Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Reactで学ぶ!いまどきのWeb開発

 Reactで学ぶ!いまどきのWeb開発

FRONTEND CONFERENCE 2017のハンズオン用資料です。
教科書はこちら https://github.com/fand/react-hands-on

fand/amagitakayosi

March 18, 2017
Tweet

More Decks by fand/amagitakayosi

Other Decks in Technology

Transcript

 1. BNBHJUBLBZPTJ
  3FBDUͰֶͿ
  ͍·Ͳ͖ͷ8FC։ൃ
  3FBDUͰֶͿ
  ͍·Ͳ͖ͷ8FC։ൃ
  BNBHJUBLBZPTJ
  BNBHJUBLBZPTJ

  View Slide

 2. ࢿྉ
  • ڭՊॻ

  https://github.com/fand/react-hands-on
  • ߨٛεϥΠυ

  https://speakerdeck.com/fand/reactdexue-
  bu-imadokifalsewebkai-fa

  View Slide

 3. ಥવͰ͕͢
  ͓ئ͍͕͋Γ·͢

  View Slide

 4. ͍·͙͢
  HJUDMPOF
  ͍ͯͩ͘͠͞ʂ

  View Slide

 5. ·ͣ͸Node.jsΠϯετʔϧ
  • https://nodejs.org/ja/ ͔Βμ΢ϯϩʔυ

  View Slide

 6. ϨϙδτϦΛ git clone
  $ git clone https://github.com/fand/react-hands-on
  • ·ͨ͸ zipͰμ΢ϯϩʔυ

  View Slide

 7. $ cd react-hands-on
  $ npm install
  ґଘϥΠϒϥϦ΋Πϯετʔϧ

  View Slide

 8. վΊ·ͯ͠amagiͰ͢

  View Slide

 9. IUUQEFWFMPQFSIBUFOBTUBDPNFOUSZ
  1PEDBTUװ׏גתׅ

  View Slide

 10. ͜ͷϋϯζΦϯͰ΍Δ͜ͱ
  • ReactͰWebαΠτΛ࡞Δ
  • ReactͱɺͦͷपลͰى͍ͬͯ͜Δ

  ։ൃ؀ڥͷมԽʹֶ͍ͭͯͿ

  View Slide

 11. ࠓ͔Β࡞ΔWebαΠτ

  View Slide

 12. ڭՊॻ: https://github.com/fand/react-hands-on
  • ௥Ճ/มߋ͢Δίʔυ͕εςοϓຖʹॻ͔Ε͍ͯΔ

  View Slide

 13. diffͷݟํ

  View Slide

 14. diffͷݟํ
  ʮςΫετʯΛ
  ʮςΩετʯʹมߋ

  View Slide

 15. diffͷݟํ
  ϑΝΠϧ຤ඌʹ
  ʮZPʯΛ௥Ճ

  View Slide

 16. ඪޠ: JS͕ Θ͔Βͳͯ͘΋ ؾʹ͠ͳ͍
  • ࠓ೔͸ReactΛֶͼ·͢

  (JSΛֶͼ͍ͨΘ͚Ͱ͸ͳ͍)
  • ΨϯΨϯίϐϖ͠Α͏ʂʂʂ
  • ٧·ͬͨΒ໛ൣղ౴Λར༻͠Α͏ ʂʂ

  View Slide

 17. develop
  developϒϥϯνʹ͓खຊ͋Γ·͢
  master

  View Slide

 18. develop
  master
  HJUͷλά

  View Slide

 19. developϒϥϯνͷ࢖͍ํ
  • օ͞Μ͸masterͰ࡞ۀ͠·͢
  • ʮͳΜ͔͓͔͍͠ʂಈ͔ͳ͍ʂʯͱ͔

  ʮ·ͩॻ͍ͯΔ్தͳͷʹʙʂʯͱͳͬͨΒ

  git checkout step-n ͠·͠ΐ͏
  • ྫ) Step 2 Ͱ٧·ͬͨΒ git checkout step-2

  View Slide

 20. ׁ׏׉ֻ
  כׄ׭ת׃׳ֲ

  View Slide

 21. Step 1: αʔόʔΛىಈ
  • $ npm run dev
  • http://localhost:3000/ ʹΞΫηε

  View Slide

 22. ىಈ੒ޭʂ
  • pages/ ʹϑΝΠϧ͕͋Δ
  • Reactίϯϙʔωϯτ

  View Slide

 23. ͜ͷϨϙδτϦͷߏ଄
  • pages/ ʹJSϑΝΠϧ͕͋Δ
  • pages/index.js ΛݟͯΈΑ͏

  View Slide

 24. index.jsͷΑ͏͢

  View Slide

 25. index.jsͷΑ͏͢
  U
  3FBDUίϯϙʔωϯτ

  View Slide

 26. index.jsͷΑ͏͢
  3FBDU&MFNFOUΛฦ͢
  ؔ਺ʹͳ͍ͬͯΔ
  U

  View Slide

 27. • ReactͰWebαΠτ࡞ΔͨΊͷϑϨʔϜϫʔΫ
  • ࣗಈͰ৭ʑ΍ͬͯ͘ΕΔ
  • Hot Module Reloading
  • Server-Side Rendering
  Next.js

  View Slide

 28. pages/index.js Λฤूͯ͠ΈΑ͏
  • Ϧϩʔυ͠ͳͯ͘΋൓ө͞ΕΔ͸ͣ

  View Slide

 29. Hot Module Reloading (HMR)
  • ϑΝΠϧΛฤूͨ͠Βɺฤूͨ͠෦෼͚ͩ

  Ϧϩʔυͯ͘͠ΕΔ
  • ຊདྷ͸Webpackͷػೳ
  • Next.js͕উखʹWebpackىಈͯ͘͠ΕͯΔ

  View Slide

 30. “Server-Side Rendering”
  ͱ͸ʁ

  View Slide

 31. ී௨ͷJS
  • αʔόʔଆͰϨϯμϦϯά

  View Slide

 32. ී௨ͷJS
  • αʔόʔଆͰϨϯμϦϯά
  • JSͰಈ͖Λ͚ͭΔ
  • αʔόʔଆͰϨϯμϦϯά

  View Slide

 33. Single Page Application (SPA)
  • JSͰશ෦ඳը͢Δ

  View Slide

 34. Single Page Application (SPA)
  • JSͰશ෦ඳը͢Δ

  View Slide

 35. "SPAͷϝϦοτ"
  • HTMLϦΫΤετ͕ݮΔ
  • AjaxͰσʔλΛऔಘ͠ɺJSͰඳը͢Δ
  • ϖʔδભҠ࣌΋ɺϖʔδ͕ਅͬനʹͳΒͳ͍
  • શ෦JSͰॻ͚Δ
  • αʔόʔͷॲཧ͕୯७ʹͳΔ

  View Slide

 36. #SPAͷ໰୊఺#
  • HTMLϑΝΠϧ͸നࢴ
  • ࠷ॳʹਅͬനͳը໘͕දࣔ͞Εͯ͠·͏
  • SEOʹऑ͍

  View Slide

 37. Server-Side Rendering
  • ReactͷϨϯμϦϯάΛαʔόʔଆͰߦͳ͏ʂ

  View Slide

 38. Server-Side Rendering
  • ReactͷϨϯμϦϯάΛαʔόʔଆͰߦͳ͏ʂ

  View Slide

 39. ։ൃऀπʔϧͰݟΔͱ
  • HTMLϑΝΠϧʹͪΌΜͱத਎͕͋Δ

  View Slide

 40. Step 2: AboutϖʔδΛ࡞Δ
  • pages/about.js Λ࡞੒
  • ΄΅ pages/index.js ͱಉ͡

  View Slide

 41. pages/about.jsΛ࡞੒

  View Slide

 42. http://localhost:3000/about Λ֬ೝ

  View Slide

 43. Step 3: ڞ௨ίϯϙʔωϯτΛ࡞Δ
  • ϨΠΞ΢τ౳ɺෳ਺ͷϖʔδͰ࢖͏ύʔπΛ

  ίϯϙʔωϯτʹ੾Γग़͢
  • component/ ϑΥϧμΛ࡞Γɺͦͷதʹ

  layout.js Λ࡞Δ
  • ͦͷޙɺ pages/ ಺ͷϑΝΠϧʹ

  ίϯϙʔωϯτΛૠೖ͢Δ

  View Slide

 44. components/layout.js

  View Slide

 45. components/layout.js
  IFBEཁૉ

  View Slide

 46. components/layout.js
  શϖʔδڞ௨ͷ
  ϔομʔ

  View Slide

 47. components/layout.js
  ϖʔδͷத਎Λ
  ಡΈࠐΜͰ͍Δ

  View Slide

 48. pages/index.js
  ϖʔδશମΛ
  -BZPVUͰғΉ

  View Slide

 49. pages/about.js
  JOEFYKTಉ༷

  View Slide

 50. ϒϥ΢βͰ֬ೝ͠Α͏

  View Slide

 51. Step 4: CSSΛಋೖ͢Δ
  • ReactͰCSSΛ࢖͏ํ๏
  • ී௨ʹॻ͍ͯ link λάͰಡΈࠐΉ
  • CSS in JS
  • ࠓճ͸ CSS in JS ͯ͠Έ·͢

  View Slide

 52. CSSͷ೉͍͠ॴ
  • ໊લۭ͕ؒάϩʔόϧ
  • ༏ઌ౓
  • ม਺΍ؔ਺͕࢖͑ͳ͍

  View Slide

 53. CSS։ൃͷਐԽ
  • Sass, Less౳ͷϓϦϓϩηοα
  • PostCSS
  • CSS in JS

  View Slide

 54. CSS in JS
  • ʮJSͰελΠϧΛఆٛͯ͠

  ίϯϙʔωϯτͷstyleଐੑʹͭͬ͜΋͏ͥʯ

  ͱ͍͏ൃ૝
  • Next.jsͰ͸σϑΥϧτͰ࢖͑Δ
  • ΍ͬͯΈΑ͏ʂ

  View Slide

 55. components/layout.jsΛमਖ਼
  $44JO+4༻
  ϥΠϒϥϦΛϩʔυ

  View Slide

 56. components/layout.jsΛमਖ਼
  CPEZཁૉͷ$44

  View Slide

 57. ελΠϧΛఆٛͯ͠
  ཁૉʹ౉͢

  View Slide

 58. ⚡ελΠϧ͕ద༻͞Εͨ⚡

  View Slide

 59. ͳΜͰίϨͰಈ͘ͷ……ʁ
  • next/css ͸֤ཁૉʹҰҙͳΫϥε໊Λੜ੒͠ɺ

  ͦͷΫϥεʹରͯ͠ελΠϧΛఆٛ͢Δ

  View Slide

 60. Step 5: ϋϯόʔΨʔϘλϯΛ௥Ճ͢Δ
  • ֎෦ͷCSSϥΠϒϥϦΛಡΈࠐΜͰ

  ϘλϯΛදࣔͯ͠ΈΑ͏
  • ࠓճ͸ jonsuh/hamburgers Λར༻͠·͢

  View Slide

 61. components/hamburger.jsΛ࡞੒

  View Slide

 62. components/hamburger.jsΛ࡞੒

  View Slide

 63. components/layout.jsΛमਖ਼

  View Slide

 64. components/layout.jsΛमਖ਼
  ֎෦$44Λϩʔυ

  View Slide

 65. දࣔ੒ޭ

  View Slide

 66. Step 6: ϋϯόʔΨʔϘλϯΛಈ͔͢
  • ͜͜·ͰͷReactίϯϙʔωϯτ͸

  ঢ়ଶΛ΋ͨͳ͔ͬͨ
  • ϋϯόʔΨʔϘλϯʹঢ়ଶΛ௥Ճ͠

  ಈ͔ͯ͠ΈΑ͏ʂ

  View Slide

 67. Reactίϯϙʔωϯτͷछྨ
  • ঢ়ଶͷͳ͍ίϯϙʔωϯτ:

  ReactElement Λฦؔ͢਺
  • ঢ়ଶͷ͋Δίϯϙʔωϯτ:

  React.Component Λܧঝ͢ΔΫϥε
  • render() ϝιουͰ ReactElement Λฦ͢

  View Slide

 68. ReactElement is Կ
  • JSXͰੜ੒͞ΕΔΦϒδΣΫτ
  ͍ͭ͜ͷ͜ͱ

  View Slide

 69. components/hamburger.jsΛमਖ਼

  View Slide

 70. components/hamburger.jsΛमਖ਼
  ঢ়ଶΛఆٛ

  View Slide

 71. components/hamburger.jsΛमਖ਼
  ঢ়ଶΛมߋ͢Δؔ਺

  View Slide

 72. components/hamburger.jsΛमਖ਼
  ΫϦοΫͨ͠Β
  UPHHMF
  ΛݺͿΑ͏ʹ

  View Slide

 73. ͏͍ͨ͝ʂ

  View Slide

 74. Step 7: αΠυόʔΛ௥Ճ
  • TopϖʔδɺAboutϖʔδͷϦϯΫΛද͍ࣔͨ͠
  • components/sidebar.jsͰαΠυόʔΛ࡞੒͠

  components/layout.jsʹૠೖ͢Δ

  View Slide

 75. components/sidebar.js

  View Slide

 76. OFYUMJOLΛར༻͠
  ϦϯΫΛ࡞੒

  View Slide

 77. components/layout.jsΛमਖ਼
  4JEFCBSΛϩʔυ
  4JEFCBSΛૠೖ
  (লུ)
  … …

  View Slide

 78. αΠυόʔ͕දࣔ͞Εͨ

  View Slide

 79. Step 8: αΠυόʔΛಈ͔͢
  • HamburgerͰ؅ཧ͍ͯ͠Δঢ়ଶΛ

  Sidebarʹ΋఻͍͑ͨ
  • LayoutͰঢ়ଶΛ؅ཧ͠

  HamburgerͱSidebarʹ౉͢Α͏ʹ͢Δ

  View Slide

 80. ϘλϯΛԡͨ͠ͱ͖ͷྲྀΕ
  -BZPVU
  4JEFCBS
  )BNCVSHFS
  JT4JEFCBS"DUJWFGBMTF

  View Slide

 81. -BZPVU
  4JEFCBS
  )BNCVSHFS
  ΫϦοΫ͞ΕͨΑʙ
  JT4JEFCBS"DUJWFGBMTF

  View Slide

 82. -BZPVU
  JT4JEFCBS"DUJWFGBMTF
  JT4JEFCBS"DUJWFUSVF
  JT4JEFCBS"DUJWFUSVF
  4JEFCBS
  )BNCVSHFS
  ঢ়ଶΛมߋ

  View Slide

 83. -BZPVU
  4JEFCBS
  )BNCVSHFS
  JT4JEFCBS"DUJWFUSVF
  JT4JEFCBS"DUJWFUSVF
  ঢ়ଶ͕఻ΘΔ

  View Slide

 84. -BZPVU
  4JEFCBS
  )BNCVSHFS
  JT4JEFCBS"DUJWFUSVF
  JT4JEFCBS"DUJWFUSVF
  දࣔΛ੾Γସ͑Δ

  View Slide

 85. components/layout.jsΛमਖ਼

  View Slide

 86. components/layout.jsΛमਖ਼
  U
  )BNCVSHFSʹ͋ͬͨ
  ঢ়ଶΛ؅ཧ͢Δॲཧ

  View Slide

 87. )BNCVSHFS 4JEFCBSʹ
  ঢ়ଶΛ౉͢

  View Slide

 88. components/hamburger.jsΛमਖ਼

  View Slide

 89. components/hamburger.jsΛमਖ਼
  QSPQTͰঢ়ଶΛड͚औΔ͚ͩ

  View Slide

 90. components/sidebar.jsΛमਖ਼

  View Slide

 91. components/sidebar.jsΛमਖ਼
  QSPQTΛड͚औͬͯ
  දࣔΛ੾Γସ͑Δ

  View Slide

 92. αΠυόʔ΋ಈ͍ͨʂ

  View Slide

 93. ·ͱΊ

  View Slide

 94. ࠓ೔ֶΜͩ͜ͱ
  • React ΞϓϦέʔγϣϯͷ࡞Γํ
  • Single Page Application (SPA)
  • Server-Side Rendering (SSR)
  • Hot Module Reloading (HMR)
  • CSS in JS

  View Slide

 95. ͓͔ͭΕ͞·Ͱͨ͠ʂ

  View Slide

 96. ؾܰʹ࣭໰͍ͯͩ͘͠͞
  w 5XJUUFSͰϝϯγϣϯͨ͠Γ

  IUUQTUXJUUFSDPNBNBHJUBLBZPTJ
  w (JU)VCͰJTTVFཱͯͨΓ

  IUUQTHJUIVCDPNGBOESFBDUIBOETPO
  ؾܰʹ࣭໰͍ͯͩ͘͠͞
  w 5XJUUFSͰϝϯγϣϯͨ͠Γ

  IUUQTUXJUUFSDPNBNBHJUBLBZPTJ
  w (JU)VCͰJTTVFཱͯͨΓ

  IUUQTHJUIVCDPNGBOESFBDUIBOETPO

  View Slide