$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Android School 06

Android School 06

Adam Jodłowski

April 22, 2013
Tweet

More Decks by Adam Jodłowski

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Android School
  Warsztat 06
  Adam Jodłowski

  View Slide

 2. 2
  Service

  usługi pracują w tle, mają możliwości takie jak aktywności, ale nie posiadają
  interfejsu użytkownika, działanie usług odbywa się w wątku UI

  mogą być lokalne dla naszej aplikacji lub zdalne, udostępniając interfejs w
  formie RPC (za pomocą AIDL)

  metoda kontekstu startService() działa analogicznie do startActivity() –
  identyfikuje usługę i dostarcza jej parametrów do wykonania
  startService(new Intent(context, BackgroundService.class));

  usługa odbierze intencję w metodzie onStartCommand(), która zwraca wartość
  kluczową dla jej cyklu życia (START_STICKY, START_REDELIVER_INTENT,
  START_NOT_STICKY)

  możemy zatrzymać usługę jawnie przez analogiczne wywołanie stopSelf() w
  jej własnym kodzie lub z komponentu wywołującego
  stopService(new Intent(context, BackgroundService.class));

  klient może wysyłać pojedyńcze komunikaty do usługi lub podłączyć się do
  niej na stałe (bind)

  View Slide

 3. 3
  Przykład usługi lokalnej

  deklarujemy usługę w manifeście


  implementujemy usługę
  public class BackgroundService extends Service {
  @Override
  public void onCreate() {...}
  @Override
  public void onDestroy() {...}
  @Override // reakcja na startService()
  public int onStartCommand(Intent intent, int flags, int startId) {
  super.onStartCommand(intent, flags, startId);
  // kod przetwarzania
  return START_STICKY;
  }
  @Override // reakcja na bindService()
  public IBinder onBind(Intent intent) {
  return null;
  }
  }

  View Slide

 4. 4
  Tworzene usługi zdalnej, AIDL

  stworzenie zdalnej usługi wymaga
  1. zdefiniowania interfejsu w pliku .aidl
  2. uzyskania interfejsu Javy w wyniku kompilacji (zawiera
  stub)
  3. implementacji w usłudze i zwrócenia interfejsu w
  onBind()
  4. dodania konfiguracji usługi do manifestu

  metody zwracają android.os.RemoteException, powinny
  być thread-safe

  klient implementuje interfejs ServiceConnection z
  metodami zwrotnymi oraz podłącza się za pomocą
  bindService()

  View Slide

 5. 5
  IntentService

  specjalna wersja usługi, kolejkująca intencje z zadaniami i wykonująca je w osobnym wątku*

  możemy przekazać jej obiekt Messenger do komunikacji zwrotnej z handlerem aktywności
  Intent intent = new Intent(context, Downloader.class);
  intent.setData(Uri.parse("http://nyan.cat/favicon.ico"));
  intent.putExtra("MESSENGER", new Messenger(handler));
  startService(intent);

  public class Downloader extends IntentService {
  public Downloader() {
  super("Downloader");
  }
  @Override
  protected void onHandleIntent(Intent intent) {
  String uri = intent.getData().toString();
  ...
  Bundle extras = intent.getExtras();
  Messenger messenger = (Messenger) extras.get("MESSENGER");
  Message msg = new Message();
  try {
  messenger.send(msg);
  } catch (RemoteException e) {
  e.printStackTrace();
  }
  }
  }

  View Slide

 6. 6
  Przetestuj działanie usług.

  View Slide

 7. 7
  Support Package/Library

  archiwum .jar z bibliotekami zapewniającymi
  częściową kompatybilność starszych platform
  z nowymi wersjami API

  należy dołączyć odpowiedni plik do projektu
  SDK/extras/android/support/v4/android-support-
  v4.jar

  do najpopularniejszych komponentów udostępnianych
  przez bibliotekę należy Fragment, ViewPager, Loader,
  ShareCompat, NotificationCompat

  View Slide

 8. 8
  Fragmenty

  lekkie aktywności posiadające własny cykl życia, ściśle
  związane z aktywnością, której są częścią

  używane głównie do tworzenia elastycznych układów
  interfejsu, dostosowujących się do urządzeń z różnymi
  rozmiarami ekranów

  pojawiły się w wersji 3.0 Androida (API 11),
  deklarowane w XML sprawiają pewne kłopoty (węzeł
  )

  ich różne wersje to m.in. Fragment, ListFragment,
  DialogFragment, PreferenceFragment, posiadają
  dotychczas poznane metody takie jak onCreate(),
  onPause(), onResume() itd.

  View Slide

 9. 9
  Główny układ widoków

  niech aktywność zawiera dwa pionowe fragmenty rozłożone poziomo
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:layout_width="fill_parent"
  android:layout_height="fill_parent"
  android:orientation="horizontal" >
  android:layout_weight="0.25"
  android:layout_width="0dp"
  android:layout_height="fill_parent" />
  android:layout_weight="0.75"
  android:layout_width="0dp"
  android:layout_height="fill_parent" />


  layout głównego okna umieszczamy w /res/layout-land/main.xml

  View Slide

 10. 10
  Klasa fragmentu

  rozszerzamy klasę Fragment i oprócz standardowych metod aktywności,
  obowiązkowo implementujemy metodę onCreateView()
  public class Fragment1 extends Fragment {
  TextView tv = null;
  @Override
  public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup
  container, Bundle b) {
  View view = inflater.inflate(R.layout.fragment1,
  container, false);
  tv = (TextView)
  view.findViewById(R.id.textView_fragment1);
  tv.setText("to jest 1 fragment");
  ((Button)
  view.findViewById(R.id.button_fragment1)).setOnClickListener(new
  OnClickListener() {...});
  return view;
  }
  }

  View Slide

 11. 11
  FragmentManager, komunikacja fragmentów

  FragmentManager* zarządza fragmentami i dba o transakcje z ich udziałem
  (dodaje, usuwa, podmienia) oraz przechowuje stos wywołań – BackStack

  aktywność może dynamicznie dodawać fragmenty do swojego layoutu
  FragmentManager fragMgr = getSupportFragmentManager();
  FragmentTransaction trans = fragMgr.beginTransaction();
  if (null == fragMgr.findFragmentByTag(FRAGMENT_1_TAG)) {
  trans.add(R.id.fragment1, new Fragment1(), FRAGMENT_1_TAG);
  }
  trans.setTransition(FragmentTransaction.TRANSIT_FRAGMENT_FADE);
  trans.addToBackStack(null);
  trans.commit();

  fragmenty otrzymują referencję do aktywności, której są częścią przez metodę
  getActivity()

  mogą pozyskiwać referencje do innych fragmentów dzięki
  getFragmentManager().findFragmentByTag(FRAGMENT_TAG);

  aktywność może zaimplementować interfejs komunikacji zwrotnej dostarczony
  przez fragment zamiast definiować metody pomocnicze

  View Slide

 12. 12
  Adaptatywny interfejs

  tworzymy layout poziomy z dwoma fragmentami

  obsługujemy je z aktywności w sposób tradycyjny

  layout pionowy zawiera tylko pierwszy fragment

  uruchamiając drugi fragment sprawdzamy, czy mamy
  gdzie go umieścić – jeśli nie, odpalamy osobną
  aktywność prezentującą tę część interfejsu

  logika fragmentów jest już zaimplementowana,
  wystarczy stworzyć dodatkowe aktywności i dostosować
  orientacje layoutów

  PROFIT

  View Slide

 13. 13
  Stwórz aktywność z fragmentami, wyświetlaj je i ukrywaj
  na skutek określonego zdarzenia.

  View Slide

 14. 14
  Canvas

  dostęp do płótna otrzymujemy implementując własny obiekt widoku i umieszczając go w layoucie
  public class CustomView extends View {
  public CustomView(Context context, AttributeSet attrs) {
  super(context, attrs);
  }
  @Override
  protected void onDraw(Canvas canvas) {
  int w = this.getWidth();
  int h = this.getHeight();
  canvas.drawColor(Color.WHITE);
  Paint paint = new Paint(); // new Paint(Paint.ANTI_ALIAS_FLAG);
  paint.setColor(Color.BLACK);
  paint.setStyle(Paint.Style.STROKE);
  canvas.drawRect(w/2 - w/4, h/2 - h/8, w/2 + w/4, h/2 + h/8, paint);
  paint = new Paint();
  paint.setColor(Color.RED);
  paint.setStyle(Paint.Style.FILL);
  canvas.drawRect(w/2 - w/4, h/2, w/2 + w/4, h/2 + h/8, paint);
  }
  }
  android:id="@+id/custom_view"
  android:layout_width="fill_parent"
  android:layout_height="fill_parent">

  View Slide

 15. 15
  Praca z płótnem

  nakładanie elementów graficznych
  Bitmap bitmap = BitmapFactory.decodeResource(getResources(),
  R.drawable.pic);
  canvas.drawBitmap(bitmap, 10, 10, null);

  inne przydatne metody
  paint.setFlags(Paint.UNDERLINE_TEXT_FLAG);
  paint.setTextSize(16);
  canvas.drawText("Tekst", 20, 20, paint);
  Bitmap.createScaledBitmap(pic, 30, 40, false);

  przekształcenia względem płótna
  canvas.save();
  canvas.rotate(45, 85, 85);
  canvas.drawBitmap(bitmap, 100, 100, null);
  canvas.restore();

  pozostałe dostępne przekształcenia to translate, scale, skew, concat,
  clipRect, clipPath

  View Slide

 16. 16
  Transformacje macierzowe

  omówione transformacje możemy przeprowadzać
  wprost za pomocą macierzy
  Matrix mirrorMatrix = new Matrix();
  mirrorMatrix.preScale(-1, 1);
  Bitmap mirrorBmp = Bitmap.createBitmap(pic, 0,
  0, pic.getWidth(), pic.getHeight(),
  mirrorMatrix, false);
  Matrix rotateMatrix = new Matrix();
  rotateMatrix.preRotate(90);

  pomagajmy zwolnić niepotrzebną pamięć po
  bitmapach
  bitmap.recycle();

  View Slide

 17. 17
  Gradienty

  gradient to nic innego jak styl pędzla
  Paint gradientPaint = new
  Paint(Paint.ANTI_ALIAS_FLAG);
  LinearGradient grad = new LinearGradient(0, 0, 25,
  25, Color.RED, Color.BLACK,
  Shader.TileMode.MIRROR);
  RadialGradient grad = new RadialGradient(250, 175,
  50, Color.GREEN, Color.BLACK,
  Shader.TileMode.MIRROR);
  SweepGradient grad = new
  SweepGradient(canvas.getWidth() - 175,
  canvas.getHeight() - 175, new int[] { Color.RED,
  Color.YELLOW, Color.GREEN, Color.BLUE,
  Color.MAGENTA }, null);
  gradientPaint.setShader(grad);

  View Slide

 18. 18
  Kształty

  kształty możemy tworzyć deklaratywnie w XML lub
  programowo
  ShapeDrawable sd = new ShapeDrawable(new
  RoundRectShape(new float[] { 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 },
  null, null));
  sd.setIntrinsicHeight(80);
  sd.setIntrinsicWidth(80);
  sd.getPaint().setColor(Color.LTGRAY);

  podobnie możemy rysować owale i ścieżki, kształty możemy
  wyświetlać wprost na komponencie ImageView
  imageView.setImageDrawable(myShapeDrawable);

  definicja elementu w formie XML w celu użycia ich
  np. jako tła komponentów interfejsu użytkownika, pozwala na
  określanie właściwości corners, gradient, padding, size, solid,
  stroke

  View Slide

 19. 19
  Przetestuj możliwości związane z grafiką.

  View Slide

 20. 20
  Niestandardowe czcionki

  przykład zastosowania niestandardowej czcionki z
  zasobów
  TextView tv = (TextView)
  findViewById(R.id.text);
  Typeface tf =
  Typeface.createFromAsset(getAssets(),
  "fonts/learningcurve_ot.otf");
  tv.setTypeface(tf);

  niestety nie ma łatwego sposobu na ustawienie czcionki
  w deklaracji XML*

  View Slide

 21. 21
  State list

  listy stanów pozwalają na podmianę grafik w zależności
  od stanu widoku, mają postać drawable w pliku XML
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/re
  s/android">

  android:drawable="@drawable/info" />
  android:drawable="@drawable/info_active" />
  android:drawable="@drawable/info_active" />

  View Slide

 22. 22
  Style i tematy/motywy

  definiujemy je w dowolnym pliku o postaci XML w /res/values


  <br/><item name="android:layout_width">fill_parent</item><br/><item name="android:layout_height">wrap_content</item><br/><item name="android:textColor">#00FF00</item><br/><item name="android:typeface">monospace</item><br/>


  stosujemy je do elementów wizualnych
  android:text="Hello Android!" />

  podobnie aplikujemy motywy graficzne dla całych aplikacji lub aktywności

  .
  .
  .

  View Slide

 23. 23
  Przetestuj stosowanie własnych czcionek, list stanów i
  styli.

  View Slide

 24. 24
  Zadanie domowe:
  Narysuj kilka znaków drogowych za pomocą płótna.

  View Slide