$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Android School 07

Android School 07

Adam Jodłowski

April 29, 2013
Tweet

More Decks by Adam Jodłowski

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Android School
  Warsztat 07
  Adam Jodłowski

  View Slide

 2. 2
  Animowane grafiki

  potrzebujemy osobne grafiki dla każdej klatki oraz XML w /res/drawable

  id="@+id/spinner_animation_id" android:oneshot="false">


  odtwarzanie animacji
  ImageView iv = (ImageView) findViewById(R.id.imageView);
  iv.setImageDrawable(getResources().getDrawable(R.drawable.my_animation));
  AnimationDrawable anim = (AnimationDrawable) iv.getDrawable();
  ...
  anim.start();

  View Slide

 3. 3
  Animacje przejść

  zaprezentowane zostanie klasyczne API, nowa wersja oparta jest na Animator i została
  przeportowana w projekcie NineOldAndroids dla starszych platform

  możemy w prosty sposób animować obiekty (pod)typu View, klatki animacji są
  interpolowane na podstawie definicji przekształceń, najczęściej z plików XML
  Animation anim = AnimationUtils.loadAnimation(ctx, R.anim.myanim);
  view.startAnimation(anim);

  przykład zmiany przezroczystości

  android:shareInterpolator="false">
  android:toAlpha="0.0"
  android:startOffset="0"
  android:duration="5000">  aby reagować na zmiany stanu animacji, warto zaimplementować
  android.view.animation.Animation.AnimationListener

  View Slide

 4. 4
  Animacje przejść

  przykład skalowania widoków
  android:pivotY="50%"
  android:fromXScale="1.0"
  android:fromYScale="1.0"
  android:toXScale="2.0"
  android:toYScale="2.0"
  android:duration="2000" />

  sekwencje w węźle układamy korzystając z właściwości startOffset i duration

  przykład obrotu
  android:toDegrees="360"
  android:pivotX="50%"
  android:pivotY="50%"
  android:duration="5000" />

  przykład przesunięcia


  wszystkie animacje w formie XML można również tworzyć w sposób programowy

  View Slide

 5. 5
  Animacje programowe

  przykład tworzenia animacji przejść w sposób programowy
  private Animation inFromLeftAnimation() {
  Animation anim = new TranslateAnimation(Animation.RELATIVE_TO_PARENT, -1.0f,
  Animation.RELATIVE_TO_PARENT, 0.0f,
  Animation.RELATIVE_TO_PARENT, 0.0f,
  Animation.RELATIVE_TO_PARENT, 0.0f);
  anim.setDuration(300);
  anim.setInterpolator(new AccelerateInterpolator());
  return anim;
  }
  private Animation outToRightAnimation() {
  Animation anim = new TranslateAnimation(Animation.RELATIVE_TO_PARENT, 0.0f,
  Animation.RELATIVE_TO_PARENT, +1.0f,
  Animation.RELATIVE_TO_PARENT, 0.0f,
  Animation.RELATIVE_TO_PARENT, 0.0f);
  anim.setDuration(300);
  anim.setInterpolator(new AccelerateInterpolator());
  return anim;
  }
  .
  .
  .

  View Slide

 6. 6
  Interpolatory

  interpolatory określają tempo i efekty przejść, rozróżniamy m.in.
  AccelerateInterpolator, AnticipateInterpolator,
  BounceInterpolator, CycleInterpolator, OvershootInterpolator

  aplikujemy je jako właściwości w XML dla węzła
  android:interpolator="@android:anim/bounce_interpolator"

  możemy tworzyć również własne interpolatory oraz modyfikować
  istniejące
  .
  .
  .
  .
  .

  View Slide

 7. 7
  Zapoznaj się z różnymi rodzajami animacji i
  przekształceń komponentów wizualnych.

  View Slide

 8. 8
  ViewFlipper

  komponent zawierający widoki podrzędne, które wyświetla
  pojedynczo i opcjonalnie animuje przejścia między nimi
  setInAnimation(ctx, android.R.anim.slide_in_left);
  setOutAnimation(ctx, android.R.anim.slide_out_right);
  showNext();
  showPrevious();
  setDisplayedChild(index);
  setFlipInterval(5000);
  setAutoStart(true);
  startFlipping();
  stopFlipping();

  umieszczamy komponent w layoucie danego ekranu a w jego
  środku widoki, które mają być animowane

  View Slide

 9. 9
  Przetestuj komponent ViewFlipper.

  View Slide

 10. 10
  Reakcja na dotyk

  każdy widok może zarejestrować metodę zwrotną, wywoływaną w
  reakcji na dotyk
  ImageView iv = (ImageView) findViewById(R.id.imageView1);
  iv.setOnTouchListener(new OnTouchListener() {
  @Override
  public boolean onTouch(View v, MotionEvent event) {
  Log.d("AS", "ACTION=" + event.getAction());
  Log.d("AS", "X=" + event.getX());
  Log.d("AS", "Y=" + event.getY());
  return true;
  }
  });
  .
  .

  View Slide

 11. 11
  Rozpoznawanie gestów, GestureDetector

  przesłaniamy metodę aktywności i rozpoznajemy dotyk
  @Override
  public boolean onTouchEvent(MotionEvent touchevent) {
  switch (touchevent.getAction()) {
  case MotionEvent.ACTION_DOWN:
  startX = touchevent.getX();
  break;
  case MotionEvent.ACTION_UP:
  if (startX < touchevent.getX()) ...
  if (startX > touchevent.getX()) ...
  break;
  case MotionEvent.ACTION_MOVE:
  touchevent.getX(); ...
  touchevent.getY(); ...
  break;
  }
  return false;
  }
  ● GestureDetector wykrywa za nas najpopularniejsze proste gesty, używamy do tego interfejsu
  SimpleOnGestureListener
  onDown();
  onSingleTapConfirmed();
  onDoubleTap();
  onLongPress();
  onScroll();
  onFling();
  ● ScaleGestureDetector wykrywa gesty wielodotykowe służące do skalowania widoków

  View Slide

 12. 12
  Przykład rozpoznawania gestów

  tworzymy obiekt własnego detektora gestów i używamy go w aktywności lub konkretnym widoku
  GestureDetector myGestureDetector = new GestureDetector(new MyGestureDetector());
  @Override
  public boolean onTouchEvent(MotionEvent me) {
  return myGestureDetector.onTouchEvent(me);
  }

  przykład implementacji detektora
  class MyGestureDetector extends SimpleOnGestureListener {
  private static final int MIN_DISTANCE = 120;
  private static final int MAX_DISTANCE = 250;
  private static final int VELOCITY = 200;
  @Override
  public boolean onFling(MotionEvent e1, MotionEvent e2, float velocityX, float velocityY) {
  if (Math.abs(e1.getY() - e2.getY()) > MAX_DISTANCE) return false;
  if (e1.getX() - e2.getX() > MIN_DISTANCE && Math.abs(velocityX) > VELOCITY) {
  flipper.setInAnimation(inFromRightAnimation());
  flipper.setOutAnimation(outToLeftAnimation());
  flipper.showNext();
  } else if (e2.getX() - e1.getX() > MIN_DISTANCE && Math.abs(velocityX) > VELOCITY) {
  flipper.setInAnimation(inFromLeftAnimation());
  flipper.setOutAnimation(outToRightAnimation());
  flipper.showPrevious();
  }
  return super.onFling(e1, e2, velocityX, velocityY);
  }
  ...
  }

  View Slide

 13. 13
  Przetestuj możliwości wykrywania dotyku.

  View Slide

 14. 14
  Sensory

  urządzenia mogą posiadać wiele czujników, m.in.
  światła
  bliskości
  temperatury
  ciśnienia
  przyspieszenia
  pola magnetycznego

  możemy zgłosić w manifeście wymaganie posiadania
  czujnika przez urządzenie
  android:name="android.hardware.sensor.proximity" />

  symulowanie odczytów w emulatorze zapewnia projekt
  Sensor Simulator

  View Slide

 15. 15
  Inicjalizacja i odczyt wartości

  musimy pobrać usługę SensorManagera i zainicjować interesujący nas sensor
  SensorManager sensorManager = (SensorManager)
  this.getSystemService(SENSOR_SERVICE);
  Sensor lightSensor = sensorManager.getDefaultSensor(Sensor.TYPE_LIGHT);
  sensorManager.registerListener(this, lightSensor,
  SensorManager.SENSOR_DELAY_NORMAL); // rejestracja
  ...
  sensorManager.unregisterListener(this, lightSensor); // wyrejestrowanie

  częstotliwość odczytów może być regulowana dodatkowymi parametrami, jak
  SENSOR_DELAY_UI, SENSOR_DELAY_GAME, SENSOR_DELAY_FASTEST

  implementujemy interfejs SensorEventListener
  @Override
  public void onAccuracyChanged(Sensor sensor, int accuracy) {
  Log.d("AS", "dokladnosc sensora " + sensor.getName() + " wynosi: " +
  accuracy);
  }
  @Override
  public void onSensorChanged(SensorEvent event) {
  String values = "";
  for (float v : event.values) values += v + ", ";
  Log.d("AS", "odczyt " + event.sensor.getName() + ": " + values);
  }

  View Slide

 16. 16
  Możliwości API sensorów

  odczyty z sensorów udostępniają wartości pomocnicze
  wykorzystywany prąd w mA
  maksymalną przyjmowaną wartość
  rozdzielczość czujnika
  nazwę producenta, typ i wersję

  korzystamy z pakietu android.hardware

  najczęściej wykorzystujemy akcelerometr, spoczywający
  telefon powinien zwrócić odczyty (0, 0, 9.81) w osiach X,
  Y i Z, podaje on siły działające na urządzenie
  uwzględniając grawitację

  orientację ekranu odczytujemy z
  Display.getRotation()/getOrientation()*

  View Slide

 17. 17
  Przetestuj możliwości odczytu wartości sensorów.

  View Slide

 18. 18
  Zadanie domowe:
  Stwórz aplikację wykorzystującą poznane techniki
  animacji i rozpoznawania dotyku.

  View Slide