Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Android School 01

Android School 01

Prezentacja z warsztatu 01 Szkoły Androida.

Podstawy tworzenia aplikacji, zapoznanie ze środowiskiem Eclipse i narzędziami pomocniczymi. Konfiguracja emulatora, przedstawienie kluczowych elementów interfejsu użytkownika, układy widoków, reakcja na podstawowe zdarzenia. Cykl życia aktywności, sposoby komunikacji pomiędzy składnikami aplikacji, intencje.

Kod źródłowy z przykładową aplikacją: http://jodlowski.net

Adam Jodłowski

March 16, 2013
Tweet

More Decks by Adam Jodłowski

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Android School
  Warsztat 01
  Adam Jodłowski

  View full-size slide

 2. 2
  Android w 5 minut

  każda aplikacja działa w swoim własnym procesie, we
  własnej instancji maszyny wirtualnej Dalvik

  dostęp do zasobów sprzętowych i operacji systemowych
  jest ograniczany przez mechanizm uprawnień

  kod piszemy najczęściej w języku Java, korzystając z
  funkcji udostępnianych przez API Androida oraz SDK

  mamy dostęp do większości bibliotek J2SE

  funkcje specyficzne dla Androida są realizowane przez
  biblioteki systemowe i dostawców zewnętrznych

  konfiguracja i zarządzanie zasobami są oparte o XML

  View full-size slide

 3. 3
  Narzędzia

  oficjalnie wspieranym IDE jest Eclipse, dedykowana
  wtyczka została zintegrowana w dystrybucję o nazwie
  ADT Bundle zawierającą kompletny zestaw narzędzi

  Dalvik Debug Monitor Server (DDMS) stanowi
  narzędzie kontrolne i diagnostyczne aplikacji

  do naszej dyspozycji jest sporo kreatorów i narzędzi
  pomocniczych, w tym edytor GUI, profiler, kreator
  ikon aplikacji i najważniejszy – emulator systemu

  dowolne kombinacje ustawień emulatorów pozwalają
  na przetestowanie aplikacji na różnych urządzeniach,
  nie posiadając ich fizycznych odpowiedników

  View full-size slide

 4. 4
  Zapoznanie ze środowiskiem pracy
  i utworzenie nowej aplikacji.

  View full-size slide

 5. 5
  Zasoby statyczne

  zasoby składowe projektu są umieszczane w odpowiednio nazwanych
  katalogach, co pozwala na automatyczne dobieranie różnych wersji w
  zależności od potrzeb, zasoby są organizowane w pliku R
  /res/drawable (grafiki)
  /res/layout (układy widoków)
  /res/menu (układy menu)
  /res/values (wartości – kolory, wymiary, łańcuchy znaków, style)
  /res/anim (deklaratywne opisy animacji)
  /res/xml (dodatkowa konfiguracja komponentów)

  dla kompatybilności ze wszystkimi typami urządzeń, należy dostarczyć
  różne wersje tych samych zasobów
  grafiki w /res/drawable-ldpi, -mdpi, -hdpi i -xdpi
  układy widoków w /res/layout-land i -port

  internacjonalizacja na podstawie kwalifikatorów zasobów
  /res/values-pl, -ja, -de, ...

  View full-size slide

 6. 6
  Reakcje na zdarzenia interfejsu

  każdy element interfejsu, do którego chcemy pobrać
  uchwyt, musi mieć nadany identyfikator ID
  android:id="@+id/my_button"

  uzyskanie referencji do widoku i rejestracja obiektu
  nasłuchującego (listenera)
  Button b = (Button) findViewById(R.id.my_button);
  b.setOnClickListener(new OnClickListener(...));

  podstawowym narzędziem logowania jest klasa
  android.util.Log, przyjmująca tzw. tag i wiadomość
  Log.e(tag, msg) - błędy, Log.w(...) - ostrzeżenia,
  Log.i(...) - informacje, Log.d(...) - debug,
  Log.v(...) - verbose

  View full-size slide

 7. 7
  Widoki i ich właściwości, układy widoków

  podstawowe komponenty interfejsu użytkownika
  TextView, Button, CheckBox, EditText, Spinner, ...

  konfiguracja programowa lub za pomocą XML pozwala na zmianę
  właściwości komponentu, najczęściej wyglądu
  android:layout_width
  android:layout_height
  android:color
  android:textSize
  android:inputType
  android:padding
  android:layout_margin
  android:text
  android:src

  układy widoków służą pozycjonowaniu komponentów interfejsu
  użytkownika względem siebie
  LinearLayout, TableLayout, FrameLayout, RelativeLayout, GridLayout, ...

  View full-size slide

 8. 8
  Pozycjonowanie w LinearLayout
  android:layout_height="fill_parent"
  android:orientation="horizontal"
  android:gravity="center_vertical" >
  android:layout_width="0dp"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:text="Button 1" />
  android:layout_width="0dp"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:text="Button 2" />

  View full-size slide

 9. 9
  Pozycjonowanie w RelativeLayout
  android:layout_height="wrap_content" >
  android:layout_width="fill_parent"
  android:layout_height="wrap_content" />
  android:layout_below="@id/imie_i_nazwisko"
  android:layout_alignParentRight="true"
  android:layout_width="wrap_content"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:text="Zatwierdz" />
  android:layout_alignBaseline="@id/zatwierdz"
  android:layout_width="wrap_content"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:text="Anuluj" />

  View full-size slide

 10. 10
  Zapoznaj się z widokami EditText (z filtrem treści) i
  Button, wyświetl wpisany tekst na konsoli na naciśnięcie
  przycisku.
  Poeksperymentuj z układami widoków, użyj przynajmniej
  LinearLayout i RelativeLayout, zwróć uwagę na
  właściwości gravity vs layout_gravity,
  layout_width/height/weight oraz przeglądnij
  właściwości pozycjonowania widoków wewnątrz
  RelativeLayout.

  View full-size slide

 11. 11
  Aktywność

  pojedyńczy ekran składowy aplikacji widoczny na
  pierwszym planie podczas interakcji z użytkownikiem

  pełni rolę okna lub strony internetowej znanych ze
  środowiska komputerów osobistych

  najważniejsze trzy metody zwrotne
  onCreate(Bundle) - tworzenie aktywności
  onResume() - wznawianie
  onPause() - wstrzymywanie

  istnienie aktywności regulowane jest przez jej cykl życia

  View full-size slide

 12. 13
  AndroidManifest.xml

  plik konfiguracyjny całej aplikacji, zawiera m.in.
  nazwę głównego pakietu
  wersję kodu aplikacji
  docelowe wersje platformy
  wymagane uprawienia
  wymagane biblioteki współdzielone
  deklaracje wszystkich komponentów składowych

  View full-size slide

 13. 14
  Zarządzanie aktywnościami, intencje

  każda aktywność musi być zadeklarowana w manifeście

  intencje stanowią metodę komunikacji pomiędzy komponentami aplikacji
  Intent intent = new Intent(kontekst, klasa);
  np.: new Intent(this, Aktywnosc.class);

  uruchomienie jednej aktywności za pomocą drugiej
  startActivity(intent);

  metoda finish() kończy pracę aktywności

  intencje mogą zawierać w sobie proste dane
  intent.putExtra("etykieta", wartosc);

  odczytujemy je w nowej aktywności z obiektu intencji, która ją wystartowała
  getIntent().getIntExtra("etykieta", -1);

  View full-size slide

 14. 15
  Rezultat wykonania

  możemy wystartować aktywność z zamiarem otrzymania od niej
  rezultatu przetwarzania
  startActivityForResult(intent, REQUEST_CODE);

  aktywność wywoływana musi ustawić rezultat operacji oraz
  spowodować własne zakończenie
  setResult(RESULT_CODE);
  finish();

  może też przekazać wraz z odpowiedzią pewne proste dane
  setResult(RESULT_CODE, intent);

  rezultat odbieramy w metodzie zwrotnej aktywności wywołującej
  onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent
  data);

  View full-size slide

 15. 16
  W przykładowej aplikacji dodaj drugą aktywność, przejdź
  pomiędzy nimi za pomocą intencji, sprawdź zmiany w
  cyklu życia wypisując wiadomości na log.
  Dodaj do intencji proste dane, odbierz je i zwróć rezultat
  do aktywności startowej.
  Wskazówka: przypomnij sobie główne role manifestu
  zapoznaj się z jego kreatorami, zaimplementuj
  najważniejsze metody zwrotne aktywności.

  View full-size slide

 16. 17
  Zadania domowe:
  1. Zapoznaj się z komponentami AutoCompleteTextView,
  Spinner, CheckBox, RadioGroup. Wypełnij kontrolki
  danymi i obsłuż wybór użytkownika.
  2. Zaimplementuj prosty kalkulator.

  View full-size slide

 17. 18
  Wskazówki

  użycie AutoCompleteTextView (dodaj właściwość hint oraz completionThreshold)
  AutoCompleteTextView actv = (AutoCompleteTextView)
  findViewById(R.id.color_auto_complete);
  String[] colors = {"bialy", "brazowy", "czerwony", "czarny"};
  ArrayAdapter colorAdapter = new ArrayAdapter(this,
  android.R.layout.simple_dropdown_item_1line, colors);
  actv.setAdapter(colorAdapter);

  tablicę wartości można stworzyć również jako zasób w /res/values/arrays.xml


  biały
  brązowy
  czerwony
  czarny  przykładowe atrybuty konfiguracyjne Spinnera
  android:entries="@array/colors"
  android:prompt="@string/colors_prompt"

  obsłuż wybór elementu Spinnera rejestrując OnItemSelectedListener, dla
  CheckBoksa OnCheckedChangeListener

  View full-size slide