$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Android School 04

Android School 04

Praca z wewnętrznym systemem plików, pamięcią zewnętrzną (kartą SD) i dodatkowymi zasobami (assets i raw resources). Obsługa bazy danych SQLite i kompleksowe omówienie podstaw SQL. Wydajne listy (ListView) z wieloma typami elementów i własnymi widokami, adaptery list.

Adam Jodłowski

April 07, 2013
Tweet

More Decks by Adam Jodłowski

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Android School
  Warsztat 04
  Adam Jodłowski

  View Slide

 2. 2
  Domyślny katalog aplikacji

  aplikacja może manipulować swoimi plikami z katalogu
  /data/data//files za pomocą metod kontekstu
  getFilesDir();
  getCacheDir();
  openFileInput();
  openFileOutput();
  deleteFile();
  fileList();

  przykłady zapisu, dopisywania i odczytu
  FileOutputStream fos;
  String strFileContents = "Początek.";
  fos = openFileOutput("tekst.txt", MODE_PRIVATE);
  fos.write(strFileContents.getBytes());
  fos.close();
  strFileContents = "Koniec.";
  fos = openFileOutput("tekst.txt", MODE_APPEND);
  fos.write(strFileContents.getBytes());
  fos.close();
  String strFileName = "tekst.txt";
  FileInputStream fis = openFileInput(strFileName);
  ...

  View Slide

 3. 3
  Pamięć zewnętrzna

  używamy jej do składowania dużych plików,
  niekluczowych składników aplikacji

  Android pozwala na dostęp do zawartości karty SD jeśli
  urządzenie ją posiada, system plików to przeważnie
  FAT i nie mają w nim zastosowania uprawnienia
  linuksowe

  karta SD może zostać w każdej chwili odmontowana –
  nasza aplikacja musi być na to gotowa

  binarne zasoby statyczne możemy też przechowywać w
  katalogach /assets i /res/raw

  View Slide

 4. 4
  Praca z pamięcią zewnętrzną

  utworzenie nowego katalogu i zapisanie w nim pliku
  File sdDirectory = Environment.getExternalStorageDirectory();
  if (sdDirectory.exists() && sdDirectory.canWrite()) {
  File myDirectory = new File(sdDirectory.getAbsolutePath() + "/school");
  myDirectory.mkdir();
  if (myDirectory.exists() && myDirectory.canWrite()) {
  File file = new File(myDirectory.getAbsolutePath() + "/" +
  "as.txt");
  file.createNewFile();
  if (file.exists() && file.canWrite()) {
  FileOutputStream fos = new FileOutputStream(file);
  fos.write("Lubie placki".getBytes());
  if (fos != null) {
  fos.flush();
  fos.close();
  }
  }
  }
  }

  View Slide

 5. 5
  Praca z pamięcią zewnętrzną

  odczytanie pliku z pamięci zewnętrznej
  File readFile = new
  File(Environment.getExternalStorageDirectory() +
  "/school/" + "as.txt");
  if (readFile.exists() && readFile.canRead()) {
  FileInputStream fis = new
  FileInputStream(readFile);
  byte[] reader = new byte[fis.available()];
  while (fis.read(reader) != -1) {}
  String fileContent = new String(reader);
  if (fis != null) fis.close();
  }

  View Slide

 6. 6
  Praca z zasobami statycznymi

  zasoby z /res/raw
  Resources resources = getResources();
  InputStream is = resources.openRawResource(R.raw.plik);
  byte[] reader = new byte[is.available()];
  while (is.read(reader) != -1) {}
  String data = new String(reader));
  is.close();

  zasoby z /assets
  AssetManager am = getAssets();
  InputStream is = am.open("pliki/plik.txt");
  ...
  is.close();

  czy dostrzegasz różnicę?

  View Slide

 7. 7
  Wypróbuj mechanizmy zapisu i odczytu danych z
  domyślnego katalogu, karty pamięci i zasobów
  statycznych.

  View Slide

 8. 8
  Baza danych

  SQLite to silnik bazodanowy wbudowany w system

  cechuje go słaba współbieżność, ograniczenia
  integralnościowe nie są zawsze wymuszane, brak
  zaawansowanych możliwości znanych z
  pełnoprawnych baz relacyjnych

  każda aplikacja może mieć wiele prywatnych baz
  w postaci pojedynczych plików

  do bezpośredniego zarządzania bazą danych możemy
  użyć odpowiednich metod kontekstu, ale lepiej jest
  wykorzystać klasę pomocniczą SQLiteOpenHelper

  View Slide

 9. 9
  SQLiteOpenHelper

  klasa pomocnika
  class MyDatabaseHelper extends SQLiteOpenHelper {
  MyDatabaseHelper(Context context) {
  super(context, "my_database.db", null, 1);
  }
  @Override
  public void onCreate(SQLiteDatabase db) {
  db.execSQL("CREATE TABLE " + "EMPLOYEES" + " (_id INTEGER PRIMARY KEY
  AUTOINCREMENT, name TEXT NOT NULL, surname TEXT NOT NULL, age INTEGER);");
  }
  @Override
  public void onUpgrade(SQLiteDatabase db, int oldVersion, int newVersion) {
  db.execSQL("DROP TABLE IF EXISTS " + "EMPLOYEES");
  onCreate(db);
  }
  }

  korzystanie z pomocnika
  MyDatabaseHelper dh = new MyDatabaseHelper(ctx);
  SQLiteDatabase db = dh.getWritableDatabase();
  // SQLiteDatabase db = dh.getReadableDatabase();
  // wykonanie operacji na bazie
  dh.close();

  View Slide

 10. 10
  Podstawowe zapytania

  INSERT i SELECT
  String INSERT = "INSERT INTO " + "EMPLOYEES" + " (name,
  surname, age) VALUES (?, ?, ?)";
  SQLiteStatement insertStatement = db.compileStatement(INSERT);
  insertStatement.bindString(1, "scott");
  insertStatement.bindString(2, "tiger");
  insertStatement.bindLong(3, 666);
  insertStatement.executeInsert();
  Cursor cursor = db.query("EMPLOYEES", new String[] {"name",
  "surname", "age"}, "name = ?", new String[] {"scott"}, null,
  null, "age");
  if (cursor.moveToFirst()) {
  do {
  Log.d("AS", cursor.getString(0) + " " +
  cursor.getString(1) + ", " + cursor.getLong(2));
  } while (cursor.moveToNext());
  }
  if (cursor != null && !cursor.isClosed()) cursor.close();

  View Slide

 11. 11
  Podstawowe zapytania

  SELECT, DELETE i UPDATE
  db.rawQuery("SELECT * FROM EMPLOYEES WHERE name
  = ?", new String[] {"scott"});
  db.delete("EMPLOYEES", "name = ?", new String[]
  {"scott"});
  ContentValues values = new ContentValues();
  values.put("age", 333);
  db.update("EMPLOYEES", values, "name = ?", new
  String[] {"scott"});

  View Slide

 12. 12
  Przetestuj mechanizm działania SQLiteOpenHelper,
  stwórz własną tabelę, dodaj do niej dane i wypisz je
  wykonując odpowiednie zapytania.
  Zapoznaj się z programem SQLite Database Browser.

  View Slide

 13. 13
  ListView

  obok GridView i GalleryView stanowi kontrolkę typu
  AdapterView i zawiera elementy View

  łączy je ze źródłem danych dzięki ListAdapter, np.
  BaseAdapter, ArrayAdapter, CursorAdapter, które
  stanowi model i manipuluje widokami

  wydajność operacji adapterów jest kluczowa

  poznamy podejście trzymające listę danych w pamięci,
  często używamy też kursorów i tzw. Loaderów
  poprawiających ich wydajność

  View Slide

 14. 14
  ArrayAdapter

  przykładowa klasa adaptera
  class OrderAdapter extends ArrayAdapter {
  private ArrayList items;
  private Context ctx;
  LayoutInflater inflater = null;
  public OrderAdapter(Context context, int textViewResourceId, ArrayList items) {
  super(context, textViewResourceId, items);
  this.items = items;
  ctx = context;
  inflater = (LayoutInflater) ctx.getSystemService(Context.LAYOUT_INFLATER_SERVICE);
  }
  @Override
  public View getView(int position, View convertView, ViewGroup parent) {
  View v = convertView;
  if (v == null) { // optymalizacja
  v = inflater.inflate(R.layout.row, null);
  }
  Order o = items.get(position);
  if (o != null) { // odswiezamy tresc wiersza
  TextView tt = (TextView) v.findViewById(R.id.toptext);
  tt.setText("Name: " + o.getOrderName());
  TextView bt = (TextView) v.findViewById(R.id.bottomtext);
  bt.setText("Status: " + o.getOrderStatus());
  }
  return v;
  }
  }

  View Slide

 15. 15
  Lista z adapterem i optymalizacja

  podpięcie adaptera do listy
  ListView lv = (ListView) findViewById(R.id.listView);
  ArrayList orders = new ArrayList();
  // wypelniamy liste "orders"...
  OrderAdapter adapter = new OrderAdapter(ctx, R.layout.row, orders);
  lv.setAdapter(adapter);
  // lv.setOnItemClickListener(...);

  dodatkowa optymalizacja adaptera list poprzez ViewHolder pattern
  static class ViewHolder {
  public ImageView imageView;
  public TextView textView;
  }
  // cialo metody getView()
  ViewHolder holder;
  View rowView = convertView;
  if (rowView == null) {
  rowView = inflater.inflate(R.layout.rowlayout, null, true);
  holder = new ViewHolder();
  holder.textView = (TextView) rowView.findViewById(R.id.label);
  holder.imageView = (ImageView) rowView.findViewById(R.id.icon);
  rowView.setTag(holder);
  } else {
  holder = (ViewHolder) rowView.getTag();
  }
  // odswiezamy tresc wiersza
  holder.textView.setText(names[position]);
  holder.imageView.setImageResource(R.drawable.icon);
  return rowView;

  View Slide

 16. 16
  Metoda adaptera notifyDataSetChanged() powoduje
  przeładowanie modeli widoków.
  Stwórz ArrayAdapter i wypełnij za jego pomocą własną
  listę obiektów, obsłuż kliknięcie na dany element.

  View Slide

 17. 17
  Zadanie domowe:
  Stwórz aplikację do robienia notatek tekstowych używając
  ListView oraz bazy danych lub systemu plików.
  Dla chętnych: stwórz listę z nagłówkami sekcji,
  korzystając z przesłaniania metod getViewTypeCount(),
  getItemViewType() i getCount().

  View Slide