$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

WordPressとWooCommerce+Stripeで作る、グッズ・記事販売ができるECサイトの話 / jp-stripes-connect-2019-0321-abe

WordPressとWooCommerce+Stripeで作る、グッズ・記事販売ができるECサイトの話 / jp-stripes-connect-2019-0321-abe

秋田県の村境や道端に祀られている、村を守る不思議な神様“人形道祖神”を追いかけているプロジェクト「ANP(秋田人形道祖神プロジェクト)」のECサイトをWordPressとWooCommerce+Stripeで制作しました。

人形道祖神をもとにイラストを作成し、そのイラストを使った書籍やグッズの販売、取材記事、イラスト制作過程の記事販売をStripeを使って実装。

リアルなグッズ商品の販売と、書籍を深掘りする記事であるデジタルコンテンツ販売が共存するECサイトを紹介します。

Fumito Abe / necco

March 21, 2019
Tweet

More Decks by Fumito Abe / necco

Other Decks in Design

Transcript

 1. Fumito Abe
  - 2019.03.21
  - at Osaka
  JP_Stripes Connect 19
  άοζ
  ɾهࣄൢച͕Ͱ͖Δ
  ECαΠτͷ࿩
  WordPressͱWooCommerce+StripeͰ࡞Δ
  inɹ
  Osaka

  View Slide

 2. ˌJPSC2019
  Today’s
  Hashtag

  View Slide

 3. 1.ࣗݾ঺հ
  About me
  About Company
  Dosojin EC site
  Total
  Contents ࠓ೔ͷ಺༰
  2. ձࣾ঺հʢͪΐͬͱ௕͍ʣ
  3. ळాਓܗಓ૆ਆECαΠτ
  3 - 1ಓ૆ਆͬͯԿ ͳΜͰಠࣗ&$ʁ
  3 - 2ECαΠτߏ੒
  3 - 3StripeͰ࡞Δهࣄൢച
  3-4 ·ͱΊ
  25min

  View Slide

 4. ࣗݾ঺հ
  About me
  1

  View Slide

 5. ΫϦΤΠςΟϒσΟϨΫλʔΤϯδχΞ
  Ѩ෦จਓ
  ळాݝळాࢢࡏॅ౦ژ౎ੜ·Ε
  2016೥10݄ʹגࣜձࣾneccoΛ૑ۀɻ
  3ظ໨ɺࣾһ5໊ɺೣ2ඖͱੜ׆ɻ
  ओʹϒϥϯυσβΠϯ੍࡞શମͷσΟϨΫγϣϯ͔Βઓུɺ
  69ɾ৘ใઃܭɺσβΠϯɺϑϩϯτΤϯυ࣮૷Λ୲౰ɻ
  גࣜձࣾnecco
  About me ࣗݾ঺հ
  !BCFGVNJUP
  ɾ8PSE$BNQͷొஃճ
  ɾ+"846(5PIPLVॴଐ
  ɾ+1@4USJQFT"LJUBӡӦ ճ໨ͦΖͦΖ

  ɾ"MFYB%BZσβΠϯ୲౰
  ୅දऔక໾

  View Slide

 6. ԿΛͭ͘Γ·͔͢ʁ
  ͔Β
  ׬੒෺ͷ੍࡞
  ɾ
  ӡ༻վળ·Ͱ
  Կͦͷ৬छʁ

  View Slide

 7. ձࣾ঺հ
  About Company
  2-1

  View Slide

 8. View Slide

 9. View Slide

 10. About Company
  ձࣾ঺հ
  Brandingʢϒϥϯυͮ͘Γʣ
  ͷ͓ख఻͍Λى఺ʹ
  σβΠϯɹͱɹ΢ΣϒαΠτɹΛ
  ͍ͭͬͯ͘·͢

  View Slide

 11. What is Branding
  ϒϥϯσΟϯάͬͯԿʁ
  ݟͤํΛ
  ίϯτϩʔϧ͢Δ͜ͱ

  View Slide

 12. About Company
  ձࣾ঺հ
  ϒϥϯσΟϯά
  σβΠϯ
  !
  ύοέʔδ
  "
  web
  Πϥετ
  ΞϓϦ
  ൢଅ෺
  ϩΰ
  ΤσΟτϦΞϧ
  # $
  %
  &
  '
  (

  View Slide

 13. neccoͷσβΠϯ
  About Company
  2-2

  View Slide

 14. View Slide

 15. View Slide

 16. View Slide

 17. View Slide

 18. View Slide

 19. View Slide

 20. View Slide

 21. View Slide

 22. View Slide

 23. View Slide

 24. View Slide

 25. View Slide

 26. View Slide

 27. View Slide

 28. View Slide

 29. View Slide

 30. ϥϯνΛࣗ෼ͨͪͰ
  ౰൪੍Ͱ࡞ͬͯ·͢!

  View Slide

 31. View Slide

 32. View Slide

 33. View Slide

 34. ࡳຈͷϤΨͷઌੜ͔Β
  ΦϯϥΠϯϤΨΛडߨ

  View Slide

 35. View Slide

 36. View Slide

 37. necco͸ม
  ૉఢͳձࣾ
  ʂ

  View Slide

 38. ˌJPSC2019
  Today’s
  Hashtag

  View Slide

 39. ຊ୊

  View Slide

 40. 1.ࣗݾ঺հ
  About me
  About Company
  Dosojin EC site
  Total
  Contents ࠓ೔ͷ಺༰
  2. ձࣾ঺հʢͪΐͬͱ௕͍ʣ
  3.ळాਓܗಓ૆ਆ&$αΠτ
  3 - 1ಓ૆ਆͬͯԿ
  3 - 2&$αΠτߏ੒
  3 - 3StripeͰ࡞Δهࣄൢച
  3-4 ·ͱΊ
  25min

  View Slide

 41. ਓܗಓ૆ਆͬͯͳʹʁ
  Dosojin
  3-1

  View Slide

 42. ʹΜ͗ΐ͏ Ͳ͏ͦ͡Μ
  ਓܗಓ૆ਆ

  View Slide

 43. ਓܗಓ૆ਆΛ
  ஌ͬͯΔਓ"

  View Slide

 44. ਓܗಓ૆ਆͬͯԿʁ

  View Slide

 45. ӸපͳͲͷࡂ͍͕ೖͬͯ͜ͳ͍Α͏ʹ
  ଜڥ΍ಓ୺ʹ᛾ΒΕ͍ͯΔ
  ଜΛकΔෆࢥٞͳਆ༷
  ͦΕ͕ਓܗಓ૆ਆͰ͢ɻ

  View Slide

 46. View Slide

 47. View Slide

 48. View Slide

 49. View Slide

 50. View Slide

 51. View Slide

 52. ೋਓͷऔࡐମݧͱ
  ࢙࣮ΛจষԽ

  View Slide

 53. View Slide

 54. ମݧͱਓܗಓ૆ਆΛ
  ΠϥετԽ

  View Slide

 55. View Slide

 56. ςʔϚ͕ͼͬ͘Γ͢Δ͘Β͍χον
  ೋਓͱ࿩ͯ͠ײͨ͜͡ͱ
  ೋਓͷ೤ྔ͕ߴ͍
  ಠࣗऔࡐͰ̍࣍৘ใΛूΊͯମݧͯ͠Δ
  ࢙࣮ͱͯ͠Ձ஋͕͋Δ
  ಓ૆ਆͱΧϥϑϧͳΠϥετͷ૊Έ߹Θͤ
  1
  2
  3
  4
  5

  View Slide

 57. ຊग़͠·͢
  ΠϥετϨʔλʔ͞Μ

  View Slide

 58. ൃചલʹπΠʔτ
  ͍͖ͯ͠·͠ΐ͏ɻ
  Θͨ͠

  View Slide

 59. SNS΍Γͨ͘ͳ͍#
  ΠϥετϨʔλʔ͞Μ

  View Slide

 60. Πϥετ΋ྑ͍ɺ
  χον͗ͯ͢୭͔ʹ
  ਂ͘͞͞Δͱࢥ͏
  Θͨ͠

  View Slide

 61. ൃചલʹπΠʔτ
  ͍͖ͯ͠·͠ΐ͏ɻ
  Θͨ͠

  View Slide

 62. ΞυόΠεʹରͯ͠
  ૉ௚ʹཌ೔࣮ߦ
  ΠϥετϨʔλʔ͞Μ

  View Slide

 63. View Slide

 64. View Slide

 65. View Slide

 66. όζͬͨ

  View Slide

 67. ॻ੶Խ

  View Slide

 68. View Slide

 69. ਓܗಓ૆ਆ
  ͍͚Δ

  View Slide

 70. View Slide

 71. άοζԽ

  View Slide

 72. View Slide

 73. View Slide

 74. View Slide

 75. View Slide

 76. 5γϟπ΍ॻ੶ͷΠϝʔδࣸਅΛࡱӨ
  ݟͤํΛίϯτϩʔϧ
  5γϟπͷσβΠϯ੍࡞
  ൃ৴ͷࡍͷΞυόΠε
  τʔΫγϣʔͰͷΞυόΠε
  ଞσβΠϯɺϚʔέςΟϯάͳͲΞυόΠε
  1
  2
  3
  4
  5

  View Slide

 77. ϏδϡΞϧ
  จষԽ
  ঎඼ औࡐྗ

  View Slide

 78. શ͕ͯ
  ଗ͖ͬͯͨ

  View Slide

 79. τʔΫγϣʔͰ΋൓Ԡ͕͍͍
  ͜Ε͸ECͰ΋͍͚Δʁ
  ਓܗಓ૆ਆ͸ߴྸͷํ΋ڵຯ͋Γ
  Πϥετ͸ए͍ํ͔Βߴྸͷํʹ΋ڹ͍ͯΔ
  ୅׭ࢁͷ௱԰ॻళʹ΋ฏஔ͖ʹ
  3೥͔͔ΔͱࢥΘΕͨ1000෦͕൒೥Ͱ׬ചঢ়ଶ
  1
  2
  3
  4
  5

  View Slide

 80. ECαΠτ
  ͭ͘Γ·͠ΐ͏ɻ

  View Slide

 81. ಠࣗੑ͕ߴ͍ɻ͜͜Ͱ͔͠ങ͑ͳ͍͕Ͱ͖Δ
  ͳͥಠࣗEC
  औࡐɾݱ஍Ͱͷମݧ͸ೋਓ͚͔ͩ͠ॻ͚ͳ͍
  ΠϥετΛ෢ثʹSNSͰൃ৴
  ຊɺάοζɺऔࡐهࣄ΋ൢചͰ͖Δ
  ଞECαʔϏεΑΓ͸αΠτʹ֦ு͕ඞཁͦ͏
  1
  2
  3
  4
  5

  View Slide

 82. ECαΠ
  τߏ੒
  EC System
  3-2

  View Slide

 83. άοζൢച
  WordPress
  WooCommerce
  Stripe

  View Slide

 84. هࣄൢച
  Stripe Checkout

  View Slide

 85. ɾهࣄ؅ཧ
  ɾ౤ߘϢʔβ؅ཧ
  ɾ঎඼ొ࿥
  ɾडൃ஫؅ཧ
  ɾܾࡁ؅ཧ
  ɾΫοζܾࡁ
  ɾهࣄܾࡁ
  Checkout
  EC Plugin
  CMS
  άοζൢച
  هࣄൢച
  Stripe Checkout
  StripeʢWPϓϥάΠϯʣ
  γεςϜߏ੒

  View Slide

 86. View Slide

 87. StripeͰͭ͘Δهࣄൢച
  Sell the Article
  3-3

  View Slide

 88. View Slide

 89. View Slide

 90. View Slide

 91. View Slide

 92. View Slide

 93. View Slide

 94. ಡΈ͍ͨهࣄʹϢʔβ͕๚໰͠ଓ͖Λߪೖ
  هࣄൢചͷͳ͕Ε
  ձһొ࿥ɾϩάΠϯ͸WooCommerceͰ؅ཧ
  ະొ࿥ձһ΋͘͠͸هࣄͷߪೖཤྺΛ൑ఆ
  هࣄʹ࠶๚͠Stripe CheckoutͰܾࡁ
  ߪೖཤྺ͕WooCommerceͷडൃ஫؅ཧ΁
  1
  2
  3
  4
  5

  View Slide

 95. View Slide

 96. هࣄ΋ചΕΔʁԠԉ͍ͨ͠ʁ
  Media΋
  ECͷ
  ECsite
  ˡ
  Media + EC

  View Slide

 97. Stripe͕͋Δͱ
  ͳΜͰ΋ചΕΔ
  ·ͱΊ
  ΄΅

  View Slide

 98. Stripe
  ࢖ͬͯΈ·͠ΐ͏ʂ
  ·ͱΊ

  View Slide

 99. w͓٬͞·ͷຖ݄ͷαʔόอकඅΛBillingͰ
  ࣗಈͰຖ݄ఆֹܾࡁʢαϒεΫϦϓγϣϯʣ
  We use Stripe
  ଞʹStripeͰ΍ͬͯΔ͜ͱ
  wࣗࣾاըΠϕϯτͷνέοτΛ
  Doorkeeper+StripeʢJCB΋ʣ
  Ͱൢച

  View Slide

 100. 4্݄०
  ެ։༧ఆʂ
  ʢECαΠτେมʣ
  ޤ͏
  ͝ظ଴ʂ

  View Slide

 101. Thank you!
  ͝ਗ਼ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ɻ
  ࠙਌ձͰ΋͓ؾܰʹ࿩͔͚͍ͯͩ͘͠͞ʂ࣭͝໰ͳͲ΋ͥͻʂ
  ͜ͷޙͷηογϣϯ΋ָ͠ΜͰ͍ͩ͘͞ɻ

  View Slide