$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

一人から自部署、そして組織へ、芯からアジャイルにする

araratakeshi
December 08, 2022

 一人から自部署、そして組織へ、芯からアジャイルにする

2022/12/08 シン・アジャイル イベント
「一人から自部署、そして組織へ、芯からアジャイルにする」
https://shin-agile.doorkeeper.jp/events/147180

araratakeshi

December 08, 2022
Tweet

More Decks by araratakeshi

Other Decks in Business

Transcript

 1. גࣜձࣾϨουδϟʔχʔ ৽Ҫ ߶
  ϘτϜΞοϓͰ
  ݟ͑ΔԽɾΧΠθϯɾΧϯόϯΛશࣾʹਁಁ
  γϯɾΞδϟΠϧΠϕϯτ
  photo by Miki Iwasawa
  2022೥12݄8೔

  View Slide


 2. ঢ়گઆ໌ɾ໰୊ఆٛ
  ࣮ફͨ͜͠ͱ
  ͳͥͰ͖͔ͨʁ
  ίϩφՒͰͷঢ়گ
  ຊ೔ͷϧʔτ
  photo by Miki Iwasawa

  View Slide

 3. DPQZSJHIUSFEKPVSOFZ
  גࣜձࣾϨουδϟʔχʔ(چ໊ࣾ גࣜձࣾΤφδϟΠϧ)
  ৽Ҫ ߶
  Arai Takeshi

  ΞδϟΠϧɾΧΠθϯΞυόΠβʔ
  •Developers Summit 2018 ϕετεϐʔΧʔ৆૯߹̏Ґ
  •Developers Summit 2019Ն ϕετεϐʔΧʔ৆૯߹̎൪(ඇެ։)
  •CodeZineAcademy
  •ʮࠓ͔Β͸͡ΊΔDX࣌୅ͷΞδϟΠϧʰ௒ʱೖ໳ʯߨࢣ
  •ʮScrumBootCampPremiumʯߨࢣ
  •ʮػೳ͢ΔνʔϜΛ࡞Δʯߨࢣ
  •ίϛϡχςΟ
  •DevLOVEӡӦ
  •গ೥αοΧʔίʔνʢશࠃେձग़৔ʣ
  औక໾ COO

  View Slide


 4. ঢ়گઆ໌ɾ໰୊ఆٛ
  ࣮ફͨ͜͠ͱ
  ͳͥͰ͖͔ͨʁ
  ίϩφՒͰͷঢ়گ
  ຊ೔ͷϧʔτ
  photo by Miki Iwasawa

  View Slide

 5. ձࣾഎܠ
  5

  View Slide

 6. 1988೥2݄22೔ʢত࿨63೥ʣ
  ۀքॳͷʮ࿏ઢɾӡ௞ૣΘ͔Γιϑτʯ
  ʮӺ͢ͺ͋ͱट౎ݍ൛ʢMS-DOSʣʯͷൃച͔Β34೥
  History

  View Slide

 7. ઃཱ1976೥(4x೥)
  ࣾһ೥ྸɿ21ࡀʙ60+ࡀ
  ϓϩηε΍૊৫΋੒ख़
  མͪண͍ͨงғؾ
  7

  View Slide

 8. ܦ࿏Ҋ಺αʔϏε
  ӡ௞͕ҧ͍ͬͯΔʂʁͳΜͯ͋Γ͑ͳ͍
  ʢఱؾ༧ใͱಉ͡Ͱਖ਼͍͜͠ͱ͕౰ͨΓલʣ
  8

  View Slide

 9. σδλϧԽ͞Ε͍ͯͳ͍͜ͱͩΒ͚
  ʰݱ஍ௐࠪʱʰखೖྗʱʰඇެ։৘ใʱ
  9

  View Slide

 10. ● ૊৫ͷน
  ● ݹ͍ύΠϓϥΠϯ
  ● ඼࣭ΛԼ͛ΒΕͳ͍
  ● ർฐ 10

  View Slide

 11. 11
  IUUQTXXXXFCMJPKQDPOUFOUαΠϩԽ

  View Slide


 12. ঢ়گઆ໌ɾ໰୊ఆٛ
  ࣮ફͨ͜͠ͱ
  ͳͥͰ͖͔ͨʁ
  ίϩφՒͰͷঢ়گ
  ຊ೔ͷϧʔτ
  photo by Miki Iwasawa

  View Slide

 13. ͦ͜Ͱ
  13
  ໰୊ൃݟɾΧΠθϯͷͨΊʹ

  ʰݟ͑ΔԽʱ

  View Slide

 14. ࣸਅͰݟΔʰݟ͑ΔԽʱʰΧϯόϯʱ
  14

  View Slide

 15. ෩ܠ 15

  View Slide

 16. 16
  ෩ܠ

  View Slide


 17. ૯຿෦໳

  View Slide


 18. ৘γε෦໳

  View Slide


 19. ؂ࠪ෦໳

  View Slide


 20. σʔλ੍࡞෦໳

  View Slide


 21. Ϛʔέ෦໳

  View Slide


 22. ΤϯδχΞ෦໳

  View Slide

 23. ͲΜ͚ͩʁʢ2016೥5݄࣌఺ʣ
  ࣾһ਺ ̍̒̌ਓऑʂʂ
  ※ձٞࣨͷϗϫΠτϘʔυআ͘ʂ
  • ϗϫΠτϘʔυɿ

  • খ͍͞ϗϫΠτϘʔυɿ

  • ;͢·ܕɿ

  • ໛଄ࢴܕɿ

  • ϗϫΠτγʔτɿ

  • ͦͷ΄͔ɿ

  • ߹ܭɿ
  ̏̑ຕ

  ̍̎ຕ

  ̎̎ຕ

  ̔ຕ

  ̍̑ຕ

  ̏ຕ

  ̑̕ຕ
  23

  View Slide

 24. ଟ๩ද໌ɾχίχίΧϨϯμʔ24
  ׂΓࠐ·ͳ͍Ͱʂ
  ๩͍͚͠ͲɺͲ͏ͯ͠΋
  ͳΒख఻ͬͯ΋͍͍Α
  ࣗ෼ͷ࡞ۀ͕ऴΘͬͨΒ
  ख఻ͬͯ΋͍͍Α
  Կ͔ख఻͏Αʙ

  View Slide

 25. ΋΍΋΍Ϙʔυ 25

  View Slide

 26. ʮࠃ౪Γ߹ઓʯ
  σʔλߋ৽ͷਐḿ؅ཧ 26

  View Slide

 27. ࿮ॏཁʂ
  ʰ୭͔͓ئ͍ʱ
  ʰΈΜͳͰʱ
  27

  View Slide

 28. ؂ࢹπʔϧɿXFD
  ʢExtream Feedback Deviceʣ
  28

  View Slide


 29. ͋ΜͲΜ

  View Slide

 30. ૯຿ͷKPTϘʔυ
  http://www.slideshare.net/pupupopo88/ss-52697782
  30

  View Slide

 31. 31
  ৆ࢍͷน
  ˍ
  χίχίΧϨϯμʔ
  ˍ
  ʢϝϯόʔͷͦͷ೔ͷؾ෼ͷ਺஋͕͋ͬͨΒϥʔϝϯʣ
  χίχίɾΧϨϯμʔ
  ʢϥʔϝϯυϦϒϯʣ
  ϥʔϝϯళฮީิ

  View Slide

 32. ό
  ʛ
  ϯ
  Ξ
  ο
  ϓ

  Ӌ


  ͍

  Θ
  ͬ
  ͨ

  ᝦ 32

  View Slide

 33. Ϋϥ΢υαʔϏεؔ܎ਤ 33

  View Slide

 34. ͭΒ͍ Ϙʔυ ӺκνοΫͳ߳Γ
  34

  View Slide

 35. όϦϡʔετϦʔϜϚοϓ 35

  View Slide

 36. όʔϯΞοϓνϟʔτ 36

  View Slide

 37. Ϩΰ®
  όʔϯμ΢ϯνϟʔτ
  37

  View Slide

 38. χίχίɾΧϨϯμʔ 38

  View Slide

 39. 39
  7"-ͷࣄྫࣸਅ
  https://leanpub.com/agiletoolbox-visualizationexamples-japanese
  ϦϦʔεɾτϨΠϯ࣌ࠁද

  View Slide

 40. ϦϦʔεɾεςʔλε 40

  View Slide

 41. ച্໨ඪͳͲ΋
  41

  View Slide


 42. ேձ͍Ζ͍Ζ

  View Slide


 43. ͓΍ͭਆࣾ

  View Slide

 44. ϓϥΫςΟε

  w׆ಈ
  wΞΫςΟϏςΟ
  wश׳
  wΞΠσΞ

  View Slide

 45. ͻͱͭͻͱͭͷ
  ϓϥΫςΟεΛश׳ʹ

  View Slide


 46. ঢ়گઆ໌ɾ໰୊ఆٛ
  ࣮ફͨ͜͠ͱ
  ͳͥͰ͖͔ͨʁ
  ίϩφՒͰͷঢ়گ
  ຊ೔ͷϧʔτ
  photo by Miki Iwasawa

  View Slide

 47. ͳͥ޿͕͔ͬͨʁ
  47

  View Slide

 48. 48
  ࣗసͱެస͕͍ͨΔͱ͜ΖͰ

  View Slide

 49. 49
  εΫϥϜ͔ΒೖΒͳ͔ͬͨ
  PO͸SM͸ʁͰ͸ͳ͘ݱ৔ͷ՝୊ղܾ

  View Slide

 50. 50
  ݚमͰɾ৽ਓɾத్࠾༻͕৐͔ͬΕΔ࢓૊Έ

  ϚδϣϦςΟʹมΘ͍ͬͯ͘

  View Slide

 51. 51
  एखࣾһ͕༏लͰݩؾ
  ਅ໘໨ͳࣾһ͕ଟ͍

  View Slide

 52. 52
  ΞδϟΠϧਪਐҕһձ

  View Slide

 53. 53
  ධՁ΋্Լؔ܎΋ͳ͠

  View Slide

 54. 54
  ڞײ (not ໰୊ղܾ)

  View Slide

 55. 55
  ঁࢠͷ
  ֦


  View Slide

 56. 56
  ࣾ಺ͷ஥ؒ

  View Slide

 57. 57
  • ͳΜָ͔ͦ͠͏

  • ίϛϡχέʔγϣϯΞοϓ

  • νʔϜϏϧσΟϯάৢ੒

  • ΪεΪεײͷআڈ

  View Slide

 58. ʰӅ͞ͳ͍จԽʱ

  ͨ͹͜෦԰/څ౬ࣨͷձ࿩ϊ΢ϋ΢ͷๅݿ
  58

  View Slide

 59. ໰୊͸ѱ͍͜ͱͰ͸ͳ͘

  ΧΠθϯͰ͖Δྑ͍αΠϯ
  59

  View Slide

 60. Φʔϓϯͳൿີج஍
  ʮ৔ʯ͕ग़ݱ͍ͯ͘͠
  60
  ্࢘ vs. ࢲ
  ໰୊ vs. ΘΕΘΕ

  View Slide

 61. Ͳ͏΍ͬͯ޿͕͔ͬͨʁ
  61

  View Slide

 62. 62
  ࣗવൃੜతʹ

  ޿͕͍ͬͯͬͨ

  View Slide

 63. ࢲ͕΍ͬͨ͜ͱ͸
  63
  γϯϓϧ

  View Slide

 64. ͪΐͬͱͷ౿Έग़͢༐ؾ
  64

  View Slide

 65. ΏΒ͗Λىͨ͜͠ 65

  View Slide

 66. ● ૝ఆ֎ͷ޿͕Γ
  ● ࣮ࡍɺ͋·Γؔ༩͍ͯ͠ͳ͍
  ● օ͕໰୊ͱࢥ͍ͬͯͨ͜ͱΛਅ伨ʹऔΓ૊Μͩ 66

  View Slide

 67. 67
  ேձͬͯʁཱͬͯ΍Δͷʁ̏ͭͷใࠂʁ
  ໿30ਓ ໿30ਓ ໿Xਓ ໿xਓ
  ։ൃ෦
  ։ൃຊ෦
  Aࣨ Bࣨ Cࣨ Dࣨ
  ৽Ҫ
  ࣾһA
  ࣾһB
  2012೥ࠒ

  View Slide

 68. 68

  View Slide

 69. 69
  ୭ʹίϯλΫτΛऔΔ৔߹Ͱ͋ͬͯ΋
  ୭͔ΒͷڐՄ΋ඞཁͱ͠ͳ͍
  https://gigazine.net/news/20170901-elon-musk-what-great-communication-looks-like/

  View Slide

 70. 70
  ग़యɿʰ13͸ʮΩϟζϜʯΛ௒͑ΒΕΔ͔ʁʱIUUQTEFOUTVIPDPNBSUJDMFT
  ӽݖͰ͢ΑͶʂ
  ͦΕΛͳͥ͋ͳͨͷ
  ݖݶͰϓϯϓϯʂʂ

  View Slide

 71. ΞδϟΠϧਪਐҕһձ
  ● ڞ༗ɾQCαʔΫϧɾCoP
  ● ܹࢗΛ༩͑Δɻר͖ࠐΈɾר͖ࠐ·ΕΔ஥͕͍ؒΔ
  ೝఆεΫϥϜϚελʔݚमςΩετ by Joe Justice, Scrum Inc. p.182ΑΓҾ༻
  71

  View Slide

 72. ϚϯωϦ͠ͳ͍ͷʁ
  72

  View Slide

 73. 73
  ஫͗ଓ͚Δ
  ߨԋґཔͰঃʑʹίϞϯηϯεɾڞ௨ݴޠ

  View Slide

 74. 74
  ֓೦Λ޿ΊΔ͜ͱ΋

  • ϫʔΫγϣοϓ

  • ;Γ͔͑ΓʢKPTʣ

  • νʔϜϏϧσΟϯά

  • ϑΝγϦςʔγϣϯ

  • αʔόϯτɾϦʔμʔγοϓ

  View Slide

 75. 75
  Ӻ͢ͺ͋ͱ෕ʮٶຊक़ʯ

  View Slide

 76. 76
  try100(৆༩࿈ಈ)
  100݅ͷେখ༷ʑͳ
  ໰୊ղܾͰࣾ಺ʹߩݙ
  100݅ͷେখ༷ʑͳ
  ໰୊ղܾͰࣾ಺ʹߩݙ
  • ไ࢓
  • ݟ͑ΔԽ
  • ΧΠθϯ
  • ӽڥ
  • ͍ͱָ͠

  View Slide

 77. 77
  ࣾ಺ඪ४ϧʔϧΛͭ͘Βͳ͍
  ϓϩδΣΫτಠࣗͷจ຺༏ઌ

  ϓϩδΣΫτಠࣗʹΧΠθϯ

  View Slide

 78. 78
  τϤλ޻৔ݟֶ ໊ݹ԰

  View Slide

 79. ΞδϟΠϧίϛϡχςΟܨ͕Γ
  79

  View Slide

 80. ηϛφʔɾษڧձɾձ৔ఏڙ
  80

  View Slide

 81. 81

  View Slide

 82. 82

  View Slide

 83. 83
  7"-ͷࣄྫࣸਅ

  View Slide


 84. ,ϞϒϓϩɾϧʔϜ

  View Slide

 85. 85
  ϞϒϫʔΫ(ϞϒϓϩάϥϛϯάͷԠ༻)
  ɾσʔλ࡞੒
  ɾΠϯϑϥτϥϒϧ
  ɾ࠾༻εΧ΢ςΟϯάϝʔϧ࡞੒
  ɾ୯Ұো֐఺ճආͷͨΊͷଟೳ޻Խ
  ɾָఱ͞ΜͱϥΠτχϯάτʔΫେձ

  View Slide

 86. 86
  74.%":
  όϦϡʔετϦʔϜϚοϐϯάͰશମ࠷దԽ

  View Slide

 87. 87
  %FWFMPQFST4VNNJU
  %FWFMPQFST4VNNJU4VNNFS
  %FWFMPQFST4VNNJU,BOTBJ
  "HJMF+BQBO
  3FHJPOBM4DSVN(BUIFSJOH5PLZP
  4DSVN'FTU0TBLB
  %FW0QT5PLZP
  91ࡇΓ
  %FW-07&
  δϡϯΫಊ஑ାຊళ
  Ϩοπΰʔσϕϩούʔઋ୆
  ؔ੢σδ%":
  +*4"ηϛφʔ
  #14UVEZ
  ΞδϟΠϧࡳຈ
  ΞδϟΠϧͷྠಢ໦
  اۀܥϓϥΠϕʔτηϛφʔͳͲ

  View Slide

 88. ੈքʹ΋
  ϢʔβʔετʔϦʔϚοϐϯάஶऀ+F⒎1BUUPOࢯ ΤοηϯγϟϧεΫϥϜஶऀ,FOOFUI3VCJOࢯ
  ૊৫ύλʔϯஶऀ+BNFT0$PQMJFOࢯ
  88

  View Slide

 89. ࣾ಺֎ͷ஥ؒͱ॥؀͍ͯ͠Δ
  89

  View Slide

 90. ঃʑʹ੒௕
  90
  1. KPTɾϘʔυ

  2. λεΫɾϘʔυ

  3. ΧϯόϯɾϘʔυ

  4. ϓϩηεɾ֓೦ਤ

  5. όϦϡʔετϦʔϜɾϚοϓ

  View Slide

 91. ࣾ֎ʹ΋ޱίϛͰձࣾݟֶπΞʔ
  91

  View Slide


 92. ձࣾݟֶπΞʔ

  View Slide

 93. ॕ ਓୡ੒
  Ր
  -*/&༷ʹͯ

  View Slide

 94. 94
  ΞδϟΠϧͳ໘ʑʹ΋ʂ

  View Slide

 95. ޡղ͠ͳ͍ͰͶ
  ɾΩϥΩϥͨ͠WebاۀͰ΋ͳ͍͠ɺ͓͠ΌΕϏϧͰ΋ͳ͍

  ɾߴԁࣉʹ͋Δ160ਓͨΒͣͷ4xظ໨ͷձࣾ

  ɾ৽ଔ͔Β65+ࡀ·Ͱ͍Δত࿨ͳελΠϧͳձࣾ 95

  View Slide

 96. 96

  View Slide

 97. ͳͥتͼͷ΄͏͕͍͍ΜͩΖ͏ʁ

  ● ੜ࢈ੑ͕ߴͦ͏

  ● ͖ͬͱੵۃత

  ● Ұॹʹಇ͖΍ͦ͢͏

  ● ͍͍࢓ࣄΛͦ͠͏

  ● ݁Ռͷ͜ͱΛͪΌΜͱߟ͑ͯΔ
  97
  Joy,Inc p.11

  View Slide

 98. ΍ͬͯΈͯൃݟͨ͜͠ͱ
  98

  View Slide

 99. ● ࣗ෼͕ͨͪ΍͍ͬͯΔ͜ͱ͕ྑ͍͜ͱͷޙԡ͠

  ● ϝϯόʔͷઆ໌্͕खʹͳΔ

  ● ࣾ֎ͷҙݟ͕ઈେ

  ● ֎ͷษڧձʹߦ͔ͳͯ͘΋ࣗࣾͷจ຺ͷதͰࢗ
  ܹɾֶͼΛಘΒΕΔ

  ● ॥؀ɾײ૝ɾϑΟʔυόοΫ͕੒௕ʹͭͳ͕Δ

  ● ΧΠθϯΞΠσΞΛߟ͑Δͷָ͕͍͠ 99

  View Slide

 100. ● ݟֶऀ͕αʔϏεΛ޿Ίͯ͘ΕΔ

  ● ࣗࣾʹ࣋ͪؼͬͯɺਅࣅͯ͘͠ΕΔͷ͸خ͍͠

  ● ϒϩάॻ͍ͯ͘Εͯએ఻ʹͳΔ

  ● ݟֶΛػձʹΞϓϦΛ࢖͏Α͏ʹͳͬͨਓ૿Ճ 100

  View Slide


 101. ঢ়گઆ໌ɾ໰୊ఆٛ
  ࣮ફͨ͜͠ͱ
  ͳͥͰ͖͔ͨʁ
  ίϩφՒͰͷঢ়گ
  ຊ೔ͷϧʔτ
  photo by Miki Iwasawa

  View Slide

 102. DPQZSJHIUSFEKPVSOFZ
  .JDSPTPGU$&0
  αςΟΞɾφσϥࢯͷݴ༿
  ೥෼ͷσδλϧมֵ͕Χ݄Ͱى͖ͨ

  ೔ຊܦࡁ৽ฉɿϚΠΫϩιϑτ૿ӹɹࡏ୐ۈ຿ͰΫϥ΢υ֦େ
  IUUQTXXXOJLLFJDPNBSUJDMF%(9.;02"$

  View Slide

 103. DPQZSJHIUSFEKPVSOFZ
  ΞδϟΠϧجૅྗ͕͋ͬͨ
  ݟ͑ΔԽɾ;Γ͔͑ΓɾλεΫ؅ཧ
  ΧΠθϯϚΠϯυ͕උΘ͍ͬͯͨͷͰɺ
  खஈΛม͑Δ͚ͩͩͬͨ

  View Slide

 104. DPQZSJHIUSFEKPVSOFZ
  ;Γ͔͑ΓϗϫΠτϘʔυΛNJSPͷσδλϧπʔϧ

  View Slide

 105. DPQZSJHIUSFEKPVSOFZ
  ࡶஊ΍.5(΋إͩ͠Ͱόʔνϟϧʹ

  View Slide

 106. DPQZSJHIUSFEKPVSOFZ
  ৔Λ࡞͍ͬͯ͘ ϦϞʔτͰ΋
  མॻ͖͢ΔΑ͏ʹ

  View Slide

 107. DPQZSJHIUSFEKPVSOFZ
  ϗϫΠτϘʔυɾ෇ᝦࢴΛషΔΑ͏ʹΦϯϥΠϯͰ΋

  View Slide

 108. DPQZSJHIUSFEKPVSOFZ
  ੒Ռ෺͸߹ҙͷ΋ͱಉ࣌ฤू

  View Slide

 109. DPQZSJHIUSFEKPVSOFZ
  ೋ࣍ݩͷϝϦοτ
  w ϑϥοτը૾͔ͩΒΈΜͳϑϥοτ
  w ੠ͷେ͖͍ͱ͔ɺݖྗͱ͔͕ݮΔ
  w શһ͕ର౳ͳؔ܎
  w ݸਓͷҙݟΛ܏ௌ͢Δ

  ग़యɿIUUQTXXXGBDFCPPLDPNHSPVQTEFWMPWFQBSL

  View Slide

 110. DPQZSJHIUSFEKPVSOFZ
  ಁ໌ੑ
  ݕࠪ
  దԠ

  View Slide

 111. ͓ΘΓʹ
  111

  View Slide

 112. 112
  ͍ΖΜͳϓϥΫςΟε΍Βߨԋ΍Βݟֶձ΍Β
  ΍ͬͯΈͨ
  ՝୊͸͍ͨΔͱ͜Ζʹ͋ͬͨͷͰԿΛ

  ΍ͬͯ΋ޮՌ͕͋ͬͨ

  View Slide

 113. 113
  ໨ඪ΍KPIͰ͸ͳ͘ɺ

  ྑ͘ͳΓ͍ͨʂͱ͍͏ΰʔϧ͚ͩ
  ΍Β͞ΕײΛ࣋ͨͳ͔ͬͨ

  View Slide

 114. 114
  εΫϥϜ͔ΒೖΒͳ͔ͬͨ
  PO͸SM͸ʁͰ͸ͳ͘ݱ৔ͷ՝୊ղܾ
  ࣗ෼ͨͪͷݱ৔ͷ՝୊ʹରॲ͢Δ͜ͱΛߟ͑ଓ͚ͨ

  View Slide

 115. 115
  ࣗసͱެస͕͍ͨΔͱ͜ΖͰ
  খ͘͞ૣ͍੒ޭମݧ

  View Slide


 116. ݟ͑ΔԽɾΧΠθϯɾΧϯόϯ
  ϑΟʔυόοΫϧʔϓ͕ਁಁ
  ϦϞʔτͰ΋खஈΛ
  Ξφϩά͔Βσδλϧʹ
  ॊೈʹରԠ

  View Slide

 117. 3೥ʙ5೥
  117

  View Slide

 118. ࣗݾ૊৫Խ͞Εͨ
  νʔϜ͕ڝ૪༏Ґੑ

  3೥ʙ5೥

  View Slide

 119. 119
  ͦͷಓʹ໎ͬͨΒ
  த్࠾༻ʹͥͻԠืʂ

  View Slide

 120. 120
  DXԽͷ൐૸͕ඞཁͰ͋Ε͹…

  View Slide