = password.asObservable()
  .map { ύεϫʔυόϦσʔγϣϯ($0) }
  isPasswordLengthValid = password.asObservable()
  .map { 4 <= $0.count && $0.count <= 12 }
  isPasswordValid = Observable
  .combineLatest(
  isPasswordLengthValid,
  isPasswordCharacterValid
  ) { $0 && $1 }
  canSignUp = Observable
  .combineLatest(isEmailValid, isPasswordValid) { $0 && $1 }
  }
  }
  combineLatest͸ෳ਺ͷΞΠςϜͷ࠷৽ͷ݁ՌΛ݁߹͠ɺ
  ධՁؔ਺ʹج͍ͮͯม׵ͯ͠ฦ͢ΦϖϨʔλʔ
  map͸ΞΠςϜΛม׵͢ΔΦϖϨʔλʔ
  Stringܕ -> Boolܕ΁ͷม׵
  (Bool, Bool)ܕ -> Boolܕ΁ͷม׵
  ձһొ࿥ը໘ɿձһొ࿥Ϙλϯͷ༗ޮԽ

  View full-size slide

 14. class SignUpViewController: UIViewController {
  @IBOutlet private weak var signUpButton: UIButton!
  private let viewModel = SignUpViewModel()
  override func viewDidLoad() {
  super.viewDidLoad()
  viewModel.canSignUp
  .bind(to: signUpButton.rx.isEnabled)
  }
  }
  ViewModel->UI΁ͷόΠϯσΟϯά
  ೖྗ͞Εͨσʔλʹج͍ͮͨ

  ొ࿥Ϙλϯͷ༗ޮ/ඇ༗ޮԽ͕࣮ݱͰ͖Δ
  ձһొ࿥ը໘ɿձһొ࿥Ϙλϯͷ༗ޮԽ

  View full-size slide

 15. class SignUpViewModel {
  private var isPasswordLengthValid: Observable
  private var isPasswordCharacterValid: Observable
  let passwordInvalidText: Observable
  init() {
  isPasswordCharacterValid = password.asObservable()
  .map { ύεϫʔυόϦσʔγϣϯ($0) }
  isPasswordLengthValid = password.asObservable()
  .map { 4 <= $0.count && $0.count <= 12 }
  passwordInvalidText = Observable
  .combineLatest(isPasswordCharacterValid, isPasswordLengthValid)
  .map({ (charValid: Bool, lenValid: Bool) -> String in
  if !charValid {
  return "ύεϫʔυʹ࢖༻Ͱ͖ͳ͍จࣈؚ͕·Ε͍ͯ·͢ɻ"
  } else if !lenValid {
  return "ύεϫʔυ͸4จࣈҎ্ɺ12จࣈҎ಺Ͱೖྗ͍ͯͩ͘͠͞ɻ"
  }
  return ""
  })
  }
  }
  όϦσʔγϣϯ݁ՌʹԠͨ͡ςΩετΛฦ͢
  ձһొ࿥ը໘ɿόϦσʔγϣϯ݁ՌͷΤϥʔςΩετ

  View full-size slide

 16. class SignUpViewController: UIViewController {
  @IBOutlet private weak var passwordInvalidLabel: UILabel!
  private let viewModel = SignUpViewModel()
  override func viewDidLoad() {
  super.viewDidLoad()
  viewModel.isPasswordInvalidLabelHidden
  .bind(to: passwordInvalidLabel.rx.isHidden)
  viewModel.passwordInvalidText
  .bind(to: passwordInvalidLabel.rx.text)
  }
  }
  ձһొ࿥ը໘ɿόϦσʔγϣϯ݁ՌͷΤϥʔςΩετ
  Model->UI΁ͷόΠϯσΟϯά

  View full-size slide

 17. • ձһొ࿥ը໘ͷσʔλόΠϯσΟϯά
  • ϝοηʔδεϨουϦετͷϙʔϦϯά
  • ඇಉظॲཧͷ૊Έ߹Θͤ
  ׆༻ྫ

  View full-size slide

 18. • Ұఆ࣌ؒ͝ͱʹAPIܦ༝Ͱσʔλऔಘ
  • εϨουͷߋ৽͕͋Ε͹Ϧετ(UI)Λߋ৽
  ׆༻ྫɿϝοηʔδεϨουϦετͷϙʔϦϯά

  View full-size slide

 19. class ThreadsViewModel {
  private let timer: Observable
  let polling: Observable
  init(repo: ThreadRepositoryProtocol = ThreadRepository()) {
  timer = Observable
  .interval(10.0, scheduler: MainScheduler.instance)
  polling = timer
  .flatMapFirst({ (_) -> Observable<[Thread]> in
  return repo.fetchThreads()
  })
  .filter { ߋ৽͕͋Δ͔($0) }
  }
  }
  ϝοηʔδεϨουϦετͷϙʔϦϯά
  intervalΦϖϨʔλʔ

  ҰఆִؒͰΠϕϯτΛൃߦ
  flatMapFirstΦϖϨʔλʔ

  ม׵ & ॲཧத͸ແࢹ
  filterΦϖϨʔλʔ

  trueͳΒΠϕϯτΛૹΔ

  View full-size slide

 20. • ձһొ࿥ը໘ͷσʔλόΠϯσΟϯά
  • ϝοηʔδεϨουϦετͷϙʔϦϯά
  • ඇಉظAPI௨৴ॲཧͷ૊Έ߹Θͤ
  ׆༻ྫ

  View full-size slide

 21. • ͻͱͭͷը໘ʹෳ਺ηΫγϣϯ(ෳ਺छྨͷίϯςϯπ)
  Λදࣔ
  • ηΫγϣϯ͸औಘͰ͖ͨ΋ͷ͔Βදࣔ
  • ηΫγϣϯ1͸ɺෳ਺ͷAPI͔Βෳ਺ͷσʔλΛऔಘͯ͠
  දࣔɻAPIͷ݁ՌΛશͯ଴ͭ
  ׆༻ྫɿඇಉظAPI௨৴ॲཧͷ૊Έ߹Θͤ
  ηΫγϣϯ1
  ηΫγϣϯ2
  ηΫγϣϯ3

  View full-size slide

 22. class ViewModel {
  private let cosme1: Observable
  private let cosme2: Observable
  private let cosme3: Observable
  let section1: Observable
  init() {
  section1 = Observable
  .zip(cosme1, cosme2, cosme3)
  .map { ม׵ॲཧ }
  }
  }
  ඇಉظAPI௨৴ॲཧͷ૊Έ߹ΘͤɿηΫγϣϯ̍ͷ࣮૷
  zipͰඞཁͳObservableΛ·ͱΊΔ

  Πϕϯτ͸଴ͪ߹ΘͤΔ

  View full-size slide

 23. class ViewModel {
  private let cosme1: Observable
  private let cosme2: Observable
  private let cosme3: Observable
  let section1: Observable
  let sectionList: Observable<[Section]>
  init() {
  section1 = Observable
  .zip(cosme1, cosme2, cosme3)
  .map { ม׵ॲཧ }
  sectionList = Observable
  .merge(section1, section2, section3)
  .map { ม׵ॲཧ }
  }
  }
  ඇಉظAPI௨৴ॲཧͷ૊Έ߹ΘͤɿऔಘͰ͖ͨηΫγϣϯ͔Βදࣔ
  mergeͰඞཁͳObservableΛ·ͱΊΔ

  Πϕϯτ͸଴ͪ߹Θͤ͠ͳ͍
  zipͰඞཁͳObservableΛ·ͱΊΔ

  Πϕϯτ͸଴ͪ߹ΘͤΔ

  View full-size slide

 24. class ViewController: UIViewController {
  @IBOutlet private weak var tableView: UITableView!
  private let viewModel = ViewModel()
  override func viewDidLoad() {
  super.viewDidLoad()
  viewModel.sectionList.subscribe(onNext: { [weak self] (_) in
  self?.tableView.reloadData()
  })
  }
  }
  ඇಉظAPI௨৴ॲཧͷ૊Έ߹ΘͤɿऔಘͰ͖ͨηΫγϣϯ͔Βදࣔ
  ηΫγϣϯͷϦετ͕ߋ৽͞ΕΔͨͼʹUIΛߋ৽

  View full-size slide

 25. • ˏcosmeΞϓϦͰͷRx׆༻ྫΛ঺հ͠·ͨ͠ɻσʔλόΠϯσΟϯάػߏ΍ɺObservableΛ૊Έ߹Θͤ
  ͯඇಉظॲཧΛॻ͚Δ఺͸ັྗతʹײ͍ͯ͡·͢ɻجຊతʹΞϓϦέʔγϣϯશମͰRx͕࢖ΘΕ͍ͯ·͢
  • Rx͸ݴޠʹΑΒͳ͍֓೦ͳͷͰɺ࣮૷ϥΠϒϥϦؒͷࠩҟΛআ͚͹ɺiOS/AndroidΤϯδχΞؒͰͷڞ
  ௨ݴޠͱͯ͠ػೳ͢ΔϝϦοτ΋͋Γ·͢
  • σʔλͷ௥͍ʹ͘͞΍Մಡੑɺֶशʹ౤ࢿͰ͖Δ͔ɺͳͲͷ؍఺ͰɺνʔϜ։ൃͰ࠾༻͢Δ͔Ͳ͏͔͸ͦ
  ͷ࣌ͦͷ࣌ʹΑͬͯݟۃΊΔඞཁ͕͋Δ͔ͱࢥ͍·͢
  • ωΠςΟϒΞϓϦք۾Ͱ͸ؔ৺౓ͷߴ͍ٕज़Ͱ͸͋Δͱࢥ͏ͷͰɺ͜Ε͔Β΋΢Υον͍ͯ͘͠ͱ͍͍͔
  ͱࢥ͍·͢
  • ReactiveXͱ͍͏αΠτʹυΩϡϝϯτ΍֤ݴޠͷRxϥΠϒϥϦ͕·ͱ·͍ͬͯΔͷͰ͝ཡ͍ͩ͘͞

  http://reactivex.io/
  ͓ΘΓʹ

  View full-size slide