Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

【CotoLab.】B.O.Mサービス紹介資料

CotoLab-Inc
August 15, 2022

 【CotoLab.】B.O.Mサービス紹介資料

CotoLab-Inc

August 15, 2022
Tweet

More Decks by CotoLab-Inc

Other Decks in Business

Transcript

 1. Produced by CotoLab. Inc.
  Service Introduction
  B.O.M

  View full-size slide

 2. Copyright © 2022 CotoLab. Inc. All Rights Reserved. / con
  fi
  dential
  2
  SERVICE
  01
  02
  03
  P.3 ~ P.18
  PLAN
  P.3 ~ P.18
  WE
  P.3 ~ P.18
  LINEUP

  View full-size slide

 3. Copyright © 2022 CotoLab. Inc. All Rights Reserved. / con
  fi
  dential
  3
  SERVICE

  View full-size slide

 4. Copyright © 2022 CotoLab. Inc. All Rights Reserved. / con
  fi
  dential
  ͢΂ͯͷΞʔςΟετʗԻָΫϦΤΠλʔʹ
  ޲͚ͨσδλϧΞΫςΟϕʔγϣϯπʔϧ
  4
  B.O.M
  Bet
  On
  Music ֤Իָ഑৴ετΞͷָۂURLΛͻͱͭͷϦϯΫϖʔδͰҰׅ؅ཧɻ


  ΞΫςΟϕʔγϣϯʹඞཁͳϦϯΫػೳɺ෼ੳػೳɺίϛϡχέʔγϣϯػ
  ೳΛ࣮૷͠ɺΞʔςΟετͷσδλϧʹ͓͚ΔԻָ׆ಈΛࢧԉ͠·͢ɻ


  B.O.M͸ɺ͋ͳͨͷԻָ׆ಈͷύʔτφʔͱͯ͠ػೳ͠·͢ɻ
  Produced by CotoLab. Inc.
  https://bomm.la/

  View full-size slide

 5. Copyright © 2022 CotoLab. Inc. All Rights Reserved. / con
  fi
  dential
  5
  BOOST
  YOUR
  CREATIVITY
  ԻָʹਓੜΛṌ͚ͨΞʔςΟετɺ
  ·ͨ͸ͦͷಓΛา΋͏ͱɺҰา౿Έग़ͨ͠ਓͨͪʹ޲͚ͯɺ
  ΋ͬͱ௚઀తʹαϙʔτ͍ͨ͠ͱ͍͏ؾ͔࣋ͪΒ
  B.O.MʢBet On Music "ԻָʹṌ͚Δ"ʣ͕ੜ·Ε·ͨ͠ɻ
  ΞʔςΟετͷօ͞Μͷେ੾ͳۂ͕രൃతʹੈʹ޿·Γɺ
  ଟ͘ͷϦεφʔʹௌ͔ΕΔ೔Λفͬͯɺ
  ࢲͨͪ͸೔ʑB.O.MͷվળΛଓ͚·͢ɻ
  ࢲͨͪ͸ɺࢲͨͪͳΓͷΞʔςΟετࢧԉͷ࣮ݱʹ޲͚ͯɻ
  Copyright © 2022 CotoLab. Inc. All Rights Reserved. / con
  fi
  dential

  View full-size slide

 6. Copyright © 2022 CotoLab. Inc. All Rights Reserved. / con
  fi
  dential
  6
  ͢΂ͯͷΞʔςΟετͷσδλϧʹ͓͚ΔԻָ׆ಈɺ
  ͢ͳΘͪɺσδλϧΞΫςΟϕʔγϣϯΛࢧԉ͠ɺ
  ϦεφʔͱͷίϛϡχέʔγϣϯͷػձΛ૑Γ·͢ɻ
  B.O.MʢϘϜʣ͸ɺ

  View full-size slide

 7. Copyright © 2022 CotoLab. Inc. All Rights Reserved. / con
  fi
  dential
  7
  LINKɿϦϯΫػೳ
  ֤Իָ഑৴ετΞͷָۂURLΛͻͱͭͷϦϯΫϖʔδͰҰׅ؅ཧɻ
  τϥοΫ/ΞϧόϜ/ϓϨΠϦετͷϦϯΫϖʔδͷ࡞੒͕ߦ͑·͢ɻ
  ·ͨɺϓϨϦϦʔεϖʔδͷ࡞੒ͳͲͦͷଞػೳ΋࢖༻ՄೳͰ͢ɻ
  ANALYSISɿ෼ੳػೳ
  ࡞੒ͨ͠ϦϯΫϖʔδ͕Ͳͷ͘Β͍ͷϢʔβʔʹݟΒΕͨͷ͔ɺ·
  ͨɺϦϯΫϖʔδ͔ΒԻָ഑৴ετΞʹભҠͨ͠ͷ͔෼ੳ͕ߦ͑·
  ͢ɻ·ͨɺࢀরݩ΍஍Ҭผͷ෼ੳͳͲͦͷଞػೳ΋࢖༻ՄೳͰ͢ɻ
  PROMOTIONɿϓϩϞʔγϣϯػೳ
  Ωϟϯϖʔϯϖʔδ࡞੒ػೳɻϦϦʔεͷλΠϛϯά΍SNSͰͷࠂ
  ஌ʹ࿈ಈͨ͠Ωϟϯϖʔϯͷ࣮ࢪ͕ɺB.O.Mʹͯߦ͑·͢ɻCMSʹ
  ΑΔ࡞੒ͷͨΊɺར༻ऀଆͰ؆୯ʹ࡞੒ɺฤूɺߋ৽͕ՄೳͰ͢ɻ
  LINK
  ANALYSIS PROMOTION
  CORE SERVICE
  σδλϧΞΫςΟϕʔγϣϯπʔϧ

  View full-size slide

 8. Copyright © 2022 CotoLab. Inc. All Rights Reserved. / con
  fi
  dential
  8
  VISION
  ࢲ͕ͨͪ໨ࢦ͢B.O.MͷࡏΓํ
  B.O.M͸طʹੈͷதʹ͋ΔϦϯΫϖʔδͷ࡞੒ͱ෼ੳ͕ߦ͑ΔϚʔές
  ΟϯάπʔϧͰ͸͋Γ·ͤΜɻΞʔςΟετͷԻָ׆ಈΛਪਐ͠ɺϦε
  φʔͱͷίϛϡχέʔγϣϯΛ૑ΔɺΞΫςΟϕʔγϣϯπʔϧͰ͢ɻ


  ࠓ͸·ͩɺϦϯΫͱ෼ੳ͕ओͳػೳͰ͕͢ɺকདྷ͸B.O.Mʹ੍ͯ࡞΍޿
  ࠂɺPRͱ͍ͬͨ͋ΒΏΔίϛϡχέʔγϣϯʢԻָ׆ಈʣ͕ߦ͑ΔΑ
  ͏ɺࢲͨͪ͸B.O.Mͷ։ൃͱվળΛߦ͍·͢ɻ
  B.O.M͸ΞʔςΟετͷσδλϧʹ͓͚ΔԻָ׆ಈ
  Λࢧԉ͢ΔΞΫςΟϕʔγϣϯύʔτφʔͰ͋Δɻ

  View full-size slide

 9. Copyright © 2022 CotoLab. Inc. All Rights Reserved. / con
  fi
  dential
  9
  PURPOSE
  ࢲ͕ͨͪߟ͑Δ B.O.M ͕ࡏΔҙٛ
  B.O.M͸͋ͳͨͷτϥοΫ΍ΞϧόϜɺϓϨΠϦετ࡞඼ΛϦϯΫϖʔ
  δͱ͍͏ϑΥʔϚοτͰੈʹൃ৴͠ɺϦεφʔͱͷίϛϡχέʔγϣϯ
  ͷػձΛ૑Γ·͢ɻ


  ͦͯ͠ɺίϛϡχέʔγϣϯͷதͰੜͨ͡ϑΝϯͷ൓Ԡ΍೤ྔΛB.O.M
  ͕ड͚औΓɺఆྔ৘ใʹ׵͑͋ͳͨʹ͓஌Βͤ͠·͢ɻ


  B.O.M͸ɺ͋ͳͨͷԻָ׆ಈͷύʔτφʔͱͯ͠ػೳ͠·͢ɻ
  B.O.M͕ࡏΔ͔Βͦ͜ɺ૑ָͬͨۂΛੈʹ޿ΊΔ͜ͱ͕Ͱ͖ɺ
  Ϧεφʔ΍ϑΝϯͷ൓Ԡ΍೤ྔΛड͚औΔ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ

  View full-size slide

 10. Copyright © 2022 CotoLab. Inc. All Rights Reserved. / con
  fi
  dential
  10
  MISSION
  ࢲ͕ͨͪ B.O.M Λ௨࣮ͯ͡ݱ͢΂͖͜ͱ
  B.O.MΛ௨ͯ͡ΞʔςΟετͱϑΝϯ͕ಉ͡૝͍
  ͰɺͦΕͧΕͷ໨ઢʹͯੈʹָۂΛൃ৴͍ͯ͘͠ɻ
  B.O.M͸ΞʔςΟετ͚ͩͷπʔϧͰ͸ͳ͘ɺϦεφʔɺݴΘ͹ΞʔςΟ
  ετΛԠԉ͍ͨ͠ͱ૝͏ਓͨͪશһ͕࢖༻Ͱ͖ΔπʔϧΛ໨ࢦ͠·͢ɻ


  ΞʔςΟετͱϑΝϯ͕ಉ͡૝͍ͰɺͦΕͧΕͷ໨ઢʹͯʮָۂΒ͠
  ͞ʯΛಧ͚͍ͯ͘͜ͱͰɺଟ͘ͷϦεφʔʹௌ͔ΕΔػձΛ૑Γ·͢ɻ


  ͔ͩΒͦ͜ࢲͨͪ͸ɺB.O.M͸ίϛϡχέʔγϣϯΛ૑ΔʮσδλϧΞ
  ΫςΟϕʔγϣϯπʔϧʯͩͱߟ͍͑ͯ·͢ɻ

  View full-size slide

 11. Copyright © 2022 CotoLab. Inc. All Rights Reserved. / con
  fi
  dential
  11
  ARTIST SUPPORT
  ͔ͩΒͦ͜ࢲͨͪ͸B.O.MΛ։ൃ͠ɺ
  Λ࣮ݱ͠·͢ɻ
  Copyright © 2022 CotoLab. Inc. All Rights Reserved. / con
  fi
  dential

  View full-size slide

 12. Copyright © 2022 CotoLab. Inc. All Rights Reserved. / con
  fi
  dential
  12
  B.O.M FUNCTION
  01
  LINKɿϦϯΫػೳ
  ओʹϦϯΫϖʔδʢτϥοΫ/Ξ
  ϧόϜ/ϓϨΠϦετʣͷ࡞੒ɻ
  σδλϧ্ͰԻָ׆ಈɺϚʔέ
  ςΟϯάΛ࣮ߦ্͍ͯ͘͠Ͱج
  ൫ͱͳΔཁૉʹͳΓ·͢ɻ
  03
  PROMOTIONɿ

  ϓϩϞʔγϣϯػೳ
  ԻָϚʔέςΟϯάΛߦ͏্Ͱ
  ͷ੍࡞ɺ޿ࠂɺPRͱ͍ͬͨ͋
  ΒΏΔίϛϡχέʔγϣϯ׆ಈ
  Λࢧԉ͢Δػೳɻݱࡏ͸ϖʔδ
  ੍࡞ػೳΛ࣮૷ɺఏڙɻ
  02
  ANALYSISɿ෼ੳػೳ
  ϦϯΫϖʔδ΁ͷྲྀೖΛ࣠ʹ͠
  ͨ෼ੳΛߦ͏͜ͱ͕Մೳɻࢀর
  ݩ΍஍Ҭผͷ෼ੳͳͲͦͷଞػ
  ೳ΋ఏڙ͓ͯ͠Γɺࠓޙ͸ϓϩ
  Ϟʔγϣϯػೳͱ࿈ಈͨ͠෼ੳ
  ػೳ΋࣮૷༧ఆɻ

  View full-size slide

 13. Copyright © 2022 CotoLab. Inc. All Rights Reserved. / con
  fi
  dential
  ֤Իָ഑৴ετΞͷָۂURLΛ
  ͻͱͭͷϦϯΫͰҰׅ؅ཧɻ
  ετϦʔϛϯά΍μ΢ϯϩʔυͷURLΛ
  1ͭʹ·ͱΊͯ؆୯ʹγΣΞ͕Մೳɻ
  ֤ϦϯΫϖʔδͷϓϩϑΟʔϧΛ
  ϢχʔΫͳ಺༰ʹฤू͢Δ͜ͱ͕Մೳɻ
  ݱঢ়͸ϓϩϑΟʔϧ৘ใ΍SNS৘ใɺ
  MVͷܝࡌ͕Մೳɻ
  SpotifyɺApple MusicɺiTunesΛର৅ʹ
  ϓϨϦϦʔεϖʔδͷ࡞੒͕Մೳɻ
  ϦϦʔεΛ༧໿ͨ͠Ϣʔβʔ͸
  ָۂ͕഑৴͞ΕΔͱࣗ෼ͷϓϨΠϠʔͷ
  ϥΠϒϥϦʹۂ͕ࣗಈͰ௥Ճ͞Ε·͢ɻ
  ϦϯΫϖʔδʹͯҰׅ؅ཧ ϓϨϦϦʔεϖʔδ࡞੒ ϓϩϑΟʔϧฤू
  13
  LINK

  View full-size slide

 14. Copyright © 2022 CotoLab. Inc. All Rights Reserved. / con
  fi
  dential
  14
  LINK
  جຊػೳ
  ݱࡏB.O.Mʹ࣮ͯ૷ɺఏڙ͍ͯ͠Δ
  ϦϯΫػೳʹ͍ͭͯ
  SpotifyɺApple MusicɺiTunesͷࣄલ༧໿
  ϖʔδͷ࡞੒͕Մೳɻ
  ϓϨϦϦʔεϖʔδ࡞੒
  SpotifyͷΞʔςΟετURL͔Β֤࡞඼ͷϦϯ
  ΫϖʔδΛҰׅͰੜ੒͢Δ͜ͱ͕Մೳɻ
  Ұׅϖʔδੜ੒
  ϓϩϑΟʔϧදࣔ
  ϦϯΫϖʔδͷ৭Λબ୒͢Δ͜ͱ͕Մೳɻ
  ΧϥʔςʔϚઃఆ
  ࠃผʹϦϯΫϖʔδͷදࣔ੾Γସ͕͑Մೳɻ
  ஍ҬผϑΥʔϚοτ
  ָ֤ۂͷϦϯΫϖʔδ࡞੒
  τϥοΫ/ΞϧόϜ/ϓϨΠϦετͷϦϯΫ
  ϖʔδͷ࡞੒͕Մೳɻ
  ϦϯΫϖʔδʹϓϩϑΟʔϧ৘ใ΍ɺSNS৘
  ใɺMVͳͲͷYouTubeಈըͷܝࡌ͕Մೳɻ

  View full-size slide

 15. Copyright © 2022 CotoLab. Inc. All Rights Reserved. / con
  fi
  dential
  15
  ࡞੒ͨ͠ϦϯΫϖʔδ͕
  Ͳͷ͘Β͍ͷϢʔβʔʹݟΒΕͨͷ͔ɺ
  Ͳͷ͘Β͍ͷϢʔβ͕Իָ഑৴ετΞʹભ
  Ҡͨ͠ͷ͔ɺܭଌ͕ߦ͑·͢ɻ
  ໨తʹ߹Θͤͯܭଌ͢Δ಺༰ͱظؒΛ
  ઃఆ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖ɺ
  ܭଌͨ͠σʔλΛCSV΍ΤΫηϧʹม׵͠
  ग़ྗ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ
  ࡞੒ͨ͠ϦϯΫϖʔδ͕
  ͲͷαΠτ΍ϝσΟΞ͔Βྲྀೖ͕͔͋ͬͨɺ
  ·ͨɺ೔ຊࠃ಺ͷ౎ಓ෎ݝ͓Αͼࠃผ
  ͱ͍ͬͨ஍Ҭผͷܭଌ͕ߦ͑·͢ɻ
  ϦϯΫϖʔδΛ෼ੳ ࢀরݩɾ஍Ҭผ෼ੳ ܭଌ಺༰ͷઃఆͱग़ྗ
  ANALYSIS

  View full-size slide

 16. Copyright © 2022 CotoLab. Inc. All Rights Reserved. / con
  fi
  dential
  16
  ANALYSIS
  ϦϯΫϖʔδͷPVɺUUɼΫϦοΫ਺ɺCTR
  ͷܭଌ͕Մೳɻ
  ΞφϦςΟΫεػೳ
  ϦϯΫϖʔδͷΞΫηε਺ͷϥϯΩϯάදࣔ
  ͕Մೳɻ
  ΞΫηεϥϯΩϯά
  ϦϯΫϖʔδ΁ΞΫηεͨ͠೔ຊࠃ಺ͷ౎ಓ
  ෎ݝٴͼɺࠃͷ਺஋ܭଌ͕Մೳɻ
  ΞΫηε஍Ҭܭଌ
  ϦϯΫϖʔδͰΫϦοΫ͞ΕͨετϦʔϛϯ
  άͷ਺஋Λܭଌ͢Δ͜ͱ͕Մೳɻ
  αʔϏεΫϦοΫܭଌ
  جຊػೳ
  ݱࡏB.O.Mʹ࣮ͯ૷ɺఏڙ͍ͯ͠Δ
  ෼ੳػೳʹ͍ͭͯ
  ϦϯΫϖʔδʹΞΫηεͨ͠ࢀরݩઌɺٴͼ
  ਺஋Λܭଌ͢Δ͜ͱ͕Մೳɻ
  ࢀরݩϦϯΫ
  7छʢࠓ೔/ࡢ೔/ࠓि//௚ۙ7೔ؒ/ࠓ݄/௚ۙ30
  ೔ؒ/ΧελϜظؒʣͷܭଌظؒઃఆʹରԠɻ
  CSV΍ΤΫηϧʹม׵͠σʔλΛग़ྗ͢Δ͜
  ͱ͕Մೳɻ
  ܭଌظؒઃఆ/σʔλग़ྗ
  * ϓϥϯʹΑͬͯఏڙͰ͖Δػೳ͕Ұ෦ҟͳΓ·͢ɻ

  View full-size slide

 17. Copyright © 2022 CotoLab. Inc. All Rights Reserved. / con
  fi
  dential
  17
  PROMOTION
  ԻָϚʔέςΟϯάΛߦ͏্Ͱͷ੍࡞ɺ
  ޿ࠂɺPRͱ͍ͬͨ͋ΒΏΔίϛϡχέʔ
  γϣϯ׆ಈΛࢧԉ͢Δػೳɻ
  ݱࡏ͸CMSʹΑΔ
  ϖʔδ੍࡞ػೳΛఏڙ
  CMSʢϑΥʔϚοτΛఏڙʣʹΑΔ੍࡞ͷͨΊɺ
  ୭Ͱ΋؆୯ʹϨΠΞ΢τ΍ςΩετͷௐ੔͕Ͱ͖ɺ
  ΩϟϯϖʔϯϖʔδΛ੍࡞͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ
  * εΫϥονʹΑΔ੍࡞΋ՄೳͰ͢ɻ

  View full-size slide

 18. Copyright © 2022 CotoLab. Inc. All Rights Reserved. / con
  fi
  dential
  18
  NEXT…
  ࢲͨͪ͸ɺࢲ͕ͨͪߟ͑ΔB.O.MͷVISIONɺPURPOSEɺMISSION
  ͕ɺԻָϚʔέςΟϯά΍ίϛϡχέʔγϣϯͷࡏΓํͰ΋͋Γɺ
  ໨ࢦ͢΂͖ະདྷͩͱ΋ߟ͍͑ͯ·͢ɻ


  ݱࡏ͸ϦϯΫػೳɺ෼ੳػೳɺϖʔδ੍࡞ػೳͷ3ຊபͰ͕͢ɺ


  B.O.M͕σδλϧΞΫςΟϕʔγϣϯπʔϧͱͯ͠׬શͳঢ়ଶʹͯɺ
  ͢΂ͯͷΞʔςΟετɺԻָΫϦΤΠλʔͷօ͞·ͷ


  Իָ׆ಈ͕ࢧԉͰ͖ΔΑ͏ɺ


  ࢲͨͪ͸νʔϜҰಉɺB.O.Mͷ։ൃͱվળΛߦ͍·͢ɻ

  View full-size slide

 19. Copyright © 2022 CotoLab. Inc. All Rights Reserved. / con
  fi
  dential
  19
  PLAN

  View full-size slide

 20. Copyright © 2022 CotoLab. Inc. All Rights Reserved. / con
  fi
  dential
  20
  PLAN
  for Personal
  ݸਓ޲͚ϓϥϯ͸ Free ͱ Personal


  ͷ2ϓϥϯɻ


  ͲͪΒͷϓϥϯ΋B.O.MͷϦϯΫػೳɺ
  ෼ੳػೳΛ͓࢖͍͍͚ͨͩ·͢ɻ


  PersonalϓϥϯͰ͸ɺΑΓࡉ͔͘෼ੳ
  Ͱ͖ΔػೳΛ࣮૷ɺఏڙ͍ͯ͠·͢ɻ
  ݸਓ޲͚
  ¥0
  Free
  ¥1,650
  Personal
  ಠࣗυϝΠϯ਺ɿࢦఆෆՄ
  ϝϯόʔ਺ɿ1Ϣʔβʔ
  ಠࣗυϝΠϯ਺ɿ1υϝΠϯ
  ϝϯόʔ਺ɿແ੍ݶ
  τϥΠΞϧظؒɿ2िؒ
  τϥΠΞϧظؒɿແ͠
  ೥෷͍ɿ¥17,820
  * 10%͓ಘ
  ར༻ྉۚɺظݶͳ͠
  * URL຤ඌͷςΩετ͸

  ࢦఆՄೳͰ͢ɻ
  * αʔϏεར༻ྉۚ͸શͯ੫ࠐΈՁ֨ͱͳΓ·͢ɻ

  View full-size slide

 21. Copyright © 2022 CotoLab. Inc. All Rights Reserved. / con
  fi
  dential
  *1ʣϦϯΫϖʔδͷURLʢartist ͷՕॴʣΛࢦఆͷจࣈʹมߋͰ͖·͢ɻ


  *2ʣFreeϓϥϯͰ͸ɺ3छʢ24࣌ؒ/7೔ؒ/28೔ؒʣͷܭଌظؒઃఆʹରԠ͍ͯ͠·͢ɻ


  *3ʣBasicϓϥϯͰ͸ɺ7छʢࠓ೔/ࡢ೔/ࠓि//௚ۙ7೔ؒ/ࠓ݄/௚ۙ30೔ؒ/ΧελϜظؒʣ
  ͷܭଌظؒઃఆʹରԠ͍ͯ͠·͢ɻ
  ϦϯΫϖʔδػೳ Free Personal ෼ੳػೳ Free Personal
  τϥοΫ/ΞϧόϜϦϯΫϖʔδ࡞੒ ΞφϦςΟΫεػೳ
  ϓϨϦϦʔεϖʔδ࡞੒ ܭଌظؒઃఆ 3छରԠ(*2) 7छରԠ(*3)
  ϓϨΠϦετϦϯΫ࡞੒ ΞΫηεϥϯΩϯά
  Ұׅϖʔδੜ੒ ࢀরݩϦϯΫ
  ϓϩϑΟʔϧදࣔ αʔϏεΫϦοΫܭଌ
  MVͷදࣔ ΞΫηε஍Ҭܭଌ
  ΧϥʔςʔϚઃఆ σʔλܭଌ
  ஍ҬผϑΥʔϚοτ
  Πϯϙʔτ
  ϦϯΫϖʔδQRίʔυੜ੒
  ࢦఆυϝΠϯར༻ linkk.la~
  (artist).linkk.la~
  (*1)
  21
  PLAN
  for Personal
  ػೳҰཡ

  View full-size slide

 22. Copyright © 2022 CotoLab. Inc. All Rights Reserved. / con
  fi
  dential
  22
  PLAN
  for Biz
  ๏ਓ޲͚
  ¥11,000
  Small Team
  ¥33,000
  Enterprise
  ࿈ܞΞΧ΢ϯτ਺ɿ10ΞΧ΢ϯτ
  ಠࣗυϝΠϯ਺ɿ10υϝΠϯ
  ϝϯόʔ਺ɿແ੍ݶ
  ࿈ܞΞΧ΢ϯτ਺ɿແ੍ݶ
  ಠࣗυϝΠϯ਺ɿແ੍ݶ
  ϝϯόʔ਺ɿແ੍ݶ
  τϥΠΞϧظؒɿ4िؒ
  τϥΠΞϧظؒɿ4िؒ
  ೥෷͍ɿ¥118,800
  * 10%͓ಘ
  ೥෷͍ɿ¥356,400
  * 10%͓ಘ
  ๏ਓ޲͚ϓϥϯ͸ Small Team ͱ
  Enterprise ͷ2ϓϥϯɻ


  ͲͪΒͷϓϥϯ΋B.O.MͷϦϯΫػೳɺ


  ෼ੳػೳΛಉ͡εϖοΫ͓࢖͍͍͚ͨͩ
  ·͢ɻ


  B.O.MΛར༻͢ΔΞΧ΢ϯτ਺ʹԠͯ͡


  ϓϥϯΛ͝ݕ౼͍ͩ͘͞ɻ
  * αʔϏεར༻ྉۚ͸શͯ੫ࠐΈՁ֨ͱͳΓ·͢ɻ

  View full-size slide

 23. Copyright © 2022 CotoLab. Inc. All Rights Reserved. / con
  fi
  dential
  ϦϯΫϖʔδػೳ Small Team Enterprise ෼ੳػೳ Small Team Enterprise
  τϥοΫ/ΞϧόϜϦϯΫϖʔδ࡞੒ ΞφϦςΟΫεػೳ
  ϓϨϦϦʔεϖʔδ࡞੒ ܭଌظؒઃఆ 7छରԠ(*2) 7छରԠ(*2)
  ϓϨΠϦετϦϯΫ࡞੒ ΞΫηεϥϯΩϯά
  Ұׅϖʔδੜ੒ ࢀরݩϦϯΫ
  ϓϩϑΟʔϧදࣔ αʔϏεΫϦοΫܭଌ
  MVͷදࣔ ΞΫηε஍Ҭܭଌ
  ΧϥʔςʔϚઃఆ σʔλܭଌ
  ஍ҬผϑΥʔϚοτ
  Πϯϙʔτ
  ϦϯΫϖʔδQRίʔυੜ੒
  ࢦఆυϝΠϯར༻ (company or artist).lik.la~
  (*1)
  (company or artist).lik.la~
  (*1)
  *1ʣϦϯΫϖʔδͷURLʢcompany or artist ͷՕॴʣΛࢦఆͷจࣈʹมߋͰ͖·͢ɻ


  *2ʣSmall Team/EnterpriseϓϥϯͰ͸ɺ7छʢࠓ೔/ࡢ೔/ࠓि//௚ۙ7೔ؒ/ࠓ݄/௚ۙ30೔
  ؒ/ΧελϜظؒʣͷܭଌظؒઃఆʹରԠ͍ͯ͠·͢ɻ
  23
  PLAN
  for Biz
  ػೳҰཡ

  View full-size slide

 24. Copyright © 2022 CotoLab. Inc. All Rights Reserved. / con
  fi
  dential
  24
  ¥110,000
  Spot
  ¥555,000
  Unlimited
  1ຕങ੾ΓͷϓϥϯͱͳΓ·͢ɻ
  ඞཁʹԠͯ͡1ຕ୯ҐͰ
  ௥Ճߪೖ͕ՄೳͰ͢ɻ
  CMSʹ੍ͯ࡞
  CMSʹ੍ͯ࡞
  ੍࡞ຕ਺ແ੍ݶϓϥϯ
  1ຕങ੾Γϓϥϯ
  ੍࡞ຕ਺͕ແ੍ݶͷ
  ϓϥϯͱͳΓ·͢ɻ
  ౰݄಺Ͱ͋Ε͹ԿຕͰ΋
  ͓࡞Γ͍͚ͨͩ·͢ɻ
  * αʔϏεར༻ྉۚ͸શͯ੫ࠐΈՁ֨ͱͳΓ·͢ɻ
  ཁ૬ஊ
  Custom made
  ͝ཁ๬ʹԠͨ͡αΠτ͓Αͼ
  ϖʔδ੍࡞Λ1͔Βߦ͏͜ͱ͕ՄೳͰ͢ɻ
  ͝༻ҙ͍ͨͩͨυϝΠϯɺαʔόʔ্Ͱ
  ੍࡞͢Δ͜ͱ΋ՄೳͰ͢ɻ
  ΦʔμʔϝΠυϓϥϯ
  εΫϥονʹ੍ͯ࡞
  CMS / Scratch
  Page Production

  View full-size slide

 25. Copyright © 2022 CotoLab. Inc. All Rights Reserved. / con
  fi
  dential
  25
  WE

  View full-size slide

 26. Copyright © 2022 CotoLab. Inc. All Rights Reserved. / con
  fi
  dential
  26
  Identity
  Իָ × ςΫϊϩδʔͰ
  ૑଄ੑͱ޷ح৺Λ֦ு͢Δɻ
  ࢲ͕ͨͪ໨ࢦ͢ຊ࣭͸ʮԻָۀքͷDXΛଅਐ͢ΔʯͰ͢ɻ
  ͦͯͦ͠ΕʹΑͬͯى͜ΔɺԻָϑΝϯɺΞʔςΟετ૒ํͷ
  QOLʢquality of life = ੜ׆ͷ࣭ʣͷ޲্Ͱ͢ɻ
  ΞʔςΟετͷ૑଄ੑɺͦͯ͠ϑΝϯͷ޷ح৺Λ֦͛ܨ͛Δ͜ͱͰ
  ྑ͍॥؀ΛੜΈग़͠ɺੈͷதΛΑΓྑ͘ม͍͖͍͑ͯͨͱߟ͍͑ͯ·͢ɻ

  View full-size slide

 27. Copyright © 2022 CotoLab. Inc. All Rights Reserved. / con
  fi
  dential
  27
  B.O.M
  MEMBER
  KENTA NISHIMURA
  PRODUCT MANAGER
  MARKETING DIRECTOR
  KAZUKI YAMABAYASHI YUYA ETO
  ENGINEER
  YUMA YAMADA
  PRODUCER
  DESIGNER
  CEO
  EXECUTIVE PRODUCER
  CTO
  ENGINEER
  YU SENGOKU

  View full-size slide

 28. Copyright © 2022 CotoLab. Inc. All Rights Reserved. / con
  fi
  dential
  28
  COMPANY
  PROFILE
  גࣜձࣾCotoLab.
  INFORMATION
  ઃཱ
  2016೥1݄27೔
  ॴࡏ஍
  ˟160-0023
  ౦ژ౎৽॓۠੢৽॓Ұஸ໨1൪6߸ 12SHINJUKU 618߸ࣨ
  ୅දऀ
  ੢ଜ ݠେ
  ैۀһ਺
  ໿10໊
  SERVICE
  ✴ ϓϨΠϦετ&ΧϧνϟʔϝσΟΞ

  ʮDIGLE MAGAZINEʯ
  ✴ σδλϧϚʔέςΟϯά/PRπʔϧ

  ʮB.O.Mʯ
  ✴ ԻָσδλϧϚʔέςΟϯάࢧԉ
  ✴ ΠϕϯτاըɺӡӦ
  ✴ બۂۀ຿

  View full-size slide