$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Android School 03

Android School 03

Broadcast receivers, odbieranie i parsowanie SMS, mechanizmy powiadomień systemowych. Koncepcja intencji odroczonych (pending intents). Zarządzanie ustawieniami aplikacji przez shared preferences, użycie PreferenceActivity z deklaracjami w formie XML.

Adam Jodłowski

April 05, 2013
Tweet

More Decks by Adam Jodłowski

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Android School
  Warsztat 03
  Adam Jodłowski

  View Slide

 2. 2
  Intencje rozgłaszane

  intencje, stanowiące podstawowy mechanizm IPC, mogą
  być wysyłane w trybie PTP lub broadcast

  broadcasty dzielimy na zwykłe
  Context.sendBroadcast(...);
  i uporządkowane
  Context.sendOrderedBroadcast(...);

  zwykłe broadcasty są asynchroniczne, nie możemy
  przewidzieć czasu ani kolejności ich dotarcia do odbiorców

  broadcasty uporządkowane powodują powstanie łańcucha
  wywołań i obsługiwane są przez odbiorców w kolejności

  View Slide

 3. 3
  Broadcast receivers

  komponenty przetwarzające intencje rozgłaszane w systemie

  aktywowane są w momencie rozgłoszenia intencji i deaktywowane po wyjściu z
  metody onReceive(Context, Intent) działającej w wątku interfejsu użytkownika

  możemy zarejestrować je na dwa sposoby, w kodzie aplikacji:
  BroadcastReceiver br = new BroadcastReceiver() {
  @Override
  public void onReceive(Context context, Intent intent) {
  // obsługa rozgloszonej intencji
  // abortBroadcast(); // skonsumowanie broadcastu
  }
  };
  registerReceiver(br, new
  IntentFilter("android.provider.Telephony.SMS_RECEIVED"));
  unregisterReceiver(br); // nie zapomnij o wyrejestrowaniu!

  View Slide

 4. 4
  Broadcast receivers

  rejestracja za pomocą manifestu:


  android:name="android.provider.Telephony.SMS_RECEIVED" />  osobna klasa odbiorcy implementuje logikę przetwarzania:
  public class SmsReceiver extends BroadcastReceiver {
  @Override
  public void onReceive(Context context, Intent intent) {
  // przetworzenie broadcastu
  }
  }

  View Slide

 5. 5
  Napisz aplikację odbierającą przychodzące wiadomości
  SMS, rejestrując odbiorcę w sposób programowy. Nie
  zapomnij o odpowiednim zezwoleniu.

  View Slide

 6. 6
  Podpowiedź: parsowanie wiadomości SMS
  Bundle data = intent.getExtras();
  if (data != null) {
  String message = "";
  String sender = null;
  Object pdus[] = (Object[]) data.get("pdus");
  for (Object pdu : pdus) {
  SmsMessage part =
  SmsMessage.createFromPdu((byte[]) pdu);
  message += part.getDisplayMessageBody();
  if (sender == null) {
  sender =
  part.getDisplayOriginatingAddress();
  }
  }
  }

  View Slide

 7. 7
  Pending intent

  reprezentacja intencji w postaci tokenu do użycia w
  przyszłości przez inny proces, w imieniu naszej aplikacji,
  z naszymi uprawnieniami

  specyfikujemy akcję i jej parametry jak zawsze
  w przypadku intencji, ale faktyczne zlecenie jej
  wykonania następuje na skutek działania innej aplikacji,
  która otrzymała nasz pending intent

  View Slide

 8. 8
  Powiadomienia systemowe

  realizowane są przez usługę NotificationManager,
  ich podstawowe parametry obejmują
  ikonę powiadomienia
  tytuł
  treść
  dodatkowy tekst przewijany
  intencję uruchamianą po kliknięciu
  sygnały dźwiękowe, świetlne i wibracje

  każde powiadomienie rozróżniane jest przez numer ID

  View Slide

 9. 9
  Tworzenie powiadomień (old school)

  powiadomienia realizowane są przez usługę NotificationManager
  int NOTIFICATION_ID = 1;
  NotificationManager notifier = (NotificationManager)
  getSystemService(Context.NOTIFICATION_SERVICE);
  Notification n = new Notification();
  n.icon = android.R.drawable.stat_notify_error;
  n.tickerText = "Tekst przewijany";
  n.when = System.currentTimeMillis();
  n.flags |= Notification.FLAG_AUTO_CANCEL;
  Intent intent = new Intent(MyActivity.this, MyActivity.class);
  PendingIntent pending = PendingIntent.getActivity(MyActivity.this, 0, intent, 0);
  n.setLatestEventInfo(MyActivity.this, "Tytul", "Tresc", pending);
  notifier.notify(NOTIFICATION_ID, n);

  dodatkowe parametry powiadomień
  n.vibrate = new long[] { 300, 200, 300, 200 };
  n.flags |= Notification.FLAG_SHOW_LIGHTS;
  n.ledARGB = Color.YELLOW;
  n.ledOnMS = 500;
  n.ledOffMS = 5000;
  n.sound = Uri.parse("file:///sdcard/notif.mp3");
  n.number = 3;
  n.defaults |= Notification.DEFAULT_SOUND;

  View Slide

 10. 10
  Tworzenie powiadomień (new school)

  nowy sposób tworzenia bogatych powiadomień używając SupportLibrary
  int NOTIFICATION_ID = 1;
  Intent resultIntent = new Intent(MyActivity.this, MyActivity.class);
  PendingIntent resultPendingIntent =
  PendingIntent.getActivity(MyActivity.this, 0, resultIntent, 0);
  NotificationCompat.Builder builder = new
  NotificationCompat.Builder(MyActivity.this)
  .setSmallIcon(android.R.drawable.stat_sys_warning)
  .setTicker("Tekst przewijany")
  .setContentTitle("Tytul")
  .setContentText("Tresc")
  .setContentIntent(resultPendingIntent)
  .addAction(android.R.drawable.stat_notify_sdcard_usb, "Akcja",
  resultPendingIntent);
  NotificationManager notifier = (NotificationManager)
  getSystemService(Context.NOTIFICATION_SERVICE);
  notifier.notify(NOTIFICATION_ID, builder.build());

  powiadomienia mogą być rozwijane za pomocą gestów, zawierać duże obrazki,
  wiele linii tekstu itp.

  View Slide

 11. 11
  Przetestuj mechanizm powiadomień na skutek rozesłania
  intencji lub wykonania określonej akcji w aplikacji.

  View Slide

 12. 12
  Preferencje systemowe

  mechanizmy klasy android.content.SharedPreferences pozwalają
  na składowanie na urządzeniu prostych danych w postaci klucz-
  wartość

  aplikacja może mieć wiele zestawów preferencji identyfikowanych
  po nazwie, przydzielonych do konkretnych aktywności:
  SharedPreferences sp = getPreferences(MODE_PRIVATE);

  bądź całej aplikacji:
  SharedPreferences sp = getSharedPreferences("prefs",
  MODE_PRIVATE);

  w obu przypadkach zwracany jest uchwyt do jednej instancji
  obiektu, co pozwala na natychmiastową rejestrację zmian w
  różnych komponentach aplikacji

  View Slide

 13. 13
  Manipulacja preferencjami

  pobieranie danych
  long updateTimestamp = sp.getLong("updated", -1);
  sp.contains();
  sp.getAll(); // Map
  sp.getBoolean();
  sp.getFloat();
  sp.getInt();
  sp.getString();

  możemy zarejestrować nasłuch na zmiany
  sp.registerOnSharedPreferenceChangeListener(...);

  edycja preferencji odbywa się za pomocą edytora
  SharedPreferences.Editor e = sp.edit();
  e.putString("username", "scott");
  e.putBoolean("isadmin", false);
  e.commit(); // boolean

  View Slide

 14. 14
  Przetestuj mechanizm preferencji.

  View Slide

 15. 15
  PreferenceActivity

  możemy wykorzystać framework automatycznie
  zarządzający preferencjami użytkownika (aktualne,
  zalecane API oparte jest o PreferenceFragment)

  do tego celu tworzymy aktywność rozszerzającą
  PreferenceActivity i ustawiamy jej zawartość (w
  metodzie onCreate()) odwołując się do widoku XML
  addPreferencesFromResource(R.xml.preferences);

  takie preferencje są określane jako domyślne
  SharedPreferences p =
  PreferenceManager.getDefaultSharedPreferences(co
  ntext);

  View Slide

 16. 16
  Widok XML preferencji

  preferencje możemy dowolnie konfigurować dzięki plikom XML  android:title="Kolory"
  android:summary="Wybierz kolor"
  android:entries="@array/colors_entries"
  android:entryValues="@array/colors_entry_values"
  android:dialogTitle="Wybierz kolor"
  android:defaultValue="0" />


  android:title="Podaj imie"
  android:summary="Podaj imie"
  android:defaultValue=""
  android:inputType="text" />  zagnieżdżenie preferencji polega na umieszczeniu PreferenceScreen w istniejącym już
  PreferenceScreen, analogicznie jak w przypadku menu podręcznego

  View Slide

 17. 17
  Reakcja na zmiany na ekranie preferencji

  zalecane jest wyświetlanie wartości preferencji od razu po ich wybraniu
  public class Preferences extends PreferenceActivity implements
  OnSharedPreferenceChangeListener {
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
  super.onCreate(savedInstanceState);
  addPreferencesFromResource(R.xml.preferences);
  }
  @Override
  protected void onResume() {
  super.onResume();
  getPreferenceScreen().getSharedPreferences()
  .registerOnSharedPreferenceChangeListener(this);
  }
  @Override
  protected void onPause() {
  super.onPause();
  getPreferenceScreen().getSharedPreferences()
  .unregisterOnSharedPreferenceChangeListener(this);
  }
  @Override
  public void onSharedPreferenceChanged(SharedPreferences sp, String key) {
  Preference pref = findPreference(key);
  pref.setSummary(sp.getString(key, ""));
  }
  }

  View Slide

 18. 18
  Stwórz aktywność z użyciem PreferenceActivity,
  przetestuj jej działanie, zapoznaj się z dokumentacją
  dotyczącą preferencji.

  View Slide

 19. 19
  Zadanie domowe:
  Zapoznaj się z pozostałymi broadcastami systemowymi.
  Stwórz aplikację przechwytującą wybrane zdarzenie i
  wyświetlającą powiadomienie systemowe. Wykorzystaj
  preferencje do modyfikacji działania programu.

  View Slide