Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Android School 02

Android School 02

Formatowanie i stylizowanie łańcuchów znaków. Menu opcji, toasty, okna dialogowe i alerty. Intencje niejawne, własne filtry intencji.

Adam Jodłowski

March 23, 2013
Tweet

More Decks by Adam Jodłowski

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Android School
  Warsztat 02
  Adam Jodłowski

  View full-size slide

 2. 2
  Odwoływanie się do zasobów

  zasoby umieszczone w odpowiednich podkatalogach lub
  definiowane w XML (/res/values) zarządzane przez plik
  R, mają nadane symboliczne identyfikatory tekstowe
  @id/moj_przycisk
  @string/komunikat_sukces
  @drawable/logo

  zasoby pobieramy programowo dzięki kontekstowi
  Drawable pic =
  getResources().getDrawable(R.drawable.pic);
  String hello =
  getResources().getString(R.string.hello);
  String[] arr =
  getResources().getStringArray(R.array.arr);

  View full-size slide

 3. 3
  Formatowanie i stylizowanie łańcuchów znaków

  znaczniki formatujące tekst

  Hello %1$s!

  String formattedHello = String.format(
  getResources().getString(R.string.hello), "Android");

  ostylowanie tekstu za pomocą znaczników HTML

  <font color=\"green\">Goodbye</font> <b>
  %1$s</b>!

  String formattedGoodbye =
  String.format(getResources().getString(R.string.goodbye
  ), "Android");
  textView.setText(android.text.Html.fromHtml(formattedGo
  odbye));

  View full-size slide

 4. 4
  Przejrzyj różne rodzaje zasobów istniejące w projekcie,
  pobierz je w kodzie, sformatuj i ostyluj treść TextView.

  View full-size slide

 5. 5
  Menu opcji

  strukturę menu opcji definiujemy jako plik XML w katalogu /res/menu
  korzeń pliku, jest kontenerem dla menu
  grupuje elementy w jednej kategorii
  reprezentuje pojedyńczy element, może zawierać zagnieżdżony
  element tworząc podmenu


  android:icon="@drawable/informacje"
  android:title="@string/informacje" />
  android:icon="@drawable/pomoc"
  android:title="@string/pomoc" />

  View full-size slide

 6. 6
  Podpinanie menu opcji do aktywności

  musimy przesłonić metodę zwrotną tworzenia menu i reakcji na wybór
  @Override
  public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
  MenuInflater inflater = getMenuInflater();
  inflater.inflate(R.menu.main_menu, menu);
  return true; // wyswietl menu
  }
  @Override
  public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {
  switch (item.getItemId()) {
  case R.id.informacje:
  pokazInformacje();
  return true;
  case R.id.pomoc:
  pokazPomoc();
  return true;
  default:
  return super.onOptionsItemSelected(item);
  }
  }

  View full-size slide

 7. 7
  Toasty

  podstawowy mechanizm nieinwazyjnych powiadomień
  Toast toast = Toast.makeText(kontekst, wiadomosc, czas
  trwania);
  toast.show();

  czas trwania to jedna z dwóch stałych
  Toast.LENGTH_SHORT i Toast.LENGTH_LONG

  możemy wypozycjonować toast na ekranie
  toast.setGravity(...);
  używając flag zdefiniowanych w android.view.Gravity.* i podając
  wielkości marginesów (w pikselach)

  możemy ustawić layout całego toastu na własny (uwaga na root!)
  LayoutInflater inflater = getLayoutInflater();
  View layout = inflater.inflate(R.layout.toast_layout,
  (ViewGroup) findViewById(R.id.toast_layout_root));
  toast.setView(layout);

  View full-size slide

 8. 8
  Stwórz menu (opcjonalnie z zagnieżdżeniem) i podepnij je
  do aktywności.
  Wyświetl Toast na naciśnięcie przycisku menu, zmień
  jego domyślną pozycję, ustaw marginesy w jednostkach
  niezależnych od gęstości (dp) korzystając z programowego
  pobierania zasobów typu dimen.

  View full-size slide

 9. 9
  Okna dialogowe

  są modalne, asynchroniczne i zarządzane

  najprostszym sposobem na utworzenie okna
  dialogowego jest skorzystanie z buildera klasy
  AlertDialog
  AlertDialog.Builder dialog = new
  AlertDialog.Builder(aktywnosc);
  dialog.setTitle("Potwierdzenie");
  dialog.setMessage("Zapisac zmiany?");
  dialog.setPositiveButton("Tak", listener);
  dialog.setNegativeButton("Nie", listener);
  dialog.setNeutralButton("Anuluj", listener);
  dialog.show();

  Klasa listenerów to
  DialogInterface.OnClickListener()

  View full-size slide

 10. 10
  Dialog z listą checkboksów

  przykład bardziej złożonego dialogu
  final String[] colors = new String[] {"niebieski", "biały",
  "czerwony"};
  AlertDialog.Builder dialog = new AlertDialog.Builder(activity);
  dialog.setTitle("Wybierz kolory");
  dialog.setMultiChoiceItems(colors, new boolean[] {false, true,
  false}, new DialogInterface.OnMultiChoiceClickListener() {
  @Override
  public void onClick(DialogInterface dialog, int which, boolean
  isChecked) {
  // reakcja na klikniecie checkboksa
  }
  });
  dialog.setPositiveButton("Zatwierdz", listener);
  dialog.setNegativeButton("Anuluj", listener);
  dialog.show();

  View full-size slide

 11. 11
  Utwórz i wyświetl okno dialogowe, zareaguj na decyzję
  użytkownika za pomocą listenerów.

  View full-size slide

 12. 12
  Zezwolenia

  wiele czynności systemowych wymaga zezwoleń
  udzielonych przez użytkownika podczas instalacji
  aplikacji (wysyłanie SMS, odbieranie połączeń, łączenie
  z Internetem, itd.)

  dodajemy je w manifeście, zakładka Permissions > Add
  > Uses Permission

  CALL_PHONE, CAMERA, INTERNET, VIBRATE, ...

  próba wykonania czynności, na którą aplikacja nie
  otrzymała zezwolenia, zakończy się niepowodzeniem

  View full-size slide

 13. 13
  Intencje niejawne

  poznaliśmy dotychczas intencje jawne (explicit), dzięki
  którym przechodziliśmy pomiędzy aktywnościami
  naszej własnej aplikacji

  w intencji niejawnej (implicit) nie specyfikujemy nazwy
  (klasy) komponentu docelowego

  podajemy nazwę akcji do wykonania i opcjonalnie dane
  (data) w postaci URI, ich typ MIME, kategorię intencji i
  wartości extras

  określamy jaką czynność chcemy wykonać, ale nie
  musimy znać komponentu, który to potrafi (nie mamy
  też gwarancji, że takowy istnieje w systemie)

  View full-size slide

 14. 14
  Intencje niejawne

  aktywności odpalamy w sposób tradycyjny
  Intent intent = new Intent(akcja, [URI]);
  startActivity(intent);

  przykładowe parametry dla intencji systemowych
  Intent.ACTION_VIEW
  Uri.parse("http://www.android.com")
  Intent.ACTION_CALL
  Uri.parse("tel:(+48)111222333")
  Intent.ACTION_DIAL
  Uri.parse("tel:(+48)111222333")
  Intent.ACTION_VIEW
  Uri.parse("geo:52.408333,16.908333?z=18")
  Intent.ACTION_VIEW
  Uri.parse("http://maps.google.com/maps?saddr=" + s_lat + ","
  + s_lon + "&daddr=" + d_lat + "," + d_lon)
  Intent.ACTION_VIEW
  Uri.parse("market://details?id=com.rovio.angrybirds")

  View full-size slide

 15. 15
  Przetestuj działanie niejawnych intencji systemowych,
  pamiętaj o zezwoleniach!

  View full-size slide

 16. 16
  Jak to działa?

  aktywności, usługi (services) i odbiorcy komunikatów rozgłoszeniowych
  (broadcast receivers) mogą deklarować filtry intencji

  intencje niejawne przechodzą przez te filtry i trafiają do wszystkich
  pasujących do nich komponentów, deklarujących ich obsługę

  chęć odbioru intencji rejestrujemy w manifeście, w węźle danego
  komponentu – ustalamy nazwę akcji i jej schemat URI w postaci


  aby ograniczyć obsługiwane intencje do specyficznych przypadków,
  możemy dodać kolejne węzły filtrujące
  android:port="80" android:path="/search" />


  dokumentacja zawiera informacje o priorytetach składowych filtrów

  View full-size slide

 17. 17
  Reakcja na intencję niejawną

  jeśli intencja pasuje do jednego z filtrów komponentu i ma on
  najwyższy priorytet albo zostanie ręcznie wybrany przez
  użytkownika – zostanie on uruchomiony przez system operacyjny

  przykładowa aktywność odbierająca intencję, może odczytać akcję,
  składowe URI i inne dane pomocnicze, aby sprawdzić, czy dane
  wejściowe są poprawne
  Intent intent = getIntent();
  String action = intent.getAction();
  String uriPath = intent.getDataString();
  if (uruchomiono aktywnosc przez odpowiednia intencje) {
  // przetwarzamy dane...
  }

  w razie potrzeby, zamykamy aktywność odbiorczą i zwracamy
  rezultat

  View full-size slide

 18. 18
  W pierwszej aplikacji zaimplementuj nową aktywność
  przyjmującą intencję swojego własnego typu, przetestuj jej
  działanie wywołując tę intencję niejawną z drugiej, osobnej
  aplikacji.
  Stwórz trzecią aplikację z aktywnością zdolną do
  przetworzenia tej samej intencji niejawnej co pierwsza
  aplikacja, odpal intencję niejawną w drugiej aplikacji i
  zaobserwuj co się stanie.

  View full-size slide

 19. 19
  Zadanie domowe:
  Połącz wiedzę z dotychczasowych warsztatów i stwórz
  przykładową aplikację demonstrującą poznane techniki.

  View full-size slide