Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

内包表記(仮)

 内包表記(仮)

Tomohiko Himura

November 02, 2014
Tweet

More Decks by Tomohiko Himura

Other Decks in Programming

Transcript

 1. ಺แදه(Ծ) 2014-11-01 ͍͢͝߹ಉษڧձ

 2. ͻΉΒ ͱ΋ͻ͜ GitHub eiel Hiλoshima Hiroshima.rb ޿ౡEmacsษڧձ http://nemca.net/

 3. 10݄ͷπΠʔτ https://twitter.com/eielh/status/517681959837761536

 4. ࠓ೔͸໨৽͍͜͠ͱ͸஻Βͳ͍

 5. ಺แදه

 6. ಺แදه ͱݺ͹ΕΔ΋ͷ͕͋ΔΒ͍͠ݴޠ • Python • Erlang • Scala • JavaScript

  1.7 • Haskell
 7. ྫ ۝۝Ͱ݁Ռ͕24ʹͳΔ΋ͷ

 8. Python [(x,y) for x in range(1,10) for y in range(1,10)

  if x * y == 24 ] [(3, 8), (4, 6), (6, 4), (8, 3)]
 9. ֎Ԇͱ಺แ

 10. (ͪΐͬͱ਺ֶ) ू߹ͷهड़ํ๏

 11. ೋͭͷه๏ ֎Ԇతه๏(extension definition) ۩ମతʹॻ͘ ಺แతه๏(intensional definition) ੑ࣭Λॻ͘

 12. ۩ମྫ 10ະຬͷਖ਼ͷح਺ ֎Ԇ { 1, 3, 5, 7, 9} ಺แ

  { x | x ͸ 10ະຬͷਖ਼ͷح਺ } { x | x ∈ ℕ, x < 10, x % 2 = 1 }
 13. ҰͭҰͭฒ΂ͨ͘ͳ͍

 14. ͳΜΒ͔ͷ๏ଇ͕͋Δ

 15. ಺แදهΛ࢖͏

 16. Haskell 10ະຬͷਖ਼ͷح਺ [ x | x <- [1..9], x `mod`

  2 == 1 ]
 17. ࣅͯΔʁ ू߹ { x | x ∈ ℕ, x <

  10, x % 2 = 1 } Haskell [ x | x <- [1..9], x `mod` 2 == 1 ]
 18. ࣅͯΔʁ ू߹ { x | x ∈ ℕ, x <

  10, x % 2 = 1 } Haskell [ x | x <- [1..9], x `mod` 2 == 1 ]
 19. ࣅͯΔʁ ू߹ { x | x ∈ ℕ, x <

  10, x % 2 = 1 } Haskell [ x | x <- [1..9], x `mod` 2 == 1 ]
 20. ࣅͯΔʁ ू߹ { x | x ∈ ℕ, x <

  10, x % 2 = 1 } Haskell [ x | x <- [1..9], x `mod` 2 == 1 ]
 21. ࣅͯΔʁ ू߹ { x | x ∈ ℕ, x <

  10, x % 2 = 1 } Haskell [ x | x <- [1..9], x `mod` 2 == 1 ]
 22. ∈ <-

 23. ऄ଍ ӳޠͩͱ Ϧετͷ಺แදه list comprehension ಺แతه๏ intensional definition

 24. ಺แදهͷಡΈํ

 25. Haskell [(x,y) | x <- [1..9], y <- [1..9], x

  * y == 24] [(3, 8), (4, 6), (6, 4), (8, 3)]
 26. Haskell [(x,y) | x <- [1..9], y <- [1..9], x

  * y == 24] [(3, 8), (4, 6), (6, 4), (8, 3)] ݸͷϦετ
 27. Haskell [(x,y) | x <- [1..9], y <- [1..9], x

  * y == 24] [(3, 8), (4, 6), (6, 4), (8, 3)] ݸͷϦετ ݸͷϦετ
 28. Haskell [(x,y) | x <- [1..9], y <- [1..9], x

  * y == 24] [(3, 8), (4, 6), (6, 4), (8, 3)] ݸͷϦετ ݸͷϦετ ௚ੵ
 29. ௚ੵ 81ݸͷϦετ [(x,y) | x <- [1..9], y <- [1..9]]

  [(1,1),(1,2),(1,3),(1,4),(1,5),(1,6),(1,7),(1,8),(1,9), (2,1),(2,2),(2,3),(2,4),(2,5),(2,6),(2,7),(2,8),(2,9), (3,1),(3,2),(3,3),(3,4),(3,5),(3,6),(3,7),(3,8),(3,9), (4,1),(4,2),(4,3),(4,4),(4,5),(4,6),(4,7),(4,8),(4,9), (5,1),(5,2),(5,3),(5,4),(5,5),(5,6),(5,7),(5,8),(5,9), (6,1),(6,2),(6,3),(6,4),(6,5),(6,6),(6,7),(6,8),(6,9), (7,1),(7,2),(7,3),(7,4),(7,5),(7,6),(7,7),(7,8),(7,9), (8,1),(8,2),(8,3),(8,4),(8,5),(8,6),(8,7),(8,8),(8,9), (9,1),(9,2),(9,3),(9,4),(9,5),(9,6),(9,7),(9,8),(9,9)]
 30. Haskell [(x,y) | x <- [1..9], y <- [1..9], x

  * y == 24] [(3, 8), (4, 6), (6, 4), (8, 3)] ݸͷϦετ ݸͷϦετ ௚ੵ ʹͳΔ΋ͷ͚ͩʹ͢Δ
 31. Python [(x,y) for x in range(1,10) for y in range(1,10)

  if x * y == 24 ] [(3, 8), (4, 6), (6, 4), (8, 3)] ݸͷϦετ ݸͷϦετ ௚ੵ ʹͳΔ΋ͷ͚ͩʹ͢Δ
 32. ಺แදهͬͯศརͳΜʁ

 33. –Python νϡʔτϦΞϧ “Ϧετͷ಺แදه (list comprehension) ͸ɺ map() ΍ filter() ΍

  lambda Λ࢖ΘͣʹϦετ Λੜ੒͢ΔͨΊͷ؆ܿͳํ๏Λఏڙ͍ͯ͠· ͢ɻ಺แදهʹΑΔϦετͷఆٛ͸ɺ͍ͨͯ ͍ map(), filter(), lambda Λ࢖ͬͯϦετΛੜ ੒͢ΔίʔυΑΓ΋໌շʹͳΓ·͢ɻ”
 34. Ruby [*1..9].map do |x| [*1..9].map do |y| [x,y] end end.flatten(1).select

  do |x,y| x * y == 24 end
 35. ͋ͬ…͏Μ

 36. 3ͭͷੵ͕24

 37. Haskell [(x,y,z) | x <- [1..9], y <- [1..9], z

  <- [1..9], x * y * z == 24]
 38. Ruby [*1..9].map do |x| [*1..9].map do |y| [*1..9].map do |z|

  [x,y,z] end end end.flatten(2).select do |x,y,z| x * y * z == 24 end
 39. ࣼΊʹ৳ͼΔ… ͳʹ͜Επϥ͍

 40. ऄ଍ ࣼΊʹ৳ͼΔίʔυ ඇಉظॲཧ nodejs ίʔϧόοΫ஍ࠈ

 41. map Ͱ΍Ζ͏ͱ͢Δ͔Β ͓͔͘͠ͳΔ

 42. ௚ੵ͢Ε͹͍͍

 43. Ruby [*1..9] .product([*1..9],[*1..9]) .select do |x,y,z| x * y *

  z == 24 end
 44. ͜ΕͳΒ࢖͑Δ

 45. ू߹ͱ͍͑͹

 46. σʔλϕʔε

 47. ಺แදهͱSQL

 48. in PosgreSQL SELECT x,y FROM generate_series(1,9) AS X, generate_series(1,9) AS

  Y WHERE x * y = 24;
 49. Haskell [(x,y) | x <- [1..9], y <- [1..9], x

  * y == 24]
 50. Haskell [(x,y) | x <- [1..9], y <- [1..9], x

  * y == 24] TFMFDU
 51. Haskell [(x,y) | x <- [1..9], y <- [1..9], x

  * y == 24] TFMFDU GSPN
 52. Haskell [(x,y) | x <- [1..9], y <- [1..9], x

  * y == 24] TFMFDU GSPN XIFSF
 53. ͦͬ͘Γ

 54. ΋͏಺แදهා͘ͳ͍

 55. SQLͬΆ͔ͭ͑͘Δ?

 56. ҰൠԽ(SQL෩) Ϧετ಺แදه

 57. LIMIT :set -XTransformListComp [ (x,y) | x <- [1..9], y

  <- [1..9], x * y == 24, then take 2] [(3, 8), (4, 6)]
 58. ORDER :set -XTransformListComp :m GHC.Exts [ (x,y) | x <-

  [1..9], y <- [1..9], x * y == 24, then sortWith by y] [(8, 3) (6, 4), (4, 6), (3, 8)]
 59. GROUPͱ͔লུ

 60. ͱ͜ΖͰ Ϟφυ

 61. ϞφυͰ΋Ͱ͖ΔΑ do x <- [1..9] y <- [1..9] guard (x

  * y == 24) return (x,y) [(3, 8), (4, 6), (6, 4), (8, 3)]
 62. ϞφυͰ΋Ͱ͖ΔΑ do x <- [1..9] y <- [1..9] guard (x

  * y == 24) return (x,y) TFMFDU [(3, 8), (4, 6), (6, 4), (8, 3)]
 63. ϞφυͰ΋Ͱ͖ΔΑ do x <- [1..9] y <- [1..9] guard (x

  * y == 24) return (x,y) GSPN TFMFDU [(3, 8), (4, 6), (6, 4), (8, 3)]
 64. ϞφυͰ΋Ͱ͖ΔΑ do x <- [1..9] y <- [1..9] guard (x

  * y == 24) return (x,y) XIFSF GSPN TFMFDU [(3, 8), (4, 6), (6, 4), (8, 3)]
 65. ͦͬ͘ΓͰ͢Ͷ

 66. ϞφυͳΒ ϦετҎ֎΋͋ΔΑͶ

 67. Maybe do x <- Just 3 y <- Just 8

  guard (x * y == 24) return (x,y) Just (3,8)
 68. Maybe do x <- Just 3 y <- Just 8

  guard (x * y == 25) return (x,y) Nothing
 69. Maybeͷ಺แදه

 70. Maybeͷ಺แදه :set -XMonadComprehensions [ (x,y) | x <- Just 3,

  y <- Just 8, x * y == 24]
 71. Ϟφυͷ಺แදه

 72. ·ͱΊ

 73. ·ͱΊ ֎Ԇ - શ෦ฒ΂Δ ಺แ - ੑ࣭Ͱදݱ ಺แදهͱSQL͕ࣅͯΔͬΆ͍ ϦετҎ֎ͷ಺แදه͕͋Δ

 74. Ϟφυා͘ͳͦ͞͏

 75. ͝ਗ਼ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͝͞·ͨ͠