Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

pla d'acollida acc

Manel
PRO
November 21, 2021

pla d'acollida acc

Manel
PRO

November 21, 2021
Tweet

More Decks by Manel

Other Decks in Education

Transcript

 1. MANUAL d’ACOLLIDA Desembre 2021

 2. Estructura 1. Presentació 2. Descripció seus de treball 3. Implementació

  4. Organigrama 5. Destinataris: a) Personal de nova incorporació a l’ACC b) Personal que canvia d’unitat a l’ACC c) Proveïdors de l’ACC d) Visites o estades 2
 3. PRESENTACIÓ 3  Benvinguts i benvingudes a l’Agència Catalana del

  Consum (ACC). Som un organisme autònom de la Generalitat de Catalunya adscrit al Departament d'Empresa i Treball, creat mitjançant la Llei 9/2004, de 24 de desembre i estructurat pel Decret 242/2005, de 8 de novembre. Com a tal, tenim personalitat jurídica pròpia, autonomia administrativa i plena capacitat per acomplir totes les competències en matèria de consum que té assignades la Generalitat de Catalunya  L’ACC té la seu central a Barcelona, al Districte Administratiu, i quatre serveis territorials a Girona, Lleida, Tarragona, i Terres de l’Ebre.  A Girona i Tortosa, també estan en edificis corporatius, redefinits per tal de reforçar la imatge única de l’administració de la Generalitat de Catalunya i amb l’objectiu d’oferir el millor servei als administrats.  A Lleida i Tarragona, estan ubicats en seus del Departament al qual estem adscrits.
 4. PRESENTACIÓ 4 consum.gencat.cat

 5. PRINCIPIS 5  L’ACC té com a principis bàsics la

  proximitat, simplicitat, accessibilitat, innovació, professionalitat i unitat. Fes-los teus, també són els teus principis.  Amb aquest manual ens agradaria facilitar-te la teva primera adaptació a l’ACC, al nou funcionament de l’administració que et pot suposar i, en la nova dinàmica interna de funcionament.  El procediment d’acollida i integració dels treballadors i treballadores permet:  Acompanyar i donar suport a la persona en els primers moments d’inici a l’ACC i/o presa de contacte amb el seu lloc de treball.  Transmetre la cultura i els valors de l'ACC i donar a conèixer els diferents procediments i sistemes que regulen el seu funcionament intern.  Implicar i crear un sentiment de pertinença a l’Organització.  Informar, formar i avaluar aquelles capacitats bàsiques per desenvolupar, amb un mínim d’eficàcia i eficiència, aquelles funcions de les que és responsable.
 6. IMPLEMENTACIÓ  Aquest Manual d’Acollida s’implementarà un cop es faci

  una sessió informativa a tota l’organització, per compartir la importància de l’acollida i s’hagi presentat aquest manual.  Es pot implementar en la primera incorporació i s’anirà ajustant el procediment a mida que es vegi que podem fer alguna millora.  La proposta és que comenci a aplicar-se a primers d’any 2022, que possiblement s’incorporarà nou personal. 6
 7. ORGANIGRAMA 7

 8. DESTINATARIS a) Personal de nova incorporació a l’ACC b) Personal

  que canvia d’unitat a l’ACC c) Proveïdors de l’ACC d) Visites o estades 8
 9. A) Personal de nova incorporació a l’ACC  Trucada de

  contacte per a informar de que comença. Indicar-li la persona de contacte, dia, hora i lloc.  Demanar-li breu biografia de com vol ser presentat als companys, i una fotografia de carnet en suport digital i format jpg, i resta de documentació que es necessita per la seva incorporació.  Iniciar l’alta dels permisos i eines corresponents per treballar electrònicament, segons el perfil d’usuari (SIC, TAIS, EACAT, T-CAT, configuració ordinador portàtil, etc.)  Arribada al lloc de trobada (acompanyament, presentacions, sessions explicatives, prevenció de riscos, lliurament equip informàtic, etc.)  Als 15 dies, entrevista centrada en el desenvolupament de la persona [no de l'organització]  Als dos mesos nova entrevista de seguiment  Formació: curs sobre aspectes bàsics del consum, curs sobre teletreball, cursos temàtics i sectorials. 9
 10. A) Personal de nova incorporació a l’ACC AGENTS RESPONSABLES: Personal

  del Servei d’Administració: Recursos Humans Cap o representant de la unitat 10
 11. B) Personal que canvia d’unitat  Iniciar l’alta o revisar

  els permisos i eines corresponents per treballar electrònicament, segons el perfil d’usuari (SIC, TAIS, EACAT, T-CAT, configuració ordinador portàtil, etc.)  Actuacions a fer si hi ha o no canvi d’edifici o localitat.  Arribada, acompanyament, presentacions, prevenció de riscos, etc.  Trobada amb l’equip informàtic, posada en marxa dels nous aplicatius que farà servir  Als 15 dies, entrevista centrada en el desenvolupament de la persona [no de l'organització]  Als dos mesos nova entrevista de seguiment  Detecció de mancances formatives per part del tutor. L'equip de formació intentarà donar resposta. 11
 12. B) Personal que canvia d’unitat AGENTS RESPONSABLES:  Personal del

  Servei d’Administració: Recursos Humans  Cap o representant de la unitat 12
 13. C) Proveïdors de l’ACC  Quan la persona sigui d’una

  empresa externa a la Generalitat i hagi d’efectuar tasques al complex, la unitat amfitriona haurà de posar-se en contacte amb el servei de prevenció de riscos laborals del seu Departament per gestionar la Coordinació d’Activitats Empresarials.  Cal comunicar a recepció o a seguretat (depèn de la SEU) el nom i cognom de les persones, el nombre de persones, dia i hora i motiu.  Acompanyament en tot moment o explicacions de què s’ha de fer en cas d’incident (simulacre o no).  En acabar acompanyament a la sortida, lliurar la targeta identificativa a seguretat.  Acomiadar-se 13
 14. C) Proveïdors de l’ACC AGENTS RESPONSABLES:  Cap o representant

  de la unitat 14
 15. D) Visites o estades  Reservar sala  Comunicar a

  recepció o a seguretat (depèn de la SEU) el nom i cognom de les persones, el nombre de persones, dia i hora i motiu.  Lliurament de la targeta identificaitva.  Esperar la visita a recepció, portar-la a la sala, fer una breu introducció de què és i què fa l’ACC (si no la coneix).  Acompanyar-la en tot moment i saber que s’ha de fer en cas d’incident (simulacre o no).  En acabar la reunió/acte acompanyar-la a la sortida, lliurar la targeta identificativa a seguretat.  Acomiadar-se. 15
 16. D) Visites o estades AGENTS RESPONSABLES:  Cap o representant

  de la unitat 16
 17. Atenció a les persones consumidores i a les empreses 17

 18. consum.gencat.cat