Save 37% off PRO during our Black Friday Sale! »

デザイン制作会社からみたShifter導入事例〜ミキハウスさんに取材に行ってきた話〜

 デザイン制作会社からみたShifter導入事例〜ミキハウスさんに取材に行ってきた話〜

B89f71d2ede9073a0b424acae9ed6959?s=128

Fumito Abe / necco

December 04, 2019
Tweet

Transcript

 1. Fumito Abe 2019.12.04 at Tokyo Shiftup! Vol7 σβΠϯ੍࡞ձ͔ࣾΒΈͨ Shifterಋೖࣄྫ ϛΩϋ΢ε͞Μʹऔࡐʹߦ͖ͬͯͨ࿩

 2. ˌJP_Getshifter Today’s Hashtag

 3. None
 4. ࣗݾ঺հ About us 1

 5. ΫϦΤΠςΟϒσΟϨΫλʔΤϯδχΞ Ѩ෦จਓ ౦ژ౎ࡏॅ౦ژ౎ग़਎ 2016೥10݄ʹגࣜձࣾneccoΛ૑ۀɻ 4ظ໨ɺࣾһ5໊ Πϯλʔϯ2໊ɻ 2019೥6݄౦ژΦϑΟεΛ։ઃ ೣ2ඖͱੜ׆ɻ ओʹϒϥϯυσβΠϯ੍࡞શମͷσΟϨΫγϣϯ͔Βઓུɺ 69ɾ৘ใઃܭɺ6*σβΠϯɺϑϩϯτΤϯυ࣮૷Λ୲౰ɻ

  גࣜձࣾnecco @abefumito ɾWordCampͷొஃ2ճ ɾJAWS-UG Tohokuॴଐ ɾJP_Stripes AkitaӡӦ 2ճ໨ͦΖͦΖ ɾAlexaDay 2018σβΠϯΛnecco͕୲౰ ୅දऔక໾
 6. None
 7. None
 8. About Company ձࣾ঺հ ϒϥϯυͮ͘Γͷ͓ख఻͍Λى఺ʹ σβΠϯɹͱɹ΢ΣϒαΠτɹΛ ͍ͭͬͯ͘·͢

 9. None
 10. None
 11. None
 12. None
 13. None
 14. None
 15. None
 16. None
 17. None
 18. None
 19. None
 20. None
 21. None
 22. None
 23. None
 24. None
 25. LTͰ఻͍͑ͨ͜ͱ

 26. ΋͏ಡΈ·ͨ͠ΑͶʁ

 27. None
 28. None
 29. ಡΜͩਓʙʁ

 30. Shifterಋೖࣄྫ ࡾى঎ߦגࣜձࣾ ϛΩϋ΢ε ༷

 31. None
 32. https://www.digitalcube.jp/shiftercase/10626/

 33. ͓٬͞·ͷࣄۀ΍ϚʔέςΟϯά ɺ ϒϥϯσΟϯά ɺͩ͜ΘΓΛௌ͘ͷ͸ ຊ౰ʹ͓΋͠Ζ͍ʂ

 34. औࡐʁϑΝγϦςʔτʁ

 35. None
 36. None
 37. None
 38. None
 39. ʮITࣄۀऀͱͯ͠ͷ੍࡞ऀଆͷࢹ఺ʯͱ͍͏྆໘͔Βɺ ϛΩϋ΢ε͞ΜͱShifterΛఏڙͨ͠ σδλϧΩϡʔϒ͞Μͷ͓࿩Λ͏·͘Ҿ͖ग़͢ ސ٬ͷϒϥϯυ΍σβΠϯΛ ࡞͍ͬͯ͘ࢹ఺ ຊهࣄΛಡΉํʹ ఻ΘΓ΍͘͢͢ΔͨΊ

 40. औࡐɾਓͷ͓࿩Λௌ͘ͷ͸ ೉͍͠ʁ ঎ۀతͳ؍఺͔Β ಡΜͰ͘ΕΔํ͕͍Δɺ ಡΜͰ΋Β͍͍ͨهࣄ ͸͡ΊͯಡΉਓͷؾ࣋ͪʹͳΕΔΑ͏ʹ ஌Γ͗͢ͳ͍΄͏͕͍͍ʁ ʢͪΐͬͱ͚ͩ஌ͬͯΔঢ়ଶɺಡΈࠐΈ͗͢ͳ͍ʁʣ

 41. ΑΓϑϥοτͳهࣄʹ

 42. ຊ࣭తͳՁ஋͸ͳʹ͔ʁ

 43. ϛΩϋ΢ε͞Μͷ ࣄۀͷඈ༂

 44. ϛΩϋ΢ε͞Μͷ ͓٬͞·ͷͨΊʹ

 45. Shifter͕ ͦͷҰॿʹͳͬͯΔʂ

 46. ࢲͨͪͷΑ͏ͳ੍࡞ձࣾͰ΋ Shifter͕બ୒ࢶͷҰͭʹͳΔɻ

 47. Shifter͸ ސ٬ͷຊ࣭ʹ͚ۙͮΔ4BB4

 48. None
 49. Α͔ͬͨΒ ͥͻಡΜͰ͍ͩ͘͞ʂ γΣΞʂ͍͍Ͷʂେ׻ܴʂ

 50. None
 51. https://www.digitalcube.jp/shiftercase/10626/

 52. ୈೋ஄ ۙ೔ެ։༧ఆ ޤ͏ ͝ظ଴ʂ

 53. None
 54. None
 55. Thank you! ͝ਗ਼ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ɻ ϑϩϯτΤϯυΤϯδχΞ͞Μ ืूͯ͠·͢ʂ