Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

「自律型開発組織」を目指すCTOの、試行錯誤の記録

ar_tama
December 15, 2022

 「自律型開発組織」を目指すCTOの、試行錯誤の記録

「明日の開発カンファレンス アスカンイブニング 2022」で発表した内容です。
https://fod.connpass.com/event/267578/

ar_tama

December 15, 2022
Tweet

More Decks by ar_tama

Other Decks in Programming

Transcript

 1. ʮࣗ཯ܕ։ൃ૊৫ʯΛ໨ࢦ͢$50ͷ ࢼߦࡨޡͷه࿥ $BLFKQ$P-UE !ΞεΧϯΠϒχϯά 

 2. ΞδΣϯμ - ೔ຊ࠷େڃͷέʔΩɾεΠʔπઐ໳&$αΠτʮ$BLFKQʯͷ͝঺հ - ࣗݾ঺հ - ʮࣗ཯ܕ։ൃ૊৫ʯΛ໨ࢦ͢աఔͰͷࢼߦࡨޡ - ᶃ ٕज़બఆ

  - ᶄ ૊৫ɾίϛϡχέʔγϣϯઃܭ 
 3. ձһ਺ສਓಥഁʂ ೔ຊ࠷େڃͷέʔΩɾεΠʔπઐ໳&$αΠτ 

 4. ձһ਺͸ສਓ௒ɺҎ্ͷళฮ͕Ճໍ͠ɺछྨҎ্ͷ঎඼ΛऔΓଗ͍͑ͯΔ $BLFKQ ೔ຊ࠷େڃͷέʔΩɾεΠʔπઐ໳&$αΠτ 

 5. ૊৫ͷ͜ͱ ։ൃຊ෦ - ΤϯδχΞ໊ʢʴۀ຿ҕୗ໊ʣ - σβΠφʔ໊ - εςʔΫϗϧμʔ - ࣾ֎ɿγϣοϓɺΤϯυϢʔβʔ

  - ࣾ಺ɿϚʔέຊ෦ʢؚ$4ʣɺӦۀຊ෦ɺ؅ཧຊ෦ - ࣾһ਺͸໊ 
 6. ૊৫ͷ͜ͱ ਓ਺ͷมભ - ୹ظతʹۀ຿ҕୗͷํʹདྷͯ΋ΒͬͨΓʢ೥຤d೥Նʣ - ৽͍ࣾ͠һΛ͓ܴ͑ͨ͠ΓʢdͰ໊ʣ 

 7. ৽ଟਅۏʗ͋Βͨ·ʗ[email protected] - גࣜձࣾσΟʔɾΤψɾΤʔ - גࣜձࣾηΦ঎ࣄ - גࣜձࣾϩίΨΠυ - גࣜձࣾ$BLFKQʢdʣ -

  ࣥߦ໾һ$50 🧖 α΢φཱྀ͕झຯ 🍡 ೔ຊ΋ͪ΋ͪڠձ ୅ද ࣗݾ঺հ 
 8. - લ৬ͷϩίΨΠυ·Ͱ͸ϝϯόʔϨΠϠͷΈ - ϝϯόʔͱͯ͠ʮ͏·͘Ϛωʔδ͞ΕΔํ๏ʯΛ໛ࡧ͢ΔաఔͰ ͍Ζ͍ΖͱຊΛಡΈړΔΑ͏ʹ - ϝϯόʔϨΠϠͰͰ͖Δ͜ͱ - ϚωδϝϯτϨΠϠʹظ଴͢΂͖͜ͱ -

  $BLFKQͰϐʔϓϧϚωδϝϯτʹॳ௅ઓ - ݱࡏͷϩʔϧ - &. - σβΠϯϚωʔδϟʔ - ςοΫϦʔυ - 1E.ʢ/FXʣ ࣗݾ঺հ 
 9. ࣗݾ঺հ 

 10. ΠϚίί - ೔ຊ࠷େڃͷέʔΩɾεΠʔπઐ໳&$αΠτʮ$BLFKQʯͷ͝঺հ - ࣗݾ঺հ - ʮࣗ཯ܕ։ൃ૊৫ʯΛ໨ࢦ͢աఔͰͷࢼߦࡨޡ - ᶃ ٕज़બఆ

  - ᶄ ૊৫ɾίϛϡχέʔγϣϯઃܭ 
 11. ࢼߦࡨޡᶃ ٕज़બఆ ˞ೖࣾ౰ॳͷ͋Βͨ·͞Μ 

 12. ࢼߦࡨޡᶃ ٕज़બఆ ͜Ε·Ͱͷมભ - ճͷϐϘοτ - ଍ֻ͚೥΄Ͳͷίʔυϕʔε - ఆண͠ͳ͍ϝϯςφ -

  ͲΜͲΜੜ·ΕΔؔ࿈ࣄۀˍػೳ - ໨·͙Δ͘͠มΘΔۀ຿ϑϩʔ ͦͯ͠۝ཾ৓΁ʜ 
 13. ʹٕज़త౤ࢿ͕͞Εͯ͜ͳ͔ͬͨʁ /P݁Ռͱͯ͠ɺٕज़త౤ࢿҎ֎ͷ൑அ͕༏ઌ͞Ε͖͚ͯͨͩ ࢼߦࡨޡᶃ ٕज़બఆ

 14. ٕज़త౤ࢿʹʢ΋ʣྗΛೖΕΑ͏ ˠ۝ཾ৓Λղ͖΄͙ͯ͠ɺ৽͍͠ΞϓϦέʔγϣϯʹࡌͤସ͑Α͏ - ࣄۀ੒௕ͷϘτϧωοΫΛͳͨ͘͢Ί - γεςϜͷण໋ΛԆ͹ͨ͢Ί - ։ൃऀੜ࢈ੑͱָ͠͞Λ૿෯ͤ͞ΔͨΊ ࢼߦࡨޡᶃ

  ٕज़બఆ
 15. ઌਓͷ஌ܙΛੵۃతʹआΓΔ ࢼߦࡨޡᶃ ٕज़બఆ

 16. - 1)1ˠαʔόʔαΠυ,PUMJO - &$αΠτͱͯ͠ͷجຊػೳ͸ݻ͘ - ཧ૝ܗ͕Θ͔Βͳ͍ͱ͜Ζ͸ॊೈʹ࡞Δ ࢼߦࡨޡᶃ ٕज़બఆ 

 17. ࢼߦࡨޡᶃ ٕज़બఆ - ΧΦεϞϊϦεˠϞδϡϥϞϊϦε - ʮͲ͔͜ΒͰ΋ͳΜͰ΋ݺͼग़ͤΔʯΛػߏͱͯ͠๷͙ - WJFXʹ42-Λʮॻ͔ͳ͍ʯͰ͸ͳ͘ʮॻ͚ͳ͍ʯ࡞Γ -

  ڥքΛਖ਼͘͠࡞Δ͜ͱ - ʹݱ࣮ͷࣸ૾ͨΔυϝΠϯϞσϧΛ૊ΈཱͯΔ͜ͱ - ͦͷͨΊʹۀքΛ஌ΓɺࣄۀΛ஌Γɺۀ຿ϑϩʔΛ஌Δ - ਂ͘஌ΔͨΊʹɺεςʔΫϗϧμʔͱର࿩ΛॏͶΔ - ࣌ʹ͸ݱ৔ʹඈͼࠐΉ
 18. - ݱࡏ஍ - ෳ਺ػೳ͕αʔόαΠυ"1*ͱͯ͠੾Γग़͞Ε͍ͯΔ - ϝϯόʔͷա൒਺͕ίϯτϦϏϡʔτ͍ͯ͠Δ - ͍͍ͱ͜Ζ - ੹຿͕໌֬ʹͳΓɺςελϒϧʹ

  - ΈΜͳͦΕͳΓʹָͦ͠͏ - ՝୊ - د͖ͤΕͳ͍੹຿ - ߟྀ࿙ΕɺଥڠʢఘΊͳ͍࢟੎͕େࣄʣ - σʔλߏ଄ʹҾ͖ͣΒΕͯෳࡶੑ͕૿͢ύλʔϯ΋ - ࡞Δͷ͕ͨͩͷ$36%͚ͩͳΒ·ͩدͤΔ΂͖Ͱ͸ͳ͍ ࢼߦࡨޡᶃ ٕज़બఆ 
 19. ΠϚίί - ೔ຊ࠷େڃͷέʔΩɾεΠʔπઐ໳&$αΠτʮ$BLFKQʯͷ͝঺հ - ࣗݾ঺հ - ʮࣗ཯ܕ։ൃ૊৫ʯΛ໨ࢦ͢աఔͰͷࢼߦࡨޡ - ᶃ ٕज़બఆ

  - ᶄ ૊৫ɾίϛϡχέʔγϣϯઃܭ 
 20. dࣗ෼Λϋϒʹਾ͑ͨύεߏ଄ʴνʔϜମ੍ ˣ dνʔϜ΍ΊͯΈͨ ˣ dઐ೚νʔϜ ݉೚νʔϜମ੍ʢΠϚίίʣ ࢼߦࡨޡᶄ ૊৫ઃܭ d

  d d
 21. ࣗ෼Λϋϒʹਾ͑ͨύεߏ଄ʴνʔϜମ੍ - ʮ։ൃνʔϜʯ͕΄΅ଘࡏ͠ͳ͍ঢ়ଶ͔Βʮ։ൃຊ෦ʯΛ૊੒ - ͜Ε·Ͱ͸։ൃ͸ϚʔέςΟϯά෦ͷҰػೳͱ͍͏ཱͯ෇͚ - ϚʔέҎ֎ͷࢪࡦʹ͸ຆͲॆͯΒΕΔϦιʔε͕ͳ͍ঢ়ଶ ࢼߦࡨޡᶄ ૊৫ઃܭ d

   d
 22. ։ൃຊ෦͸ɺ$BLFKQʹ໋Λਧ͖ࠐΉूஂͰ͢ɻ զʑͷ໾ׂ͸ɺ஥ؒͷϛογϣϯʹدΓఴ͍ɺ$BLFKQʹͱͬͯ࠷ળɾ࠷ྑ ͷ݁Ռ͕ಘΒΕΔܗʹམͱ͠ࠐΈɺ۩ݱԽ͢Δ͜ͱɻ $BLFKQͷإΛ࡞Δͷ΋ɺ࠷ޙͷࡆͱͳΔͷ΋ɺϓϩμΫτͰ͢ɻ ʮεΠʔπΞϕϯδϟʔζʯͷҰһͱͯ͠ɺ߈कͱ΋ʹ༏ΕͨϓϩϑΣογ ϣφϧूஂͱͳΔ͜ͱΛ໨ࢦ͠·͠ΐ͏ɻ ։ൃຊ෦্ཱͪ͛࣌ͷࢿྉΑΓൈਮ 

 23. ͭͷʮϓϩʯ $BLFKQͷϓϩ ۀ຿ϑϩʔ͔Βৄࡉ࢓༷·Ͱ $BLFKQͷ͜ͱͳΒԿͰ΋஌ͬͯ·͢😤 γεςϜʗσβΠϯͷϓϩ ϢʔβʔϑΝʔετ࠷ޙͷࡆ ࠷্ͷମݧΛಧ͚Δ͜ͱʹ੹೚Λෛ͍·͢🧑🍳 ݴΘΕͨ͜ͱ͚ͩ΍Δ࣌୅͸͓͠·͍😉 ղܾͷϓϩ ϓϩͨΔ΋ͷɺࣄނ͸ى͖Δલʹ๷͙΋ͷ

  ઌճΓͯ͠ղܾ͠·͢😎 ࿬ಓͷੴ΋ͲΜͲΜरͬͪΌ͏🍓 ຋༁ͷϓϩ ͢΂ͯͷ࢓ࣄ͸ϓϩμΫτ͋Γ͖ͰਐΈ·͢ ૬खͷཱ৔͔ΒΘ͔Γ΍͘͢આ໌͠·͢💁 ։ൃຊ෦্ཱͪ͛࣌ͷࢿྉΑΓൈਮ 
 24. ࣗ෼Λϋϒʹਾ͑ͨύεߏ଄ʴνʔϜମ੍ ιϑτɿ - ·ͣ͸νʔϜ΁ͷؼଐҙࣝΛ࡞Δ͜ͱ͔Β - ࢓ࣄ΍஥ؒʹΑΓތΓΛ࣋ͯΔ - ࣗ෼ͨͪ͸ԿऀͰ͋Δ͔ΛޠΕΔ - ࣗ෼͔Βͷൃ৴ྔΛ૿΍͠ɺҙݟ͸ݸผʹऩू

  - UPCFΛͱʹ͔͍͘ΖΜͳ৔ॴͰޠΔɺޠͬͯ΋Β͏ - POɺఆྫɺৼΓฦΓɺͦͷଞ - पΓͷྑ͍ߦಈΛरͬͯϒϩʔυΩϟετ͢Δ ࢼߦࡨޡᶄ ૊৫ઃܭ d d
 25. ࣗ෼Λϋϒʹਾ͑ͨύεߏ଄ʴνʔϜମ੍ ϋʔυɿ - ޲͖߹͍ઌͷ෦ॺΛنఆ͠ɺΞαΠϯ - Ϛʔέຊ෦ɺӦۀຊ෦ͷ෦ॺʹେ͖͘ϦιʔεΛ෼ׂ - ໨ඪʮ޲͖߹͍ઌͷ෦ॺ໨ඪΛΤϯδχΞϦϯάͰୡ੒ͤ͞Δʯ - ૬खͷXIZ

  XIBUΛཧղ͠ɺIPXʹ੹೚Λ࣋ͭจԽ ࢼߦࡨޡᶄ ૊৫ઃܭ d d
 26. ࣗ෼Λϋϒʹਾ͑ͨύεߏ଄ʴνʔϜମ੍ ϋʔυɿ - ʮ։ൃຊ෦͸ԿΛେࣄʹ͢΂͖͔ʯΛɺٞ࿦͠ͳ͕Βنఆ - POͰ໨ඪͷઃఆɾୡ੒Λαϙʔτ - ྠಡձͰΠϯϓοτɾΞ΢τϓοταΠΫϧΛཱ֬ - ϐΞϨϏϡʔͷಋೖɺϨϏϡʔΨΠυϥΠϯࡦఆ

  - िؒεϓϦϯτͷಋೖʴৼΓฦΓαΠΫϧઃఆ - ࠾༻໘઀ɾ໘ஊʹੵۃతʹϝϯόʔΛר͖ࠐΉ ࢼߦࡨޡᶄ ૊৫ઃܭ d d
 27. ࣗ෼Λϋϒʹਾ͑ͨύεߏ଄ʴνʔϜମ੍ ੒Ռɿ - ͨͩͷʮࣾ಺डୗ԰ʯʹ؁Μ͡ͳ͍จԽͷछ͕Ͱ͖ͨ - ݸਓϓϨΠͰ͸ͳ͘νʔϜͰ࢓ࣄΛճ͢ݪܕ͕Ͱ͖ͨ - 1+্ཱͪ͛ͷࡍʹ1K.ϩʔϧΛ୲ͬͯ͘ΕΔϝϯόʔ΋ - ݸਓͷৼΓฦΓαΠΫϧ͕Ͱ͖ɺ੒௕ΛΑΓ࣮ײͯ͠΋Β͑ΔΑ͏ʹ

  - ྠಡձ΍ϐΞϨϏϡʔΛ௨ͯ͡ɺڞ௨ͷՁ஋؍͕ҭ·Εͨ - ਓ਺͕ˠਓʹ૿͑ͯ΋εέʔϧͨ͠ ࢼߦࡨޡᶄ ૊৫ઃܭ d d
 28. ࣗ෼Λϋϒʹਾ͑ͨύεߏ଄ʴνʔϜମ੍ ՝୊ɿ - ݻఆϦιʔεΛׂΓ౰͍ͯͯͳ͍෦ॺ༝དྷͷ࢓ࣄΛਐΊΒΕͳ͍ - ΨόφϯεڧԽͷͨΊͷػೳվળͱ͔ - ։ൃऀੜ࢈ੑͷ޲্ͱ͔ʢࣗ෦ॺͷॏ఺λεΫ͢Β΋ʣ - ޲͖߹͍ઌ෦ॺʹλεΫ༏ઌ౓͕ґଘ

  - ༏ઌ౓ͷ͔֬Β͠͞ΛϨϏϡʔ͢Δ໾ׂ͕ෆࡏ - ʮ෦ॺʯ޲͖߹͍ͷݶք - Ձ஋Λຊ౰ʹಧ͚Δ΂͖૬ख͸ͦͷઌʹ͍Δ͸ͣ - ෬ઢ - ৼΓฦΓαΠΫϧ͕νʔϜͰͳ͘ݸਓʹด͍ͯ͡Δ - ϓϩμΫτͷUPCFΛنఆ͢Δ໾ׂ͕ෆࡏ ࢼߦࡨޡᶄ ૊৫ઃܭ d d
 29. νʔϜ΍ΊͯΈͨ - 1E.ͱͯࣗ͠෼ཱ͕ͪɺλεΫͷ༏ઌ౓Λίϯτϩʔϧ - ॏ఺ςʔϚ͝ͱͷେ·͔ͳϦιʔε഑෼Λ݄ॳʹܾΊɺλεΫΛ෼഑ - ֤෦ॺ͔Βͷґཔ͸ఆྫɾ4MBDLͰٵ্͍͛ɺεϓϦϯτʹ൓ө - 1+ϑΣʔζ͝ͱʹඞཁͳσβΠφʔɾΤϯδχΞϦιʔεʹ͹Β͖ͭ ͕ग़ΔͨΊɺݻఆͷνʔϜ૊੒͕Ͱ͖ͳ͔ͬͨ

  ࢼߦࡨޡᶄ ૊৫ઃܭ d d
 30. νʔϜ΍ΊͯΈͨ ੒Ռɿ - ͜Ε·Ͱ༏ઌ౓ͷ্͛ʹ͔ͬͨ͘ࢪࡦ͕େ͖͘ಈ͔ͤͨ - ϓϩμΫτͷUPCF͔Βٯࢉͨ͠ࢪࡦ - $3. - Ұ؏ͨ͠ػೳମݧͷఏڙ

  - ։ൃऀੜ࢈ੑ޲্ܥͷࢪࡦ - ΨόφϯεڧԽͷͨΊͷࢪࡦ - ͳͲͳͲ ࢼߦࡨޡᶄ ૊৫ઃܭ d d
 31. νʔϜ΍ΊͯΈͨ ՝୊ɿ - νʔϜશһͷ۩ମνέοτΞαΠϯ͕େม - ਐߦঢ়گʹ߹Θͤͨ৽نࢪࡦͷ஄ࠐΊ - ϝϯόʔͷετϨονΛՃຯͨ͠ΞαΠϯ Y -

  ͦͷׂʹϝϯόʔͷίϛοτϝϯτΛҾ͖ग़͍ͤͯͳ͍ײ - ϝϯόʔͷλεΫਐߦঢ়گ͕ޓ͍ʹΘ͔Γʹ͍͘ঢ়ଶ - ΤϯδχΞ㱻σβΠφʔʮ୭ʹ૬ஊ͢Ε͹͍͍ʁʯ - ίʔυϨϏϡʔ࣌ͷೝ஌ෛՙ΋૿Ճ - ৼΓฦΓαΠΫϧ͕νʔϜͰͳ͘ݸਓʹด͍ͯ͡Δ - νʔϜͷงғؾࣗମ͸Α͍ͷ͕ٹ͍ʢ͋Γ͕͍ͨʂʣ ࢼߦࡨޡᶄ ૊৫ઃܭ d d
 32. νʔϜ΍ΊͯΈͨ - ͜ΕΒͷ՝୊͸ɺνʔϜ੍ʹ໭ͤ͹͋Δఔ౓ղܾ͢Δ͜ͱ͸෼͔͍ͬͯͨ - ͕ɺͲͷ੾ΓޱͰͷνʔϜ෼͚͕ద੾͔ʹ౴͕͑ग़ͳ͍ঢ়ଶ͕ଓ͍͍ͯͨ ࢼߦࡨޡᶄ ૊৫ઃܭ d d

 33. 

 34. 

 35. ઐ೚νʔϜ ݉೚νʔϜମ੍ ᶃ ετϦʔϜΞϥΠϯυ෩ - ޲͖߹͍ઌΛ෦ॺͰ͸ͳ͘ɺʮϢʔβʔʯʮγϣοϓɾࣾ಺ʯʹ෼͚ͨ - ͸͡ΊʹՁ஋Λಧ͚Δઌ - ͔ͭʮϋοϐʔτϥΠΞϯάϧʯΛճ͢ى఺

  - ޲͖߹͍ઌ͸͋͘·Ͱ΋ى఺Ͱ͋Γɺ࣮ݱ͍ͨ͠ͷ͸ࡾํΑ͠ - ࣗ෼ͨͪΛؚΉ - ͜Ε·ͰͷบͰʮӦۀνʔϜʯͱݴΘͳ͍Α͏ʹ ཱͯ෇͚ΛஸೡʹγΣΞ ࢼߦࡨޡᶄ ૊৫ઃܭ d d
 36. ઐ೚νʔϜ ݉೚νʔϜମ੍ ᶄ ΠωΠϒϦϯά෩ - ޲͖߹͍ઌʢى఺ʣΛ$BLFKQγεςϜɾ։ൃຊ෦ϝϯόʔͱنఆ - ੜ࢈ੑ޲্΍ٕज़ݕূͳͲΛ୲౰ - શһΛ݉຿ͱ͍ͯ͠Δ

  - ސ٬ʹՁ஋Λಧ͚Δ͜ͱͱ઀ଓ͍ͤͨ͞ҙਤ - Ϧιʔε഑෼ͷ౎߹ ࢼߦࡨޡᶄ ૊৫ઃܭ d d
 37. ઐ೚νʔϜ ݉೚νʔϜମ੍ - ໨త͸ - ϝϯόʔͷೝ஌ෛՙ͕Լ͕Δ͜ͱ - ΑΓࣗൃతͳίϛοτϝϯτ͕૑ग़͞ΕΔ͜ͱ - ݸਓ͚ͩͰͳ͘νʔϜͰͷܦݧֶशαΠΫϧ͕ճΔ͜ͱ

  ࢼߦࡨޡᶄ ૊৫ઃܭ d d
 38. ઐ೚νʔϜ ݉೚νʔϜମ੍ - νʔϜͷύϑΥʔϚϯεΛߴ͘อͭʹ͸ɺओମੑͱࣗ཯ੑͷ޲্͕ෆՄܽ - ओମੑͱࣗ཯ੑΛҭΉ࿮૊ΈΛੵۃతʹऔΓೖΕͨ - ·ͣ͸͡ΊʹνʔϜ໊Λࣗ෼ͨͪͰܾΊͨ - ৼΓฦΓɾϓϥϯχϯάΛνʔϜ୯ҐͰߦ͏Α͏ʹͨ͠

  - ͋Δఔ౓ͷ߆ଋ࣌ؒ૿Ճͱ͸τϨʔυΦϑ ࢼߦࡨޡᶄ ૊৫ઃܭ d d
 39. ઐ೚νʔϜ ݉೚νʔϜମ੍ - ʮࣗ཯ܕ։ൃ૊৫ʯʹͳΔͨΊͷҰา໨͸౿Έग़ͤͨײ৮ - ·ͩ·ͩܗ੒ظʢCZλοΫϚϯϞσϧʣ - ேձͷ༷ࢠ΋ͪΐͬͱ͗ͪ͜ͳ͍ - ࢼߦࡨޡ͸ଓ͘ʜ

  - ߋʹνʔϜϏϧυͷͨΊͷϫʔΫΛߦ͍͖͍ͬͯͨ - ࣗݾ։ࣔͱ૬ޓཧղΛଅ͢औΓ૊Έ - νʔϜͱͯ͠ͷڞ௨໨ඪΛཱͯͨΓ - ޓ͍ͷ໾ׂΛنఆɾγΣΞͨ͠Γ - νʔϜͰͷৼΓฦΓͷ࣭Λ্͛ΔऔΓ૊Έ - εςʔΫϗϧμʔͱͷର࿩ͷػձΛ૿΍͢औΓ૊Έ ࢼߦࡨޡᶄ ૊৫ઃܭ d d
 40. 🍵 ͪΐͬͱٳܜ 

 41. ͓ΘΓʹ - લ൒͸ٕज़ͷ࿩ɺޙ൒͸૊৫ͷ࿩ - ͲͪΒ΋ѻ͏՝୊ͷෳࡶ౓͕ʢϝϯόʔϨΠϠͷࠒʹൺ΂ͯʣߴ͍ - ࣌ؒ࣠ͷίϯτϩʔϧ΋೉͍͠ - Θ͔Γ΍͍͢ਖ਼ղ͸ͳ͍ -

  ࢹ఺΍৘ใྔͷࠩ෼Λཧղ͠ͳ͍ͱ༰қʹࣄނ͕ى͖Δ - ෺ࣄΛ͏·͘ਐΊΔͨΊͷճΓಓͷΑ͏ͳۙಓ͸ɺର࿩ - ૬खʹڵຯΛ࣋ͪɺࣗ෼ͱपΓʹڵຯΛ࣋ͬͯ΋Β͏޻෉Λ͢Δ - ਪ࿦ͷ͸͠͝Λ্Βͳ͍ɺ্Βͤͳ͍ - ର࿩Λ͠ଓ͚ΒΕΔνʔϜ͕ͦ͜ɺ͍͍ϓϩμΫτΛ࡞ΕΔ - ࢼߦࡨޡͷಓ͸·ͩ·ͩଓ͘ʜ 
 42. ͓ΘΓʹ - ੝ΓࠐΊͳ͔ͬͨࢼߦࡨޡ࿩΋ͨ͘͞Μ - ࠾༻ - ධՁ੍౓ʢ໨ඪ؅ཧɾάϨʔυʣઃܭʙӡ༻ - ໨ඪઃఆͷαϙʔτͱ'#αΠΫϧ -

  օ͞Μͷࢼߦࡨޡ΋ͥͻڭ͍͑ͯͩ͘͞ʂ - ͍͞͝ʹએ఻ 
 43. ͓ΘΓʹ IUUQTDBLFKQ