$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Android School 05

Android School 05

Przetwarzanie długotrwałych zadań w wątkach tła, użycie klasy AsyncTask i handlerów. HTTP — Apache HttpClient, HttpURLConnection, parsowanie XML i JSON.

Adam Jodłowski

April 15, 2013
Tweet

More Decks by Adam Jodłowski

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Android School
  Warsztat 05
  Adam Jodłowski

  View Slide

 2. 2
  Wątek UI

  podobnie do innych środowisk wizualnych, Android
  renderuje interfejs i reaguje na akcje użytkownika w
  tzw. wątku interfejsu użytkownika

  domyślnie całe przetwarzanie aplikacji odbywa się w
  tym wątku, jeśli nie postanowimy inaczej

  długotrwałe obliczenia musimy wykonywać poza
  wątkiem UI, w przeciwnym przypadku system
  wyświetli użytkownikowi zachętę do
  natychmiastowego przerwania działania naszej
  aplikacji (ANR a.k.a. FC)

  View Slide

 3. 3
  Thread

  klasyczny wątek znany z Javy (mamy też dostęp do klas
  z java.util.concurrent), pamiętajmy, że nie możemy
  manipulować interfejsem z wątków tła

  Android jest oparty o tzw. single thread model, wątek UI
  nie zachowuje bezpieczeństwa przy dostępie
  współbieżnym i nie możemy odwoływać się do niego z
  innego wątku
  Thread t = new Thread() {
  public void run() {
  // przetwarzanie w tle
  }
  };
  t.start();

  View Slide

 4. 4
  Handler

  najlepiej utworzyć go jako pole w klasie aktywności i odwołać się do niego z
  naszej implementacji Thread

  jest on automatycznie wiązany z kolejką wiadomości głównego wątku i
  może aktualizować interfejs
  private Handler handler = new Handler() {
  @Override
  public void handleMessage(Message msg) {
  // odbior wiadomosci, aktualizacja UI
  }
  };

  proces wysyłania komunikatów do handlera:
  Message message = new Message(); // mozna lepiej
  Bundle bundle = new Bundle();
  bundle.putString("status", "COMPLETED");
  message.setData(bundle);
  handler.sendMessage(message); // handler.sendEmptyMessage(int);
  .

  View Slide

 5. 5
  AsyncTask

  API Androida może zająć się zarządzaniem wątkami, pozostawiając nam
  implementację logiki i jednokrotne wykonanie metody execute([1])
  zadania

  musimy stworzyć własną klasę rozszerzającą AsyncTask<[1], [2], [3]> i
  przesłonić potrzebne nam metody
  onPreExecute() // inicjalizacja, UI
  [3] doInBackground([1]) // glowne przetwarzanie, metoda wymagana
  onProgressUpdate([2]) // aktualizacja postepu, UI
  onPostExecute([3]) // przekazanie wynikow, UI
  ● AsyncTask może być uruchomiony tylko jeden raz, aktualizacji postępu
  dokonujemy dzięki metodzie publishProgress([2])

  możemy też anulować zadanie wywołując metodę cancel(boolean) i
  sprawdzać cyklicznie czy nie nastąpiło anulowanie za pomocą metody
  isCancelled()

  w przypadku anulowania, zamiast onPostExecute(Object) zostanie
  wywołana metoda onCancelled(Object)

  View Slide

 6. 6
  Timer

  pozwala na zlecanie zadań TimerTask do sekwencyjnego
  wykonania we własnym wątku o określonym czasie
  i opcjonalnie z powtarzaniem
  Timer timer = new Timer();
  timer.schedule(new TimerTask() {
  @Override
  public void run() {
  // wykonanie dzialania z watku tla
  }
  }, 2000);

  anulowanie wszystkich zadań wymaga wywołania
  metody cancel()

  View Slide

 7. 7
  Przetestuj mechanizmy wykonywania długotrwałych
  zadań w tle.

  View Slide

 8. 8
  Zmiany konfiguracji

  są to wszystkie zmiany stanu urządzenia, prowadzące do zniszczenia (wywołując kolejne
  metody cyklu życia) i restartu widocznej aktywności

  może to być zmiana orientacji ekranu, podłączenie stacji dokującej, zestawu
  słuchawkowego, wysunięcie klawiatury sprzętowej i inne

  zapobiegamy restartom deklarując obsługę zmian w manifeście
  android:configChanges="keyboardHidden|orientation|screenSize"

  otrzymamy dzięki temu wywołanie zwrotne przy zmianie konfiguracji
  @Override
  public void onConfigurationChanged(Configuration newConfig) {
  if (newConfig.orientation == Configuration.ORIENTATION_LANDSCAPE) {
  ...
  }
  }

  wszystkie zasoby (getResources()) zostaną na tym etapie przeładowane i możemy
  skorzystać z nich w reakcji na zmianę konfiguracji

  wymuszamy stałą orientację ekranu aktywności
  android:screenOrientation="portrait"
  .

  View Slide

 9. 9
  Save/RestoreInstanceState

  w przypadku nagłego przerwania działania naszej aktywności, możemy
  zapisać i odtworzyć ulotne dane
  @Override
  public void onSaveInstanceState(Bundle savedInstanceState) {
  super.onSaveInstanceState(savedInstanceState);
  savedInstanceState.putInt("count", 666);
  savedInstanceState.putString("name", "Android");
  }

  tak zapisany obiekt Bundle trafi do onCreate() oraz do
  onRestoreInstanceState() po restarcie aktywności
  .
  .
  .
  .
  .

  View Slide

 10. 10
  NonConfigurationInstance

  jeśli zrestartowanie aplikacji spowoduje potrzebę długotrwałego odtwarzania poprzedniego
  stanu danych, możemy skorzystać z możliwości utrwalenia własnego obiektu i odebrania
  go w niezmienionej formie po ponownym uruchomieniu aktywności
  @Override
  public Object onRetainNonConfigurationInstance() {
  final MyData data = collectMyData();
  return data;
  }

  jeśli aktywność została zrestartowana, otrzymamy obiekt z powrotem
  @Override
  public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
  super.onCreate(savedInstanceState);
  setContentView(R.layout.main);
  final MyData data = (MyData) getLastNonConfigurationInstance();
  if (data == null) {
  data = loadMyData();
  }
  }

  pamiętajmy, aby nie zwracać w ten sposób obiektów ściśle związanych z aktywnością,
  kontekstem, komponentami wizualnymi i innymi (dlaczego?)

  View Slide

 11. 11
  Globalny obiekt aplikacji

  za jego pomocą możemy przechowywać globalny stan powiązany z
  kontekstem ważnym przez cały czas życia aplikacji w pamięci
  public class MyApplication extends Application {
  public void metodaNaszejAplikacji() {
  ...
  }
  @Override
  public void onCreate() {
  super.onCreate();
  // inicjalizacja skladowych
  }
  }

  wskazanie klasy aplikacji w manifeście


  użycie w komponencie składowym naszej aplikacji
  ((MyApplication) getApplication()).metodaNaszejAplikacji();

  View Slide

 12. 12
  Przetestuj sposoby reakcji na zmiany konfiguracji
  urządzenia i zachowaj w odpowiedni sposób ulotne dane
  instancji.

  View Slide

 13. 13
  Łączenie z Internetem

  Android pozwala na standardowe tworzenie gniazd
  TCP oraz UDP, zawiera klasę (Http)URLConnection
  oraz Apache HttpClient
  URL url = new URL("http://www.android.com/");
  HttpURLConnection urlConnection =
  (HttpURLConnection) url.openConnection();
  try {
  InputStream in = new
  BufferedInputStream(urlConnection.getInputStream
  ());
  // czytamy stream...
  } finally {
  urlConnection.disconnect();
  }

  View Slide

 14. 14
  Apache HttpClient

  utworzenie klienta
  HttpClient httpClient = new DefaultHttpClient();

  przykład użycia GET
  HttpGet httpGet = new HttpGet("http://host/resource");
  httpGet.addHeader("Authorization", "Basic c2NvdHQ6dGlnZXI=");
  ResponseHandler responseHandler = new BasicResponseHandler();
  String response = httpClient.execute(httpGet, responseHandler);

  przykład użycia POST
  List postParameters = new ArrayList();
  postParameters.add(new BasicNameValuePair("body", "body content"));
  postParameters.add(new BasicNameValuePair("token", "auth token"));
  HttpPost httpPost = new HttpPost("http://host/resource");
  httpPost.setEntity(new UrlEncodedFormEntity(postParameters));
  String response = httpClient.execute(httpPost, responseHandler);

  View Slide

 15. 15
  Połącz się z Internetem.
  Zapoznaj się z możliwościami Android Asynchronous
  Http Client (http://loopj.com/android-async-http).

  View Slide

 16. 16
  JSON

  Android zawiera bilbioteki pakietu json.org do pracy z formatem JavaScript Object
  Notation
  JSONObject json = new JSONObject();
  try {
  json.put("name", "scott");
  json.put("surname", "tiger");
  json.put("age", 666);
  } catch (JSONException e) {
  e.printStackTrace();
  }
  Log.d("AS", json); // {"name": "scott", "surname": "tiger", "age": 666}

  w formacie JSON rozróżniamy obiekty i tablice obiektów, możemy pobierać z nich
  wartości proste i łańcuchy znaków
  JSONObject json = new JSONObject(response);
  JSONArray elements = json.getJSONArray("elements");
  JSONObject obj = elements.getJSONObject(0);
  long id = obj.getLong("id");

  biblioteki takie jak Google GSON i Jackson pozwalają uprościć pracę z modelami
  obiektów reprezentowanymi jako dane JSON i stosować silne typowanie

  View Slide

 17. 17
  XML

  Android wspiera obsługę XML Pull Parser, DOM w wersji 2 oraz SAX
  // tworzymy fabryke parserow i nowy parser
  SAXParserFactory spf = SAXParserFactory.newInstance();
  SAXParser sp = spf.newSAXParser();
  // pobieramy uchwyt do elementu przetwarzajacego XML
  XMLReader xr = sp.getXMLReader();
  // tworzymy i przekazujemy wlasny mechanizm przetwarzania
  MyXmlHandler myXmlHandler = new MyXmlHandler();
  xr.setContentHandler(myXmlHandler);
  // parsujemy
  xr.parse(new InputSource(url.openStream()));

  do parsowania XML, musimy dostarczyć implementację własnego
  handlera parsującego treść dokumentu

  View Slide

 18. 18
  XmlHandler

  przykładowa implementacja
  private class MyXmlHandler extends DefaultHandler {
  private boolean inName = false;
  private boolean inSurname = false;
  @Override
  public void startDocument() throws SAXException {...} // oraz endDocument()
  @Override
  public void startElement(String namespaceURI, String localName, String qName,
  Attributes atts) throws SAXException {
  if (localName.equals("name")) {
  this.inName = true;
  } else if (localName.equals("surname")) {
  this.inSurname = true;
  }
  }
  @Override
  public void endElement(String namespaceURI, String localName, String qName)
  throws SAXException {...}
  @Override
  public void characters(char ch[], int start, int length) {
  String content = new String(ch, start, length);
  }
  }

  View Slide

 19. 19
  Przetestuj techniki parsowania danych.

  View Slide

 20. 20
  Zadanie domowe:
  Stwórz aplikację pobierającą dane z wybranej usługi
  sieciowej odporną na zmiany konfiguracji urządzenia.

  View Slide