Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

W jakiego Boga wierzysz?

W jakiego Boga wierzysz?

Akademickie Spotkania Biblijne

February 17, 2013
Tweet

More Decks by Akademickie Spotkania Biblijne

Other Decks in Research

Transcript

 1. 13)Tak więc w sześćsetnym pierwszym roku, w pierwszym miesiącu, w

  pierwszym dniu tego miesiąca, woda z ziemi znikła. Noe zdjął pokrycie arki i zobaczył, że pola niemal wyschły. 14)A w drugim miesiącu, w dwudziestym siódmym dniu tego miesiąca, ziemia była już sucha. 15)Wtedy Bóg polecił Noemu: 16)Wyjdź z arki ty i twoja żona, twoi synowie i żony twoich synów! 17)Wyprowadź też wszystkie zwierzęta, które masz ze sobą. Niech wyjdzie wszystko, co żyje: ptactwo, bydło i to, co pełza po ziemi – niech się zaroją, niech się rozrodzą i niech się mnożą na ziemi! 18)Wyszedł więc Noe oraz jego synowie. Wyszła jego żona i żony jego synów. 19)Wyszły też wszystkie zwierzęta, przeróżne płazy i ptactwo, opuścił arkę każdy gatunek zwierząt żyjących na ziemi. 20)Noe zaś zbudował ołtarz dla PANA. Spośród wszystkich zwierząt zaliczanych do czystych wybrał bydlęta i ptaki, i złożył je na nim na ofiarę całopalną.
 2. 21)Gdy PAN poczuł miłą woń tej ofiary, postanowił w swym

  sercu: Już więcej nie przeklnę ziemi z powodu człowieka, mimo że plany ludzkiego serca już od młodości są złe. Nie zniszczę już niczego co żyje tak, jak to uczyniłem tym razem. 22)Dopóki trwać będzie ziemia siew oraz żniwo, chłód i gorąco, lato i zima, dzień oraz noc – nie ustaną. 1) Następnie pobłogosławił Bóg Noego oraz jego synów. Powiedział: Rozradzajcie się i rozmnażajcie, i napełniajcie ziemię. 2) Wielki strach przed wami spadnie na każde zwierzę ziemi i na całe ptactwo niebios, na wszystko, co się porusza po ziemi i na wszystkie ryby morskie – powierzam je wszystkie waszej władzy. 3) Wszystko, co się rusza i żyje, może też być dla was pokarmem – daję wam to wszystko podobnie jak jarzyny. 4) Nie wolno wam jednak jeść mięsa z jego duszą, z jego krwią.
 3. 5) Na pewno też będę domagał się waszej krwi, waszych

  dusz, od wszelkiego zwierzęcia i od każdego człowieka. Od każdego człowieka będę żądał krwi jego brata. 6) Kto przelewa ludzką krew, tego krew człowiek przeleje, ponieważ na swój obraz Bóg stworzył człowieka. 7) Wy zaś rozradzajcie się i rozmnażajcie! Niech was na ziemi przybywa, bądźcie na niej liczni! 8) Następnie oświadczył Bóg Noemu oraz jego synom: 9) Oto Ja, Ja ustanawiam moje przymierze z wami i z waszym potomstwem po was, 10)z wszystkimi zwierzętami, które są przy was, to jest z ptactwem, z bydłem, z każdym zwierzęciem ziemi, które jak wy wyszło z arki – z całą zwierzyną ziemi. 11)Ustanawiam z wami moje przymierze, że już nie zniszczę potopem żadnej żywej istoty i że już nie będzie potopu, który by zniszczył ziemię.
 4. Rodzaju 8:20-21 „Noe zaś zbudował ołtarz dla PANA. Spośród wszystkich

  zwierząt zaliczanych do czystych wybrał bydlęta i ptaki, i złożył je na nim na ofiarę całopalną. Gdy PAN poczuł miłą woń tej ofiary, postanowił w swym sercu: Już więcej nie przeklnę ziemi z powodu człowieka, mimo że plany ludzkiego serca już od młodości są złe.” Bóg zazdrosny i sprawiedliwy
 5. Hebrajczyków 10:1 „Albowiem zakon, zawierając w sobie tylko cień przyszłych

  dóbr, a nie sam obraz rzeczy, nie może w żadnym razie przez te same ofiary, nieprzerwanie składane rok w rok, przywieść do doskonałości tych, którzy z nimi przychodzą.” Ozeasza 6:6 „Gdyż miłości chcę, a nie ofiary, i poznania Boga, nie całopaleń.” Bóg zazdrosny i sprawiedliwy
 6. Hebrajczyków 10:2-4 „Czyż nie zaprzestano by ich przynoszenia, gdyby raz

  oczyszczone sumienie tych, którzy je składają, pozostawało już wolne od jakiegokolwiek grzechu? A tymczasem ofiary te, co roku ponawiane, właśnie przypominają o grzechach. Bo jest niemożliwe, aby krew wołów i kozłów zmazywała grzechy.” Bóg zazdrosny i sprawiedliwy
 7. Wyjścia 20:3-5 „Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Nie

  czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja, Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym…” Bóg zazdrosny i sprawiedliwy
 8. Rodzaju 8:21 „Już więcej nie przeklnę ziemi z powodu człowieka,

  mimo że plany ludzkiego serca już od młodości są złe. Nie zniszczę już niczego co żyje tak, jak to uczyniłem tym razem.” Bóg miłosierny i wspaniałomyślny
 9. Rodzaju 9:1 „Następnie pobłogosławił Bóg Noego oraz jego synów. Powiedział:

  Rozradzajcie się i rozmnażajcie, i napełniajcie ziemię.” Rodzaju 9:3 „Wszystko, co się rusza i żyje, może też być dla was pokarmem – daję wam to wszystko podobnie jak jarzyny.” Bóg miłosierny i wspaniałomyślny
 10. Rodzaju 9:8-11 „Następnie oświadczył Bóg Noemu oraz jego synom: Oto

  Ja, Ja ustanawiam moje przymierze z wami i z waszym potomstwem po was, z wszystkimi zwierzętami, które są przy was, to jest z ptactwem, z bydłem, z każdym zwierzęciem ziemi, które jak wy wyszło z arki – z całą zwierzyną ziemi. Ustanawiam z wami moje przymierze, że już nie zniszczę potopem żadnej żywej istoty i że już nie będzie potopu, który by zniszczył ziemię.” Przymierze Boga z człowiekiem
 11. Przymierze Boga z człowiekiem Przymierze Umowa międzynarodowa, w której strony

  zobowiązują się do współpracy politycznej i wojskowej oraz do udzielania sobie wzajemnej pomocy w określonej umową sytuacji. (za sjp.pwn.pl)
 12. Mateusza 5:18 „Zapewniam was bowiem: Dopóki trwać będzie niebo i

  ziemia, ważna będzie każda jota i każda kreska Prawa – aż wszystko się dokona.” W jakiego Boga wierzysz?