Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

“持続可能な”開発を実現するためにスタートアップで実践したこと / What we did at the start to achieve 'sustainable' development.

“持続可能な”開発を実現するためにスタートアップで実践したこと / What we did at the start to achieve 'sustainable' development.

作成者:佐藤 拓人
登壇:Developers Summit 2024 
  https://event.shoeisha.jp/devsumi/20240215
  https://event.shoeisha.jp/devsumi/20240215/session/4806

More Decks by 株式会社ビットキー / Bitkey Inc.

Other Decks in Technology

Transcript

 1. Copyright © 2023 Bitkey Inc. All right reserved. 4 ࣗݾ঺հ

  ࠤ౻ ୓ਓ Sato Takuto 2015.04 2019.05 2020.01 େֶ(ݐஙֶઐ߈)ଔۀޙɺ גࣜձࣾϫʔΫεΞϓϦέʔγϣϯζʹೖࣾ ձܭγεςϜͷιϑτ΢ΣΞ։ൃΛ୲౰ ಛʹࡒ຿ձܭͷ࢓༁ؔ࿈ ϏοτΩʔ΁ࢀը ECαΠτͷ։ൃ / อकɺࣾ಺γεςϜͷ։ൃ TaKuTyͷ։ൃ ࠓͷHomeࣄۀͷલ਎ͱͳΔResidenceνʔϜʹ഑ଐ bitlockΛѻ͏؅ཧը໘΍όοΫΤϯυɺappͷ։ൃʹै ࣄ Now HomeϓϩμΫτͷٕज़੹೚ऀ ෳࡶͳࣄ৅ΛಡΈղ͍ͯߏ଄Խ͠ɺந৅Խ / ൚༻ԽͰ ͖ΔΑ͏ʹઃܭ͠ɺ௿ίετͰଟ͘ͷՁ஋ΛͩͤΔ։ ൃΛ͢Δ͜ͱΛ޷Ή
 2. Copyright © 2023 Bitkey Inc. All right reserved. 8 4

  20 1. ͸͡Ίʹ (ਓ) (ਓ) ʮ“࣋ଓՄೳͳ”։ൃΛ࣮ݱ͢ΔͨΊʹελʔτΞοϓͰ࣮ફͨ͜͠ͱʯ
 3. Copyright © 2023 Bitkey Inc. All right reserved. 9 4

  20 1. ͸͡Ίʹ (ਓ) (ਓ) ʮ“࣋ଓՄೳͳ”։ൃΛ࣮ݱ͢ΔͨΊʹελʔτΞοϓͰ࣮ફͨ͜͠ͱʯ ։ൃʹؔΘͬͨਓ਺ (ࣾһͷΈ)
 4. Copyright © 2023 Bitkey Inc. All right reserved. 10 4

  20 1. ͸͡Ίʹ (ਓ) (ਓ) ʮ“࣋ଓՄೳͳ”։ൃΛ࣮ݱ͢ΔͨΊʹελʔτΞοϓͰ࣮ફͨ͜͠ͱʯ ։ൃʹؔΘͬͨਓ਺ (ࣾһͷΈ) νʔϜͷεέʔϧΛຊ֨తʹ࢝Ίͯ 1೥൒ޙʹ࢒͍ͬͯͨ։ൃϝϯόʔͷ਺ (2021/1 - 2022/6)
 5. Copyright © 2023 Bitkey Inc. All right reserved. 13 εέʔϧͰ͖ͳ͍

  Ϧιʔεෆ଍ʹͳΔ ։ൃ͖͍ͭ...վળ׆ಈͰ͖ͳ͍ 1. ͸͡Ίʹ
 6. Copyright © 2023 Bitkey Inc. All right reserved. 19 “࣋ଓՄೳͳ”։ൃΛ࣮ݱ͢ΔͨΊʹ

  1. ͸͡Ίʹ ͲΜͳࣦഊΛͨ͠ͷ͔ ࣋ଓՄೳੑ࣮ݱͷͨΊʹ࣮ࢪͨ͜͠ͱ (ࠓ΋ઈࢍվળத...)
 7. Copyright © 2023 Bitkey Inc. All right reserved. 20 ※

  աڈͷ࿩Ͱ͢ ࠓ͸ࡴെͱ͍ͯ͠ͳ͍Ͱ͢ ࿨ؾ͍͍͋͋ͱ։ൃ͍ͯ͠·͢ ิ଍ 1. ͸͡Ίʹ ※ ࣾ಺Ͱ࣮ࢪͨ͠Ϟϒϓϩͷ༷ࢠ
 8. Copyright © 2023 Bitkey Inc. All right reserved. 21 Outline

  1. ͸͡Ίʹ 2. ࣦഊஊ 3. ࣮ફ಺༰ 3-1. ̋̋ vs ̋̋ 3-2. ̋̋ͳϓϩηε 3-3. ̋̋ͷৢ੒ 3-4. ̋̋ͳΞʔΩςΫνϟ 4. ͓ΘΓʹ
 9. Copyright © 2023 Bitkey Inc. All right reserved. 23 4

  20 (ਓ) (ਓ) ʮ“࣋ଓՄೳͳ”։ൃΛ࣮ݱ͢ΔͨΊʹελʔτΞοϓͰ࣮ફͨ͜͠ͱʯ ։ൃʹؔΘͬͨਓ਺ (ࣾһͷΈ) 2. ࣦഊஊ࿩ ৼΓฦΓ
 10. Copyright © 2023 Bitkey Inc. All right reserved. 24 4

  20 (ਓ) (ਓ) ʮ“࣋ଓՄೳͳ”։ൃΛ࣮ݱ͢ΔͨΊʹελʔτΞοϓͰ࣮ફͨ͜͠ͱʯ ։ൃʹؔΘͬͨਓ਺ (ࣾһͷΈ) 2. ࣦഊஊ࿩ ৼΓฦΓ Ͳ͏ͯ͜͠͏ͳͬͨʂʁ
 11. Copyright © 2023 Bitkey Inc. All right reserved. 25 4

  20 (ਓ) (ਓ) ʮ“࣋ଓՄೳͳ”։ൃΛ࣮ݱ͢ΔͨΊʹελʔτΞοϓͰ࣮ફͨ͜͠ͱʯ ։ൃʹؔΘͬͨਓ਺ (ࣾһͷΈ) 2. ࣦഊஊ࿩ ৼΓฦΓ ౰࣌ͷ։ൃঢ়گ͸ʁ
 12. Copyright © 2023 Bitkey Inc. All right reserved. 31 2.

  ࣦഊஊ࿩ 1. ௞ି؅ཧ෺݅ͷೖډऀ 2. ஥հۀऀͷ಺ݟ 3. ݪঢ়ճ෮޻ࣄۀऀͷਗ਼ ૟
 13. Copyright © 2023 Bitkey Inc. All right reserved. 32 2.

  ࣦഊஊ࿩ ※ 2021೥౰࣌ͷߏ૝
 14. Copyright © 2023 Bitkey Inc. All right reserved. 33 2.

  ࣦഊஊ࿩ 2018.08 ૑ۀ 2024.02 now 2019.05 bitlock Lite ϦϦʔε σόΠε਺ ػೳ਺ homehub ͷྺ࢙
 15. Copyright © 2023 Bitkey Inc. All right reserved. 34 2.

  ࣦഊஊ࿩ 2018.08 ૑ۀ 2024.02 now 2021.01 2019.05 bitlock Lite ϦϦʔε homehub ߏ૝ σόΠε਺ ػೳ਺ homehub ͷྺ࢙
 16. Copyright © 2023 Bitkey Inc. All right reserved. 35 2.

  ࣦഊஊ࿩ 2018.08 ૑ۀ 2024.02 now 2021.01 2019.05 bitlock Lite ϦϦʔε homehub ߏ૝ σόΠε਺ ػೳ਺ homehub ͷྺ࢙
 17. Copyright © 2023 Bitkey Inc. All right reserved. 36 2.

  ࣦഊஊ࿩ 2018.08 ૑ۀ 2024.02 now 2021.01 2019.05 bitlock Lite ϦϦʔε homehub ߏ૝ ઃஔ୆਺ ૿Ճத σόΠε਺ ػೳ਺ homehub ͷྺ࢙
 18. Copyright © 2023 Bitkey Inc. All right reserved. 37 2.

  ࣦഊஊ࿩ 2018.08 ૑ۀ 2024.02 now 2021.01 2022.07 2019.05 bitlock Lite ϦϦʔε homehub ߏ૝ ઃஔ୆਺ ૿Ճத σόΠε਺ ػೳ਺ homehub ͷྺ࢙
 19. Copyright © 2023 Bitkey Inc. All right reserved. 38 2.

  ࣦഊஊ࿩ 2018.08 ૑ۀ 2024.02 now 2021.01 2022.07 2019.05 bitlock Lite ϦϦʔε 2020.06 homehub ߏ૝ ઃஔ୆਺ ૿Ճத σόΠε਺ ػೳ਺ 0 ὎ 1 ͷϑΣʔζ 1 ὎ 10 ͷϑΣʔζ homehub ͷྺ࢙
 20. Copyright © 2023 Bitkey Inc. All right reserved. 39 2.

  ࣦഊஊ࿩ 2018.08 ૑ۀ 2024.02 now 2021.01 2022.07 2019.05 bitlock Lite ϦϦʔε 2020.06 homehub ߏ૝ ઃஔ୆਺ ૿Ճத σόΠε਺ ػೳ਺ 1 ὎ 10 ΁ͷ స׵ظ ͋Βͨʹۀ຿ҕୗͷ Ϧιʔε΋௥Ճ ࣾһͷ਺΋૿Ճ܏޲ homehub ͷྺ࢙
 21. Copyright © 2023 Bitkey Inc. All right reserved. 40 2.

  ࣦഊஊ࿩ 2018.08 ૑ۀ 2024.02 now 2021.01 2022.07 2019.05 bitlock Lite ϦϦʔε 2020.06 homehub ߏ૝ ઃஔ୆਺ ૿Ճத σόΠε਺ ػೳ਺ 1 → 10 ΁ͷ స׵ظ ͋Βͨʹۀ຿ҕୗͷ Ϧιʔε΋௥Ճ ࣾһͷ਺΋૿Ճ܏޲ స׵ظͰ͸গͳ͔Βࣦͣഊ͸͋ΔͩΖ͏ Ͱ΋...͜͜·Ͱ͔ʂʁ
 22. Copyright © 2023 Bitkey Inc. All right reserved. 41 2.

  ࣦഊஊ࿩ ※ ࣮ࡍʹ͸͍ΖΜͳཁҼ͕͋Γ·͕͢ ࠓճ͸ͦͷதͰ΋Өڹ౓ͷେ͖͍΋ͷΛ Pick͍ͯ͠·͢
 23. Copyright © 2023 Bitkey Inc. All right reserved. 42 2.

  ࣦഊஊ࿩ ৼΓฦΓ ԿΛେ੾ʹ͢Δ͔
 24. Copyright © 2023 Bitkey Inc. All right reserved. 43 2.

  ࣦഊஊ࿩ ৼΓฦΓ 1. ԿΛେ੾ʹ͢Δ͔ σϦόϦʔ: ࠷଎ͰϚʔέοτʹՁ஋ఏڙͰ͖ΔΑ͏ʹ ʮͰ͖Δ/Ͱ͖ͳ͍ʯʮ΍Δ/΍Βͳ͍ʯ ὎ ʮͲ͏΍Δ͔ʯ
 25. Copyright © 2023 Bitkey Inc. All right reserved. 44 2.

  ࣦഊஊ࿩ ৼΓฦΓ ٘ਜ਼ʹͯͨ͠΋ͷ ෛ࠴ (ओʹӡ༻࣌ͷෛ࠴) ଐਓੑ (≒஌ࣝ) ΈΜͳͷ࣌ؒ ΈΜͳͷ৺
 26. Copyright © 2023 Bitkey Inc. All right reserved. 45 2.

  ࣦഊஊ࿩ ৼΓฦΓ ٘ਜ਼ʹͯͨ͠΋ͷ ෛ࠴ (ओʹӡ༻࣌ͷෛ࠴) ଐਓੑ (≒஌ࣝ) ΈΜͳͷ࣌ؒ ΈΜͳͷ৺ ࣌ؒ΋ͱΒΕΔ ৺΋࡟ΒΕΔ
 27. Copyright © 2023 Bitkey Inc. All right reserved. 47 2.

  ࣦഊஊ࿩ ৼΓฦΓ 2. ଐਓతͰߴ͍ೳྗΛલఏʹͨ͠ ։ൃϓϩηε ଐਓత: Ϗδωεతͳঢ়گ / ϓϩμΫτͷߏ੒ ߴ͍ೳྗ: ཁ݅੔ཧ / ༏ઌ౓ͷ൑அ / ॲཧೳྗ...
 28. Copyright © 2023 Bitkey Inc. All right reserved. 48 2.

  ࣦഊஊ࿩ ৼΓฦΓ ʮͲ͏΍Δ͔ʯ͕ॏཁ ΢ϧτϥγʔͷղܾํ๏ͷఏҊ සൟͳ༏ઌ౓൑அͱௐ੔ ύπύπΊͳ։ൃεέδϡʔϧ ໰୊සൃͯ͠΋ଈ࣌ղܾ ͨ͘͞Μࠩࠐ͋ͬͯ΋ר͖ฦͤΔ
 29. Copyright © 2023 Bitkey Inc. All right reserved. 49 2.

  ࣦഊஊ࿩ ৼΓฦΓ ʮͲ͏΍Δ͔ʯ͕ॏཁ ΢ϧτϥγʔͷղܾํ๏ͷఏҊ සൟͳ༏ઌ౓൑அͱௐ੔ ύπύπΊͳ։ൃεέδϡʔϧ ໰୊සൃͯ͠΋ଈ࣌ղܾ ͨ͘͞Μࠩࠐ͋ͬͯ΋ר͖ฦͤΔ ͜ΕΛݸਓͷྗͰղܾʂʂʂ
 30. Copyright © 2023 Bitkey Inc. All right reserved. 50 2.

  ࣦഊஊ࿩ ৼΓฦΓ ʮͲ͏΍Δ͔ʯ͕ॏཁ ΢ϧτϥγʔͷղܾํ๏ͷఏҊ සൟͳ༏ઌ౓൑அͱௐ੔ ύπύπΊͳ։ൃεέδϡʔϧ ໰୊සൃͯ͠΋ଈ࣌ղܾ ͨ͘͞Μࠩࠐ͋ͬͯ΋ר͖ฦͤΔ εέʔϧ͠ͳ͍…
 31. Copyright © 2023 Bitkey Inc. All right reserved. 52 2.

  ࣦഊஊ࿩ ৼΓฦΓ ଞʹ΋... Ͱ͖ΔΑ͏ʹͳΔ·Ͱͷน͕ߴ͍ Ұ௨Γࣗ෼ͰͰ͖ΔΑ͏ʹͳΔ·Ͱ͕େม
 32. Copyright © 2023 Bitkey Inc. All right reserved. 53 2.

  ࣦഊஊ࿩ ৼΓฦΓ ଞʹ΋... Ͱ͖ΔΑ͏ʹͳΔ·Ͱͷน͕ߴ͍ Ұ௨Γࣗ෼ͰͰ͖ΔΑ͏ʹͳΔ·Ͱ͕େม ࣗݾߠఆײ্͕͕ΓͮΒ͍ ർฐ͢Δ…
 33. Copyright © 2023 Bitkey Inc. All right reserved. 54 2.

  ࣦഊஊ࿩ ৼΓฦΓ 3. ϓϩμΫτ͕Θ͔Βͳ͍ ࢓༷΍Ϗδωεͷഎܠ͕Θ͔Βͳ͍ ͲͷΑ͏ʹ࣮૷ʹදݱ͞Ε͍ͯΔ͔Θ͔Βͳ͍
 34. Copyright © 2023 Bitkey Inc. All right reserved. 55 2.

  ࣦഊஊ࿩ 2018.08 ૑ۀ 2024.02 now 2021.01 2022.07 2019.05 bitlock Lite ϦϦʔε 2020.06 homehub ߏ૝ ઃஔ୆਺ ૿Ճத σόΠε਺ ػೳ਺
 35. Copyright © 2023 Bitkey Inc. All right reserved. 56 2.

  ࣦഊஊ࿩ 2018.08 ૑ۀ 2024.02 now 2021.01 2022.07 2019.05 bitlock Lite ϦϦʔε 2020.06 homehub ߏ૝ ઃஔ୆਺ ૿Ճத σόΠε਺ ػೳ਺ 1ਓ1ϓϩδΣΫτ… Έ͍ͨͳ։ൃͷ࢓ํΛ͍ͯͨ͠
 36. Copyright © 2023 Bitkey Inc. All right reserved. 57 2.

  ࣦഊஊ࿩ 3. ϓϩμΫτ͕Θ͔Βͳ͍ 3. ϓϩμΫτ͕Θ͔Βͳ͍ ؾ͍ͮͨΒ࣮૷͕௥Ճ͞Ε͍ͯΔ... ໌จԽ͞ΕͨϙϦγʔ΋΄΅ͳ͔ͬͨ... ػೳमਖ਼΍ϩδοΫ֬ೝ͢Δͷ΋େม...
 37. Copyright © 2023 Bitkey Inc. All right reserved. 58 2.

  ࣦഊஊ࿩ controllers services db utils A A A controllerA serviceA dbA 3. ϓϩμΫτ͕Θ͔Βͳ͍
 38. Copyright © 2023 Bitkey Inc. All right reserved. 59 2.

  ࣦഊஊ࿩ controllers services db utils A A A controllerA serviceA dbA A serviceA’ usecase usecaseA A’ serviceA1 serviceA2 3. ϓϩμΫτ͕Θ͔Βͳ͍
 39. Copyright © 2023 Bitkey Inc. All right reserved. 60 2.

  ࣦഊஊ࿩ 3. ϓϩμΫτ͕Θ͔Βͳ͍ 3. ϓϩμΫτ͕Θ͔Βͳ͍ ػೳमਖ਼΍ϩδοΫ֬ೝ͢Δͷ΋େม...
 40. Copyright © 2023 Bitkey Inc. All right reserved. 62 2.

  ࣦഊஊ࿩ ৼΓฦΓ 4. ੬͍ΞʔΩςΫνϟ શମ͕Θ͔Βͳ͍ঢ়ଶͰमਖ਼ͨ݁͠Ռ ςετ΋ෆे෼...΄΅ͳ͠
 41. Copyright © 2023 Bitkey Inc. All right reserved. 63 2.

  ࣦഊஊ࿩ ৼΓฦΓ 4. ੬͍ΞʔΩςΫνϟ શମ͕Θ͔Βͳ͍ঢ়ଶͰमਖ਼ͨ݁͠Ռ ςετ΋ෆे෼...΄΅ͳ͠ मਖ਼ͨ͠ΒଞͰόάΔ...
 42. Copyright © 2023 Bitkey Inc. All right reserved. 65 ཁҼ

  1. ώτͷؾ࣋ͪΑΓ΋σϦόϦʔ༏ઌ (ർฐ...) 1. ଐਓతͳ։ൃϓϩηεͰ৽ϝϯόʔ͕։ൃͮ͠Β͍ (ർฐ...) 1. ϓϩμΫτ͕Ͳ͏࣮ݱ͞Ε͍ͯΔ͔ೝ஌ෛՙ͕ߴ͍ (ർฐ...) 1. मਖ਼ͨ͠ΒଞͷՕॴ͕յΕͯ͠·͏ (ർฐ...) 2. ࣦഊஊ࿩
 43. Copyright © 2023 Bitkey Inc. All right reserved. 66 2.

  ࣦഊஊ࿩ ৼΓฦΓ ͳʹΛ͔ͨ͠
 44. Copyright © 2023 Bitkey Inc. All right reserved. 68 3-1.

  Delivery vs People ඞཁͳ͜ͱ ❌: σϦόϦʔ༏ઌ ⭕: ώτ༏ઌ
 45. Copyright © 2023 Bitkey Inc. All right reserved. 69 3-1.

  Delivery vs People ඞཁͳ͜ͱ ❌: σϦόϦʔ༏ઌ ⭕: ώτ༏ઌ ౰ͨΓલʹฉ͑͜Δ͚Ͳ...
 46. Copyright © 2023 Bitkey Inc. All right reserved. 70 ඞཁͳ͜ͱ

  ʮσϦόϦʔ༏ઌʯͷ؁͍᠘ɺʮώτ༏ઌʯͷ೉͠͞ - Delivery༏ઌ - ػೳΛϦϦʔε͢Ε͹ɺϏδωεΛલʹਐΊΔ͜ͱ͕Ͱ͖Δ - ػೳΛϦϦʔε͢Ε͹ɺΈΜͳتͿ - ώτ༏ઌ - ୹ظతʹ͸੒Ռ͕ग़ͮ͠Β͍ - ϑΣʔζͷมભʹ௥ै͢Δඞཁ͕͋Δ - ೉͍͜͠ͱʹ௅ઓ͍ͯ͠ΔΜͩͱ͍͏ҙ͕ࣝڧ͋ͬͨ͘ 3-1. Delivery vs People
 47. Copyright © 2023 Bitkey Inc. All right reserved. 71 ඞཁͳ͜ͱ

  ʮώτ༏ઌʯ࣮ݱʹ޲͚ͯ - νʔϜɺࣄۀ෦ɺձࣾશମͱͯ͠ͷ༏ઌ౓ͷ൑அج४ͷߋ৽ - ࠜຊతʹ͸ձࣾશମͱͯ͠ͷҙࣝΛߋ৽͍ͯ͘͠ඞཁ͕͋ΔͷͰ೉͍͠... - ʮࣦഊʯΛܦݧͯ͠ɺձࣾͱͯ͠ڧ͍ൃ৴Λ࣮ࢪ͞Εͨ - த௕ظతʹͲΜͳνʔϜΛ໨ࢦ͍͔ͨ͠ͷࢹ఺ - ໨ͷલ͚ͩݟͯΔͱʮσϦόϦʔ༏ઌʯͷ༠࿭ʹෛ͚͕ͪʹͳͬͯ͠·͏ - ʮώτ༏ઌʯͰͳ͍ͱத௕ظతʹεέʔϧ͢Δ͜ͱ͸೉͍͠... 3-1. Delivery vs People
 48. Copyright © 2023 Bitkey Inc. All right reserved. 72 ඞཁͳ͜ͱ

  ʮώτ༏ઌʯ࣮ݱʹ޲͚ͯ - ʮώτ༏ઌʯͱ͸ʂʁ - ʮͰ͖Δ/Ͱ͖ͳ͍ʯͰ͸ͳ͘ʮ΍Γ͍ͨ/΍Γͨ͘ͳ͍ʯʮؾ࣋ͪྑ͍/ݏͩʯ͕େ੾ - ࣮ݱखஈྫ - ʮ΍Γͨ͘ͳ͍ʯΛʮ΍Γ͍ͨʯʹม͑Δ (ϏδωεతͳҙٛΛͪΌΜͱ఻͑ΔͳͲ...) - ʮ΍Γͨ͘ͳ͍ʯΛͳ͘͢ (໰͍߹ΘͤͳͲͷվળ׆ಈΛఆظ։࠵͢ΔͳͲ...) - ʮ΍Γ͍ͨʯΛ૑଄͢Δ (ٕज़ݚڀձͷ։࠵ͳͲ...) 3-1. Delivery vs People
 49. Copyright © 2023 Bitkey Inc. All right reserved. 76 ৼΓฦΓ

  ଐਓతͰߴ͍ೳྗΛલఏʹͨ͠ ։ൃϓϩηε ଐਓత: Ϗδωεతͳঢ়گ / ϓϩμΫτͷߏ੒ ߴ͍ೳྗ: ཁ݅੔ཧ / ༏ઌ౓ͷ൑அ / ॲཧೳྗ... 3-2. ཱࣗՄೳͳϓϩηε
 50. Copyright © 2023 Bitkey Inc. All right reserved. 77 ཁҼ

  - ϧʔϧ͸࠷খݶͰ֤ʑͷࡋྔͰΑ͠ͳʹਪ͠ਐΊΔঢ়ଶ - গ਺ਫ਼ӶͰ͋Ε͹ɺมʹϧʔϧܾΊͳ͍΄͏͕͏·͘ճ͢͜ͱ͕Ͱ͖Δ͜ͱ΋͋Δ - ϝϯόʔ૿͑ͯ΋େ͖͘վળ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͳ͔ͬͨ... - ߴ͍σϦόϦʔΛ࣮ݱ͢ΔͨΊʹසൟʹௐ੔΍ҙࢥܾఆɺࠩࠐରԠΛ࣮ࢪ͍ͯͨ͠ - εΫϥϜ։ൃͷϑϨʔϜϫʔΫΛऔΓೖΕ͍͕ͯͨɺ֤ʑͷࡋྔͰΑΖ࣮͘͠ߦ͍ͯͨ͠ - ࠩ͠ࠐΈͳͲ͕͋ͬͯ΋౎౓ϏδωεαΠυͱௐ੔ͯ͠Ͳ͏ʹ͔ϦΧόϦʔ͢Δ...ͱ͍ͬͨΑ͏ ʹɺνʔϜ։ൃ...Ͱ͸ͳ͘ݸਓ։ൃͷू߹ମͷ༷૬Λͳ͍ͯͨ͠ 3-2. ཱࣗՄೳͳϓϩηε
 51. Copyright © 2023 Bitkey Inc. All right reserved. 78 ඞཁͳ͜ͱ

  ଐਓੑΛഉআͨ͠ϓϩηεͷపఈ - εΫϥϜͷ໨ઢ߹Θͤ & ࠶ಋೖ - ܕԽ͞ΕͨϑϨʔϜϫʔΫͷಋೖ - ॏཁͳͷ͸ʮޮ཰ʯͰ͸ͳཱࣗ͘Մೳ(≒୭Ͱ΋࣮ࢪՄೳ)͔ - σϦόϦʔ࠷దԽͷճආ - ໨ઌͷʮޮ཰ʯΛ௥͍ٻΊΔͳΒɺݸผʹௐ੔΍൑அΛ࣮ࢪͨ͠΄͏͕ྑ͍έʔε΋͋Δ - ྫ֎తʹكʹ࣮ࢪ͢Δ͜ͱ͸͋ͬͯ΋ఆৗతʹ࣮ࢪ͢Δ͜ͱ͸ආ͚Δ 3-2. ཱࣗՄೳͳϓϩηε
 52. Copyright © 2023 Bitkey Inc. All right reserved. 81 ৼΓฦΓ

  3. ϓϩμΫτ͕Θ͔Βͳ͍ ؾ͍ͮͨΒ࣮૷͕௥Ճ͞Ε͍ͯΔ... ໌จԽ͞ΕͨϙϦγʔ΋΄΅ͳ͔ͬͨ... ػೳमਖ਼΍ϩδοΫ֬ೝ͢Δͷ΋େม... 3-3. ϝϯλϧϞσϧৢ੒
 53. Copyright © 2023 Bitkey Inc. All right reserved. 82 ཁҼ

  - Ϗδωεతͳഎܠ͕ڞ༗͞Ε͍ͯͳ͍ - ػೳͷॎׂΓͰɺଐਓతʹ։ൃΛ֤ʑਪ͠ਐΊ͍ͯͨͷͰଞػೳͷྖҬʹؔͯ͠Θ͔Βͳ͍ - ֓೦΍ݴ༿ͷ੔ཧ͕े෼ʹڞ༗͞Ε͍ͯͳ͍ - ओཁͳ֓೦΍ݴ༿ͷ੔ཧ͸ڞ༗͍ͯͨ͠΋ͷͷɺࡉ͔͍෦෼͸ڞ༗͞Ε͍ͯͳ͔ͬͨ - Ͳ͏࣮૷͢Δ͔͕׬શʹ֤ʑͷࡋྔʹ೚͞Ε͍ͯͨ - ։ൃऀ͝ͱʹͲΜͳߏ੒Ͱ࣮૷͢Δ͔͕ҟͳΓಘͯɺ͔ͭͦΕΒ͕ࠞࡏ͓ͯ͠ΓιʔείʔυΛ ಡΈࠐ·ͳ͍ͱৄࡉͷ೺Ѳ͕ࠔ೉ͱͳ͍ͬͯͨ 3-3. ϝϯλϧϞσϧৢ੒
 54. Copyright © 2023 Bitkey Inc. All right reserved. 83 ཁҼ

  - Ϗδωεతͳഎܠ͕ڞ༗͞Ε͍ͯͳ͍ - ػೳͷॎׂΓͰɺଐਓతʹ։ൃΛ֤ʑਪ͠ਐΊ͍ͯͨͷͰଞػೳͷྖҬʹؔͯ͠Θ͔Βͳ͍ - ֓೦΍ݴ༿ͷ੔ཧ͕े෼ʹڞ༗͞Ε͍ͯͳ͍ - ओཁͳ֓೦΍ݴ༿ͷ੔ཧ͸ڞ༗͍ͯͨ͠΋ͷͷɺࡉ͔͍෦෼͸ڞ༗͞Ε͍ͯͳ͔ͬͨ - Ͳ͏࣮૷͢Δ͔͕׬શʹ֤ʑͷࡋྔʹ೚͞Ε͍ͯͨ - ։ൃऀ͝ͱʹͲΜͳߏ੒Ͱ࣮૷͢Δ͔͕ҟͳΓಘͯɺ͔ͭͦΕΒ͕ࠞࡏ͓ͯ͠ΓιʔείʔυΛ ಡΈࠐ·ͳ͍ͱৄࡉͷ೺Ѳ͕ࠔ೉ͱͳ͍ͬͯͨ 3-3. ϝϯλϧϞσϧৢ੒ ୯ʹ஌ࣝͱͯ͠ڞ༗͞Ε͍ͯͳ͍ ͷ͕໰୊Ͱ͸ͳ͍ ʮߟ͑ํʯͷԼ஍͕ἧ͍ͬͯͳ͍ͨΊ ঢ়گ֬ೝͷίετ͕ߴ͘ͳͬͯ͠·͏
 55. Copyright © 2023 Bitkey Inc. All right reserved. 84 ࣮ફࣄ߲

  ʮͲͷΑ͏ʹߟ͑Δ͔ʯΛνʔϜͰڞ༗ & ৢ੒ - Ϟϒϓϩ & ϖΞϓϩ - ςΩετ΍ݶఆతͳίϛϡχέʔγϣϯͰͳ͘ɺҰॹʹߟ࣮͑ߦ͢Δ - ର࿩ & ʮͲͷΑ͏ʹߟ͑Δ͔ʯͷࢥߟͷڞ༗͕େ੾ʂ - Πϕϯτετʔϛϯά΍sudoϞσϦϯά - ϑΥʔϚοτԽ͞ΕͨखॱʹԊͬͯɺ৘ใͷ੔ཧͱڞ༗Մೳͳঢ়ଶΛ࣮ݱ͢Δ - ΫϦʔϯΞʔΩςΫνϟͷಋೖ΍࣮૷ϙϦγʔͷ੔උ - σΟϨΫτϦߏ੒΍୲͏΂͖੹຿ͷํ਑ΛఆΊڞ༗Մೳͳঢ়ଶʹ͢Δ - Ͳ͜ʹͲΜͳ੹຿͕͋Δ΂͖͔͕νʔϜͰڞ༗Ͱ͖ΔΑ͏ʹ͢Δ 3-3. ϝϯλϧϞσϧৢ੒
 56. Copyright © 2023 Bitkey Inc. All right reserved. 85 ࣮ફࣄ߲

  ʮͲͷΑ͏ʹߟ͑Δ͔ʯΛνʔϜͰڞ༗ & ৢ੒ 3-3. ϝϯλϧϞσϧৢ੒ ※ sudo ϞσϦϯά ※ ࣾ಺Ͱ࣮ࢪͨ͠Ϟϒϓϩͷ༷ࢠ ※ Πϕϯτετʔϛϯά
 57. Copyright © 2023 Bitkey Inc. All right reserved. 88 ৼΓฦΓ

  4. ੬͍ΞʔΩςΫνϟ Ͳ͔͜मਖ਼ͨ͠Βଞ͕όάΔ... શମ͕Θ͔Βͳ͍ঢ়ଶͰमਖ਼ͨ݁͠Ռ ςετ΋ෆे෼...΄΅ͳ͠ 3-4. յΕʹ͍͘࢓૊Έͮ͘Γ
 58. Copyright © 2023 Bitkey Inc. All right reserved. 89 ཁҼ

  - ૄ݁߹ / ߴڽू ͕࣮ݱ͞Ε͍ͯͳ͍... - ॏཁͳϏδωεϩδοΫ͕ࢄཚ͍ͯͯ͠͠ɺಈઢʹΑͬͯඍົʹҟͳΔ͕ઈົͳόϥϯεʹΑͬͯอͨΕ͍ͯ Δ...ͳͲ - ࣮૷ͷߏ੒ʹҰ؏ੑ͕ͳ͍ - service class A ͕ service class BΛݺͼग़͠ɺ͞Βʹ ͦͷதͰ service class C Λݺͼग़͠ίϛοτ͍ͯ͠Δ... ͳͲ - ੹຿͕෼͔ΓͮΒ͍IF - ࠶ར༻ੑΛߴΊΔͨΊʹ༷ʑͳΦϓγϣϯΛࢦఆՄೳͳϝιουͳͲ - ͳʹ͕࣮ߦ͞ΕΔ͔Θ͔Βͳ͍....҉໧తͳϧʔϧ͕લఏͱͳ͍ͬͯΔͳͲ 3-4. յΕʹ͍͘࢓૊Έͮ͘Γ
 59. Copyright © 2023 Bitkey Inc. All right reserved. 90 ࣮ફࣄ߲

  ʮյΕͳ͍ʯ࢓૊Έͮ͘Γ - DDDͷ࣮ફύλʔϯͷར༻ - Entity, Value Object, Repository ͳͲύλʔϯΛར༻ͯ͠ૄ݁߹/ߴڽूΛ࣮ݱ - ಛఆͷϧʔϧ͕ඞͣద༻͞ΕΔঢ়گΛ੔උ - ΫϦʔϯΞʔΩςΫνϟͳͲ΋औΓೖΕɺҰ؏ੑ΋͋Θ࣮ͤͯݱ - IFͷਫ਼ࠪ - ಛʹAPIͷIF͸ஸೡʹਫ਼ࠪ͢ΔͳͲɺਫ਼ࠪ͢΂͖IFͷ༏ઌॱҐΛܾΊΔ - IFʹ͍ͭͯٞ࿦ͯ͠ਫ਼ࠪ͢Δ৔Λ໌ࣔతʹ४උ͢Δ - Ϟϒϓϩͷϑϩʔʹ૊ΈࠐΜͩΓɺαϒλεΫͱͯ͠ࣄલʹ੾Γग़͓͍ͯͨ͠Γ... 3-4. յΕʹ͍͘࢓૊Έͮ͘Γ
 60. Copyright © 2023 Bitkey Inc. All right reserved. 93 1.

  Delivery vs People a. ࠜຊతʹ͸ձࣾͱͯ͠ͷҙࢥ͕େ੾ɺத௕ظతͳ໨ඪͷݴޠԽ΋େ੾ 1. ཱࣗՄೳͳϓϩηε a. εΫϥϜͷϑϨʔϜΛ༻͍ͯଐਓԽΛۃྗഉআ 1. ϝϯλϧϞσϧͷৢ੒ a. Ϟϒϓϩ΍ΠϕϯτετʔϛϯάΛੵۃతʹ࠾༻ 1. յΕʹ͍͘࢓૊Έͮ͘Γ a. DDDͷύλʔϯΛར༻্ͨ͠ͰɺIFΛಛʹஸೡʹ৺͕͚Δ ·ͱΊ 4. ͓ΘΓʹ
 61. Copyright © 2023 Bitkey Inc. All right reserved. 94 1.

  Delivery vs People a. ࠜຊతʹ͸ձࣾͱͯ͠ͷҙࢥ͕େ੾ɺத௕ظతͳ໨ඪͷݴޠԽ΋େ੾ 1. ཱࣗՄೳͳϓϩηε a. εΫϥϜͷϑϨʔϜΛ༻͍ͯଐਓԽΛۃྗഉআ 1. ϝϯλϧϞσϧͷৢ੒ a. Ϟϒϓϩ΍ΠϕϯτετʔϛϯάΛੵۃతʹ࠾༻ 1. յΕʹ͍͘࢓૊Έͮ͘Γ a. DDDͷύλʔϯΛར༻্ͨ͠ͰɺIFΛಛʹஸೡʹ৺͕͚Δ ·ͱΊ 4. ͓ΘΓʹ ΋ͱ΋ͱͷ΍Γํ͕μϝ...ͱ͍͏Θ͚Ͱ͸ͳ͍ ΍Γํ͸ෳ਺͋ΓͦΕͧΕʹϝϦσϝ͕͋Δ ϑΣʔζʹ߹Θͤͯ࢖͍෼͚͕େ੾
 62. Copyright © 2023 Bitkey Inc. All right reserved. 95 ർฐ͠ͳ͍ʂ

  ࣋ଓՄೳͰHappyͳ ։ൃϥΠϑΛ໨ࢦͯ͠ʂ