Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

文章を書く前に決めるべき3つのこと / How to plan document

文章を書く前に決めるべき3つのこと / How to plan document

Hiroki Zenigami

July 06, 2022
Tweet

More Decks by Hiroki Zenigami

Other Decks in Technology

Transcript

 1. LINE Corporation


  Developer Content Team


  Hiroki Zenigami (@zenizh)
  จষΛॻ͘લʹܾΊΔ΂͖3ͭͷ͜ͱ
  DevRel Meetup in Tokyo #76


  2022.7.6

  View Slide

 2. ͜Μͳ೰Έ͸͋Γ·ͤΜ͔ʁ
  • ։ൃऀΛऒ͖͚ͭΔจষΛ͏·͘ॻ͚ͳ͍


  • ϖʔδΛެ։ͯ͠΋ɺͳ͔ͳ͔ਓ͕ू·Βͳ͍
  2

  View Slide

 3. ͜ͷൃදͰֶͿ͜ͱ
  • ͨ͘͞ΜͷਓʹಡΜͰ΋Β͑Δϒϩάͷهࣄ͕ॻ͚Δ


  • ͨ͘͞ΜͷਓʹࢀՃͯ͠΋Β͑ΔΠϕϯτϖʔδΛ࡞ΕΔ
  3

  View Slide

 4. ࣗݾ঺հ
  • Hiroki Zenigami (@zenizh)͋


  • LINEגࣜձࣾ ςΫχΧϧϥΠλʔ


  • ιϑτ΢ΣΞΤϯδχΞɾϓϩμΫτϚωʔδϟʔग़਎


  • 2013೥͔Βٕज़ϒϩάΛӡӦ


  • ڞஶʮݱ৔Ͱ࢖͑ΔRuby on Rails 5ʢϚΠφϏग़൛ʣʯ
  4

  View Slide

 5. จষΛॻ͘લʹܾΊΔ͜ͱ
  1. จষͷಡऀ


  2. ಡऀͷ೰Έ


  3. ೰Έͷղܾࡦ
  5

  View Slide

 6. ͳͥಡΜͰ΋Β͑ͳ͍ʁ
  ։ൃऀΛऒ͖͚ͭΔจষΛ͏·͘ॻ͚ͳ͍ݪҼͱ͸
  • จষ͕ಡऀͷ೰ΈΛղܾ͍ͯ͠ͳ͍͔΋͠Εͳ͍


  • จষ = ಡऀ͕ͱ͋Δ೰ΈΛղܾ͢ΔͨΊʹಡΉ
  6

  View Slide

 7. LINE DevelopersαΠτ
  https://developers.line.biz/ja/

  View Slide

 8. connpass
  https://devrel.connpass.com/event/250808/

  View Slide

 9. ͜͜·Ͱͷ·ͱΊ
  • จষ = ಡऀ͕ͱ͋Δ೰ΈΛղܾ͢ΔͨΊʹಡΉ


  • จষͷಡऀɺಡऀͷ೰Έɺ೰ΈͷղܾࡦΛܾΊΔ
  9

  View Slide

 10. ৽نࣄۀ্ཱͪ͛ͷख๏
  • ސ٬ͱ՝୊ɺղܾࡦͷԾઆΛཱ
  ͯΔ


  • ϢʔβʔΠϯλϏϡʔΛ௨ͯ͠
  ݕূ͢Δ
  ࢀߟ: ϦʔϯελʔτΞοϓ
  10 https://speakerdeck.com/tumada/liang-ike-ti-woxuan-bu-jia-zhi-hake-ti-dejue-maru

  View Slide

 11. https://developers.line.biz/ja/news/2022/02/16/li
  ff
  -playground/

  View Slide

 12. ྫɿLIFFϓϨΠάϥ΢ϯυͷχϡʔε
  • จষͷಡऀ


  • LIFFΞϓϦ։ൃʹڵຯ͕͋Δਓ


  • LIFFΞϓϦΛ։ൃ͍ͯ͠Δ͚ͲɺLIFFʹৄ͘͠ͳ͍ਓ


  • ಡऀͷ೰Έ


  • LIFFΞϓϦΛ࡞ͬͯΈ͍͚ͨͲɺ࡞Γํ͕෼͔Βͳ͍ਓ


  • ೰Έͷղܾࡦ


  • LIFFϓϨΠάϥ΢ϯυͱ͸Կ͔͕෼͔Δ͜ͱ


  • LIFFϓϨΠάϥ΢ϯυͷ࢝Ίํ͕෼͔Δ͜ͱ
  12

  View Slide

 13. https://developers.line.biz/ja/news/2022/02/16/li
  ff
  -playground/

  View Slide

 14. લఏ৚݅
  • ݖҖੑ͕͋Δ͜ͱ
  14

  View Slide

 15. ݖҖੑ͕ͳ͍৔߹
  • ϕωϑΟοτ = จষΛಡΉ͜ͱͰಘΒΕΔେ͖ͳར఺


  • ৴པੑ = ͦͷจষ͕৴པͰ͖Δࠜڌ
  15

  View Slide

 16. • ಡऀ͸λΠτϧͱϦʔυจΛ΋
  ͱʹϖʔδΛಡΉ͔Ͳ͏͔ͷ൑
  அΛ͢Δ


  • ϕωϑΟοτͱ৴པੑΛ΋ͱʹ
  ૌٻ͢Δ
  ݖҖੑ͕ͳ͍৔߹
  16 http://pal-pub.jp/?p=5719

  View Slide

 17. https://www.udemy.com/course/macos-basics/

  View Slide

 18. View Slide

 19. ·ͱΊ
  • จষΛॻ͘લʹಡऀͱ೰ΈɺղܾࡦΛܾΊΔ


  • ݖҖੑ͕ͳ͍৔߹͸ϕωϑΟοτɺ৴པੑΛ௥Ճ͢Δ


  • ؔ࿈هࣄ: https://applis.io/tags/technical-writing


  • Twitter: @zenizh
  19

  View Slide