Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

ちゃんと実装してちゃんとテストしよう / PyCon mini Hiroshima 2019

7pairs
October 12, 2019

ちゃんと実装してちゃんとテストしよう / PyCon mini Hiroshima 2019

7pairs

October 12, 2019
Tweet

More Decks by 7pairs

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ͪΌΜͱ࣮૷ͯ͠ 

  ͪΌΜͱςετ͠Α͏
  2019-10-12 (PyCon mini Hiroshima 2019)

  ௕୩৔ ५໵

  View full-size slide

 2. ࣗݾ঺հ
  • ௕୩৔ ५໵ (͸ͤ͹ ͡ΎΜ΍)
  • ֤छSNSͰ͸ 7pairs Ͱ׆ಈத
  • ޷͖ͳେࡕۅӂ͸தଜ߶໵ / ޷͖ͳ෋࢜େֶ͸֎࡚मଡ
  • ͓࢓ࣄͰ͸Android (Java / Kotlin) / iOS (Objective-C / Swift) ͕த৺
  • ͋·ΓҰൠతͱ͸ݴ͑ͳ͍Pythonͷ࢖͍ํΛ໛ࡧ͢Δͷ͕େ޷͖
  • PyCon JPͰAltJS (2018) / Android (2019) ʹ͍ͭͯൃද
  • https://speakerdeck.com/7pairs

  View full-size slide

 3. ޿ౡͰͷొஃ (4೥ͿΓ2ճ໨)
  • ৽ਓڭҭͱPython (2015)
  • https://speakerdeck.com/7pairs/pycon-mini-
  hiroshima-2015
  • ͪΌΜͱ࣮૷ͯͪ͠ΌΜͱςετ͠Α͏ (←New!)
  • https://speakerdeck.com/7pairs/pycon-mini-
  hiroshima-2019

  View full-size slide

 4. ஶॻ
  Chalice, Transcrypt, pytest, SeleneΛར༻ͯ͠

  αʔόʔϨεΞϓϦΛ࣮૷ɾςετ͢ΔຊͰ͢
  AmazonଞͰઈࢍൢചதʂ

  View full-size slide

 5. ͜ͷηογϣϯͰ࿩͢͜ͱ
  • ͪΌΜͱςετ͢Δͱ͸Ͳ͏͍͏͜ͱ͔ʁ
  • ͪΌΜͱςετ͢ΔͨΊʹ 

  Ͳ͏࣮૷͢΂͖͔ʁ

  View full-size slide

 6. ͜ͷηογϣϯͰ࿩͞ͳ͍͜ͱ
  • ݸผͷςετπʔϧͷৄࡉʹ͍ͭͯ
  • ݸผͷCI / CDπʔϧͷৄࡉʹ͍ͭͯ

  View full-size slide

 7. ͜ͷηογϣϯͷΰʔϧ
  • ιϑτ΢ΣΞςετʹ͍ͭͯ 

  ཧղ͍ͯͨͩ͘͠
  • ඼࣭ʹର͢ΔҙࣝΛߴΊ͍ͯͨͩ͘
  • ࠙਌ձͰࢲ͕΅ͬͪʹͳΒͳ͍

  View full-size slide

 8. ձ৔ͷΈͳ͞·ʹ࣭໰Ͱ͢

  View full-size slide

 9. ීஈςετΛ͍ͯ͠ͳ͍ํ

  View full-size slide

 10. ීஈςετΛ͍ͯ͠Δํ

  View full-size slide

 11. ͋ͳͨͷ΍͍ͬͯΔ͜ͱ͸

  ຊ౰ʹςετͳͷͰ͠ΐ͏͔ʁ

  View full-size slide

 12. ςετ (Testing)
  શͯͷϥΠϑαΠΫϧΛ௨࣮ͯ͡ࢪ͢Δ੩తɺಈ
  తͳϓϩηεʹ͓͍ͯɺ੒Ռ෺͕ಛఆͷཁ݅Λຬ
  ଍͢Δ͔Λ൑ఆ͠ɺ໨తʹ߹க͢Δ͜ͱΛ࣮ূ
  ͠ɺܽؕΛݟ͚ͭΔͨΊɺιϑτ΢ΣΞϓϩμΫ
  τ΍ؔ࿈੒Ռ෺ʹର͠ɺܭըɺ४උɺධՁΛ͢Δ
  ͜ͱɻ
  ——ʰISTQBιϑτ΢ΣΞςετඪ४༻ޠू (೔ຊޠ൛)ʱΑΓ

  View full-size slide

 13. ͪΌΜͱ໨త͕Ռ͍ͨͤͯΔ͔ʁ
  • ςετίʔυΛॻ͍͔ͨΒͱ͍ͬͯ 

  ඞͣ͠΋ͦΕ͕ςετʹͳΔΘ͚Ͱ͸ͳ͍
  • ը໘Λૢ࡞ͯ͠ಈ࡞Λ֬ೝ͔ͨ͠Βͱ͍ͬͯ 

  ඞͣ͠΋ͦΕ͕ςετʹͳΔΘ͚Ͱ͸ͳ͍

  View full-size slide

 14. ςετϨϕϧ

  View full-size slide

 15. ςετϨϕϧ (Test level)
  ܥ౷తʹ·ͱΊɺ؅ཧ͍ͯ͘͠ςετͷ׆ಈͷ
  άϧʔϓɻ֤ςετϨϕϧ͸ϓϩδΣΫτͷಛఆ
  ͷ੹຿ͱରԠ෇͚͕Ͱ͖ΔɻςετϨϕϧͷྫ
  ʹ͸ɺίϯϙʔωϯτςετɺ౷߹ςετɺγ
  εςϜςετɺड͚ೖΕςετ͕͋Δɻ
  ——ʰISTQBιϑτ΢ΣΞςετඪ४༻ޠू (೔ຊޠ൛)ʱΑΓ

  View full-size slide

 16. ίϯϙʔωϯτςετ (Component testing)
  • ݸʑͷιϑτ΢ΣΞίϯϙʔωϯτͷςετɻ 

  (ISTQB༻ޠू)
  • Ϣχοτςετ / ୯ମςετͱ 

  ݺ͹ΕΔ͜ͱ͕ଟ͍
  • ίʔυͷ։ൃ୲౰ऀ͕ߦ͏͜ͱ͕Ұൠత

  View full-size slide

 17. ౷߹ςετ (Integration testing)
  • ౷߹ͨ͠ίϯϙʔωϯτ΍γεςϜͷ 

  ΠϯλʔϑΣʔε΍૬ޓ࡞༻ͷܽؕΛ 

  ఠग़͢ΔͨΊͷςετɻ (ISTQB༻ޠू)
  • ݸʑͷίϯϙʔωϯτͷػೳͰ͸ͳ͘ 

  ίϯϙʔωϯτؒͷίϛϡχέʔγϣϯʹ 

  য఺Λ౰ͯΔඞཁ͕͋Δ

  View full-size slide

 18. γεςϜςετ (System testing)
  • ౷߹͞ΕͨγεςϜ͕ɺಛఆͷཁ݅Λ 

  ຬͨ͢͜ͱΛ࣮ূ͢ΔͨΊͷςετͷ 

  ϓϩηεɻ (ISTQB༻ޠू)
  • ΤϯυπʔΤϯυͷશମͷৼΔ෣͍Λ֬ೝ͢Δ
  • ػೳͱඇػೳͷ྆ํΛ֬ೝ͢Δ

  View full-size slide

 19. ड͚ೖΕςετ (Acceptance testing)
  • γεςϜ͕ɺϢʔβͷχʔζɺཁ݅ɺ 

  ϏδωεɾϓϩηεΛຬ଍͢Δ͔ΛνΣοΫ 

  ͢ΔͨΊͷެࣜͳςετɻ (ISTQB༻ޠू)
  • ϢʔβʔʹΑͬͯߦΘΕΔ͜ͱ͕ଟ͍
  • ຊ൪؀ڥ·ͨ͸ͦΕʹ͍ۙ؀ڥͰߦ͏

  View full-size slide

 20. ΞδϟΠϧ։ൃʹ

  ͜ͷϞσϧ͸౰ͯ͸·Βͳ͍ͷͰ͸

  View full-size slide

 21. ΞδϟΠϧͩͬͯมΘΒͳ͍
  • ܭըΑΓมԽ΁ͷదԠʹॏ͖Λஔ͖ 

  υΩϡϝϯτΑΓಈ͘ίʔυΛॏࢹ͢Δ͕ 

  ઃܭΛ͠ͳ͍։ൃख๏Ͱ͸ͳ͍
  • ҰճͷΠςϨʔγϣϯͷதͰ͸ 

  VࣈϞσϧʹ͍ۙܗ͕Ͱ͖͕͋Δ͸ͣ

  View full-size slide

 22. ಈతςετ / ੩తςετ

  View full-size slide

 23. ಈతςετ (Dynamic testing)
  ίϯϙʔωϯτ΍γεςϜͷιϑτ΢ΣΞΛ࣮
  ߦͤͯ֬͞ೝ͢Δςετɻ
  ——ʰISTQBιϑτ΢ΣΞςετඪ४༻ޠू (೔ຊޠ൛)ʱΑΓ

  View full-size slide

 24. ੩తςετ (Static testing)
  ιϑτ΢ΣΞ։ൃͷ੒Ռ෺ (ཁ݅ɺઃܭɺຢ͸ɺ
  ίʔυͳͲ) ͷ࣮ߦΛͤͣʹ࣮ࢪ͢Δ੒Ռ෺ͷς
  ετɻͨͱ͑͹ɺϨϏϡʔɺ੩తղੳͳͲɻ
  ——ʰISTQBιϑτ΢ΣΞςετඪ४༻ޠू (೔ຊޠ൛)ʱΑΓ

  View full-size slide

 25. ੩తςετͷྫ
  • ੩తղੳπʔϧΛར༻ͯ͠ 

  ιʔείʔυΛධՁ͢Δ
  • ઃܭॻΛ࡞੒ऀͱผͷਓ͕ؒϨϏϡʔ͠ 

  ޡΓͷࢦఠɺվળͷఏҊΛߦ͏
  • ιʔείʔυΛ࡞੒ऀͱผͷਓ͕ؒϨϏϡʔ͠ 

  ޡΓͷࢦఠɺվળͷఏҊΛߦ͏

  View full-size slide

 26. ੩తςετͷಛ௃
  • ϓϩάϥϜΛಈ͔͢ඞཁ͕ͳ͍ͨΊ 

  ૣ͍ஈ֊Ͱߦ͏͜ͱ͕Ͱ͖Δ
  • อकੑʹؔ͢Δܽؕ (Մಡੑɺ࠶ར༻ੑ౳) ͷ 

  ݕग़͕Ͱ͖Δ
  • ܽؕʹΑͬͯҾ͖ى͜͞ΕͨނোͰ͸ͳ͘ 

  ܽؕͦͷ΋ͷΛݕग़͢Δ

  View full-size slide

 27. ͱ͜ΖͰ͓ؾ͖ͮʹͳΓ·͔ͨ͠ʁ

  View full-size slide

 28. PyCon miniͳͷʹPython͕
  ग़͖͍ͯͯͳ͍ͷͰ͸

  View full-size slide

 29. ͪΌΜͱ࣮૷͢Δ

  View full-size slide

 30. ςελϒϧͳ࣮૷Λ৺͕͚Δ
  • ςετΛҙ࣮ࣝͯ͠૷͢Δ
  • ଞͷηΦϦʔͱ૬൓͢Δ͜ͱ΋͋Δ
  • ઃܭ͕৑௕ʹͳΔՄೳੑ͕͋Δ
  • PythonicͰͳ͍࣮૷ʹͳΔՄೳੑ͕͋Δ

  View full-size slide

 31. ঢ়گʹΑͬͯมԽ͢Δ஋͸

  ֎෦͔Βड͚औΔ

  View full-size slide

 32. վળલ
  import datetime
  # 結果が実行タイミングに依存する
  def is_saturday():
  today = datetime.date.today()
  return today.weekday() == 5
  if is_saturday():
  print('Hello, PyCon mini Hiroshima!')

  View full-size slide

 33. վળޙ
  import datetime
  # 同じ引数を渡せば同じ結果が返る
  def is_saturday(target):
  return target.weekday() == 5
  if is_saturday(datetime.date.today()):
  print('Hello, PyCon mini Hiroshima!')

  View full-size slide

 34. ґଘੑΛ֎෦͔Β஫ೖ͢Δ

  View full-size slide

 35. վળલ
  class Weather:
  def __init__(self):
  self._api = WeatherApi()
  # テストを実施するたびに
  # APIへのアクセスが発生する
  def get_celsius(self):
  return self._api.get_celsius()

  View full-size slide

 36. վળޙ
  class Weather:
  def __init__(self, api):
  self._api = api
  # テストを実施するたびに
  # 引数で渡されたオブジェクトへの
  # アクセスが発生する
  def get_celsius(self):
  return self._api.get_celsius()

  View full-size slide

 37. ελϒ / ϞοΫ͕ར༻Մೳʹ
  import unittest
  class DummyWeatherApi(WeatherApi):
  def get_celsius(self):
  return 33.4
  class SampleTest(unittest.TestCase):
  def test_sample(self):
  weather = Weather(DummyWeatherApi())
  # get_celsiusに対するテストを実施

  View full-size slide

 38. ͪΌΜͱςετ͢Δ

  View full-size slide

 39. ԿΛ୲อ͍ͨ͠ͷ͔໌֬ʹ͢Δ
  • Must / Want / NeverʹԊͬͨ֬ೝΛ͢Δ
  • MustɿͰ͖ͳ͚Ε͹͍͚ͳ͍͜ͱ
  • WantɿͰ͖͍ͯΔͱخ͍͜͠ͱ
  • Neverɿىͬͯ͜͸͍͚ͳ͍͜ͱ

  View full-size slide

 40. ڥք஋Λҙࣝͯ͠ςετ͢Δ
  • ೖྗ஋ͷڥքͷલޙͷ஋Ͱςετ͢Δ
  • ίϯϙʔωϯτςετͷجຊͱͳΔٕ๏
  • ࣗવͱΧόϨοδ্͕͕Δ͸ͣ

  View full-size slide

 41. ϒϥοΫϘοΫεςετ΋ඞཁ
  • ౷߹ςετҎ߱ͷςετͰ͸ 

  ϒϥοΫϘοΫεςετ͕த৺ͱͳΔ
  • ςετର৅ͷೖྗͱग़ྗʹண໨͠ 

  ಺෦ߏ଄ͷৄࡉ͸ҙࣝ͠ͳ͍

  View full-size slide

 42. ϋοϐʔύεΛҙࣝ͢Δ
  • ϋοϐʔύεͷςετ͚ͩͰ͸ࠔΔ͕ 

  γεςϜͷྲྀΕΛ௥͏ʹ͸༗༻
  • γεςϜςετͷϋοϐʔύε͸ 

  యܕతͳϢʔεέʔεʹ΋ͳΔ

  View full-size slide

 43. ؍఺࿙ΕΛ๷͙ͨΊʹ
  • ͋ͳͨͷίʔυ͕ɺࣗ෼ͷݴ༿Λ࿩͞ͳ͍ਓʹ
  ಡ·Εͳ͍ͱ֬৴͍ͯ͠ͳ͚Ε͹ɺίϝϯτΛ
  ӳޠͰॻ͘Α͏ʹ͓ئ͍͠·͢ɻ (PEP 8ΑΓ)
  • ͋ͳͨͷςετίʔυ͕ɺӳޠͰࢥߟͰ͖Δਓ
  ʹ͔͠ಡ·Εͳ͍ͱ֬৴͍ͯ͠ͳ͚Ε͹ɺςε
  τϝιου໊Λ೔ຊޠͰॻ͘Α͏ʹ͓ئ͍͠·
  ͢ɻ (ॾઆ͋Γ·͢)

  View full-size slide

 44. Python 2͸ؔ਺໊ʹ

  ASCII͔͠࢖͑ͳ͍ͷͰ͸

  View full-size slide

 45. ࣗಈςετ

  View full-size slide

 46. ࣗಈςετʹ͍ͭͯ
  • աڈͷPyCon JPͰ 

  ૉ੖Β͍͠ൃද͕ͨ͘͞Μ͋Γ·͢
  • https://www.youtube.com/user/PyConJP/
  search?query=ςετ

  View full-size slide

 47. ςετϐϥϛου

  View full-size slide

 48. ιϑτ΢ΣΞςετͷ7ݪଇ

  View full-size slide

 49. 1. ςετ͸͕ܽؕ͋Δ͜ͱ͸ࣔͤΔ͕

  ͕ܽؕͳ͍͜ͱ͸ࣔͤͳ͍
  • ιϑτ΢ΣΞʹނো͕ݟ͔ͭͬͨ৔߹
  • ͦͷιϑτ΢ΣΞʹ͸͕ܽؕ͋Δ
  • ιϑτ΢ΣΞʹނো͕ݟ͔ͭΒͳ͔ͬͨ৔߹
  • ͦͷιϑτ΢ΣΞʹ͕ܽؕͳ͍ͱ͸ݶΒͳ͍
  • ࣮ࢪͨ͠ςετͰ͸ͨ·ͨ· 

  ܽؕΛݟ͚ͭΒΕͳ͔͚͔ͬͨͩ΋͠Εͳ͍

  View full-size slide

 50. 2. શ਺ςετ͸ෆՄೳ
  • ͢΂ͯͷೖྗͱ͢΂ͯͷ৚݅ͷ૊Έ߹Θͤ͸ 

  ແ਺ʹଘࡏ͢Δ
  • ༗ݶͷ࣌ؒͰ͢΂ͯͷύλʔϯΛ 

  ςετ͢Δ͜ͱ͸ෆՄೳ
  • ςετൣғΛॏཁͳ৔ॴʹߜΔ
  • ςετʹ༏ઌॱҐΛ͚ͭΔ

  View full-size slide

 51. 3. ૣظςετͰ࣌ؒͱίετΛઅ໿
  • ܽؕΛݟ͚ͭΔͷ͕஗͘ͳΔ΄Ͳ 

  मਖ਼ͷίετ͕େ͖͘ͳΔ
  • ݪҼͷಛఆʹ͕͔͔࣌ؒΔ
  • ผͷػೳ͔Βࢀর͞Ε͍ͯͯमਖ਼ͮ͠Β͍
  • ܽؕΛૣ͘ݟ͚ͭΔͨΊ 

  ։ൃαΠΫϧͷૣ͍࣌ظʹςετΛߦ͏

  View full-size slide

 52. 4. ܽؕͷภࡏ
  • ιϑτ΢ΣΞͷ͢΂ͯͷػೳ͕ 

  ಉ͡Α͏ʹ࡞ΒΕ͍ͯΔΘ͚Ͱ͸ͳ͍
  • ઃܭ΍࣮૷ͷ೉қ౓͕ҧ͏
  • ࿈ܞ͕ඞཁͳ֎෦ͱͷΠϯλʔϑΣΠε͕ҧ͏
  • ܽؕ͸ۉҰʹ෼෍ͤͣʹಛఆͷػೳʹूத͠΍͍͢
  • ύϨʔτͷ๏ଇ

  View full-size slide

 53. 5. ࡴ஬ࡎͷύϥυοΫεʹ͝༻৺
  • ಉ͡ιϑτ΢ΣΞʹରͯ͠ಉ͡ςετΛ 

  ܁Γฦ͍ͯ͠Δͱ͍ͣΕܽؕΛൃݟͰ͖ͳ͘ͳΔ
  • ఆظతʹςετͷมߋ΍௥ՃΛߦ͏
  • ͨͩ͠ϦάϨογϣϯςετͰ͸ 

  ಉ͡ςετΛ܁Γฦ͢͜ͱ͕༗༻

  View full-size slide

 54. 6. ςετ͸ঢ়گ࣍ୈ
  • ιϑτ΢ΣΞͷੑ࣭ʹΑͬͯ 

  ॏ఺తʹςετ͢Δ಺༰͕มΘͬͯ͘Δ
  • μ΢ϯͯ͠͸ࠔΔγεςϜͳͷͰ 

  ෛՙςετΛॏ఺తʹߦ͏
  • ͓ۚΛѻ͏γεςϜͳͷͰ 

  ηΩϡϦςΟपΓΛॏ఺తʹςετ͢Δ
  • ͦͷػೳ͕ଘࡏ͠ͳ͍͜ͱ͕Ϗδωε্ͷϦεΫͳͷͰ 

  ςετͷ࣌ؒΛ୹Ίʹͯ͠ϦϦʔεͯ͠͠·͏

  View full-size slide

 55. 7. ʮόάθϩʯͷམͱ݀͠
  • పఈతʹςετΛ࣮ࢪͯ͠ 

  ͕ܽؕݟ͔ͭΒͳ͘ͳͬͯ΋ 

  ͦΕͰ100఺ͷιϑτ΢ΣΞʹͳΔΘ͚Ͱ͸ͳ͍
  • ࢖͍ʹ͍͘γεςϜ
  • ϢʔβʔͷχʔζΛຬͨ͞ͳ͍γεςϜ

  View full-size slide

 56. ͞Βʹਂֶ͘ͿͨΊʹ

  View full-size slide

 57. ςελʔͪΌΜ
  ৽ਓ͞Μ͔ΒΘ͔Δ 

  ιϑτ΢ΣΞςετղઆϚϯΨ
  ιϑτ΢ΣΞςετͷجૅΛ 

  ອըͰ෼͔Γ΍͘͢ղઆ
  Webອը / ಉਓࢽ / Kindle

  View full-size slide

 58. ॳΊͯͷࣗಈςετ
  ࣗಈςετͷߟ͑ํͱϑϨʔϜϫʔΫΛ 

  1͔Βղઆʂ (ॻ੶ଳΑΓ)
  WebγεςϜͷࣗಈςετΛ୊ࡐʹ 

  ߟ͑ํ΍ϑϨʔϜϫʔΫʹ͍ͭͯղઆ
  Jonathan Rasmusson ஶ / ۄ઒ ߛࢠ ༁ 

  (ΦϥΠϦʔδϟύϯ)

  View full-size slide

 59. ϚΠϯυϚοϓ͔Β࢝ΊΔιϑτ΢ΣΞςετ
  ؍఺Λ૑଄͠ɺ޿͛ɺਂΊΔ (ॻ੶ଳΑΓ)
  ϚΠϯυϚοϓΛ࢖༻ͨ͠ 

  ςετͷܭըɺઃܭɺใࠂͳͲͷख๏Λ 

  ࣮ྫͱͱ΋ʹ෼͔Γ΍͘͢ղઆ
  ஑ా ڿ, ླ໦ ࡾل෉ ஶ (ٕज़ධ࿦ࣾ)

  View full-size slide

 60. ςετۦಈPython
  pytestΛ࢖ͬͯPythonͰ 

  ςετۦಈ։ൃ͢ΔͨΊͷશ஌ࣝ (දࢴΑΓ)
  pytestΛར༻ͨ͠ςετͷॻ͖ํ΍ 

  ςετۦಈ։ൃͷਐΊํΛղઆ
  Brian Okken ஶ / ҆Ҫ ྗ ؂म 

  גࣜձࣾΫΠʔϓ ؂༁ (ᠳӭࣾ)

  View full-size slide

 61. ·ͱΊ
  • ίϯϙʔωϯτςετ͚͕ͩςετͰ͸ͳ͍
  • ඼࣭ͷͨΊʹҙࣝ͢Δͱ͜Ζ͸ͨ͘͞Μ͋Δ
  • ౰ͨΓલͷ͜ͱΛ౰ͨΓલʹ΍Ζ͏
  • ςετ͸࣮૷ͷޙ޻ఔͰ͸ͳ͍

  View full-size slide

 62. ςετʹ͍ͭͯཧղͰ͖·͔ͨ͠ʁ

  View full-size slide

 63. ͝ਗ਼ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠

  View full-size slide