Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Android School 02

Android School 02

Formatowanie i stylizowanie łańcuchów znaków. Menu opcji, toasty, okna dialogowe i alerty. Intencje niejawne, własne filtry intencji.

Adam Jodłowski

March 23, 2013
Tweet

More Decks by Adam Jodłowski

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Android School
  Warsztat 02
  Adam Jodłowski

  View Slide

 2. 2
  Odwoływanie się do zasobów

  zasoby umieszczone w odpowiednich podkatalogach lub
  definiowane w XML (/res/values) zarządzane przez plik
  R, mają nadane symboliczne identyfikatory tekstowe
  @id/moj_przycisk
  @string/komunikat_sukces
  @drawable/logo

  zasoby pobieramy programowo dzięki kontekstowi
  Drawable pic =
  getResources().getDrawable(R.drawable.pic);
  String hello =
  getResources().getString(R.string.hello);
  String[] arr =
  getResources().getStringArray(R.array.arr);

  View Slide

 3. 3
  Formatowanie i stylizowanie łańcuchów znaków

  znaczniki formatujące tekst

  Hello %1$s!

  String formattedHello = String.format(
  getResources().getString(R.string.hello), "Android");

  ostylowanie tekstu za pomocą znaczników HTML

  <font color=\"green\">Goodbye</font> <b>
  %1$s</b>!

  String formattedGoodbye =
  String.format(getResources().getString(R.string.goodbye
  ), "Android");
  textView.setText(android.text.Html.fromHtml(formattedGo
  odbye));

  View Slide

 4. 4
  Przejrzyj różne rodzaje zasobów istniejące w projekcie,
  pobierz je w kodzie, sformatuj i ostyluj treść TextView.

  View Slide

 5. 5
  Menu opcji

  strukturę menu opcji definiujemy jako plik XML w katalogu /res/menu
  korzeń pliku, jest kontenerem dla menu
  grupuje elementy w jednej kategorii
  reprezentuje pojedyńczy element, może zawierać zagnieżdżony
  element tworząc podmenu


  android:icon="@drawable/informacje"
  android:title="@string/informacje" />
  android:icon="@drawable/pomoc"
  android:title="@string/pomoc" />

  View Slide

 6. 6
  Podpinanie menu opcji do aktywności

  musimy przesłonić metodę zwrotną tworzenia menu i reakcji na wybór
  @Override
  public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
  MenuInflater inflater = getMenuInflater();
  inflater.inflate(R.menu.main_menu, menu);
  return true; // wyswietl menu
  }
  @Override
  public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {
  switch (item.getItemId()) {
  case R.id.informacje:
  pokazInformacje();
  return true;
  case R.id.pomoc:
  pokazPomoc();
  return true;
  default:
  return super.onOptionsItemSelected(item);
  }
  }

  View Slide

 7. 7
  Toasty

  podstawowy mechanizm nieinwazyjnych powiadomień
  Toast toast = Toast.makeText(kontekst, wiadomosc, czas
  trwania);
  toast.show();

  czas trwania to jedna z dwóch stałych
  Toast.LENGTH_SHORT i Toast.LENGTH_LONG

  możemy wypozycjonować toast na ekranie
  toast.setGravity(...);
  używając flag zdefiniowanych w android.view.Gravity.* i podając
  wielkości marginesów (w pikselach)

  możemy ustawić layout całego toastu na własny (uwaga na root!)
  LayoutInflater inflater = getLayoutInflater();
  View layout = inflater.inflate(R.layout.toast_layout,
  (ViewGroup) findViewById(R.id.toast_layout_root));
  toast.setView(layout);

  View Slide

 8. 8
  Stwórz menu (opcjonalnie z zagnieżdżeniem) i podepnij je
  do aktywności.
  Wyświetl Toast na naciśnięcie przycisku menu, zmień
  jego domyślną pozycję, ustaw marginesy w jednostkach
  niezależnych od gęstości (dp) korzystając z programowego
  pobierania zasobów typu dimen.

  View Slide

 9. 9
  Okna dialogowe

  są modalne, asynchroniczne i zarządzane

  najprostszym sposobem na utworzenie okna
  dialogowego jest skorzystanie z buildera klasy
  AlertDialog
  AlertDialog.Builder dialog = new
  AlertDialog.Builder(aktywnosc);
  dialog.setTitle("Potwierdzenie");
  dialog.setMessage("Zapisac zmiany?");
  dialog.setPositiveButton("Tak", listener);
  dialog.setNegativeButton("Nie", listener);
  dialog.setNeutralButton("Anuluj", listener);
  dialog.show();

  Klasa listenerów to
  DialogInterface.OnClickListener()

  View Slide

 10. 10
  Dialog z listą checkboksów

  przykład bardziej złożonego dialogu
  final String[] colors = new String[] {"niebieski", "biały",
  "czerwony"};
  AlertDialog.Builder dialog = new AlertDialog.Builder(activity);
  dialog.setTitle("Wybierz kolory");
  dialog.setMultiChoiceItems(colors, new boolean[] {false, true,
  false}, new DialogInterface.OnMultiChoiceClickListener() {
  @Override
  public void onClick(DialogInterface dialog, int which, boolean
  isChecked) {
  // reakcja na klikniecie checkboksa
  }
  });
  dialog.setPositiveButton("Zatwierdz", listener);
  dialog.setNegativeButton("Anuluj", listener);
  dialog.show();

  View Slide

 11. 11
  Utwórz i wyświetl okno dialogowe, zareaguj na decyzję
  użytkownika za pomocą listenerów.

  View Slide

 12. 12
  Zezwolenia

  wiele czynności systemowych wymaga zezwoleń
  udzielonych przez użytkownika podczas instalacji
  aplikacji (wysyłanie SMS, odbieranie połączeń, łączenie
  z Internetem, itd.)

  dodajemy je w manifeście, zakładka Permissions > Add
  > Uses Permission

  CALL_PHONE, CAMERA, INTERNET, VIBRATE, ...

  próba wykonania czynności, na którą aplikacja nie
  otrzymała zezwolenia, zakończy się niepowodzeniem

  View Slide

 13. 13
  Intencje niejawne

  poznaliśmy dotychczas intencje jawne (explicit), dzięki
  którym przechodziliśmy pomiędzy aktywnościami
  naszej własnej aplikacji

  w intencji niejawnej (implicit) nie specyfikujemy nazwy
  (klasy) komponentu docelowego

  podajemy nazwę akcji do wykonania i opcjonalnie dane
  (data) w postaci URI, ich typ MIME, kategorię intencji i
  wartości extras

  określamy jaką czynność chcemy wykonać, ale nie
  musimy znać komponentu, który to potrafi (nie mamy
  też gwarancji, że takowy istnieje w systemie)

  View Slide

 14. 14
  Intencje niejawne

  aktywności odpalamy w sposób tradycyjny
  Intent intent = new Intent(akcja, [URI]);
  startActivity(intent);

  przykładowe parametry dla intencji systemowych
  Intent.ACTION_VIEW
  Uri.parse("http://www.android.com")
  Intent.ACTION_CALL
  Uri.parse("tel:(+48)111222333")
  Intent.ACTION_DIAL
  Uri.parse("tel:(+48)111222333")
  Intent.ACTION_VIEW
  Uri.parse("geo:52.408333,16.908333?z=18")
  Intent.ACTION_VIEW
  Uri.parse("http://maps.google.com/maps?saddr=" + s_lat + ","
  + s_lon + "&daddr=" + d_lat + "," + d_lon)
  Intent.ACTION_VIEW
  Uri.parse("market://details?id=com.rovio.angrybirds")

  View Slide

 15. 15
  Przetestuj działanie niejawnych intencji systemowych,
  pamiętaj o zezwoleniach!

  View Slide

 16. 16
  Jak to działa?

  aktywności, usługi (services) i odbiorcy komunikatów rozgłoszeniowych
  (broadcast receivers) mogą deklarować filtry intencji

  intencje niejawne przechodzą przez te filtry i trafiają do wszystkich
  pasujących do nich komponentów, deklarujących ich obsługę

  chęć odbioru intencji rejestrujemy w manifeście, w węźle danego
  komponentu – ustalamy nazwę akcji i jej schemat URI w postaci


  aby ograniczyć obsługiwane intencje do specyficznych przypadków,
  możemy dodać kolejne węzły filtrujące
  android:port="80" android:path="/search" />


  dokumentacja zawiera informacje o priorytetach składowych filtrów

  View Slide

 17. 17
  Reakcja na intencję niejawną

  jeśli intencja pasuje do jednego z filtrów komponentu i ma on
  najwyższy priorytet albo zostanie ręcznie wybrany przez
  użytkownika – zostanie on uruchomiony przez system operacyjny

  przykładowa aktywność odbierająca intencję, może odczytać akcję,
  składowe URI i inne dane pomocnicze, aby sprawdzić, czy dane
  wejściowe są poprawne
  Intent intent = getIntent();
  String action = intent.getAction();
  String uriPath = intent.getDataString();
  if (uruchomiono aktywnosc przez odpowiednia intencje) {
  // przetwarzamy dane...
  }

  w razie potrzeby, zamykamy aktywność odbiorczą i zwracamy
  rezultat

  View Slide

 18. 18
  W pierwszej aplikacji zaimplementuj nową aktywność
  przyjmującą intencję swojego własnego typu, przetestuj jej
  działanie wywołując tę intencję niejawną z drugiej, osobnej
  aplikacji.
  Stwórz trzecią aplikację z aktywnością zdolną do
  przetworzenia tej samej intencji niejawnej co pierwsza
  aplikacja, odpal intencję niejawną w drugiej aplikacji i
  zaobserwuj co się stanie.

  View Slide

 19. 19
  Zadanie domowe:
  Połącz wiedzę z dotychczasowych warsztatów i stwórz
  przykładową aplikację demonstrującą poznane techniki.

  View Slide