Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

2020年の振り返りとBaseball Play Studyの振り返り / Jisyupy 29

6fa3836d10d691125749472297cf516a?s=47 7pairs
November 21, 2020

2020年の振り返りとBaseball Play Studyの振り返り / Jisyupy 29

6fa3836d10d691125749472297cf516a?s=128

7pairs

November 21, 2020
Tweet

Transcript

 1. 2020೥ͷৼΓฦΓͱ Baseball Play StudyͷৼΓฦΓ ௕୩৔ ५໵ [2020-11-21 Python΋͘΋ࣗ͘शࣨ #29]

 2. ͓લ୭Αʁ • ௕୩৔ ५໵ (͸ͤ͹ ͡ΎΜ΍) • ֤छSNSͰ͸ @7pairs Ͱ׆ಈத

  • PythonͱClojureΛ͜Αͳ͘Ѫ͢Δ 
 AndroidΤϯδχΞͷΑ͏ͳWebΤϯδχΞͷΑ͏ͳԿ͔ 
 (Baseball Play StudyͷconnpassϖʔδΑΓൈਮ) • ࣗশΒ͍ʹΐΜΤϰΝϯδΣϦετ (ٿஂඇެೝ)
 3. Β͍ʹΐΜ͘Μ͸͔Θ͍͍ʂ

 4. ͍ͨ͞·ʔ

 5. ͏ͯʔɹ͘Γʔ΍·͏ͯʔɹ͘Γʔ΍·͏ͯʔɹ͘Γʔ΍·͏ͯʔ

 6. ΊΖΜͺʔΜ

 7. ͋ͬ΀ΔͺʔΜͪ

 8. 2020೥͸ͲΜͳ೥Ͱ͔ͨ͠ʁ

 9. ࢲͷ2020೥ (લ൒) • 2݄20೔(໦) ʙ 21೔(ۚ) 
 ҰൠࢀՃ༧ఆͩͬͨDroidKaigi 2020͕தࢭ •

  2݄29೔(౔) ʙ 3݄1೔(೔) 
 αʔΫϧࢀՃ༧ఆٕͩͬͨज़ॻయ8͕தࢭ • 3݄20೔(ॕ) 
 ࡛ۄ੢෢ϥΠΦϯζ4೥ͿΓͷຊڌ஍։ນʹͳΔ͸ͣͩͬͨϓϩ໺ٿͷ։ນ͕Ԇظ • 5݄2೔(౔) ʙ 5݄5೔(ॕ) 
 αʔΫϧࢀՃ༧ఆͩͬͨίϛοΫϚʔέοτ98͕தࢭ • 6݄27೔(౔) 
 αʔΫϧࢀՃ༧ఆͩͬͨୈ3ճٕज़ॻಉਓࢽതཡձ͕தࢭ
 10. ͓ͷΕίϩφΊ

 11. ࢲͷ2020೥ (ޙ൒) • 6݄23೔(Ր) ʙ 27೔(౔) 
 Apple༷͕WWDC20ʹͯiOS14ͰͷIDFAऔಘͷΦϓτΠϯԽͱ୅ସखஈͰ͋ΔSKAdNetworkΛൃද • 9݄3೔(໦)

  
 Apple༷͕IDFAऔಘͷΦϓτΠϯԽΛདྷ೥·ͰԆظ͢Δͱൃද • 9݄15೔(Ր) 
 Apple༷͕iOS 14ͷΰʔϧσϯϚελʔΛϦϦʔε 
 ͳ͓ਖ਼ࣜ൛͕ཌ೔ϦϦʔε͞ΕΔ໛༷ • 10݄Լ० 
 Apple༷͕SKAdNetworkʹக໋తͳόά͕͋Δ͜ͱΛϦϦʔεϊʔτʹ͠Εͬͱ௥Ճ 
 ੈքதͰͲΕ͚ͩͷ޻਺͕ແବʹͳͬͨͷͩΖ͏
 12. ͓ͷΕAppleΊ

 13. ͦ΋ͦ΋Զ͸AndroidΤϯδχΞͩͬͨ͸ͣͰ͸ʁ

 14. ؓ࿩ٳ୊

 15. Baseball Play Studyͱ͸ʁ • ࿝ฮITษڧձBPStudyͰ೥2ճ (3݄, 12݄) ߦΘΕΔ໺ٿճ • 2014೥͔ΒຖճࢀՃ

  → 2016೥͔Β͸ൃදଆʹ • ߟ͑ํ͸͍Ζ͍Ζ͋Δ (֤ํ໘ʹؾΛݣͬͨᇥۂදݱ) ͕ 
 ࣗ෼͸ (ITʹݶΒͣ) ԿΒ͔ͷ஌ݟΛ͓౔࢈ͱͯ͠౉ͭ͢΋ΓͰൃද
 16. ςΩετϚΠχϯ ク ゙ ʹΑΔ フ ゚ ϩ໺ٿબखͷ෼ੳ • BPStudy #103

  (2016೥3݄22೔) ͷൃද • બख໊Λ୯ޠͱͯ͠word2vecͰϕΫτϧԽ → 
 ओ੒෼෼ੳͰ2࣍ݩʹѹॖ → 
 ࢄ෍ਤΛϓϩοτ • ୭ͱ୭͸ࣅͯΔΑͶʔఔ౓ͷΏΔ͍෼ੳ • ͓·͚Ͱࣗ෼ͷϒϩάهࣄΛword2vecʹ͔͚ͯΈͨ • ʮେপʯͱྨࣅ౓ͷߴ͍୯ޠ͕࣮ʹ೤྽׻ܴ
 17. ςΩετϚΠχϯάʹΑΔϓϩ໺ٿ؂ಜͷ෼ੳ • BPStudy #112 (2016೥12݄19೔) ͷൃද • ؂ಜ໊Λ୯ޠͱͯ͠word2vecͰϕΫτϧԽ → 


  ओ੒෼෼ੳͰ2࣍ݩʹѹॖ → 
 ࢄ෍ਤΛϓϩοτ • ୭ͱ୭͸ࣅͯΔΑͶʔఔ౓ͷΏΔ͍෼ੳ • ೔ຊ୅දͷࢁຊɾখٱอ͸్தղ೚͞Εͨ؂ಜͱ͍ۙ (࡯͠) • ͓·͚ͰνʔϜ໊ͱʮ༏উʯͷྨࣅ౓ϥϯΩϯάΛ࡞੒ • ʮ੢෢ʯͰ͸10Ґͳͷʹʮ੢෢ − ాล − ை࡚ʯͩͱ1Ґ • ౴͑߹Θͤ: ⁋؂ಜʹมΘ͔ͬͯΒ͸2Ґ → ༏উ → ༏উ → 3Ґ
 18. ςΩετϚΠχϯάʹΑΔ֎ࠃਓબखͷ෼ੳ • BPStudy #115 (2017೥3݄28೔) ͷൃද • બख໊Λ୯ޠͱͯ͠word2vecͰϕΫτϧԽ → 


  ϕΫτϧͷ֤ཁૉΛಠཱม਺ͱݟͳͯ͠ॏճؼ෼ੳ → 
 2007೥γʔζϯͷ੒੷Λ༧ଌ • 20ຊྥଧ33ଧ఺ͱݹ໦ࠀ໌Λኲኵͱͤ͞ΔήϨʔϩ (த೔) • 11ࢼ߹ొ൘Ͱ12ഊΛ٤͢ΔΩϟϯσϥϦΦ (࡛ۄ੢෢)
 19. ςΩετϚΠχϯάʹΑΔ৽ਓબखͷ෼ੳ • BPStudy #124 (2017೥12݄19೔) ͷൃද • બखͷ঺հهࣄΛdoc2vecͰϕΫτϧԽ → 


  ϕΫτϧͷ֤ཁૉΛಠཱม਺ͱݟͳͯ͠ॏճؼ෼ੳ → 
 5೥ޙͷ೥เΛ༧ଌ • ೥เ13ສԁͱ͍͏௒ϒϥοΫٿஂ͕ര஀
 20. ςΩετϚΠχϯάʹΑΔϑϦʔΤʔδΣϯτ༗ࢿ֨ऀͷ෼ੳ • BPStudy #127 (2018೥3݄29೔) ͷൃද • બख໊Λ୯ޠͱͯ͠word2vecͰϕΫτϧԽ → 


  աڈͷFAҠ੶બखͷϕΫτϧͱͷڑ཭Λࢉग़ → 
 2018೥ΦϑʹFAҠ੶ͦ͠͏ϥϯΩϯάΛ࡞੒ • ౴͑߹Θͤ: ઙଜӫే (1Ґ), ؙՂߒ (3Ґ), ੢༐ً (4Ґ), ୸୩ۜਔ࿕ (ϥϯΫ֎12Ґ) • ઙଜ͔Βຊ෦௕ϕΫτϧΛϚΠφε͢ΔͱϥϯΩϯά͕ҰؾʹԼ͕Δ → 
 ຊ෦௕ʹ͸ؔΘΒͤͣʹ౉ลγχΞσΟϨΫλʔ (ݱθωϥϧϚωʔδϟʔ) ʹަবΛҰ೚͢΂͖ • ౰࣌ͷϑϩϯττοϓͷSຊ෦௕͸ࣦݴ͕ଟ͘ϑΝϯ͔Β͸ແೳແೳΞϯυແೳͱݴΘΕ͍ͯͨ • ౴͑߹Θͤ: ൴ঁ (ݱ෉ਓ) Λғ͏ͱ͍͏৸ٕͷલʹ͸ԿΛ΍ͬͯ΋ແବͩͬͨΑ……
 21. ςΩετϚΠχϯάʹΑΔԠԉՎͷ෼ੳ • BPStudy #136 (2018೥12݄12೔) ͷൃද • ݱ໾બखɾҾୀબखͷԠԉՎΛMeCabͰ෼͔ͪॻ͖ → 


  N֊Ϛϧίϑ࿈࠯Λ΋ͱʹͨ͠ϩδοΫͰϧʔΩʔͷԠԉՎΛࣗಈੜ੒ • word2vecͰม׵ͨ͠ϕΫτϧ͕͍ۙબखʹ࢖ΘΕ͍ͯΔ୯ޠ͸ΑΓग़΍͘͢ • બख໊Λग़΍͘͢ • ໋ྩܗΛग़΍͘͢ • όοτΛඈ͹͢બख͕ଓग़
 22. ςΩετϚΠχϯάʹΑΔ৽֎ࠃਓબखͷ෼ੳ • BPStudy #139 (2019೥3݄27೔) ͷൃද • ࣍ͷଧॱͷ҆ా͞ΜͱҰॹʹΒ͍ʹΐΜ͔Θ͍͍ΞϐʔϧΛଓ͚Δ๫ڍ • ϕΠδΞϯϑΟϧλϓϩάϥϜΛ࡞੒

  → 
 աڈͷ֎ࠃਓબखͷ঺հهࣄΛֶश → 
 ৽֎ࠃਓબखͷ঺հهࣄΛʮܖ໿ߋ৽ʯʮࠓ೥ͰΫϏʯʹৼΓ෼͚ • ౴͑߹Θͤ: χʔϧΛϋζϨͱஅݴͨ͠ൃද͕͋ΔΒ͍͠
 23. ໺ٿ޷͖ͷͨΊͷշదͳϓϨθϯςʔγϣϯ؀ڥͷߏங • BPStudy #148 (2019೥12݄10೔) ͷൃද • PyCon mini Hiroshima

  2019͸CSϑΝΠφϧୈ4ઓͱಉ೔ → 
 ൃදதʹࢼ߹͕ؾʹͳͬͯूதͰ͖ͳͦ͏ → 
 ͤ΍ʂεϥΠυʹ్தܦաΛຒΊࠐΜͩΖʂ • Lambda, DynamoDB, S3Λ૊Έ߹Θ్ͤͯதܦաΛը૾ʹอଘ • ͦͷը૾ΛGitPitchͷεϥΠυʹຒΊࠐΉ • ౰೔͸୆෩ͷͨΊࢼ߹͕தࢭ
 24. ςΩετϚΠχϯάʹΑΔϓϩ໺ٿͷॱҐ༧૝ (Ծ) • BPStudy #160 (2020೥12݄17೔) ʹͯൃද༧ఆ • Φϑͷ৽ฉهࣄ͔Β2020೥ͷॱҐΛ༧૝ •

  ʮ༧૝ʯͱݴ͍ͭͭ͢Ͱʹ౴͕͑ग़͍ͯΔͷͰ 
 ͜Ε·ͰͰҰ൪γϏΞͳൃද͔΋͠Εͳ͍ • Έͳ͞·ͷ͝ࢀՃΛ͓଴͍ͪͯ͠·͢ʂ
 25. ͝ਗ਼ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠