$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Android School 08

Android School 08

Adam Jodłowski

May 26, 2013
Tweet

More Decks by Adam Jodłowski

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Android School
  Warsztat 08
  Adam Jodłowski

  View Slide

 2. 2
  Alarmy

  usługa systemowa AlarmManager pozwala na ustawianie alarmów rozgłaszanych w
  określonym czasie w przyszłości, alarmy nie są kasowane na skutek uśpienia
  urządzenia, ale znikają po jego wyłączeniu

  mogą być jednorazowe, powtarzalne, dokładne lub niedokładne oraz budzić
  urządzenie z uśpienia

  w przykładzie, najpierw rejestrujemy BroadcastReceivera – odbiorcę alarmu

  dalej, rejestrujemy alarm w usłudze systemowej
  AlarmManager am = (AlarmManager) getSystemService(Context.ALARM_SERVICE);
  Intent intent = new Intent(ctx, AlarmBroadcastReceiver.class);
  PendingIntent pi = PendingIntent.getBroadcast(ctx, 666, intent, 0);
  Calendar cal = Calendar.getInstance();
  cal.add(Calendar.SECOND, 10);
  am.set(AlarmManager.RTC_WAKEUP, cal.getTimeInMillis(), pi);

  alarm powtarzany zlecamy poprzez metodę setRepeating(), będzie zgłaszany co
  określony czas, do momentu wywołania cancel()

  za pomocą setInexactRepeating() możemy uzyskać mniej dokładne, ale tańsze
  alarmy, których faktyczny czas zgłoszeń będzie różnił się od założonego

  View Slide

 3. 3
  Stwórz alarm, który uruchomi aktywność, usługę lub
  broadcast receivera.

  View Slide

 4. 4
  Widżety

  widoczne na ekranie głównym elementy interfejsu aplikacji, ich rozmiar ogranicza bounding box
  (płótno do naszej dyspozycji) a składają się z tradycyjnego układu kontrolek graficznych

  widżet to w najprostszym ujęciu, specjalny broadcast receiver sterujący widokami hostowanymi na
  pulpicie, które nie są częścią procesu naszej aplikacji

  ekran główny jest podzielony na komórki, które może zajmować widżet – z uwagi na orientację
  pionową i poziomą, definiujemy minimalne wymiary ze wzoru (74*liczba_komórek)-2 [dp]

  konfiguracja widżetu dokonujemy za pomocą pliku, np. /res/xml/widget_info.xml

  android:minWidth="294dp"
  android:minHeight="72dp"
  android:updatePeriodMillis="1800000"
  android:initialLayout="@layout/widget">


  Android 3.1 wprowadził możliwość dowolnej zmiany rozmiaru widżetów, wystarczy dodać do
  konfiguracji android:resizeMode="horizontal|vertical"

  layout widżetu określamy podobnie jak dotychczas, z drobnymi ograniczeniami (nie wszystkie
  widoki i layouty są dostępne*) w pliku XML w /res/layout

  View Slide

 5. 5
  WidgetProvider
  ● WidgetProvider zarządza wszystkimi widżetami naszej aplikacji za pomocą metod zwrotnych onEnabled(),
  onDisabled(), onUpdate(), onDeleted(), onReceive()
  public class WidgetProvider extends AppWidgetProvider {
  @Override
  public void onReceive(Context context, Intent intent) {
  super.onReceive(context, intent);
  if (intent.getAction().equals("MY.ACTION")) {
  AppWidgetManager appWidgetManager = AppWidgetManager.getInstance(context);
  ComponentName thisAppWidget = new ComponentName(context.getPackageName(),
  WidgetProvider.class.getName());
  int[] appWidgetIds = appWidgetManager.getAppWidgetIds(thisAppWidget);
  onUpdate(context, appWidgetManager, appWidgetIds);
  }
  }
  @Override
  public void onUpdate(Context context, AppWidgetManager appWidgetManager, int[] appWidgetIds) {
  // wczytujemy zdalny układ widoków
  RemoteViews remoteViews = new RemoteViews(context.getPackageName(), R.layout.widget);
  // aktualizujemy zawartość komponentu
  remoteViews.setTextViewText(R.id.widget_text, "onUpdate " + System.currentTimeMillis()/1000);
  Intent intent = new Intent(context, WidgetProvider.class);
  intent.setAction("MY.ACTION");
  PendingIntent pendingIntent = PendingIntent.getBroadcast(context, 0, intent,
  PendingIntent.FLAG_UPDATE_CURRENT);
  // ustawienie OnClickListenera
  remoteViews.setOnClickPendingIntent(R.id.widget_image, pendingIntent);
  // aktualizacja zdalnego widoku
  appWidgetManager.updateAppWidget(appWidgetIds[0], remoteViews);
  }
  }

  View Slide

 6. 6
  Wpis w manifeście, aktualizacje spoza widżetu

  konieczny jest odpowiedni wpis w manifeście
  android:label="@string/widget_desc"
  android:icon="@drawable/ic_launcher">  android:resource="@xml/widget_info" />


  określamy powyżej klasę broadcast receivera, nazwę i ikonkę na liście widżetów, filtr
  domyślnych intencji oraz plik konfiguracyjny

  możemy wysyłać własne broadcasty zlecające aktualizacje widżetów, wystarczy dodać w
  manifeście filtr intencji z naszą akcją
  i rozesłać broadcast, który zostanie odebrany w onReceive()
  Intent intent = new Intent("MY.ACTION");
  context.sendBroadcast(intent);

  View Slide

 7. 7
  Stwórz widżet i zainstaluj go na ekranie głównym.

  View Slide

 8. 8
  Content Provider

  stanowi RESTfulowy interfejs do danych, które muszą być
  współdzielone pomiędzy aplikacjami, uzyskujemy dzięki niemu
  abstrakcję od fizycznej postaci danych (SQLite, API usługi
  sieciowej, plik w pamięci)

  najpopularniejsze wbudowane komponenty udostępniające dane
  to MediaStore, CallLog, Browser, ContactsContract, Settings,
  CalendarContract

  URI o postaci :////
  identyfikuje dane, np. content://as.books/dictionaries/1 –
  jest to pierwszy argument wywołań metod modułu
  ContentResolver, prowadzącego interakcję z dostawcami

  dostęp do konkretnych danych wymaga znajomości typów
  kolumn oraz identyfikatora _ID rekordu w bazie danych

  View Slide

 9. 9
  Przykład odczytania logu połączeń*

  odczytanie ostatnich połączeń telefonicznych
  String[] columns = { CallLog.Calls.NUMBER,
  CallLog.Calls.DURATION, CallLog.Calls.TYPE };
  Cursor calls =
  managedQuery(CallLog.Calls.CONTENT_URI, columns,
  null, null, null);
  calls.moveToFirst();
  while (!calls.isAfterLast()) {
  Log.d("AS", calls.getString(0) + ": " +
  calls.getInt(1) + "s [" + calls.getInt(2) +
  "]");
  calls.moveToNext();
  }
  // nie wywolujemy calls.close()

  View Slide

 10. 10
  Przykład odczytywania multimediów

  możemy wypisać wszystkie multimedia przechowywane w pamięci zewnętrznej
  String[] columns = { MediaStore.Audio.Media.TITLE,
  MediaStore.Audio.Media.DURATION, MediaStore.Audio.Media.DATA };
  Cursor cursor =
  managedQuery(MediaStore.Audio.Media.EXTERNAL_CONTENT_URI, columns,
  null, null, null);
  cursor.moveToFirst();
  while (!cursor.isAfterLast()) {
  Log.d("AS", "Tytul: " + cursor.getString(0));
  Log.d("AS", "Czas trwania: " + cursor.getInt(1) / 1000 + "s");
  Log.d("AS", "URI: " + cursor.getString(2));
  cursor.moveToNext();
  }

  analogicznie postępujemy z MediaStore.Video.Media, .Images.Media,
  .Images.ThumbNails, .Audio.Albums, .Audio.Artists, .Audio.Genres,
  .Audio.Playlists i innymi

  View Slide

 11. 11
  Przykład odczytywania kontaktów

  możemy wypisać wszystkie, nawet niewidoczne normalnie kontakty
  ContentResolver cr = getContentResolver();
  String[] columns = new String[] { ContactsContract.Contacts._ID,
  ContactsContract.Contacts.DISPLAY_NAME };
  Cursor contacts = managedQuery(ContactsContract.Contacts.CONTENT_URI,
  columns, null, null, null);
  contacts.moveToFirst();
  while (!contacts.isAfterLast()) {
  Cursor phone =
  cr.query(ContactsContract.CommonDataKinds.Phone.CONTENT_URI, new String[]
  { ContactsContract.CommonDataKinds.Phone.NUMBER },
  ContactsContract.CommonDataKinds.Phone.CONTACT_ID + " = ?", new String[]
  { String.valueOf(contacts.getLong(0)) }, null);
  if (phone.moveToFirst()) {
  Log.d("AS", contacts.getString(1) + ": " + phone.getString(0));
  }
  phone.close();
  contacts.moveToNext();
  }

  View Slide

 12. 12
  Przetestuj możliwości odczytywania danych
  składowanych w dostawcach treści.

  View Slide

 13. 13
  Dźwięki

  przykład nagrywania i odtwarzania dźwięków
  MediaRecorder recorder = null;
  MediaPlayer player = null;
  String fileName = Environment.getExternalStorageDirectory().getAbsolutePath() + "/android.3gp";
  // nagrywanie
  recorder = new MediaRecorder();
  recorder.setAudioSource(MediaRecorder.AudioSource.MIC);
  recorder.setOutputFormat(MediaRecorder.OutputFormat.THREE_GPP);
  recorder.setOutputFile(fileName);
  recorder.setAudioEncoder(MediaRecorder.AudioEncoder.AMR_NB);
  recorder.prepare();
  recorder.start();
  ...
  recorder.stop();
  recorder.release();
  recorder = null;
  // odtwarzanie
  player = new MediaPlayer();
  player.setDataSource(fileName);
  player.prepare();
  player.start();
  ...
  // player.stop(), player.pause()
  player.release();
  player = null;

  rejestracja na zakończenie odtwarzania
  player.setOnCompletionListener()

  View Slide

 14. 14
  Zdjęcia

  warto dodać do manifestu zapis wymagający możliwości robienia zdjęć przez
  dane urządzenie


  najłatwiej jest skorzystać z wbudowanej aplikacji kamery
  // odpalamy intencje niejawna
  Intent intent = new Intent(MediaStore.ACTION_IMAGE_CAPTURE);
  Uri photoUri =
  getContentResolver().insert(android.provider.MediaStore.Images.Media
  .EXTERNAL_CONTENT_URI, new ContentValues());
  intent.putExtra(MediaStore.EXTRA_OUTPUT, photoUri);
  startActivityForResult(intent, INTENT_RESULT_CODE);
  // korzystamy z dostepu do zdjecia w pamieci po odebraniu rezultatu
  InputStream stream = getContentResolver().openInputStream(photoUri);
  Bitmap bmp = BitmapFactory.decodeStream(stream);
  imageView.setImageBitmap(bmp);

  View Slide

 15. 15
  Wideo

  do nagrania wideo również możemy posłużyć się aplikacją kamery
  Intent takeVideoIntent = new Intent(MediaStore.ACTION_VIDEO_CAPTURE);
  startActivityForResult(takeVideoIntent, INTENT_RESULT_CODE);
  // w onActivityResult() dostaniemy URI wideoklipu
  Uri videoUri = data.getData();

  odtwarzanie wideo odbywa się analogicznie do dźwięku
  VideoView myVideoView = (VideoView) ((Activity)
  ctx).findViewById(R.id.video);
  myVideoView.setVideoURI(videoUri);
  // myVideoView.setMediaController(new MediaController(this));
  myVideoView.requestFocus();
  myVideoView.start();
  // myVideoView.setVideoURI(Uri.parse("rtsp://..."));
  // myVideoView.setVideoPath(SD_CARD_PATH + "/as.3gp");

  View Slide

 16. 16
  Przetestuj możliwości multimedialne.

  View Slide

 17. 17
  Publikowanie aplikacji

  gruntowne przetestowanie aplikacji

  przygotowanie opisów i grafik promocyjnych

  rejestracja konta w Google Play ($25)

  podpisanie cyfrowo paczki

  wprowadzenie aplikacji do sklepu

  śledzenie sprzedaży w konsoli wydawcy (developer console)

  zgodność z regulaminem i zasadami

  15-minutowe okno czasowe refundacji

  nieograniczona liczba reinstalacji

  sprzedawanie aplikacji, in-app billing

  konkurencyjne sklepy to np. Amazon Appstore, GetJar, Samsung Apps

  View Slide

 18. 18

  View Slide